Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

ASOCIACIJOS „LINAVA" XIV KONGRESAS

Informuojame, kad ð. m. birþelio 18 d. 10.00 val. Le Meridien Villon vieðbutyje, Vilniuje (Greitkelio A2 Vilnius-Ryga 19 km) ávyks Lietuvos nacionalinës veþëjё automobiliais asociacijos „Linava" XIV kongresas.

DARBOTVARKË:

1. Asociacijos „Linava" prezidiumo ataskaita.

2. Asociacijos „Linava" sekretoriato ataskaita.

3. Asociacijos „Linava" revizijos komisijos ataskaita.

4. Asociacijos „Linava" ástatё pakeitimai ir papildymai.

5. Asociacijos „Linava" valdymo organё rinkimai.

6. Asociacijos „Linava" biudþeto tvirtinimas.

7. Kongreso nutarimё ir rezoliucijos priëmimas.

Dalyviё registravimo pradþia - 9.00 val.

Atvykdami á kongresà, asociacijos nariai turi pateikti registravimui dalyvio asmens dokumentà (jei reikia, ir ágaliojimà).

Valdas GILYS

Generalinis sekretorius

Dokumentё, árodanèiё teisї atstovauti ámonei, pateikimo tvarka

Informuojame apie dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, atstovaujantis ámonei asociacijos „Linava" XIV kongrese.

Atkreipiame dëmesá, kad bet kuriuo atveju dalyviai privalo pateikti asmenybї patvirtinantá dokumentà, siekiant nustatyti asmens tapatybї.

Asociacijos nariё bazëje yra duomenys apie ámonї ir jos vadovà. Jei narys laiku pateikë ðiuos dokumentus, tai jo pavardë yra duomenё bazëje ir registratoriai tikrins tik asmens dokumentà. Jei duomenys netikslûs, registratoriams reikia pateikti akcininkё susirinkimo protokolà (protokolo iðraðà), kuriame yra sprendimas skirti tà asmená administracijos vadovu (direktoriumi). Ðis dokumentas turi bûti patvirtintas ámonës antspaudu, áraðytas patvirtinusio asmens vardas, pavardë, paraðas, data.

Jei kongrese dalyvauja ne ámonës vadovas, o kitas asmuo, jis privalo turëti ágaliojimà.

Ágaliojimu laikomas raðytinis dokumentas, asmens (ágaliotojo) duodamas kitam asmeniui (ágaliotiniui) atstovauti ágaliotojui nustatant ir palaikant santykius su treèiaisiais asmenimis (LR CK 2.137 str.). Ágaliojimas, iðduotas sau paèiam, negalioja.

Ágaliojimas turi bûti pasiraðytas administracijos vadovo ir patvirtintas ámonës antspaudu, jame nurodomas asmuo, jo asmens kodas, kur ir kada atstovaujama ir pan.

VOKIETIJOS IR LIETUVOS KELIЁ

TRANSPORTO KOMISIJOS POSËDIS

Geguþës 24-25 d. ávyko Lietuvos ir Vokietijos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Keliё ir keliё transporto departamento direktorius R. Petravièius. Delegacijoje buvo minëto departamento vyr. specialistë B. Sviklienë, Valstybinës keliё transporto inspekcijos virðininko pavaduotojas E. Ruðkus ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Derybё pradþioje delegacijos pateikë turimus statistinius duomenis apie uþsienio prekybos tarp Lietuvos ir Vokietijos eigà bei kroviniё veþimo keliё transportu plëtrà. Lietuvos veþëjai atlieka apie 86 proc. o Vokietijos veþëjai - tik 4 proc. dviðaliё kroviniё veþimё. Kitё ðaliё veþëjams tenka apie 10 proc.

Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, iðsprїsta Vokietijos dviðaliё ir tranzitiniё leidimё problema, taèiau veþëjams vienu ið svarbiausiu klausimё liko veþimai á/ið treèiàsias ðalis. Lietuvos delegacija pasiûlë kroviniё veþimus á/ið treèiёjё ðaliё, kai veþimo marðrutas eina per transporto priemonës registracijos ðalá, vykdyti be treèiёjё ðaliё leidimё, naudojant tik Bendrijos leidimà. Taèiau Vokietijos delegacija ðiam pasiûlymui pritarë su sàlyga: minëta nuostata galiotё tik tais atvejais, kai per registracijos ðalá eina „áprastas" veþimo marðrutas. Termino „áprastas" apibûdinimas sukëlë ilgas diskusijas. Lietuvos delegacijos atstovai pasiûlë tokiems veþimams skirti kroviniё gabenimà ið visos Vokietijos teritorijos á Maskvà ir Maskvos sritá, taip pat á Rusijos teritorijos dalá, esanèià á ðiaurї nuo Maskvos. Vokietijos delegacija su tokiu pasiûlymu nesutiko ir konstatavo, kad terminas „áprastas marðrutas" veþant krovinius á Maskvà ir Maskvos sritá taikomas tuomet, kai kroviniai gabenami keltais per Klaipëdos uostà, o veþant krovinius sausumos keliu, kai pakrovimo vieta yra Hamburgo bei Ðlezvigo-Holðteino ir Meklemburgo-Prieðakinës Pomeranijos þemëse.

Atsiþvelgdami á Vokietijos delegacijos iðkeltas papildomas sàlygas, Lietuvos atstovai papraðë padidinti treèiёjё ðaliё leidimё skaièiё 2004 metams, taèiau Vokietijos delegacija kategoriðkai nesutiko to padaryti, siûlydama tokiems veþimams naudoti ETMK leidimus. Vokietijos delegacija taip pat informavo, kad ji nebeskiria treèiёjё ðaliё leidimё kvotos në vienai ES valstybei, iðskyrus Lietuvà.

Atsakydami á Lietuvos delegacijos klausimà dël galimybës pradëti vykdyti kabotaþinius veþimus, Vokietijos atstovai informavo, jog laikysis bendros ES formulës 2+2+1. Be to, prieð pradedant derybas dël kabotaþo, bûtina palyginti abiejё valstybiё veþëjё sànaudas. Atsakydama á klausimà dël puspriekabiё gabenimo ið Vokietijos uostё á kitus Vokietijos miestus, Vokietijos delegacija informavo, jog tokie gabenimai taip pat yra kabotaþiniai veþimai.

Viena ið pagrindiniё problemё Lietuvos veþëjams Vokietijos keliuose - techninës transporto priemoniё kontrolës procedûros, dël kuriё pagrástumo gaunama daug nusiskundimё. Vokietijos delegacijai pateikëme asociacijos „Linava" atliktos veþëjё apklausos santraukà su konkreèiais mûsё pageidavimais. Vokietijos delegacija informavo, jog kontrolї atlieka vietiniai policijos skyriai, kurie nëra pavaldûs Vokietijos federalinei susisiekimo ministerijai. Todël kiekvienu konkreèiu atveju savo pretenzijas veþëjai turëtё pateikti atskirai, nurodydami transporto priemonës sulaikymo datà ir vietà, regiono, kurio policijos pareigûnai sulaikë transporto priemonї, pavadinimà, taip pat pridëti visus su ávykiu susijusius dokumentus. Ðiuos nusiskundimus veþëjai turëtё siёsti Lietuvos susisiekimo ministerijos Keliё ir keliё transporto departamentui, kuris juos perduos Vokietijos federalinei susisiekimo ministerijai.

Derybose taip pat aptarti kiti praktiniai kroviniё ir keleiviё veþimo klausimai. Vokietijos delegacija informavo, jog tikisi 2005 m. pradþioje ávesti keliё mokesèius.

Gintautas RAMASLAUSKAS

Krovininio transporto skyriaus vadovas

KONTAKTЁ MUGË IEÐKANT PARTNERIЁ VOKIETIJOJE

Birþelio 23 d. Lietuvos ekonominës plëtros agentûra (LEPA) kartu su Lietuvos atstovybe Baltijos ðaliё informaciniame biure Reinlando-Pfalco þemëje (Vokietija), Saro þemës produktyvumo ir technologijё centru (Vokietija), Saro þemës ûkio ministerija (Vokietija) ir Reinlando-Pfalco þemës ûkio, susisiekimo ir vyndarystës ministerija (Vokietija) organizuoja Lietuvos ir Vokietijos ámoniё Kontaktё mugї, kuri vyks „Crowne Plaza" vieðbuèio konferencijё salëje (M. K.Èiurlionio g. 84, Vilnius). Planuojamas renginio laikas: 10.00-13.00 val.

Pagrindinis renginio tikslas - padëti susitikti dviejё ðaliё ámonëms, norinèioms ir galinèioms bendradarbiauti. Ið viso Kontaktё mugëje dalyvaus 20 Vokietijos gamybos ir prekybos ámoniё, pareiðkusiё norà surasti partneriё Lietuvoje.

Maloniai kvieèiame dalyvauti ðioje Kontaktё mugëje ir susitikti su pageidaujamomis Vokietijos ámonëmis. Apie savo apsisprendimà praðome praneðti iki ð. m. birþelio 11 d. ir atsiёsti á Lietuvos ekonominës plëtros agentûrà uþpildytà dalyvio paraiðkà faksu (faks. (5) 212 01 60) arba el. paðtu: consult@lda.lt

Iðsamesnї informacijà suteiks Lina Vaitkevièienë (eksporto projektё vadovë), tel. (5) 264 90 75 ir Renata Martinkutë (Eksporto projektё vadovë), tel. (5) 264 90 75

Kas þinotina vaþiuojant á Vokietija

Vokietijos muitinës interneto svetainëje (www.zoll.de) pateikta informacija apie tabako prekiё neapmokestinamo kiekio áveþimà keleiviams, atvykstantiems ið naujё ES ðaliё nariё po 2004 05 01. Krovininio transporto priemoniё vairuotojams, kurie vaþiuoja á Vokietijà, pereinamuoju laikotarpiu taikomos 2 lentelëje pateiktos antros dalies tabako prekiё áveþimo normos.

Ar visoms prekëms taikomas laisvas prekiё cirkuliavimas?

Ne visoms. Mokestinës pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tabako prekëms (þr. 2 lentelї). Kitoms dideliais mokesèiais apmokestintoms prekëms, pavyzdþiui, alkoholiniams gërimams, vykstant á privaèià kelionї, nustatytos normos (þr. 1 lentelї). Be to, yra reikalavimai, kurie draudþia arba apriboja kai kuriё prekiё veþimà (taikoma narkotikams ir ginklams ir kt.).

Kas atsitinka, jeigu keleivis veþasi daugiau cigareèiё negu leidþia taisyklës dël neapmokestinamё prekiё áveþimo?

To jis ið viso neturëtё daryti. Cigaretës ir kitos tabako prekës ið naujё ES ðaliё nariё gali bûti áveþamos á Vokietijà tik nurodytomis neapmokestinamomis normomis. Jeigu keleivis veþasi daugiau tabako prekiё, nei nurodyta, tuomet toks tabako prekiё áveþimas laikomas komerciniu. Vadinasi, ðios prekës privalo bûti jau apmokestintos, t. y. turi bûti priklijuotos Vokietijos tabako banderolës. Papildomo apmokestinimo nëra. Kadangi tabako prekiё be vokiðkё banderoliё Vokietijoje negalima gabenti, jos turi bûti konfiskuojamos ir sunaikinamos. Be to, keleivis dar turi sumokëti atitinkamà tabako mokestá.

Kaip muitinë kontroliuoja apribojimus?

Muitinë vidaus pasienio zonoje nebevykdo kontrolës. 45 mobilios kontrolës grupës sustiprintos dar penkiolika grupiё (780 papildomё darbuotojё), kurios pagrindiniuose keliuose pirmiausia þiûrës, kaip laikomasi ástatymё nuostatё ir reikalavimё.

1 lentelë. Asmeninio naudojimo prekiё áveþimo ið ES ðaliё normosPateikiami prekiё kiekiai be iðlygё neapmokestinami, jeigu jie áveþami ið ES ðalies á Vokietijà asmeniniam naudojimui. Jeigu áveþami didesni kiekiai, bûtina pateikti árodymus, liudijanèius, kad prekës bus naudojamos asmeniniams poreikiams.

Tabako prekës*

Cigaretës - 800 vnt.

Cigarilës (didþiausias svoris 3 g/vnt.) - 400 vnt.

Cigarai - 200 vnt.

Rûkomasis tabakas - 1 kg

Alkoholiniai gërimai

Svaiginamieji gërimai - 10 litrё

Likeris, vermutas - 20 litrё

Vynas - 90 litrё (ið ðio kiekio iki 60 l putojanèio vyno)

Alus - 110 litrё

Neapmokestinamas kiekis

Mineralinis tepalas

Degalai: transporto priemonës pagrindiniame kuro bake esantys degalai ir iki 20 l kanistre

*) Iðskyrus Estijà, Latvijà, Lietuvà, Lenkijà, Slovakijos Respublikà, Slovënijà, Èekijà ir Vengrijà.

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (71)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams