Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Transportas

Susisiekimo ministro 2004 01 21 įsakymu Nr. 3-37 patvirtintos Maksimalios kainos su PVM už valstybinės techninės apžiūros atlikimа (įsig. 2004 02 01, žr. žin., 2004, Nr/. 14-434). Pavyzdžiui, krovininiams automobiliams, kurių bendroji masė per 3,5 t, vykdantiems tarptautinius vežimus, nustatytos tokios maksimalios valstybinės techninės apžiūros kainos su PVM:

• 89 Lt - pirminė techninė apžiūra;

• 10 Lt - pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija

• 17 Lt - pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vienа kontrolinę (technologinę) įrangа (stabdžių stendа, apžiūros duobę arba keltuvа, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisа, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisа).

• 23 Lt - pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dvi kontrolines (technologines) įrangas

• 34 Lt- pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau tipų kontrolinę (technologinę) įrangа.

Siūloma nustatyti 50 proc. nuolaidа pirmos ir antros grupės invalidams priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai invalidams pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.

Susisiekimo ministro 2004 01 19 įsakymu Nr. 3-35 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 130 ҐDėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2004 01 28, žr. žin., 2004, Nr. 14-433) nustatyta, kad transporto priemonės, vežančios keleivius ir bagažа, ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimа, nepriekaištingа ir paslaugų keleivių aptarnavimа (neleisti šiurkštaus, keleivių orumа įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros naudojimo dideliu garsu, nepriimtinu bent vienam keleiviui, ir pan.). Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informacijа apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.

Kontroliuojantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėjo vadovа, taip pat leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išduodančias institucijas, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 30 įsakymu Nr. V-343 Dėl metinės pajamų mokesčio deklaracijos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (įsig. 2004 01 10, žr. žin., 2004, Nr. 5-107) patvirtintos:

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formos FR0462, FR0462S, FR0462S0, FR0462S15, FR0462S33;

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedai FR0462P33, FR0462P15, FR0462V, FR0462N, FR0462T, FR0462K, FR0462L, FR0462U formų;

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Deklaracijа mokesčio administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaracijа yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje. šiame straipsnyje nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų tiek A klasės, tiek B klasės pajamoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki gegužės 1 dienos (jeigu nenustatyta kitaip) privalo pats arba per savo įgaliotа asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaracijа už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotа pajamų mokestį, jeigu nenustatyta kitaip. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs tik tokių B klasės pajamų, kurios yra nurodytos šių Taisyklių 1 priede (palūkanos už indėlius, neviršijančios 2 000 Lt, teismų priteistos sumos materialinei ar moralinei žalai atlyginti ir kt.), deklaracijos teikti neprivalo.

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus nustatytus atvejus (kai fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaracijа ir mokėtinа mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos).

Užsienio valstybėje gautos pajamos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursа arba pagal oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dienа. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursа arba pagal oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs paskutinę to mokestinio laikotarpio dienа.

Nurodytos deklaracijos yra skirtos išskaičiuotam (sumokėtam) mokesčiui, mokėtinam (grаžintinam) mokesčiui deklaruoti. Turi būti užpildoma tik viena iš FR0462, FR0462S, FR0462S33, FR0462S15, FR0462S0 deklaracijų:

• FR0462 deklaracija pildoma, kai gautos pajamos, apmokestinamos taikant abu (33 ir 15 proc.) mokesčio tarifus;

• FR0462S deklaracija pildoma, kai gautos tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, pagal GPMį 6 straipsnį apmokestinamos taikant 33 proc. mokesčio tarifа (įskaitant ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas), taip pat kai gauta ir neapmokestinamųjų pajamų, išskyrus nurodytus atvejus;

• FR0462S33 deklaracija pildoma, kai gautos pajamos, apmokestinamos taikant tik 33 proc. mokesčio tarifа;

• FR0462S15 deklaracija pildoma, kai gautos pajamos, apmokestinamos taikant tik 15 proc. mokesčio tarifа;

• FR0462S0 deklaracija pildoma, kai pajamos gautos tik iš veiklos pagal verslo

liudijimа, ir/arba neapmokestinamosios pajamos.

Deklaracija kartu su jos atitinkamais priedais pateikiama nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI. Jа gali pateikti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas ar įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo. AVMI pateikiamas vienas užpildytas deklaracijos ir jos priedų egzempliorius. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui yra reikalingas deklaracijos ir jos priedų egzempliorius, tai gali būti pateikti du deklaracijos ir jos priedų egzemplioriai, vienas iš kurių su AVMI žyma apie gavimа grаžinamas deklaracijа pateikusiam asmeniui.

Deklaracijа ir jos priedus AVMI galima pateikti tokiais būdais:

• įmesti į AVMI patalpose specialiai tam skirtа dėžę;

• atsiųsti paštu;

• elektroniniu būdu.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 01 20 įsakymu Nr. VA-4 (įsig. 2004 01 28, žr. žin., 2004, Nr. 14-446) patvirtinti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S0 formos ir jos FR0462N priedo užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai. ši deklaracija ir/ar FR0462N priedas skirti pildyti ir pateikti gyventojams, kurie per mokestinį laikotarpį (kurio deklaracija turi būti pateikta):

• gavo tik individualios veiklos pagal verslo liudijimа pajamų;

• gavo tik GPMį 17 str. 1 dalyje nurodytų neapmokestinamųjų pajamų, įskaitant nurodytas pajamas (už parduotа ar kitaip perleistа nuosavybėn Lietuvoje esantį anksčiau nei prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dienos įsigytа nekilnojamаjį daiktа (pvz., žemę, butа), jeigu gauta pajamų suma už tokio daikto (daiktų) pardavimа ar kitokį perleidimа nuosavybėn yra didesnė kaip 10 000 Lt, kai šis turtas parduotas gyventojui ar Lietuvoje neregistruotai užsienio įmonei, arba už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus iki 1999 01 01 ar/ir įsigytus po 1999 01 01, jeigu vertybiniai popieriai parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn ne anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nebuvo savininkas daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), jeigu gauta už vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn suma yra didesnė kaip 10 000 Lt ir kt.);

• gavo pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria sudarytoje ir taikomoje tarptautinėje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje numatytas atleidimo nuo mokesčio metodas (2003 metais atleidimo nuo mokesčio metodas buvo taikomas apmokestinant individualios veiklos ir su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, gautas Latvijoje ir Estijoje).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 01 15 įsakymu Nr. VA-7 (įsig. 2004 01 28, žr. žin., 2004, Nr. 14-449) patvirtinta:

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma, FR0572A, FR0572B ir FR0572U priedų formos;

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, FR0572A, FR0572B ir FR0572U priedų formų pildymo ir pateikimo tai

syklės.

Deklaracijа privalo teikti per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėję asmenys:

• nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

• Lietuvos vienetai;

• užsienio vienetai, vykdantys veiklа per nuolatines buveines Lietuvoje;

• nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualiа veiklа per nuolatines bazes Lietuvoje.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys šių deklaracijų neprivalo pateikti, jei:

• per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų A klasės pajamoms;

• per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamаsias išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 31 įsakymu Nr. V-344 (įsig. 2004 01 10, žr. žin., 2004, Nr. 5-108) pakeista, išdėstyta nauja redakcija ir patvirtinta:

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma ir jos papildomo lapo FR0471P forma, papildyta nauju papildomu lapu FR0471PU;

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 01 15 įsakymu Nr. VA-3 (įsig. 2004 01 25, žr. žin., 2004, Nr. 13-408) patvirtinta:

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklės;

Pažymos FR0471 formos duomenų teikimo elektroniniu būdu tipinės sutarties forma;

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos duomenų išrašo FR0598 forma.

Gyventojams išmokas išmokėjęs asmuo, kuris privalo pateikti tinkamai užpildytа pažymos FR0471 formа, norėdamas teikti duomenis elektroniniu būdu turi AVMI teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje jis yra registruotas, sudaryti Pažymos FR0471 formos duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Pasirašyta sutartis registruojama AVMI aptarnavimo darbuotojų, priimančių elektroniniu būdu pateiktus duomenis, žurnale ir informacinėje sistemoje.

Asmuo, pateikęs duomenis elektroniniu būdu, savo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos suformuotа Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos duomenų išrašа FR0598 forma. Du pasirašytus duomenų išrašo egzempliorius asmuo privalo pateikti AVMI ne vėliau kaip mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 31 įsakymu Nr. V-345 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2001 08 09 įsakymo Nr. 205 ҐDėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtojа tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2004 01 10, žr. žin., 2004, Nr. 5-109) pakeista ir nauja redakcija patvirtinta:

Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtojа tvarka;

Prašymo ir sutikimo įskaityti įmokа mokesčių mokėtojo mokesčiui ir su juo susijusioms sumoms padengti FR0110 formos užpildymo taisyklės.

šios taisyklės

netaikomos:

• juridiniams asmenims, turintiems pavaldžių įstaigų ir tai deklaravusiems Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka bei iš šių įstaigų darbuotojų išskaičiuojantiems ir sumokantiems gyventojų pajamų mokestį;

• tais atvejais, kai pagal įstatymа draudžiama fiziniams ar juridiniams asmenims sumokėti mokestį už mokesčių mokėtojа;

• asmenims, norintiems sumokėti mokestį už mokesčių mokėtojus, kuriems iškeltos restruktūrizavimo bylos, taip pat už turinčius bankrutuojančios įmonės statusа sanuojamus mokesčių mokėtojus ar už mokesčių mokėtojus, su kuriais pasirašomos taikos sutartys, jeigu restruktūrizavimo ar bankroto dokumentuose bei taikos sutartyse nenumatyta kitaip;

• asmenims, mokantiems pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų išieškotas sumas;

• asmenims, turintiems įsiskolinimų biudžetui bei valstybės pinigų fondams;

• asmenims, siekiantiems susidariusias mokesčio permokas, kitas jam grаžintinas (įskaitytinas) sumas, mokesčio skirtumų sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokesčiui padengti.

***

Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 10 įsakymu Nr. Dį-218/1B-1057 (įsig. 2003 12 18, žr. žin., 2003, Nr. 117-5380) patvirtinta:

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybа su ES valstybėmis ataskaitos pildymo taisyklės;

Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01);

Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02).

Intrastatas - tai duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybа su ES valstybėmis surinkimo sistema, o Intrastato ataskaita - Statistikos departamento ir Muitinės departamento patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybа prekėmis su ES valstybių subjektais.

Intrastato ataskaitoje pateikiami duomenys lyginami su Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamais duomenimis apie PVM mokėtojų deklaruotа

prekių tiekimа ir įsigijimа ES valstybėse. Intrastato ataskaitoje reikia pateikti duomenis apie:

• visas į Lietuvos Respublikos teritorijа iš ES valstybių įvežtas ir iš Lietuvos Respublikos teritorijos į ES valstybes išvežtas prekes, išskyrus nurodytas;

• iš Lietuvos Respublikos teritorijos į ES valstybę išvežamas arba iš ES valstybės į Lietuvos Respublikos teritorijа įvežamas PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančias prekes, kai nesikeičia jų savininkas ir PVM mokėtojas yra įregistruotas PVM mokėtoju toje ES valstybėje;

• prekes, gabenamas perdirbti;

• prekes, grаžinamas po perdirbimo;

• statybines medžiagas, įrangа, kurių tiekimas įeina į bendrа statybos darbų sutartį;

• prekes, gabenamas stacionariuoju transportu (dujos, nafta, elektros energija);

• prekes, įvežtas ar išvežtas išperkamosios nuomos sаlygomis, kai pagal sandorio sаlygas nuosavybės teisė į prekes tikrai pereis asmeniui, kuriam prekės perduotos, ar kitam asmeniui;

• prekes, tiekiamas kaip atsargas ES valstybės laivams arba orlaiviams, ir prekes, tiekiamas kaip atsargas Lietuvos Respublikos laivams arba orlaiviams iš ES valstybių (kaip įvežtas prekes).

Intrastato ataskaitoje pateikti nereikia duomenų apie paslaugų teikimа, kuris nesusijęs su prekių išvežimo ar įvežimo operacijomis (autorių teisių, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių perdavimas, reklamos, konsultavimo, apskaitos paslaugos, produktų kūrimas, kompiuterių licencijų pardavimas, nuoma, programinės įrangos pardavimas ar kitoks perdavimas bei kiti sandoriai dėl bet kokio civilinio teisių objekto, kurie nelaikomi prekių tiekimu pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymа). Intrastato ataskaitoje taip pat nereikia pateikti duomenų apie:

• prekes, įvežtas ar išvežtas laikinam naudojimui (mažiau nei dvejiems metams, t.y. nuomojamas ar skolinamas prekes, prekes, skirtas demonstruoti ar naudoti nekomercinėse parodose, mugėse, susirinkimuose ar panašiuose renginiuose, prekes, skirtas tyrimams, analizei ar bandymams, prekių pavyzdžius, transporto priemones, pakuotes, tarа, konteinerius, padėklus - t.y. medžiagas, kurių reikia prekių apsaugai jų sandėliavimo ir transportavimo metu, taip pat prekes, skirtas transporto priemonių, konteinerių, įskaitant įprastinei transporto įrangai priskiriamus reikmenis ir atsargines dalis, remontui ir kt.);

• prekes, kurios nėra prekybinio sandorio objektas (kelionės įrangа, maisto atsargas ir kitus asmeniniam naudojimui skirtus reikmenis, įskaitant sportinį inventorių, kuriuos keliautojas vežasi kartu arba kurie atvežami prieš jam atvykstant arba atvykus, spausdintа reklaminę medžiagа, vartojimo instrukcijas, kainoraščius ir kitus reklaminius dalykus, turizmo informacinę medžiagа ir kt.);

• įvežtas arba išvežtas prekes prieš arba po remonto (remontas - tai prekės funkcijų arba geros būklės atkūrimas, nekeičiant prekės pirminės paskirties);

• ir kt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 29 įsakymu Nr. V-340 Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio kompiuterinės apskaitos sistemai keliamų reikalavimų patvirtinimo (įsig. 2004 01 10, žr. žin., 2004, Nr. 5-106) patvirtinti:

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio kompiuterinės apskaitos sistemai keliamus reikalavimus (toliau - Reikalavimai).

1.2. Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlio kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas FR0582 formа (toliau - FR0582 forma).

Kompiuterinės apskaitos sistemos duomenų bazėje turi būti saugoma informacija apie kiekvienа duomenų įrašymo, modifikavimo ar ištrynimo atvejį ir nurodoma tokio veiksmo priežastis, tikslus laikas bei to veiksmo atlikėjas. Pirminiai duomenys, pakeisti duomenys ir pa

ties pakeitimo duomenys kompiuterinėse laikmenose turi būti saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytа laikа.

Sandėlio savininkas privalo užtikrinti, kad kompiuterinės apskaitos sistemos duomenų bazėje saugomi ir perkelti į kitas kompiuterines laikmenas (kompaktinius diskus, lanksčiuosius diskelius ar pan.) duomenys nebūtų negrаžinamai prarasti.

Sandėlio savininkas, norintis reguliariai nespausdinti Operacijų tvarkos 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų duomenų, privalo AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra sandėlis, pateikti tinkamai užpildytа pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlio kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos (programų) kontrolines sumas FR0582 formа (toliau - FR0582 forma). šios FR0582 formos stulpelyje „Darbo programos pavadinimas“ turi būti nurodomas sandėlio kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos pavadinimas. Stulpelyje „Darbo programos versija“ turi būti nurodoma kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos versija. Stulpelyje „Programos kontrolinė suma“ turi būti nurodoma kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programos kontrolinė suma (pvz., E950A527). Stulpelyje „Programos, kuria apskaičiuota kontrolinė suma, pavadinimas ir versija“ turi būti nurodyta, kokia programa buvo nustatyta stulpelyje „Programos kontrolinė suma“ nurodyta darbo programos kontrolinė suma bei šios programos versija (pvz., ARJ 32). Stulpelyje „Darbo programos įdiegimo data“ turi būti nurodyta, kada buvo įdiegta kompiuterinės apskaitos sistemos darbo programa. Stulpelyje „Pastaba“ turi būti nurodyta, ar stulpelyje „Programos kontrolinė suma“ įrašyta programos kontrolinė suma yra naujai įdiegta, ar ji yra ankstesnės programos kontrolinė suma, taip pat šiame stulpelyje galima nurodyti ir kitа papildomа informacijа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 01 09 nutarimu Nr. 21 patvirtinta Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sаjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sаjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarka (įsig. 2004 01 16, žr. žin., 2004, Nr. 8-184). Nustatyta, kad valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo kompetencijа yra atsakingos už ES teisės (acquis communautaire) perkėlimа į nacionalinę teisę ir įgyvendinimа. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimа į nacionalinę teisę ir įgyvendinimа.

Sukūrus ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirtа informacinę sistemа, ES dokumentai registruojami ir tvarkomi, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir derinimo, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbai atliekami naudojantis šia informacine sistema.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (64)

"Linava" informuoja

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Naujienos

Naujienos

IRU aktualijos

Vežėjų problemos aptartos

Kelių transporto inspekcija

DėL BENDRIJOS LEIDIMų IR BENDRIJOS LICENCIJų BEI Jų KOPIJų IšDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS BEI KELEIVIų VEžIMO SAVO SАSKAITA VEIKLOS LIUDIJIMų IšDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

APIE POKYčIUS KELYJE į EUROPOS SАJUNGА