Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinės procedūros pereinamuoju laikotarpiu

Lietuvos muitinės departamentas interneto puslapyje oficialiai paskelbė informacijа, kaip bus atliekami muitinės formalumai balandžio-gegužės mėn. pereinamuoju laikotarpiu. Muitinės departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos stojimo į Europos Sаjungа pereinamuoju laikotarpiu (prieš ir po gegužės 1 dienos), kyla ir dar gali kilti neaiškumų gabenant prekes per dabartinių ir būsimų naujų ES valstybių narių teritorijas ir, siekdamas padėti muitinės pareigūnams bei verslo atstovams išvengti galimų nesklandumų, supažindina su svarbiausiais muitinės formalumais artimiausių pokyčių sаlygomis.

ūkio subjektams, kurie ligi šiol gabeno prekes į Latvijа ar Estijа pagal Baltijos valstybių bendrаjį tranzitа, rekomenduojama š. m. balandžio 30 d. išvykimo muitinės įstaigoje nepradėti forminti minėtos procedūros, nes ji nebebus taikoma. Tačiau jei gegužės 1 d. muitiniam įforminimui tranzito įstaigai (pvz., Kalvių kelio postas) bus pateiktas Estijos ar Latvijos Respublikoje įformintas tranzito lakštas, liudijantis, kad prekės gabenamos taikant Baltijos bendrojo tranzito procedūrа, muitinės formalumai bus atliekami vadovaujantis sutarties dėl Baltijos valstybių bendrosios tranzito procedūros nuostatomis ir siunčiamos į paskirties įstaigа muitinės formalumams atlikti.

Jei po gegužės 1 d. prekių vežėjas, procedūros vykdytojas pateiks Lietuvos muitinei kitoje ES šalyje narėje įformintа muitinio tranzito deklaracijа, ji bus įforminama vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso reikalavimais. Deklaracijos 5-asis egzempliorius turės būti grаžintas išvykimo šalies muitinės įstaigai.

Balandžio 30 d. po 18 val. geriau nebepateikti vežamų prekių eksporto muitinės procedūrai į ES šalį narę ar būsimа šalį narę.

Jei prekės, kurioms iki balandžio 30 d. įforminta negrаžinamojo eksporto procedūra (procedūros kodas 1000), iki tos dienos 24 val. nebus išgabentos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, gegužės 1 d. joms turės būti įforminta nauja negrаžinamojo eksporto muitinės procedūra pagal Bendrijos kodekso ir jo įgyvendinimo nuostatų reikalavimus. Prieš tai bendrojo dokumento eksporto rinkinys bus pripažintas negaliojančiu.

Jei prekės, kurioms buvo įforminta minėta muitinės procedūra, buvo laikinai saugomos (importo ir eksporto terminale, muitinės sandėlyje) ir iki balandžio 30 d. 24 val. visos arba dalis jų bus neišgabentos iš Lietuvos muitų teritorijos, laikinojo saugojimo formalumai gali būti užbaigti tik visoms arba daliai neišgabentų prekių pateikus naujа bendrаjį administracinį dokumentа (BAD) negrаžinamojo eksporto muitinės procedūrai. Prieš tai bendrojo dokumento rinkinys, įformintas iki 2004 m. balandžio 30 d., taip pat turi būti pripažintas negaliojančiu.

Jei prekės, kurioms įforminta negrаžinamojo eksporto muitinės procedūra, saugomos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto muitinės priežiūros zonoje ir iki gegužės 1 d. nebus išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, laikinojo saugojimo muitinės formalumai gali būti užbaigti taip: kai prekės išgabenamos laivais, vykstančiais reguliariais reisais ir, kuriems Europos Sаjungos šalies muitinė išdavė leidimа taikyti supaprastintа muitinio tranzito procedūrа ir kitais pirmiau neįvardytais laivais. Pirmuoju atveju turi būti padaryti atitinkami įrašai krovinio manifeste, antruoju - eksporto bendrojo dokumento rinkinys pripažįstamas negaliojančiu ir įforminama nauja negrаžinamojo eksporto procedūra pagal Bendrijos kodekso reikalavimus.

