Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Vežėjams mažėja problemų

dėl kelių mokesčio Vokietijoje

Asociacijos „Linava“ duomenimis, Lietuvos vežėjams kyla vis mažiau problemų Vokietijoje mokant kelių mokestį: sumažėjo vairuotojų eilės prie rinkliavos priėmimo terminalų, vilkikuose įrengiama vis daugiau OBU prietaisų.

Kelių mokesčių rinkimo sistemos „Toll Collect“ administratoriaus duomenimis, sausio mėnesį sistemoje buvo užsiregistravusios 72 915 Europos šalių vežėjų įmonės. Bendras šių įmonių registruotų automobilių skaičius sudarė 556 812, iš jų 346 034 automobiliuose yra sumontuoti OBU prietaisai.

Iš Lietuvos „Toll Collect“ sistemoje per minėtа laikotarpį buvo užsiregistravusios 198 vežėjų įmonės ir 3 868 vilkikai, iš jų 1 077 yra įrengti OBU prietaisai, o dar 1 071 lietuviškame vilkike tokie prietaisai bus įrengti.

Asociacijos „Linava“ specialistų teigimu, problemų Vokietijoje mažėja, tačiau dar yra tinkamai neišspręstų tam tikrų techninių klausimų. Pavyzdžiui, rinkliavos terminalas vežėjui pateikia trumpiausiа maršrutа nuvažiuoti į krovinio paskirties vietа, o kelio ženklai nurodo kitokiа važiavimo kryptį. Toks maršrutų nesutapimas sudaro 10-20 km, tačiau sistema ir kontrolieriai fiksuoja pažeidimа ir vežėjui skiria 40-60 EUR baudа.

Kai kurie vežėjai OBU prietaisus jau įsirengę ir užsiregistravę sistemoje gauna iš „Toll Collect“ pranešimus, esа jie yra skolingi. Pasirodo, kad mokesčio surinkimo administratorius tinkamai nesuderina savo galimybių automatiškai nuskaičiuoti mokesčio sumа iš vežėjo nurodytos sаskaitos lietuviškame banke.

Asociacijos „Linava“ darbuotojai atkreipia įmonių vadovų dėmesį į tai, kad mokant kelių mokestį terminale grynaisiais pinigais, būtinai reikia pasiimti čekį ir patį kelionės (maršruto) bilietа. „Noriu paraginti asociacijos įmonių vadovus: jeigu kyla problemos mokant kelių mokestį Vokietijoje, apie tokius faktus prašome pranešti mums, - sako „Linavos“ generalinis sekretorius Valdas Gilys. - Mūsų specialistai pastabas bei problemas pateikia IRU, kuri tarpininkauja konsultuojantis su „Toll Collect“ arba Vokietijos valdžios atstovais“. V. Gilys taip pat rekomenduoja vežėjams įsigyti „Toll Collect“ išleistа Vokietijos kelių atlasа „Mautatlas“, kuriame pažymėtos mokesčio surinkimo terminalų vietos.

Anatolijus Jakimovas

Dėl dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2005 m. vasario 05 d. įsigaliojo 2005 m. sausio 31 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 101 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo.

NUTARIMAS

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBėS 2004 m. LAPKRIčIO 3 d.

NUTARIMO Nr. 1365 „DėL IšLAIDų, SUSIJUSIų SU TARNYBINėMIS KOMANDIRUOTėMIS, DYDžIO IR MOKėJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

2005 m. sausio 31 d. Nr. 101, Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimа Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ (žin., 2004, Nr. 162-5905):

1. Išdėstyti 4 punktа taip:

„4. Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkа ir Dienpinigių mokėjimo jūreiviams tvarkа, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (žin., 2003, Nr. 11-396).“.

2. Išdėstyti 5 punktа taip:

„5. Dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:

5.1. jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, - darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas;

5.2. jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t. y. kai dienpinigiai bus išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui gali būti mokamas dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas, ir dienpinigių sumos, išmokėtos jam kito asmens, skirtumas.“.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Brazauskas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Vilija Blinkevičiūtė

Norime atkreipti vežėjų dėmesį, kad dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje nustatyto dydžio dienpinigius, t. y. mažesni už finansų ministro įsakymu patvirtintas dienpinigių normas, gali būti mokami tik tuo atveju, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Jeigu tokia sutartis nesudaryta - tuomet reikia numatyti darbo sutartyje, tačiau bus mokami ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas.

Darbdaviams, kuriems aktualus šio nutarimo taikymas, rekomenduojame darbo sutartyse su darbuotojais (vairuotojais) padaryti atitinkamus darbo sutarčių pakeitimus.

Krovininio transporto skyrius

Dėl vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo tvarkos

Informuojame, kad nuo 2005 m. vasario 05 d. įsigaliojo 2005 m. sausio 28 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-37 „Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

KELIų TRANSPORTO PRIEMONIų VAIRUOTOJų VAIRAVIMO

IR POILSIO REžIMO TIKRINIMO TVARKOS APRAšAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo tvarkos aprašas nustato kelių transporto priemonių, patenkančių į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (toliau vadinama - Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85) ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (toliau vadinama - Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85) (su vėlesniais pakeitimais) reguliavimo sritį, kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų pateikimo tvarkа.

II. TIKRINIMAS

KELIUOSE IR įMONėSE

2. Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimа keliuose tikrina Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama - Valstybinė kelių transporto inspekcija) ir teritorinių bei specializuotų policijos įstaigų pareigūnai, įmonėse - Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Valstybinės darbo inspekcijos (toliau vadinama - Darbo inspekcija) pareigūnai.

3. Valstybinė kelių transporto inspekcija, Darbo inspekcija ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama - Policijos departamentas) paskiria asmenis, atsakingus už tikrinimų koordinavimа ir organizavimа bei ataskaitų teikimа.

4. Tikrinimai keliuose yra atliekami bet kuriuo laiku skirtingose vietose, kad kelių transporto priemonių vairuotojai negalėtų jų išvengti.

5. Kelyje ir įmonėje tikrinama:

5.1. kelių transporto priemonės vairuotojų kasdienio vairavimo laikotarpiai, pertraukos ir kasdienio poilsio laikotarpiai;

5.2. kiekvienas atvejis, jeigu yra viršijamas transporto priemonei nustatytas leistinas greitis, kuris apibrėžiamas kaip kiekviena ilgesnė nei viena minutė laiko atkarpa, kai N3 klasės transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 90 km/h arba M3 klasės transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 105 km/h;

5.3. momentiniai transporto priemonės greičiai, kuriuos per praėjusias 24 valandas naudojant transporto priemonę užregistravo tachografas;

5.4. jeigu reikia, praėjusios savaitės poilsio laikas;

5.5. tachografo veikimas (nustatoma, ar nebuvo piktnaudžiaujama tachografu ir (arba) vairuotojo kortele, ir (arba) registracijos lapais);

5.6. kelių transporto priemonių vairuotojų darbo grafikai ir eismo tvarkaraščiai, jei vežant keleivius reguliariais reisais tachografai neprivalomi.

6. Tikrinimai įmonėse yra planuojami atsižvelgiant į ankstesnių patikrinimų rezultatus.

7. Tikrinimai įmonėse taip pat atliekami tais atvejais, kai tikrinant keliuose nustatomi pasikartojantys Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 ir Reglamento Nr. 3821/85 reikalavimų pažeidimai.

8. įmonėje papildomai tikrinama:

8.1. kelių transporto priemonių vairuotojų kassavaitinio poilsio trukmė ir vairavimo trukmė tarp poilsio laikotarpių;

8.2. dviejų savaičių vairavimo trukmė;

8.3. kokios taikomos kompensacijos už sutrumpintа kasdienio ir kassavaitinio poilsio trukmę;

8.4. kaip naudojami tachografo registracijos lapai ir (arba) kaip sudaromas vairuotojų darbo grafikas.

III. ATASKAITų PATEIKIMAS

9. Ataskaitа apie tikrinimo rezultatus Policijos departamentas (1 priedas) ir Darbo inspekcija (2 priedas) teikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai kas pusę metų, ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. už pirmа pusmetį ir ne vėliau kaip iki vasario 1 d. už antrа pusmetį.

10. Valstybinė kelių transporto inspekcija apibendrina tikrinimo rezultatus, užpildo 1993 m. vasario 22 d. Europos Komisijos sprendimu 93/173/EEB, nustatančiu informacijos pateikimo formа, numatytа Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo 16 straipsnyje, nustatytа formа ir siunčia ataskaitа Europos Komisijai nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Už tikrinimo kokybę ir pateiktų ataskaitų teisingumа atsako patikrinimus atliekančios bei ataskaitas teikiančios institucijos.

Ministrei pristatyta situacija

kelių transporto rinkoje

Sausio 27 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybės surengtame susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevičiūte bei supažindino jа su kelių transporto sektoriaus plėtros perspektyvomis ir problemomis.

Kaip informavo asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacija prieš planuojamа susitikimа su Premjeru A. Brazausku ketina susitikti su ministrais ir aptarti situacijа visose šalies pramonės srityse.

Kalbėdamas apie kelių transportа,
A. Kondrusevičius akcentavo, kad Europos Sаjungos ekonominė pažanga bei gyventojų gerovė tiesiogiai siejasi su kelių transporto plėtra. Jis pastebėjo, kad dažniausiai visuomenės narių socialinės garantijos vykdomos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių sаskaita, tačiau reikėtų ieškoti ir įvairesnių socialinio teisingumo formų.

A. Kondrusevičius atkreipė ministrės dėmesį į tai, jog pastaraisiais metais didelį nerimа darbdaviams kelia specialistų rengimo sistema Lietuvoje - tiek universitetuose, tiek žemesnio lygmens mokyklose: įmonėms sunku rasti tinkamai parengtų transporto, logistikos sričių vadybininkų. Didelė vežėjų problema - vairuotojų tarptautininkų trūkumas. Jo manymu, šiuo metu tai turėtų būti vienu iš švietimo sistemos prioritetų, nes neilgai trukus šiam sektoriui gali tekti importuoti darbo jėgа. Jau šiuo metu nemažai asociacijos įmonių žvalgosi į kaimynines šalis vairuotojų, nes savo jėgomis nepajėgia parengti reikiamo jų skaičiaus.

Pasak A. Kondrusevičiaus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė padėkojo už suteiktа informacijа, pasidžiaugė konstruktyviu dialogu. Ji pabrėžė, kad panašūs susitikimai su pramonės ir paslaugų sektorių vadovais - abipus naudingi, yra geros socialinės partnerystės pavyzdys. Savo ruožtu asociacijos „Linava“ prezidentas padėkojo ministrei už supratimа rengiant dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimus.

Prezidiumo posėdis

Sausio 27 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas nutarimas Nr. 06-07 „Dėl TIR knygelių kainų nustatymo“, įsigaliojęs nuo š. m. vasario 7 d.

Vadovaudamasis asociacijos „Linava“ įstatų 9.8.7. punktu, atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. IRU prezidentūros sprendimа Nr. AG/G3666 ir nuo 2005 m. sausio 1 d. TIR knygelių draudimo įmokų padidėjimа bei į tai, kad po Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sаjungа gerokai sumažėjo asociacijos išduodamų TIR knygelių skaičius ir pasikeitė parduodamų TIR knygelių struktūra, asociacijos „Linava“ prezidiumas nutarė patvirtinti naujа TIR knygelių pardavimo kainа.

Asociacijos „Linava“ nariams:

4 lapų TIR knygelės kaina - 198 Lt;

14 lapų TIR knygelės kaina - 225 Lt;

20 lapų TIR knygelės kaina - 235 L.

Kandidatams į asociacijos asociacijos „Linava“ narius:

4 lapų TIR knygelės kaina - 250 Lt;

14 lapų TIR knygelės kaina - 310 Lt;

20 lapų TIR knygelės kaina - 330 Lt.

Nutarimo vykdymo kontrolė patikėta asociacijos „Linava“ generaliniam sekretoriui Valdui Giliui.

Informacijos ir IT skyrius

PVM iš Lenkijos bus

grаžinamas tik zlotais

Kaip asociacijai „Linava“ pranešė Lenkijos mokesčių inspekcija, Lenkijos finansų ministerijos nutarimu šiuo metu už pirktus degalus PVM grаžinamos sumos į įmonių nurodytas sаskaitas bus pervedamos tik zlotais. Anksčiau PVM buvo grаžinamas eurais.

Asociacijos „Linava“ PVM grаžinimo poskyrio duomenimis, nuo 2003 m. lapkričio mėn., kai Lenkijos mokesčių inspekcija pradėjo grаžinti PVM, iki 2005 m. sausio 1 d. „Linavos“ vežėjų įmonės Lenkijos mokesčių inspekcijai pateikė paraiškų už 20,5 mln. zlotų. šiuo metu iš šios sumos mūsų vežėjams jau pervesta apie 7,3 mln. zlotų.

Asociacijos „Linava“ specialistai atliko analizę tų Lenkijos mokesčių inspekcijos atmestų sаskaitų, kurios buvo išrašytos Lenkijos degalinėse perkant degalus už grynuosius pinigus, ir sudarė abejonių keliančių kuru prekiaujančių 17 įmonių sаrašа, kuris pateiktas Lenkijos mokesčių inspekcijai. Ji privalo patikrinti, ar išvardytos įmonės nėra fiktyvios. Kol kas laukiama atsakymo. Beje, Lenkijos mokesčių inspekcija asociacijai „Linava“ pranešė, kad degalinė „Rudpol“ yra fiktyvi, o kuru prekiaujanti įmonė LOMO nėra užsiregistravusi PVM mokėtoja, todėl pagal šių įmonių išrašytas sаskaitas PVM negrаžinamas.

įmones, norinčias susigrаžinti 2004 m. IV ketvirčio arba visų 2004 m. PVM už pirktus degalus, plovyklas, stovėjimo aikšteles, kelius iš Lenkijos Respublikos, prašome pateikti originalias PVM sаskaitas faktūras iki š. m. vasario 16 d. (už kelius pateikti reikia tik čekius, kuriuose yra išskirtas PVM, ant čekio išorinės pusės uždėkite įmonės antspaudа).

įmones, norinčias susigrаžinti PVM iš Vokietijos Respublikos, prašome pateikti originalias sаskaitas faktūras iki š. m. vasario 16 d. Galima pateikti ir čekius už degalus. čekiai galioja tik tie, kurių bendra pirkimo suma (ne PVM, o visa suma) neviršija 100 eurų.

Dar kartа primename, kad susigrаžinti iš atitinkamos šalies tam tikro laikotarpio PVM galima tik per vienа įgaliotа asmenį.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Danutė ANDRUšKEVIčIENė

PVM poskyrio ekonomistė

Dėl automobilių svarstyklių naudojimo tikslų

Asociacija „Linava“ gauna nusiskundimų iš Vilniaus regiono vežėjų, kad Panerių muitinės arba kitame poste nėra galimybės pasverti automobilio ir puspriekabės. Automobilių svarstyklių naudojimo tikslai detaliai apibūdinti 2001 m. spalio 10 d. Muitinės departamento įsakyme Nr.613. Jame nurodyta, kad muitinės postuose svarstyklės būtų naudojamos tik muitinės tikslams t. y. sveriamos tuščios transporto priemonės tinkamumo liudijimui išduoti, taip pat su kroviniu, siekiant nustatyti viršsvorį.

Tačiau Panerių muitinės poste yra ašinės svarstyklės, kurias eksploatuoja UAB „Vilniaus bakalėja“ (Kirtimų g. 47 B, Vilnius), todėl vežėjai sverti transporto priemones su kroviniais gali ir individualiai. Vienos transporto priemonės svėrimo paslaugos kaina yra 30 Lt, įskaitant svėrimo pažymos išrašymа.

Svarstykles eksploatuojanti įmonė UAB „Vilniaus bakalėja“ pažymi, kad šios paslaugos poreikis labai mažas, o įrangos eksploatavimas brangus. Jei yra būtinybė pratęsti svarstyklių eksploatavimo laikа dėl transporto priemonių svėrimo individualia tvarka, technikos direktorius Ričardas Panavas laukia vežėjų pageidavimų ir pasiūlymų telefonais (8-5) 264 19 92, (8 686) 01 253.

Dėl draudimo įvažiuoti į Rumunijа

Rumunijos vežėjų asociacija UNTRR informavo, kad dėl sniego Transporto, Statybos ir Turizmo bei Vidaus ministerijos nusprendė nuo 2005 m. vasario 1 d. uždrausti įvažiuoti į Rumunijа transporto priemonėms virš 12 t, kurios neturi atitinkamos žiemos įrangos (sniego grandinių, kastuvų, smėlio ir t. t.). Draudimas galioja šiuose pasienio postuose: Portile de Fier I, Bechet, Calafat, Giurgiu, Ostrov, Negru Voda, Vama Veche, Galati, Oancea, Albita, Sculeni.

Padidėjo sunkvežimių vagystės Jungtinėje Karalystėje

Jungtinės Karalystės vežėjų asociacijos RHA ir FTA informavo, kad padidėjo sunkvežimių, ypač užsienio šalyse registruotų transporto priemonių, vagysčių atvejų. Pagrindinės vagysčių vietos: Londonas, Vakarų Midlendai (Birmingham, Coventry, Walsall), Liverpulis ir Mančesteris. Pagrindinės vagystės vyksta nurodant užsienio šalyse registruotų transporto priemonių vairuotojams pristatyti krovinius kitu adresu, nes paskirties adresu esanti įmonė negalinti priimti prekių. Vairuotojams patariama visada susisiekti su savo įmone, kuri suteiktų tolesnius nurodymus ir patikslintų, ar nauji adresai atitinka tikrovę.

Prašome informuoti vairuotojus apie susidariusiа situacijа Jungtinėje Karalystėje.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (87)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

EDMUNDUI JUOZėNUI -70

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams