Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

BALANDIS KRONIKA

Balandþio 6 d. Tarptautinës visuomeninio transporto

asociacijos (UITP) Europos integracijos komiteto

ir asociacijos ¥Linava" Keleivinio transporto

skyriaus bendras renginys Balandþio 7 d. Klaipëdos regioninis susirinkimas

(ataskaitinis-rinkiminis) Balandþio 8 d. Ðiauliё regioninis susirinkimas (ataskaitinis-rinkiminis) Balandþio 9 d. Kaune ávyko asociacijos ¥Linava" organizuojamas

seminaras dël naujё PVM ástatymo taikymo

nuostatё, ásigaliojusiё nuo 2004 m. geguþës 1 d.Balandþio 14 d. Alytaus regioninis susirinkimas (ataskaitinis-rinkiminis) Balandþio 16 d. Vilniaus regioninis susirinkimas (ataskaitinis-rinkiminis) Balandþio 20-22 d. Rusijos Federacijoje, Maskvoje, pirmà kartà

surengta tarptautinë paroda ir konferencija

¥Transportas ir logistika", kurioje dalyvavo

asociacija ¥Linava". Balandþio 21 d. Rusijos Federacijoje, Maskvoje, ávyko seminaras

¥Pirminiai naujojo Rusijos Federacijos muitinës

kodekso taikymo rezultatai bei administracinës

atsakomybës taikymas ðio kodekso sàlygomis". Seminarà veþëjams surengë Lietuvos Respublikos

ambasada Maskvoje, Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) atstovybë Rusijoje ir NVS

ðalyse, asociacijos ¥Linava" atstovybë Maskvoje bei VðÁ ¥Linavos" mokymo centras. Balandþio 22-24 d. Japonijoje, Jokohamoje, ávyko 29-asis pasaulinis IRU kongresas

¥Rytdienos transportas ir technologijos". Balandþio 30 d. Keleivinio transporto sekcijos regioninis susirinkimas.

Mokesèio neliko!

Asociacijos ¥Linava" prezidentas Algimantas Kondrusevièius informavo Susisiekimo ministerijos viceministrà Valerijё Ponomariovà, kad veþëjams didelá susirûpinimà kelia Kalvarijё pasienio punkte esanèios stovëjimo aikðtelës veikla: pasienio poste neatliekama prekiё muitinë, veterinarinë ir fitosanitarinë kontrolë, krovininiё automobiliё eiliё ðiame poste neliko, o transporto priemonës privalomai kreipiamos á aikðtelї ir renkami mokesèiai uþ neva suteiktas paslaugas. Asociacija ¥Linava" jau ne kartà kreipësi á Susisiekimo, Finansё ir Vidaus reikalё ministerijas praðydama panaikinti bendrà ásakymà dël aikðtelës veiklos tvarkos ir kad veþëjai galëtё naudotis aikðtelës paslaugomis savanoriðkai. Viceministras V. Ponomariovas praneðë, kad Susisiekimo ministerijoje ávyks pasitarimas ðiuo klausimu, kad skubos tvarka dël Kalvarijos pasienio posto stovëjimo aikðtelës statuso pakeitimo ruoðiami dokumentё pakeitimai, kurie sudarytё galimybї veþëjams ðia aikðtele naudotis savanoriðkai.

Po asociacijos ir ministerijos pastangё valstybës ámonë ¥Marijampolës regiono keliai" pastebëjo, kad Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, nëra muitinës procedûrё Kalvarijos pasienio poste ir krovininiё automobiliё eiliё pasienyje neliko.

Todël, sutarus su Kalvarijos stovëjimo aikðtelës operatoriumi, ávaþiavimo mokestis á aikðtelї neimamas.

Austrija

Austrijos federalinë transporto, inovacijё ir technologijё ministerija informavo, jog nuo 2004 m. geguþës 1 d. kroviniё veþimams keliais tarp Austrijos ir Lietuvos, taip pat tranzitu per Lietuvà ar Austrijà nebebus taikomas leidimё ir kvotё reþimas. Ðiems veþimams bus reikalinga pateikti tik EB leidimà.

Veþimams tarp Austrijos ir ne ES/EEE ðalies, jeigu vaþiuojama per veþëjo registracijos ðalá (Lietuvà), bus reikalinga pateikti tik EB leidimà. Taèiau tais atvejais, kai tokiё kelioniё á/ið treèiàsias ðalis metu nevaþiuojama per registracijos ðalá, Austrija taiko leidimё ir kvotё reþimà t. y. reikës naudoti Austrijos treèiosios ðalies leidimà arba ETMK leidimà. Kvota ðiems treèiёjё ðaliё veþimams bus nustatyta ateinanèiame miðrios komisijos posëdyje Vienoje 2004 m. geguþës 10-11 d.

Iðsamià ir nuolatos atnaujinamà informacijà apie ávairiё ES valstybiё treèiёjё ðaliё leidimё sistemas galima rasti asociacijos ¥Linava" interneto svetainëje: nuoroda ¥INFORMACIJA VEÞËJAMS/ES treèiёjё ðaliё leidimё atmintinë".

Asociacija ¥Linava", siekdama ir ateityje atstovauti veþëjё interesams, teikti informacijà bei plësti veþëjams teikiamё paslaugё spektrà, planuoja pradëti gràþinti PVM uþ degalus ne tik ið Lenkijos, bet ir ið kitё ES ðaliё. Todël, siekdami detaliau iðtirti rinkà, maloniai praðome veþëjё uþpildyti ¥Linavos" svetainëje internete pateiktà anketà ir iki 2004 geguþës 20 d. atsiёsti á asociacijà ¥Linava" faksu (5) 2786573 arba el. paðtu Donatas@linava.lt.

Mokestis sumaþëjo

Ámones, nepristaèiusias 2004 metё I ketvirèio PVM sàskaitё faktûrё uþ Lenkijos Respublikoje pirktus degalus, praðome iki ð.m. geguþës 15 d. sàskaitas atveþti arba atsiёsti adresu: asociacija ¥Linava", Basanavièiaus g. 45, Vilnius.

Informuojame, kad asociacija ¥Linava" sumaþino aptarnavimo mokestá. Uþ paslaugà susigràþinant PVM imama 11% nuo gràþintos PVM sumos, nepriklausomai nuo sàskaitё skaièiaus bei gràþintinos PVM sumos, t.y. visiems veþëjams mokestis nustatytas vienodas. Ðis mokesèio tarifas taikomas sàskaitoms, iðraðytoms nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

Krovininio transporto skyrius

Tel. (5) 2 78 65 63

Vengrija

Vengrijos veþëjё asociacija ATRH informavo, jog tuo atveju, kai valstybinë ðventë yra prieð arba po dienos, kai áprasta tvarka taikomi eismo apribojimai (pvz. ðeðtadiená, sekmadiená), eismo apribojimai taip pat taikomi ir nakties metu. Taigi Sekminiё savaitgalá eismo apribojimai bus taikomi be pertraukos nuo geguþës 30 d. 08.00 val. iki geguþës 31 d. 22.00 val.

Prancûzija-Italija

Tarptautinë veþëjё sàjunga (IRU) informavo, jog vadovaujantis 2004 vasario 27 d. Dekretu Nr. DDE 2004-128, krovininëms transporto priemonëms, kuriё bendra masë virð 7.5 t, vaþiuojanèioms á/ið Italijos per Mont Blanc tunelá, leidþiama vaþiuoti Haute-Savoie (Prancûzija) keliais ir automagistralëmis ðiomis valstybiniё ðvenèiё dienomis:

Vaþiuojant abiem kryptimis:

• 2004 geguþës 20 d. (ketvirtadienis):

nuo geguþës 19 d. (treèiadienio)

22.00 val. iki geguþës 20 d.

(ketvirtadienio) 08.00 val.

• 2004 liepos 14 d. (treèiadienis):

nuo liepos 13 d. (antradienio)

22.00 val. iki liepos 14 d.

(treèiadienio) 08.00 val.

• 2004 lapkrièio 11 d. (ketvirtadienis):

nuo lapkrièio 10 d. (treèiadienio) 22.00 val. iki lapkrièio 11 d.

(ketvirtadienio) 08.00 val.

Vaþiuojant tik ið Prancûzijos á Italijà:

• 2004 geguþës 30 d. (sekmadienis): nuo 22.00 val. iki 24.00 val.

• 2004 spalio 31 d. (sekmadienis):

nuo 22.00 val. iki 24.00 val.

Dël LR asmens

tapatybës korteliё pripaþinimo uþsienyje

Lietuvos Respublikos uþsienio reikalё ministerija pateikë sàraðà valstybiё, kurios yra atsiuntusios praneðimà apie Lietuvos Respublikos asmens tapatybës korteliё pripaþinimà galiojanèiomis. Þemiau iðvardintos valstybës, á kurias vykstant reikia turëti pasà arba Lietuvos Respublikos asmens tapatybës kortelї:

1. Belgijos Karalystë;

2. Èekijos Respublika;

3. Danijos Karalystë;

4. Estijos Respublika;

5. Italijos Respublika;

6. Jungtinë Didþiosios Britanijos

ir Ðiaurës Airijos Karalystë;

7. Kipro Respublika;

8. Latvijos Respublika;

9. Lenkijos Respublika;

10. Liuksemburgo Didþioji Hercogystë;

11. Nyderlandё Karalystë;

12. Prancûzijos Respublika;

13. Slovakijos Respublika;

14. Slovënijos Respublika;

15. Suomijos Respublika;

16. Vokietijos Federacinë Respublika;

17. Vengrijos Respublika.

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr.5 (41)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

ES SUBSIDIJOS: AR SUGEBėS VEžėJAI Jų GAUTI?

Dirbame jums!

Vežėjai pasitiki UAB „Linavos“ servisas

Naudingi pasiūlymai

ETTC - tramplinas į Vakarų Europа

ROHė

Nauji modeliai

Juodoji FULDA vėduoklė

Parodos

Dialogas su Rusijos VMK pareigūnais nuteikė optimistiškai

Psichologija

VIRšININKAS: DESPOTAS, BENDRAžYGIS, BIčIULIS?..

Stambiu planu

NEBIJANTIS DARBO

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Svečiuose - Estų delegacija

Transporto politika

IRU kongresas: būtina remti kelių transportа

NAUJA SITUACIJA NE KLIUDYS, O SKATINS…

Žinotina

DAF kviečia į „Baltic tour 2004“

Kodėl GOODYEAR?

Keleivinis transportas

Apie Didžiosios Britanijos visuomeninį transportа

Technika

Plauname variklio vidų

SUNKVEžIMIų MAZ-MAN EKSPLOATAVIMO PATIRTIS

TOBULINIMUI RIBų NėRA

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Muziejus

TRANSPORTERIAI SU ROMBU