Jei balandžio 30 d. po 18 val. bus įforminama į ES šalį narę ar būsimа šalį narę gabenamų prekių muitinio tranzito procedūra (T1LT), prekės gali būti siunčiamos į pakeliui esančiа kitа muitinės įstaigа, kad muitinis tranzitas būtų užbaigtas pagal nacionalinius reikalavimus ir gegužės 1 d. įforminta Bendrijos/bendroji tranzito procedūra.

Gegužės 1 d. muitiniam tikrinimui pateiktos muitinės deklaracijos turi būti užpildytos pagal Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-329 patvirtintа Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijа, kuri atitinka Bendrijos muitinės kodekso nuostatas. Minėta instrukcija paskelbta š. m. „Valstybės žinių“
57-ajame numeryje, taip pat Lietuvos muitinės interneto skyriuje „Informacija verslui“.

Gegužės 1 d. valstybės sienos perėjimo punktuose, kuriuose iki balandžio 30 d. veikė muitinės įstaigos, vežėjų ar kitų į kaimyninę valstybę vykstančių asmenų bus prašoma pateikti muitinės deklaracijas, jei tokios buvo įformintos išvykimo įstaigoje Lietuvoje, ir bus tikrinama, ar TIR knygelės žaliojo lapo langelyje „For official user“, taip pat ATA knygelės tranzito (melsvojo) lakšto H langelio e dalyje yra atitinkamos žymos.

Atlikus pirmiau nurodytus muitinės formalumus Kalvarijos ir Lazdijų kelio postuose, prekės bus išleidžiamos į Lenkijа nuo gegužės 1 d. 01 val. Bendrojo tranzito procedūrа NCTS sistemoje čia bus galima įforminti gegužės 1 d. 00 val.

Verslo atstovai turėtų įsidėmėti: teritorinių muitinių išduoti leidimai taikyti laikinojo išvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo perdirbti procedūras galioja iki leidime nurodytos datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2005 m. gegužės 1 d.

Laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra gali būti užbaigta prekes išleidžiant į laisvа apyvartа, padedant į muitinės sandėlį, reeksportuojant arba jas sunaikinant muitinei prižiūrint.

Jei laikinai įvežtos, laikinai įvežtos perdirbti, bet neperdirbtos prekės arba kompensaciniai produktai grаžinami prekių (žaliavų) siuntėjui (net jei jis yra ES šalies narės asmuo), muitiniam įforminimui turi būti pateiktas eksporto BAD rinkinys reeksporto sankcionuotam veiksmui bei įforminta ir Bendrijos/bendrojo tranzito procedūra.

Verslo atstovai, po gegužės 1 d. gabenantys prekes per pasienio muitinės postus, kurių veikla jau bus nutraukta, galės kreiptis į juose dar kurį laikа dirbsiančius muitinės pareigūnus. Jie padės tinkamai užbaigti anksčiau pradėtas muitinės procedūras.

Dėl trečiųjų šalių vežimų

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informavo, jog:1. Lietuvos Respublikai tapus visateise Europos Sаjungos nare, Lietuvos vežėjai krovinius gabens į Europos Bendrijos šalis su Europos Bendrijos leidimo kopijomis, į ne Europos Sаjungos šalis - su kiekvienos šalies kelionės leidimais. 2. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos vežėjai krovinius į/iš Europos Sаjungos šalis(ių) galės gabenti į/iš trečiаsias(ųjų) ne Europos Sаjungos šalių su ETMK leidimu arba ES trečiosios šalies kelionės leidimu. 3. ETMK leidimo arba ES trečiosios šalies kelionės leidimo nereikia kroviniams vežti į/iš Belgijos, šveicarijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Olandijos, Slovėnijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Airijos. šiuo atveju vykstant į trečiаsias valstybes užtenka turėti Europos Bendrijos leidimų kopijas. 4. Taip pat su Europos Bendrijos leidimų kopijomis Lietuvos vežėjai krovinius į/iš trečiаsias(ųjų) ne Europos Sаjungos šalių galės vežti per automobilio registracijos šalį su Vokietija ir Ispanija. ETMK leidimas ar trečiosios šalies kelionės leidimas šiais atvejais nereikalingas. 5. Visais atvejais, gabenant į/iš trečiаsias(ųjų) ne Europos Sаjungos šalių Lietuvos vežėjai privalo turėti ne Europos Sаjungos trečiųjų šalių leidimus, kurie leis vykdyti tuos vežimus. Informacijos ir IT skyrius

Dėl anketų pateikimo

Vežėjų dauguma laiku pristatė nario anketas ir sekretoriato vadovybė nuoširdžiai jiems dėkoja. Tačiau dar yra vežėjų, kurie nepristatė anketų.

Vadovaujantis asociacijos „Linava“ 2003 m. liepos 10 d prezidiumo nutarimu Nr. 05-15 atliekama narių ir kandidatų į asociacijos narius anketinė apklausa apie 2003 m. veiklos rezultatus. Buvo nustatytas anketų pristatymo sekretoriatui terminas iki 2004 m. kovo 31 d. įmonių, nepristačiusių anketas, sаrašai bus skelbiami asociacijos „Linava“ interneto svetainėje, joms gali būti apribotos asociacijos teikiamos paslaugos.

Balandžio mėnesį pradėtas gautų anketinių duomenų įvedimas, o vėliau - ir analizė. Sekretoriatas siūlo įmonių vadovams pasitikslinti - ar Jūsų darbuotojai užpildė ir pristatė sekretoriatui nario anketа. Dar galite suspėti tai padaryti iki gegužės 1 d.

Vytautas KALAšINSKAS

Asociacijos „Linava“ prezidento patarėjas

Aktualiausi klausimai ir pagrindinės problemos Rusijoje

Asociacijos „Linava“ atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas Rimantas Budrevičius supažindina vežėjus su dažniausiai Rusijos Federacijoje pasitaikančiomis problemomis.

Daugiausia problemų kyla dėl muitinės procedūrų, kurios daugeliu atvejų atsiranda ne dėl vežėjų kaltės. Nors jau galioja naujasis Rusijos Federacijos muitinės kodeksas, pasienio pareigūnai dažnai iš vežėjų reikalauja visiško prekių kodifikavimo (nors naujas kodeksas reikalauja tik pirmų keturių skaičių), taip pat pateikti pasienio muitinės postuose atitikties sertifikatus prekių, kurios neįtrauktos į sertifikuojamų sаrašа. Tokių nesusipratimų pasitaiko dėl subjektyvumo: ne visi pasienio pareigūnai vienodai traktuoja naujojo kodekso reikalavimus.

Konvojaus taikymas

Pastaruoju metu dėl nesuprantamų priežasčių Lietuvos vežėjams, vežantiems į (per) Rusijos Federacijа neakcizines prekes, dažnai nepagrįstai taikomas konvojavimas. Kaip informavo Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto Muitinės kontrolės valdyba, pasienio pareigūnai, taikydami priverstinį konvojavimа, vadovavosi regioninių muitinių vadovų įsakymais, kurie prieštarauja nustatytajai Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto tvarkai. Nors ir buvo anuliuotas konvojaus taikymas autovežiams, vežantiems naujus ir naudotus automobilius į Rusijos Federacijа, vis dėlto ši problema lieka aktuali, nes faktų dėl neteisėto konvojavimo taikymo nemažėja. šiuo metu „Linavos“ atstovybėje rengiama faktinė informacija Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto Muitinės kontrolės valdybai dėl nepagrįsto konvojavimo taikymo Lietuvos vežėjams.

Papildomi tikrinimai

dėl tranzito procedūrų

Padaugėjo atvejų, kai Lietuvos vilkikai, grįžtantys per Rusijа iš Kazachstano arba kitų šalių, yra stabdomi Rusijos ir Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos pasieniuose ir papildomai tikrinami dėl tranzito procedūrų. Siunčiami paklausimai įvažiavimo į Rusijos Federacijos muitinės postams, norint įsitikinti, ar tikrai sulaikytos transporto priemonės kirto Rusijos Federacijos valstybinę sienа, nors visi dokumentai, liudijantys procedūrų užbaigimа, pateikiami pasienio pareigūnams, išvažiuojant iš Rusijos Federacijos.

Dėl priverstinų prastovų vežėjai patiria nuostolių. šiuo atveju asociacijos „Linava“ atstovybė pataria vežėjams atkreipti dėmesį į Rusijos Federacijos muitinės kodeksа, kuriame konkrečiai nurodyta, jog muitinio tikrinimo procedūra pasienio punkte negali trukti ilgiau kaip 2 val. Jeigu inspektorius nusprendžia tikrinti papildomai, jis turi raštu argumentuoti transporto priemonės sulaikymo priežastį, kad vairuotojas galėtų informuoti įmonės savininkа. Be to, naujasis Rusijos Federacijos muitinės kodeksas numato pareigūnų atsakomybę už nepagrįstа transporto priemonių ir krovinių sulaikymа.

Pastebėta atvejų, kai vairuotojams yra bandoma pateikti pasirašyti įvairaus tipo „prašymus“, t. y. suteikti galimybę vilkikams stovėti muitinio tikrinimo zonoje, kol bus atliekamas papildomas tikrinimas. Todėl iš vairuotojų netiesiogiai išgaunamas raštiškas sutikimas papildomai tikrinti. Tokiais atvejais „Linavos“ atstovybė pataria vežėjams geriau instruktuoti vairuotojus. Prieš pasirašydamas bet kokius dokumentus, susijusius su transporto priemonės sulaikymu, vairuotojas apie tai privalo informuoti įmonės savininkа.

Paskirties muitinės

Paskirties muitinėse situacijа galima vertinti patenkinamai. Pagal naujаjį Rusijos Federacijos muitinės kodeksа, prekių forminimas paskirties muitinėje gali trukti ne ilgiau kaip 3 paras. Nusiskundimų dėl šios procedūros kol kas negauta, tačiau sunkiai įgyvendinama naujojo muitinės kodekso nuostata - peradresuoti krovinius iš vieno terminalo į kitа. Gaunama nusiskundimų, kad paskirties muitinės pareigūnai atsisako peradresuoti krovinius į kitas muitines.

Tranzito terminų pažeidimai

Didžiausia problema, su kuria tenka dažnai susidurti, - tranzito terminų pažeidimai. šiais metais „Linavos“ atstovybėje užfiksuoti 12 tranzito terminų pažeidimo atvejų, kurių priežastys yra įvairios, bet dažniausiai subjektyvios - vairuotojų nedrausmingumas, tik po to - techninės kliūtys ir t. t.

Sėkmingai bendradarbiaujant su Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto Centrinės muitinės valdybos Procedūrų skyriaus vadovybe, asociacijos „Linava“ atstovybei pavyko pasiekti, kad dėl visų paminėtų atvejų nė vienas Lietuvos vežėjas nėra įtrauktas į „juoduosius sаrašus“. Asociacijos „Linava“ atstovybė, gavusi iš vežėjo informacijа dėl vilkiko ar vairuotojo dingimo arba kitų faktų, dėl kurių neįmanoma laiku pristatyti krovinio į paskirties muitinę, nedelsdama raštu informuoja Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto Centrinę muitų valdybа. Taip stengiamasi išvengti nemalonių vežėjui procedūrų, susijusių su „juoduoju sаrašu“.

Padidintos rizikos kroviniai

šiais metais „Linavos“ atstovybėje užfiksuoti 5 atvejai dėl padidintos rizikos krovinių. Lietuvos vežėjams buvo pareikštos pretenzijos dėl sugadintų (buitinė chemija, vaisiai, baldai) prekių. Prekių gavėjai visais atvejais buvo sulaikę transporto priemones ir vairuotojus, iš kurių atėmė dokumentus, pretenzijas dėl žalos vežėjui ultimatyviai pareikšdami telefonu arba laisva rašytine forma.

Gavusi informacijа iš vežėjų dėl transporto priemonių ir vairuotojų sulaikymo (pirmuoju atveju - temperatūros režimo nesilaikymas vežant buitinę chemijа) asociacijos atstovybė kreipėsi į Rusijos Federacijos prekybos ir pramonės rūmus dėl ekspertizės. Susisiekus su krovinio gavėju paprašyta, kad pretenzija mūsų vežėjui dėl žalos būtų įforminta, laikantis tarptautinės prekybos taisyklių, taip pat buvo informuota apie galimybę atlikti prekių ekspertizę, išsikvietus Prekybos ir pramonės rūmų regioninį ekspertа. Po atstovybės kreipimosi transporto priemonė ir vairuotojas buvo nedelsiant paleisti, dokumentai grаžinti. Pretenzijos krovinio gavėjas nepateikė.

Antruoju atveju (temperatūros režimo neišlaikymas vežant vaisius) „Linavos“ atstovybė patarė vežėjui kreiptis į Prekybos ir pramonės rūmus dėl ekspertizės. Ir šiuo atveju vilkikas greitai buvo paleistas, pretenzijos - nepateiktos. Galima daryti prielaidа, kad ne visiškai sаžiningi prekių gavėjai kartais bando pasinaudoti vairuotojų nepakankama kvalifikacija ir reikšti pretenzijas ten, kur jų negali būti.

Trečiuoju atveju (pažeisti baldai) patarėme vežėjui kreiptis į savo draudimo kompanijа, kuri galėtų iškviesti regioninį žalų komisarа. Dėl vairuotojo ir vilkiko neteisėto sulaikymo raštu kreipėmės į krovinio gavėjа, siūlydami teisėtais būdais išspręsti susiklosčiusiа situacijа. Krovinio gavėjas užtikrino, kad žalų komisarui nustačius žalos dydį, transporto priemonė bus paleista, vairuotojui grаžinti dokumentai.

Dokumentų forminimas

Dažnai pasitaikantis atvejis - neatsakingas vairuotojų elgesys su dokumentais. šiais metais užfiksuotas vienas atvejis, kai vairuotojas pametė visа krovinio dokumentų komplektа: TIR knygelę, CMR važtaraščius, muitinės pažymа dėl procedūrų užbaigimo. įmonės savininkas kreipėsi į asociacijos atstovy

bę. Patikrinus per SAFE TIR sistemа muitinės procedūrų užbaigimа, paaiškėjo, kad procedūros buvo užbaigtos, krovinio savininkas telefonu patvirtino krovinio iškrovimа. Vairuotojа nukreipėme į artimiausiа milicijos poskyrį, kur buvo įformintas dokumentų dingimo faktas. Apie šį atvejį informavome Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto Centrinę muitinės valdybа, išsiuntėme raštа pasienio muitinės posto „Burački“ viršininkui, prašydami leisti mūsų šalies vilkikui išvažiuoti iš Rusijos Federacijos. Tik po mūsų prašymo vilkikas iš Rusijos Federacijos teritorijos išvažiavo be jokių kliūčių.

Pasitaiko nesusipratimų, kai vairuotojai, atvykę iškrauti krovinio į iškrovimo vietа, krovinio savininkui pažymėti apie krovinio pristatymа atiduoda visа dokumentų komplektа. O privalu pateikti tik CMR važtaraštį. Pasitaikė atvejų, kai krovinio gavėjas, gavęs visа dokumentų paketа, pradeda šantažuoti vežėjа dėl neva pažeisto krovinio ir dėl to sulaiko vairuotojа bei vilkikа, reikalaudamas finansinės kompensacijos. Visais atvejais patariame vežėjams laikytis nustatytos tvarkos.

Maskvoje buvo atvejų, kai tekdavo susisiekti su prekių gavėjais ir aiškintis tokių sulaikymų priežastis. Paprastai po derybų telefonu transporto priemonės buvo paleidžiamos. Vienu atveju nepavyko susitarti, todėl „Linavos“ atstovybė kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje Konsulinį skyrių ir informavo apie neteisėtа Lietuvos piliečio ir transporto priemonės sulaikymа. Per Maskvos miesto rajoninį milicijos poskyrį buvo paskelbta asmens ir transporto priemonės paieška. Greitai jie buvo surasti ir krovinio gavėjui nurodyta paleisti sulaikytа vairuotojа bei transporto priemonę. Vėliau vežėjas pasakojo: išvykus iš iškrovimo vietos, už keliolikos kilometrų nenustatyti asmenys pasivijo vilkikа ir prieš vairuotojа panaudojo fizinį smurtа bei grasino vežėjo įmonei įvairiomis problemomis. Vežėjas atsisakė kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl šio fakto.

Dar viena klaida, susijusi su dokumentų forminimu, - atžymos apie krovinio iškrovimа CMR važtaraštyje, kurios padaromos vilkikui dar esant muitinės terminale. Vėliau, vežant krovinį iškrauti, pvz., iš Maskvos į Podolskа, pakeliui vilkikas stabdomas milicijos pareigūnų patikrinti. Pareigūnai, pamatę atžymа apie krovinio iškrovimа, konstatuoja, kad užsienio vežėjas neteisėtai verčiasi vidaus vežimais, t. y. kabotažu. Rašomi protokolai, mokamos baudos ir pan. Todėl „Linavos“ atstovybė pataria vežėjams: užbaigti procedūras muitinėje, jeigu įmanoma, gauti atžymas dėl krovinio pristatymo ant CMR važtaraščių kopijų, CMR originalus pasilikti vežimui iš terminalo į išsikrovimo vietа, atvykus, pažymėti CMR originalus. Jokiu būdu neduoti krovinio gavėjui TIR knygelės ir kitų dokumentų.

Transporto priemonių paieška per tarptautinį INTERPOLO biurа

Nuo „Linavos“ atstovybės atidarymo dienos užfiksuoti 3 atvejai, kai Lietuvos vežėjų vilkikai buvo sulaikyti dėl jų paskelbtos paieškos per Interpolа. Visais atvejais, gavę iš vežėjų informacijа, raštu kreipėmės į Interpolo atstovybes Maskvoje ir Vilniuje. Vienu atveju Nižnij Novgorode vilkikas buvo sulaikytas dėl paties įmonės savininko anksčiau paskelbtos paieškos, kai vilkikas ir vairuotojas buvo dingę Kaliningrado srityje. Vežėjas nepasirūpino atšaukti paieškos, atsiradus vairuotojui ir vilkikui. Visos transporto priemonės buvo paleistos, išsiaiškinus paieškos aplinkybes. Dėl vieno atvejo iškilo konfliktinė situacija su Maskvos Interpolo biuru, nes, atsiuntus paieškos anuliavimo raštа į milicijos postа, kuriame buvo sulaikytas vilkikas, pasirodo, jo ten jau nebuvo. Vežėjas, nesulaukęs oficialaus atsakymo, „išsprendė“ problemа visiems gerai žinomais būdais. Dėl tokio nedrausmingo mūsų vežėjo poelgio atstovybė susilaukė priekaištų iš Maskvos Interpolo biuro. Be abejo, tokie atvejai nedidina Lietuvos vežėjų, taip pat ir „Linavos“ atstovybės autoriteto.

Asociacijos „Linava“

atstovybė primena:

• Pasienyje vairuotojas ne vėliau kaip per 30 min. po pasienio tarnybų ir transporto inspekcijos pareigūnų patikrinimo privalo pranešti muitinės pareigūnams apie transporto priemonės atvykimа į Rusijos Federacijos muitinės teritorijа.

• Jeigu vairuotojas nepateikė arba pateikė ne visus reikalingus dokumentus arba juose trūksta duomenų, muitinės pareigūnas turi teisę sustabdyti dokumentų įforminimа ir reikalauti papildomų duomenų (RF muitinės kodeksas, 73 str.).

DažniausiAI Pateikiami klausimai:

Ar gali muitinės pareigūnas atsisakyti priimti įforminti dokumentus?

Duomenų trūkumas nėra pagrindas, dėl kurio muitinės pareigūnas gali atsisakyti priimti dokumentus.

Kokius formalumus privalo atlikti muitinės pareigūnas, sustabdydamas procedūros forminimа?

Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto įsakyme Nr.147 konstatuojama: muitinės pareigūnas parašo reikalavimа, kuriame nurodo, kokių duomenų trūksta krovinio dokumentuose, ir vienа egzempliorių įteikia vairuotojui.

Kaip elgtis su kroviniu?

Vežėjui pageidaujant, krovinys gali būti išvežtas iš Rusijos Federacijos muitinės teritorijos, jeigu nėra aptikta (arba įrodyta) kontrabanda.

Krovinio savininkui raštiškai sutikus, iškrautas muitinio tikrinimo zonoje, kol bus renkami papildomi duomenys apie krovinį.

Maksimalus krovinio ir transporto priemonės saugojimo laikas muitinio tikrinimo teritorijoje - iki 15 parų (RF VMK įsakymas Nr. 290, 54 punktas).

• Dėl kokių priežasčių gali būti vykdomas fizinis krovinio patikrinimas?

Fizinis krovinio patikrinimas gali būti vykdomas (RF VMK 2003 04 21 įsakymas Nr. 01- 06/16876) dėl:

1. plombų nebuvimo, pažeidimo arba neatitikimo pagal pateiktus dokumentus;

2. nebuvimo arba neryškaus siuntėjo ar tranzitinės šalies muitinės spaudo;

3. vežėjo spaudų transporto dokumentuose nebuvimo;

4. sаskaitų originalų arba siuntėjo patvirtintų kopijų nebuvimo;

5. muitinės pareigūnų disponavimo išankstine informacija apie galimai neteisėtа krovinio įvežimа per Rusijos Federacijos valstybinę sienа;

6. neryškių įrašų arba pataisymų, nepatvirtintų siuntėjo parašu;

7. raštiško Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto įsakymo.

Kaip forminamas fizinis patikrinimas?

Muitinės pareigūnams nusprendus patik

rinti krovinį, nedelsiant raštu įforminamas pavedimas, kurio vienas egzempliorius atiduodamas vairuotojui. Tikrinimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 2 paras (RF VMK laiškas No. 01 - 06/16876; RF VMK įsakymas Nr. 470).

Išėmimas dalies krovinio ekspertizei atlikti turi būti įformintas atskiru protokolu (RF VMK įsakymas Nr. 147)

Atlikus krovinio fizinį patikrinimа, muitinės pareigūnai privalo padaryti atžymas TIR knygelėje, nurodydami patikrinimo pagrindа bei naujų plombų numerius (TIR konvencija, 24 str.). Vežėjui muitinės pareigūnai taip pat privalo pateikti muitinio patikrinimo aktа.

Dokumentai, kurie reglamentuoja muitinio tikrinimo procedūras:

- RF VMK 2003 04 21 raštas Nr. 01-06/16876, 3 punktas,

- RF VMK 2002 05 08 įsakymas Nr. 470.

Jeigu muitinio tikrinimo metu ekspertizei atlikti paimami prekių pavyzdžiai, tai turi būti įforminta raštiškai, surašant prekių išėmimo aktа, kurio vienas egzempliorius įteikiamas vežėjui (RF VMK 2000 02 24 įsakymas Nr. 147, 2 punktas).

Ar privalo muitinės pareigūnas vairuotojui pateikti savo tarnybinį pažymėjimа?

Vairuotojui paprašius, muitinės pareigūnas privalo parodyti savo tarnybinį pažymėjimа. (RF VMK 2001 08 30 raštas Nr. 01 - 06/35014, 16 punktas).

• Kur kreiptis dėl neteisėtų muitinės pareigūnų veiksmų?

Rusijos Federacijos valstybinio

muitinės komiteto pasitikėjimo telefonas: (095) 449 79 97.

„ Linavos“ atstovybės Maskvoje tel.

(095) 203 81 88; faks. (095) 203 07 79.

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (68)

"Linava" informuoja

Muitinės procedūros pereinamuoju laikotarpiu

Pasikeitė UAB „Linavos“ servisas vadovas

IRU aktualijos

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams