Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „LINAVA“ veiklos kronika 2008 metai

SAUSIS (2008 m.)

8 d.Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je su­si­ti­ko šios mi­nis­te­ri­jos, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to, lai­vy­bos kom­pa­ni­jos DFDS LISCO, Lie­tu­vos lai­vy­bos mak­le­rių ir agen­tų, taip pat Lai­vų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jų ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai (dalyvavo pre­zi­diu­mo na­rys R. Stro­pus, trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos sek­re­to­rius A. Ba­ra­naus­kas bei Kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas G. Ra­mas­laus­kas) ir ap­ta­rė Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ati­da­ry­ti lai­vy­bos li­ni­ją tarp Klai­pė­dos ir Šče­ci­no jū­rų uos­tų. A. Ba­ra­naus­kas in­for­ma­vo apie pa­siū­ly­mus ir pa­gei­da­vi­mus, gau­tus iš „Li­na­vos“ na­rių. Po­sė­džio da­ly­viai, iš­ana­li­za­vę Len­ki­jos in­fra­struk­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ati­da­ry­ti lai­vy­bos li­ni­ją tarp Klai­pė­dos ir Šče­ci­no jū­rų uos­tų, nu­ta­rė pra­šy­ti kon­kre­tes­nių pro­jek­to de­ta­lių: kie­no nuo­sa­vy­bė bū­tų nau­jas kel­tas, jo tech­ni­nės ga­li­my­bės, ve­ži­mo ta­ri­fai, ko­kie bū­tų kro­vi­nių srau­tai ir ga­li­mos jų kryp­tys.

15 d.aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas J. Gry­baus­kas ir Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos de­par­ta­men­to sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja V. Gai­dy­tė su­si­ti­ko su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku J. Ka­ro­su ir pri­sta­tė „Li­na­vos“ siū­ly­mus dėl lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams po Šen­ge­no plėt­ros nag­ri­nė­ji­mo truk­mės. Vi­ce­pre­zi­den­tas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jai yra vie­nin­telė pro­fe­si­nė ka­te­go­ri­ja, ku­ri dėl il­go pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­no ne­ga­li dirb­ti iš­kart ga­vus lei­di­mą, nes jiems rei­kia dirb­ti ne vie­ti­nė­je rin­ko­je. „Li­na­va“ siū­lo pa­keis­ti Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo 33 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, nu­sta­tant 1 mė­ne­sio lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo ter­mi­ną to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams iš už­sie­nio ša­lių. J. Ka­ro­sas sa­kė su­pran­tąs si­tu­a­ci­jos svar­bą ir siek­si­ąs pa­lan­kaus šio klau­si­mo spren­di­mo.

22 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ ir AB SEB ban­kas pa­si­ra­šė fak­to­rin­go su­tar­tį, ku­ri su­tei­kia ga­li­my­bę sku­biai grą­žin­ti PVM iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Siek­da­ma, kad ve­žė­jų lė­šos už už­sie­ny­je pirk­tus de­ga­lus bū­tų įšal­dy­tos kuo trum­piau, asociacija „Li­na­va“ vyk­dys mo­kė­ji­mus kiek­vie­ną mė­ne­sį.
Pi­ni­gai bus per­ves­ti į ve­žė­jo są­skai­tą per 5 dar­bo die­nas, ga­vus iš įmo­nės są­skai­tas fak­tū­ras, bet tik už de­ga­lus, pirk­tus pa­gal de­ga­lų kor­te­les. Svar­bu tai, jog PVM bus grą­ži­na­mas ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­mis de­ga­lų kor­te­lė­mis bu­vo at­si­skai­to­ma, pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti AS24, ESSO, STATOIL, ORLEN, ARIS Pols­ka ir kt. kor­te­lės. Iki šiol ga­lio­ju­si stan­dar­ti­nė (pa­pras­ta) PVM grą­ži­ni­mo tvar­ka ne­si­kei­čia. Pla­nuo­ja­mi to­kie sku­baus PVM grą­ži­ni­mo mo­kes­čiai: iš Aust­ri­jos, Bel­gi­jos, Is­pa­ni­jos, Liuk­sem­bur­go, Pran­cū­zi­jos, Slo­vė­ni­jos – 10 proc.; iš Len­ki­jos – 11 proc.; iš li­ku­sių ES ša­lių – 12 proc.

23 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Kro­vi­ni­nės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me, be aso­cia­ci­jos va­do­vy­bės ir ta­ry­bos na­rių, da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir VKTI at­sto­vai. Po­sė­dy­je ap­tar­ti aš­tuo­ni ve­žė­jų ver­slui svar­būs klau­si­mai. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius sakė, kad posėdis vyko dalykiškai ir kad aptartos šios problemos: vairuotojų mokymo centrų kūrimo eiga, užsienio vežėjų leidimų kontrolės sugriežtinimo galimybės, kokybiniai reikalavimai naujai į tarptautinių vežimų rinką ateinantiems vežėjams, Bendrijos leidimų ir jų kopijų galiojimo terminai, galimybės atlikti transporto priemonių periodinę techninę apžiūrą bet kurioje ES šalyje, trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūros bei naujų ATPK pataisų taikymo klausimai.

VASARIS (2008 m.)

7 d. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jas pra­šy­da­ma ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti klau­si­mą dėl lei­di­mų lai­ki­nai gy­ven­ti iš­da­vi­mo ter­mi­no su­trum­pi­ni­mo tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jams. Juos ga­li­ma bū­tų iš­duo­ti pri­ori­te­to tvar­ka ar­ba Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to įmo­nė­se įdar­bin­tiems tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu ras­ti spren­di­mą dėl ga­li­my­bės vyk­ti tran­zi­tu per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją. Sie­kiant kuo sku­biau spręs­ti ve­žė­jams šią itin ak­tu­a­lią pro­ble­mą nu­ma­ty­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to A. Kon­dru­se­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su aukš­čiau­sio ly­gio kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nais.

12 d.aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos po­li­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vais ir pa­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis apie nau­jų ATPK pa­tai­sų tai­ky­mo už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus pro­ble­ma­ti­ką. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to A. Kon­dru­se­vi­čiaus nuo­mo­ne, ve­žė­jams ak­tu­a­liau­sias ATPK 126 straips­nio tai­ky­mo me­cha­niz­mas, ku­ris nu­ma­to tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mą, jei vai­ruo­to­jas vai­ra­vo ne­blai­vus, ir trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mą, jei vai­ruo­to­jas to­kį pa­žei­di­mą pa­da­ro an­trą kar­tą per me­tus. Ve­žė­jus ne­ra­mi­no tam tik­ras ne­aiš­ku­mas dėl grės­mės pa­tir­ti ne­adek­va­čius nuos­to­lius kon­fis­kuo­jant įmo­nei pri­klau­san­čią trans­por­to prie­mo­nę. Lie­tu­vos po­li­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vas S. Skve­rne­lis pa­ti­ki­no, kad ve­žė­jams nuo­gąs­tau­ti nė­ra pa­grin­do, nes ne­blai­viam vil­ki­ko vai­ruo­to­jui įkliu­vus pir­mą kar­tą jam bus at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti, to­dėl įkliū­ti an­trą kar­tą tais pa­čiais me­tais šis vai­ruo­to­jas ne­tu­rišan­sų, juo­lab kad įmo­nė apie pir­mą­jį pa­žei­di­mą bus in­for­muo­ta.

13 d.Sie­kiant ope­ra­ty­viai spręs­ti tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ble­mas, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius su­si­ti­ko su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­riu­mi A. Rim­ke­vi­čiu­mi. Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ vi­ce­pre­zi­den­tas J. Gry­baus­kas, trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja V. Gai­dy­tė bei Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius A. Ga­vė­nas. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – ras­ti pri­im­ti­ną ve­žė­jams spren­di­mą su­si­klos­čiu­sius ne­pa­lan­kiai tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo si­tu­a­ci­jai po Šen­ge­no plėt­ros. Tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams, ku­riems iš­duo­tos na­cio­na­li­nės il­ga­lai­kės vi­zos, pra­ra­dus ga­li­my­bę vyk­ti tran­zi­tu per Lat­vi­jos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją, vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes pa­rei­gas ta­po ne­įma­no­ma. Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ga­li­mi spren­di­mai, ku­riuos pri­ėmus, įdar­bin­tų tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų, vyk­dan­čių tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mus, lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piu dar­bas Šen­ge­no erd­vė­je ne­bū­tų ri­bo­ja­mas.

14 d.Briu­se­ly­je vy­ko „Bu­si­ness Eu­ro­pe“ or­ga­ni­za­ci­jos Trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me ­svars­ty­ti ak­tu­a­lūs nū­die­nos trans­por­to klau­si­mai. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ sek­re­to­rius A. Ba­ra­naus­kas sa­kė, kad šiuo metu vie­na iš ak­tu­a­liau­sių ke­lių trans­por­to pro­ble­mų – vai­ruo­to­jų trū­ku­mas. Su­si­rin­ku­sie­ji ak­cen­ta­vo, kad vai­ruo­to­jų sty­giui pa­ša­lin­ti bū­ti­na vals­ty­bės pa­ra­ma ir mo­ky­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mas, kal­bų mo­ky­mai, taip pat bū­ti­na su­da­ry­ti ge­res­nes ga­li­my­bes jau­ni­mui įsi­gy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­ją. Po­sė­dy­je pa­brėž­ta, kad di­de­lę įta­ką ke­lei­vių ir kro­vi­nių ve­ži­mui tu­ri sa­vi­kai­na. Šios trans­por­to gru­pės va­do­vai nu­ta­rė kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl ES trans­por­to po­li­ti­kos fi­nan­suo­jant trans­por­to rū­šis, nes da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja iš­krai­po na­tū­ra­lią kon­ku­ren­ci­ją tarp trans­por­to ša­kų. Aso­cia­ci­jos at­sto­vus ypač do­mi­no ka­bo­ta­ži­nio ve­ži­mo klau­si­mai. Tuo pa­čiu me­tu Briu­se­ly­je vy­ko ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos trans­por­to dar­bo gru­pės po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas Eu­ro­pos reg­la­men­to pro­jek­tas „Dėl tei­sės už­si­im­ti ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu veik­la ir pa­te­ki­mo į ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ką.

15 d.Briu­se­ly­je vy­ko IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai J. Uso­nis ir V. Kaz­laus­kas. Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo svars­ty­ti šie klau­si­mai: 1. Ko­man­di­ra­vi­mo di­rek­ty­vos 96/71/EEB tai­ky­mas at­lie­kant ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus; 2. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jų, tai­kant Reg­la­men­tą 561/2006, lai­ky­ma­sis; 3. AETR su­si­ta­ri­mo ir Reg­la­men­to 561/2006 tai­ky­mas tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams; 4. SMART ta­chog­ra­fų die­gi­mo klau­si­mai. Ru­si­jos at­sto­vai taip pat iš­kė­lė klau­si­mą dėl skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų rod­me­nų bei ata­skai­tų pa­tei­ki­mo ru­sų kal­ba. Ta­chog­ra­fuo­se nė­ra įdieg­ta ru­sų kal­ba, to­dėl ne­ga­lė­da­mi pa­tik­rin­ti dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo ru­sų kal­ba, Ru­si­jos kon­tro­liuo­jan­tys pa­rei­gū­nai ga­li pra­dė­ti tai­ky­ti sank­ci­jas. 5. 12 die­nų vai­ra­vi­mo iš­im­tis ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams. IRU ko­mi­si­jos va­do­vai pra­šė šią at­si­ra­du­sią pro­ble­mą iš­kel­ti kiek­vie­nos ša­lies vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­je, kad ar­ti­miau­sia­me trans­por­to mi­nist­rų po­sė­dy­je ša­lių at­sto­vai tu­rė­tų nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. 6. IRU So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja siū­lo pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na. Tuo sie­kia­ma pa­ro­dy­ti vai­ruo­to­jo pro­fe­si­jos svar­bą ir rei­ka­lin­gu­mą bei pa­ryš­kin­ti at­si­ran­dan­čias pro­ble­mas. Šis klau­si­mas bus svars­to­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš įvai­rių ša­lių.

18–20 d.Mask­vo­je įvy­ko A. Kon­dru­se­vi­čiaus ir at­sto­vy­bės Mask­vo­je va­do­vo R. Bud­re­vi­čiaus su­si­ti­ki­mai su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ke­lių ir ke­lių trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju A. Šerst­nio­v’u bei IRU at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je mui­ti­nės eks­per­tu A. Šme­lio­v’u. Su­si­ti­ki­me su A. Šerst­nio­v’u bu­vo ap­tar­ti pra­ėju­sių me­tų Lie­tu­vos ve­žė­jų dar­bo RF rin­ko­je pro­ble­mos ir re­zul­ta­tai. Dau­giausia dė­me­sio skir­ta kro­vi­nių ve­ži­mui iš tre­čių­jų ša­lių, dvi­ša­lių bei tre­čių­jų ša­lių lei­di­mų pa­nau­do­ji­mo tvar­kai. IRU at­sto­vy­bės mui­ti­nės eks­per­tas A. Šme­lio­v’as pa­tvir­ti­no, kad per pra­ėju­sius me­tus tarp Lie­tu­vos ve­žė­jų ne­bu­vo nė vie­no kro­vi­nio ne­pri­sta­ty­mo į mui­ti­nę at­ve­jo ir pa­dė­ko­jo už ak­ty­vią aso­cia­ci­jos veik­lą gi­nant ve­žė­jų in­te­re­sus RF įvai­rių ly­gių val­sy­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se bei teis­muo­se. IRU mui­ti­nės eks­per­tas in­for­ma­vo, kad ne­tru­kus Bal­ta­ru­si­jo­je pra­dės veik­ti „Sa­fe TIR“ sis­te­ma, lei­sian­ti Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nės pa­rei­gū­nams ope­ra­ty­viau gau­ti in­for­ma­ci­ją apie pri­sta­ty­tus į mui­ti­nę kro­vi­nius.

19–20 d.Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ke­lių trans­por­to ko­mi­si­jos po­sė­dis. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­joje buvo ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas G. Ra­mas­laus­kas. De­le­ga­ci­jos pri­ta­rė, jog bū­ti­nas vie­nin­gas ka­bo­ta­žo reg­la­men­ta­vi­mas vi­so­je ES. Vo­kie­ti­jos at­sto­vai in­for­ma­vo, jog pa­lai­ko EK pa­siū­ly­mą leis­ti at­lik­ti 3 ka­bo­ta­ži­nius ve­ži­mus per 7 die­nas. De­le­ga­ci­jos pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja apie Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bą ir kro­vi­nių ve­ži­mus ke­liais. Tarp abie­jų ša­lių ke­lių trans­por­tu 2007 m. bu­vo ga­ben­ta 32 mln. t kro­vi­nių. At­si­žvelg­da­ma į mū­sų ve­žė­jų iš­sa­ky­tus pa­gei­da­vi­mus, Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja pa­pra­šė Vo­kie­ti­jos de­le­ga­ci­jos iš­sa­miau ap­svars­ty­ti kro­vi­nių ve­ži­mo į / iš tre­či­ą­sias ša­lis klau­si­mą, pvz., ar ga­li­ma su Ben­dri­jos lei­di­mu ga­ben­ti Vo­kie­ti­jo­je pa­krau­tas pre­kes, ku­rios skir­tos tre­čių­jų ša­lių ga­vė­jams, iki iš­kro­vi­mo vie­tų Lie­tu­vo­je, kur pre­kės per­krau­na­mos, san­dė­liuo­ja­mos bei rū­šiuo­ja­mos ir po to ga­be­na­mos to­liau į tre­či­ą­sias ša­lis.

20 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me ap­tar­ti ke­lei­vių ir ba­ga­žo ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu tai­syk­lių pa­kei­ti­mo, eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to plėt­ros 2007–2013 m. bei ke­lei­vių ve­žė­jų nuos­to­lių ir leng­va­ti­nio ke­lei­vių ve­ži­mo kom­pen­sa­vi­mo ir sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mo klau­si­mai. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo „Li­na­vos“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos na­riai, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir kai ku­rių įmo­nių at­sto­vai. Dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta Ke­lei­vių ir ba­ga­žo ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu tai­syk­lėms pa­keis­ti­.

22 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ sis­te­min­gai sie­kė ir ve­dė de­ry­bas su LR vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis dėl tre­čių­jų vals­ty­bių pi­lie­čių įdar­bi­ni­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jais tvar­kos su­pap­ras­ti­ni­mo. Aso­cia­ci­jos pa­grin­di­nis tiks­las – ras­ti pri­im­ti­ną ve­žė­jams spren­di­mą su­si­klos­čius ne­pa­lan­kiai tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo si­tu­a­ci­jai po Šen­ge­no plėt­ros. Įdar­bi­nant tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jus, vyk­dan­čius tarp­tau­ti­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mus, nuo 2008 m. va­sa­rio 22 die­nos lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo lai­ko­tar­piui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­su­li­nės įstai­gos už­sie­ny­je ga­li iš­duo­ti Šen­ge­no daug­kar­ti­nę trum­pa­lai­kę (C) vi­zą.

22 d.aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vai su­si­ti­ko su Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos (LNPPA) at­sto­vais. Su­si­ti­ki­me bu­vo svars­to­mi Ūkio mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo „Dėl Lie­tu­vo­je var­to­ja­mų naf­tos pro­duk­tų, bio­de­ga­lų ir skys­to­jo ku­ro pri­va­lo­mų­jų ko­ky­bės ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mai. At­si­žvel­giant į pro­ble­mas, su ku­rio­mis ve­žė­jai su­si­dū­rė 2007 m. spa­lio–lap­kri­čio mė­ne­siais, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį į griež­tą kon­tro­lę, kad per­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu (ru­dens, pa­va­sa­rio mė­ne­siais) ne­bū­tų tie­kia­mas RRME, ku­rio ri­bi­nė fil­tra­vi­mo tem­pe­ra­tū­ra ne di­des­nė kaip mi­nus 5 0C bei pri­ta­rė LNPPA pa­siū­ly­mui, jog žie­mos lai­ko­tar­piu kar­tu su 1 ar 2 kla­sės ark­ti­niu dy­ze­li­nu ga­li bū­ti pre­kiau­ja­ma F kla­sės dy­ze­li­nu, šią ku­ro rū­šį tin­ka­mai pa­žy­mė­jus, lai­kan­tis Pre­ky­bos naf­tos pro­duk­tais, bio­ku­ru, bio­a­ly­va ir ki­tais de­giai­siais skys­tais pro­duk­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tai­syk­lių.

26 d.aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją te­ma „Ke­lių trans­por­to įta­ka Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos“, kurioje žur­na­lis­tams bu­vo pri­sta­ty­ti 2007 m. ke­lei­vi­nio ir kro­vi­ni­nio ke­lių trans­por­to eko­no­mi­niai ro­dik­liai, in­dė­lis į ša­lies BVP, sek­to­riaus pro­ble­mos ir rin­kos ten­den­ci­jos.

28 d.vy­ko aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo po­sė­dis. Pre­zi­diu­mo na­riai pa­si­kei­tė in­for­ma­ci­ja dėl ve­žė­jų re­gio­ni­nių su­si­rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo, su­si­pa­ži­no su IRU So­cia­li­nės ko­mi­si­jos siū­ly­mu pa­skelb­ti rug­sė­jo 29-ąją Tarp­tau­ti­ne pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų die­na, svars­tė na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je klau­si­mus. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kon­dru­se­vi­čius re­ko­men­da­vo pre­zi­diu­mo na­riams IRU So­cia­li­nės ko­mi­si­jos siū­ly­mą ap­tar­ti su ve­žė­jais re­gio­ni­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, kad „Li­na­va“ ga­lė­tų pa­teik­ti aso­cia­ci­jos na­rių ben­drą po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu. Svars­tant na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je klau­si­mus bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, jog įmo­nės, pa­teik­da­mos an­ke­tas sto­ti į aso­cia­ci­ją, tu­ri ati­džiau pil­dy­ti rei­kia­mas veik­los re­zul­ta­tų len­te­les, kad bū­tų iš­veng­ta ga­li­mų ne­lo­giš­ku­mų. Po po­sė­džio pre­zi­diu­mo na­riai su­si­ti­ko su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mui­ti­nės tar­ny­bos at­sto­vais, ku­rie do­mė­jo­si, ar Lie­tu­vos mui­ti­nės in­for­ma­ci­jos tin­kla­pis ten­ki­na ve­žė­jų po­rei­kius, ko­rup­ci­jos ly­giu ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se.

KOVAS (2008 m.)

4 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentai J. Grybauskas, M. Grigelis bei generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su susisiekimo ministru A. Butkevičiumi ir pristatė pagrindines kelių transporto verslo problemas. Kalbėdami apie papildomų kokybinių reikalavimų būtinumą naujai į kelių transporto rinką ateinančioms įmonėms, asociacijos vadovai akcentavo, kad šiuo metu rinkoje pastebima kiekybinio, bet ne kokybinio sektoriaus augimo tendencija. „Linava“ siūlo sugriežtinti reikalavimus naujai į rinką ateinančioms įmonėms, siekiant vartotojams teikti tik kokybiškas paslaugas. Susitikime dar kartą pabrėžta vairuotojų stygiaus kelių transporto sektoriuje problema. Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2006 m. įregistruotos 4,3 tūkst. krovininių transporto priemonių vairuotojų laisvos darbo vietos, o jomis besidominčių užregistruota tik 18 bedarbių. 2007 m. tokių vairuotojų paklausa išaugo iki 6,2 tūkst., o besidominčių jomis skaičius sudarė tik 13 vairuotojų. Asociacija siūlo Švietimo ir mokslo ministerijai naudojant ir ES paramą šalyje sukurti vairuotojų profesionalų rengimo sistemą, kuri leistų bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose įgyti C kategorijos vairuotojų kvalifikaciją bei kurti saugaus eismo mokymo centrus vairuotojų kvalifikacijai kelti. „Linavos“ nuomone, tikslinga papildomai apsvarstyti direktyvos 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ įgyvendinimo Lietuvoje terminus, kurie būtų suderinti su saugaus mokymo centrų sistemos kūrimu. Pasiūlyta trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų trukmę sutrumpinti iki 2 mėn.

4–28 d.Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Vilniuje pagal sudarytą grafiką ir patvirtintą darbotvarkę vyko vežėjų regioniniai susirinkimai, kuriuose dalyvavo 58,5 proc. visų asociacijos narių ir 10 proc. kandidatų į narius. Regioniniuose susirinkimuose dalyvavo asociacijos ir sekretoriato vadovai, prezidiumo nariai, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, VPK Eismo priežiūros tarnybos atstovai. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius sakė, kad susirinkimuose aptarti esminiai kelių transporto verslo aplinkos pokyčiai, problemos bei galimi jų sprendimo būdai,pateikta informacija apie asociacijos, sekretoriato veiklą, TIR garantinės sistemos funkcionavimą. Susirinkimuose vežėjai kėlė savo regiono kandidatus į asociacijos prezidento ir prezidiumo nario postus. Visuose regioniniuose susirinkimuose kandidatu į asociacijos prezidento postą vienbalsiai iškeltas Algimantas Kondrusevičius (UAB „Transvelas“). Kandidatais į prezidiumo narius iškelti: Alytaus regione – V. Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“ ) ir L. Palaikis (UAB „Sleta“); Kauno regione – A. Kačinskas (UAB „Arčia“) ir K. Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“); Panevėžio regione – J. Misiūnas (UAB „Ignolita“); Klaipėdos regione – R. Stropus (UAB „Klaipėdos autotransportas“); Šiaulių regione – A. Grigaliūnas (UAB „Refta“); Vilniaus regione – J. Grybauskas (UAB „Lietmaz-Servis“), I. Ostrovskij (UAB„Ostkama“), B. Malinauskas (UAB „Kalchas“), M. Mečkovski (UAB „Retotransas“), M. Atroškevičius (UAB „Mečys”), G. Mikalčius (UAB „Gepala“); Keleivinio transporto įmonių kandidatas – M. Grigelis (UAB „Kauno autobusai“). Kandidatai į Revizijos komisijos narius: Kauno regione – S. Baltraitis (UAB „Modus“); Panevėžio regione – R. Pošiūnas ( UAB „Autopervežimai“); Vilniaus regione – K. Sadauskas (UAB „Luvel“), M. Drėgva (UAB „Transmitto“), V. Levickas (UAB „Autospeda“).

12 d.asociacijos „Linava“ sekretorius A. Baranauskas ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas Briuselyje dalyvavo IRU kombinuoto transporto darbo grupės, IRU Krovininio transporto ryšių su ES komiteto ir IRU Keleivinio transporto darbo grupės rinkiminiuose posėdžiuose, kuriuose buvo išrinkti nauji darbo grupių vadovai ir patvirtinta darbo programa 2008 m. IRU kombinuoto transporto darbo grupės posėdyje buvo pateikta Europos Komisijos prognozė, jog iki 2020 m. krovinių vežimai augs iki 50 proc. Prognozuojant remtasi dešimties metų statistiniais duomenimis: nuo 1995 iki 2005 m. krovinių vežimo apimtys geležinkelio transportu augo 9,5 proc., kelių transportu – 38 proc., o kombinuotu transportu – 45 proc. IRU Keleivinio transporto darbo grupės posėdyje aptarta 12 dienų vairavimo išimtis keleivinio transporto vairuotojams. IRU komisijos vadovai dar kartą prašė šią problemą iškelti kiekvienos šalies valstybinėse institucijoje, kad artimiausiame transporto ministrų posėdyje šalių atstovai turėtų nuomonę šiuo klausimu. Asociacija „Linava“ šį klausimą jau aptarė su Susisiekimo ministerija, kuri idėjai pritaria.

12–14 d.„Linavos“ mokymo centre lankėsi 19 Baltarusijos kelių transporto įmonių vadovų. Šis baltarusių vizitas organizuotas vadovaujantis „Linavos“ mokymo centro ir asociacijos BAMAP mokymo centro bendradarbiavimo sutartimi.Vizito metu baltarusių vežėjai susipažino su „Vingės“ terminalo veikla, domėjosi transporto įmonių „Autoverslas“ ir „Girteka“ darbo organizavimo metodais ir transporto priemonių parku. VKTI atstovai supažindino baltarusių vežėjus su svarbiausiais transporto verslą reglamentuojančiais įstatymais, aptarė VKTI darbo specifiką ir atsakė į kitus baltarusius dominančius klausimus. Kaimyninės šalies vežėjams buvo pristatyta „Linavos“ PVM grąžinimo poskyrio veikla ir jo teikiama vežėjams labai naudinga PVM grąžinimo paslauga.

BALANDIS (2008 m.)

16 d. asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis, TIR departamento direktorius H. Giedrys ir Informacijos ir IT skyriaus vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės atstovais. Asociacijos atstovai kėlė klausimus dėl Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtros, transporto priemonių svėrimo, greitai gendančių krovinių gabenimo bei kitų problemų. Susitikime sutarta š. m. gegužės mėn. organizuoti asociacijos „Linava“ ir Latvijos muitinės atstovų susitikimą Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio poste. Latvijos muitinės atstovai pristatys posto infrastruktūrą ir jo plėtros galimybes bei bus aptariamos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, veždami krovinius per Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio postus.

22–25 d.Maskvoje vykusioje tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia“ dalyvavo 16 Lietuvos transporto kompanijų. Lietuvos transportininkų ir verslininkų jungtiniame 135 kv. m stende lankytojų populiarumu visus lenkė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovai. Tryliktą kartą vykusioje parodoje „TransRussia“ dalyvavo 450 transporto ir logistikos kompanijų iš 25 pasaulio šalių. Didžiulio lankytojų dėmesio sulaukė per 100 asociacijai „Linava“ priklausančių įmonių atstovų, kurie užmezgė kontaktus su naujais partneriais, krovinių siuntėjais ir gavėjais. Parodoje asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su asociacijos ASMAP vadovais, diskutavo tranzito klausimais, svarstė naujas bendradarbiavimo kryptis. Asociacijos įmonių atstovams buvo surengtas seminaras, kuriame Rusijos pareigūnai pristatė svarbiausius Rusijos muitinės kodekso bei kelių eismo taisyklių pakeitimus.

30 d.vyko Lietuvos verslo klubo Maskvoje posėdis, kuriame dalyvavo LR ambasadorius Rusijos Federacijoje R. Šidlauskas, klubo nariai ir kiti svečiai. Asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius buvo išrinktas Lietuvos verslo klubo Maskvoje valdybos pirmininku. Verslo klubo valdybos pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Tai ne tik aukštas R. Budrevičiaus įvertinimas, kartu tai yra ir visų asociacijos vežėjų įvertinimas.

GEGUŽĖ (2008 m.)

9 d. „Le Meridien Villon Vilnius“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XVIII kongresas, kuriame daugiau nei 400 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją, patvirtino nutarimus ir priėmė rezoliuciją. Išsamią ataskaitą apie prezidiumo darbą, transporto įmonių ekonominius rodiklius, situaciją rinkoje, problemas ir perspektyvą pateikė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Pabrėždamas kelių transporto reikšmę šalies ekonomikai, prezidentas akcentavo, kad beveik negaudami jokios valstybės paramos ir lengvatų kelių transportui, asociacijos vežėjai, remdamiesi gerai pasirinkta strategija ir verslo patirtimi, šiuo metu yra vieni iš sėkmingiausiai dirbančių Europos ir Azijos rinkose. Automobilių kelių transportas sukuria 53 proc. viso transporto sektoriaus pridėtinės vertės. Asociacijos prezidento nuomone, sparčiai besivystanti ekonomika pirmiausia susiduria su darnios plėtros problema, todėl ir kelių transportas dabar patiria ypatingus išbandymus. Pranešimą apie asociacijos „Linava“ sekretoriato veiklą, svarbiausias asociacijos nariams teikiamas paslaugas ir antrinių įmonių veiklą XVIII kongreso dalyviams pateikė generalinis sekretorius V. Gilys. Su asociacijos revizijos komisijos ataskaita supažindino šios komisijos pirmininkas M. Drėgva. 2008 m. asociacijos „Linava“ biudžeto projektą pateikė Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas A. Grigaliūnas. Kongresas patvirtino nutarimus dėl asociacijos biudžeto, revizijos komisijos ir narystės mokesčio dydžio bei jo mokėjimo tvarkos.

Asociacijos „Linava“ XVIII kongrese vežėjų atstovai išrinko asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją bei priėmė 8 punktų rezoliuciją. Asociacijos „Linava“ prezidentu išrinktas A. Kondrusevičius (UAB „Transvelas“). Į asociacijos prezidiumą išrinkti:

J. Grybauskas(UAB „Lietmaz-Servis“); I. Ostrovskij (BĮ UAB „Ostkama“); B. Malinauskas (UAB „Kalchas“); K. Šarkauskas (UAB „Baltijos vilkikai“); A. Kačinskas (UAB „Arčia“); R. Stropus (AB „Klaipėdos autotransportas“); A. Grigaliūnas (UAB „Refta“); J. Misiūnas (UAB „Ignolita“); V. Smaidžiūnas (UAB „Aiginta“); M. Grigelis (UAB „Kauno autobusai“). Į asociacijos revizijos komisiją išrinkti: M. Drėgva (UAB „Transmitto“); V. Levickas (UAB „Autospeda“); K. Sadauskas (UAB „Luvel“).

21 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, sekretoriaus pavaduotojas V. Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius ir vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės Terechovo posto ir Rusijos muitinės Burački posto vadovais. Susitikime tiek Latvijos, tiek ir Rusijos muitininkai supažindino asociacijos atstovus su numatoma Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtra siekiant pagerinti transporto priemonių laidumą per šiuos postus. Aptartos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, veždami krovinius per Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio postus. Latvijos muitinės pareigūnai informavo, kad šiuo metu rengiamas Terechovo posto plėtros projektas ir numatoma posto rekonstrukcija, kuri turėtų būti baigta 2009 m. gruodžio mėn. Rusijos muitinės pareigūnai patvirtino, jog numatoma ir Burački posto plėtra. Ją numatoma baigti 2009–2010 m. A. Kondrusevičiaus nuomone, pagaliau pajudėję postų plėtros projektavimo darbai teikia vilčių, jog vežėjai galės efektyviau vežti krovinius.

22 d.vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aptarė degalų brangimo priežastis bei galimus asociacijos ir jos narių veiksmus, siekiant stabdyti monopolistės AB „Mažeikių nafta“ kuro kainų kėlimo politiką Lietuvoje. Prezidiumas patvirtino V. Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi ir aptarė kai kuriuos sekretoriato darbo organizavimo klausimus. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, sparčiai kylant degalų kainoms, būtina peržiūrėti reikalavimus į Lietuvą įvežamam dyzelinui ir leisti importuoti F klasės dyzeliną, taip sukuriant didesnę konkurenciją Lietuvos degalų rinkoje. Posėdžio dalyviai akcentavo, kad vienintelė kurą Lietuvoje gaminanti „Mažeikių nafta“ gali naudotis savo monopoline padėtimi ir todėl būtina skatinti degalų importą. Reikia peržiūrėti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką numatant galimybes importuotojams saugoti valstybės naftos produktų atsargas kaimyninėse ES valstybėse bei sudaryti jiems sąlygas mokėti atitinkamą mokestį ir patiems nekaupti valstybės atsargų.

26 d.asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir teisininkas J. Usonis susitiko su Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininku J. Petraška ir profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininku K. Jukniu. Pasitarime „Linavos“ atstovai pristatė susidariusią situaciją kelių transporto sektoriuje dėl nepagrįstai didėjančių degalų kainų ir asociacijos pastangas normalizuoti padėtį. Profesinės sąjungos pasisakė prieš nepamatuotą degalų kainų didinimą. Šalys sutarė koordinuoti savo veiksmus atkreipiant visuomenės ir Lietuvos Vyriausybės dėmesį į nepagrįstai augančias degalų kainas, kurios daro neigiamą įtaką kelių transporto verslui ir kartu šioje šakoje dirbančių darbuotojų socialinei padėčiai.

29 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo ir vežėjų įmonių vadovų iš įvairių šalies regionų pasitarime buvo aptarta sudėtinga situacija degalų pardavimo rinkoje, svarstytos galimos pilietinės akcijos kartu su kitais verslo partneriais siekiant sumažinti didėjančias degalų kainas ir parengtas kreipimasis į LR Vyriausybę. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus, dyzelino kainos brangimą pirmiausia pajunta automobilių transporto sektorius, kurio didžiausią savikainos dalį sudaro išlaidos degalams. Pasak asociacijos „Linava“ viceprezidento M. Grigelio, dėl drastiškai kylančių degalų kainų ypač sudėtingoje situacijoje atsidūrė viešasis keleivinis transportas, kuriam savivaldybės nesiryžta didinti keleivių vežimo tarifų. Daugėja sąnaudų degalams, tai didina keleivių vežėjų nuostolius, jų dėl lėšų stokos nepadengia savivaldybės. Apie itin nepalankiai susiklosčiusią situaciją krovinių gabenimo rinkoje kalbėjo Vilniaus regiono įmonių vadovai V. Milėnas, R. Žitkevičius, asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas, Kauno vežėjų klubo prezidentas K. Šarkauskas, Šiaulių regiono atstovas A. Poviliūnas ir kt. Pasitarimo dalyviai siūlė kuo skubiau liberalizuoti degalų importą, siekiant sudaryti konkurenciją Lietuvos degalų rinkos monopolistei – AB „Mažeikių nafta“, pakeisti valstybės naftos produktų atsargų kaupimo tvarką bei koreguoti dyzelino kokybės reikalavimus. Apibendrindamas diskusijos dalyvių pasisakymus, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius akcentavo, jog vežėjai pasirengę siekti, kad šalies Vyriausybė atsižvelgtų į kelių transportininkų siūlymus ir suvoktų, jog tik neatidėliotini sprendimai leis palengvinti daugelio piliečių socialinę-ekonominę padėtį.

29 d. asociacija „Linava“ gavo Kroatijos vežėjų kvietimą birželio 14 d. prisijungti prie planuojamos vežėjų protesto akcijos visoje Europoje. „Linavos“ vežėjai taip pat solidarizuojasi ir pritaria anksčiau organizuotoms lenkų, britų, ispanų ir kitų Europos šalių vežėjų akcijoms.

BIRŽELIS (2008 m.)

2 d. asociacijos „Linava“ vadovai dalyvavo Vyriausybėje surengtame pasitarime ir įteikė premjerui G. Kirkilui kreipimąsi, kuriame išdėstyti asociacijos „Linava“, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos ir ekspeditorių asociacijos „Lineka“ siūlymai situacijai degalų rinkoje normalizuoti. Pritardami vežėjų siūlymams, panašų kreipimąsi dėl situacijos degalų rinkoje birželio 3 d. LR Vyriausybei įteikė ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai. Kreipimąsi pasirašę asociacijų vadovai šalies Vyriausybei siūlė: 1. Igyvendinti priemones, kurios leistų padidinti konkurenciją naftos produktų rinkoje: atsisakyti degalų specifinių kokybės reikalavimų, siekiant sudaryti galimybes degalų importui iš kaimyninių, ne ES šalių. 2. Atsisakyti pereinamųjų laikotarpių, kuriais reikalaujama prekiauti nustatytos rūšies degalais. 3. Pakeisti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos importuotojams patiems jų nekaupti. 4. Siekiant, kad dėl augančių degalų kainų nebūtų branginamos viešojo keleivinio transporto paslaugos, siūlome kreiptis į Europos Komisiją, prašant numatyti išimtį dėl akcizo normų sumažinimo arba atleidimo nuo apmokestinimo arba numatyti kitas mokestines lengvatas vidaus reguliariųjų maršrutų viešajam keleiviniam transportui. 5. Kreiptis į Europos Komisiją siekiant gauti leidimą taikyti diferencijuotą akcizo tarifą komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

3–4 d. Maskvoje asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovais ir Lietuvos ambasadoriumi Rusijos Federacijoje R. Šidlausku. Susitikime apžvelgta krovinių vežimo rinkoje situacija ir aptarti dvišalių kelionės leidimų gavimo klausimai.

11 d.asociacijos „Linava“ vadovybė ir kelių transporto įmonių vadovai surengė pasitarimą, kuriame buvo apžvelgta situacija degalų rinkoje ir apsvarstyti siūlymai padėčiai sureguliuoti. Pasitarime dalyvavo Ūkio ir Susisiekimo ministerijų sekretoriai A. Ignotas ir R. Gradauskas, AB „Mažeikių nafta“ atstovai, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas M. Palijanskas ir UAB „Lukoil Baltija“ atstovas. Pasitarimo dalyviai, išskyrus „Mažeikių naftos“ atstovus, konstatavo, kad pagrindinė didėjančių degalų kainų priežastis – monopolinė naftos produktų didmeninė rinka. Lietuvoje esantis teisinis reglamentavimas ekonomiškai nenaudingas kitiems importuotojams, kurie dėl sudėtingų atsargų kaupimo bei laikymo procedūrų negali konkuruoti su „Mažeikių nafta“. Vežėjų nuomone, Vyriausybė turi kuo skubiau liberalizuoti naftos produktų importą ir atsisakyti specifinių degalų kokybės reikalavimų, kad būtų galimybė degalų importui iš ne Europos Sąjungos šalių. Vežėjai siūlo pakeisti valstybės naftos atsargų kaupimo reikalavimus, kurie leistų importuotojams patiems jų nekaupti.

16 d.Medininkų poste susitiko Lietuvos ir Baltarusijos muitinių vadovai. Susitikime dalyvavo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje E. Bagdonas, Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje V. Dražin’as, Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijų atstovai, VSAT pareigūnai, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir kt. Delegacijos tarėsi, kaip sumažinti krovininių automobilių eiles Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, suaktyvinti kaimyninių šalių pareigūnų bendradarbiavimą ir efektyviau kovoti su muitinės teisės aktų pažeidimais. Asociacijos duomenimis, per 2008 m. penkis mėnesius dvišaliai vežimai augo 33 proc., o tranzitiniai – 31 proc. Tačiau didžioji dalis tranzitinių kelionės leidimų panaudojama tik grįžtant iš Rusijos be krovinio. Susitikime A. Kondrusevičius pažymėjo, kad pastaruoju metu Lietuvos vežėjai patiria vis mažiau sunkumų vykdami per Baltarusiją dėl įsigaliojusio naujo baltarusių Muitinės kodekso, supaprastinusio kai kurias muitinės procedūras. Atsižvelgdamas į 20–30 proc. kasmetinį krovinių srautų augimą per Baltarusiją, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius siūlė didinti pasienio postų laidumą, pirmiausia Medininkai–Kamennij Log poste.

19 d.vykusiame pasitarime asociacijos „Linava“ vadovybė, vežėjų įmonių vadovai ir „Hansa lizingo“, „DnB Nord lizingo“, „SEB lizingo“ ir „Šiaulių banko lizingo“ atstovai diskutavo apie verslumą mažinantį degalų kainų augimą ir aptarė galimus padėties sureguliavimo būdus. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus teigimu, dėl nevaldomai brangstančių degalų bendra situacija transporto sektoriuje yra labai sudėtinga ir kai kurios įmonės jau traukiasi iš rinkos. Jis kvietė kredito įstaigų atstovus pasidalyti įžvalgomis apie galimus situacijos normalizavimo sprendimus, nes išperkamosios nuomos bendrovės patirs nuostolių, jei padėtis greitai nesikeis. Asociacijos „Linava“ ir transporto įmonių vadovai pakvietė kredito įstaigas palaikyti asociacijos siūlymus padėčiai degalų rinkoje sureguliuoti ir, pagal galimybes, veikti valstybines institucijas priimti neatidėliotinus sprendimus. Vyriausybei delsiant įgyvendinti efektyvių degalų atpiginimo sprendimų ir solidarizuodamiesi su daugelio Europos šalių transportininkais pasitarimo dalyviai nutarė 2008 m. liepos 2 d. Vilniuje organizuoti pilietinę akciją „STOP degalų kainų augimui“. Per trijų valandų trukmės akciją transporto priemonių kolonos judės nedideliu greičiu Vilniaus gatvėmis nustatytu maršrutu, taip ragindami Vyriausybę priimti efektyvius degalų atpiginimo sprendimus.

26 d. vykusiame „Linavos“ prezidiumo posėdyje buvo pritarta protesto akcijos „STOP degalų kainų augimui“ organizavimui Vilniuje š. m. liepos 2 d. asociacijos prezidiumo nariai aptarė prezidiumo ir sekretoriato darbo organizavimo klausimus, svarstė XVIII kongreso rezoliucijos vykdymo priemonių planą ir narystės klausimus. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, nekontroliuojamai didėjančios degalų kainos spartina infliaciją ir gilina socialines problemas šalyje, todėl vežėjai ir profesinių sąjungų forumas nutarė ginti savo sektoriaus ekonominius ir socialinius interesus.

27 d.protesto akciją „STOP degalų kainų augimui“Šiaulių miesto gatvėmis buvo surengę šio regiono vežėjai.

LIEPA (2008 m.)

2 d. 9 val.ryto apie po 70 vilkikų ir autobusų nuo Savanorių prospekto ir Ukmergės gatvės priešpriešinėmis kryptimis pradėjo trijų valandų protesto akciją „STOP degalų kainų augimui“. Asociacijos „Linava“ iniciatyva surengtoje akcijoje specialiais lipdukais apklijuotas transporto priemones garso signalais palaikė ir daugelis sostinės lengvųjų automobilių vairuotojų. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, paskelbęs pilietinės vežėjų akcijos maršrutus, sakė, jog tai vieša akcija, kuria norima atkreipti tiek visuomenės, tiek vyriausybinių organizacijų dėmesį į nenormalią situaciją. Ant viaduko prie Pedagoginio universiteto transporto žiedo, kur susitiko priešpriešinėmis kryptimis važiavę akcijos„STOP degalų kainų augimui“ vilkikai ir autobusai, improvizuotoje spaudos konferencijoje asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius teigė, jog akcijoje dalyvauti verta, nes Ispanijos kolegų veiksmai privertė Vyriausybę surasti rezervų ir šioje šalyje degalai atpigo 14 proc. Šiuo metu jis pigiausias Europos Sąjungoje. Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus V. Gilio teigimu, norėta atkreipti valdžios dėmesį, kad degalų kainos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, yra nežmoniškos ir reikia kažką daryti. Liepos 2 d. protesto akcijas surengė ir Utenos bei Marijampolės regionų vežėjai. Taigi asociacijos „Linava“ vykusioje pilietinėje akcijoje dalyvavo per 250 vilkikų ir autobusų iš įvairių Lietuvos kelių transporto įmonių.

8 d.asociacijos „Linava“ vadovai susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretoriumi R. Gradausku ir aptarė padėtį keleivinio ir krovininio kelių transporto sektoriuose. Sekretoriui buvo pateikta išsami vežėjų problemas apžvelgianti pažyma su „Linavos“ siūlymais kai kuriems klausimams spręsti.

9–11 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, sekretorius V. Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas R. Budrevičius ir vyresnysis specialistas V. Kazlauskas susitiko su Baltarusijos Respublikos Ašmenų muitinės, Rusijos Federacijos Smolensko muitinės ir Smolensko srities Valstybinės kelių transporto priežiūros atstovais. Susitikime Ašmenų muitinės „Kamenyj Log“ posto viršininkas supažindino Lietuvos delegaciją su esama posto infrastruktūra ir numatomomis posto perspektyvomis. Baltarusijos ir Rusijos pasienyje asociacijos „Linava“ atstovai aptarė Lietuvos vežėjų problemas su Smolensko muitinės Pranešimų priėmimo punkto Krasnoje pareigūnais.

17–18 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis, kuriame apsvarstyta dvišalio šalių susitarimo dėl vežiojimo automobiliais vykdymo eiga ir suderinti ateities veiksmai. Dvi dienas trukusiame susitikime delegacijos apsikeitė informacija apie abiejų šalių vežėjų automobilių keliais darbo rezultatus ir suderino pozicijas dėl perspektyvų 2009 m. Išsiaiškinus, kad visos leidimų kvotos krovinių vežėjams jau išnaudotos, šalys sutarė skirti papildomas kvotas. Lietuvos vežėjams Baltarusija skyrė papildomai 11 000 dvišalių ir 28 000 tranzito leidimų. O 2009 m. lietuviai gavo 27 000 dvišalių leidimų, 118 000 tranzito ir 5 500 leidimų į trečiąsias šalis. Taip pat aptarta galimybė juo išnaudojus derėtis dėl papildomo kiekio. Delegacijos taip pat suderino kvotas ir keleiviams vežti. Lietuva išsiderėjo 100 dvišalių kelionės leidimų, 400 tranzito ir 180 leidimų į trečiąsias šalis. Sutarta dėl galimybės leidimų pritrūkus jų gauti papildomai. Lietuvos delegacija supažindino kaimynus su vežėjų sienų kirtimo dokumentacijos pasikeitimais Lietuvai įstojus į Šengeno erdvę. Pateikta informacija ir apie vežėjų darbo ir poilsio režimo reikalavimus.

RUGPJŪTIS (2008 m.)

21–22 d. Taline vyko Baltijos ir Beniliukso valstybių kelių transporto komiteto posėdis. Delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Vienas iš svarbiausių posėdžio klausimų buvo kabotažo liberalizavimas. Konstatuota, kad nuo 2008 m. gegužės 1 d. Belgija, Liuksemburgas ir Nyderlandai abipusiu susitarimu atvėrė savo kabotažo rinkas Baltijos valstybių vežėjams. Todėl Lietuvos vežėjai gali teikti kabotažo paslaugas šių valstybių, taip pat ir Latvijos bei Estijos rinkose, laikydamiesi Reglamente EEB 3118/93 nustatyto laikinumo principo. Liuksemburgo delegacija informavo, kad ir toliau taikys leidimų sistemą krovinių vežimams į / iš trečiųjų šalių. 2009 m. Lietuvos vežėjams preliminari kvota bus 80 šių leidimų. Posėdyje aptarti ETMK leidimų kvotos praktiniai klausimai bei šios sistemos perspektyvos. Nemažai dėmesio buvo skirta socialiniams klausimams, vairuotojų darbo ir poilsio laiko kontrolės vykdymui, praktinėms problemoms, su kuriomis susiduria vežėjai kontrolės metu.

26–27 d.įvyko Lietuvos ir Kazachstano prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas.

RUGSĖJIS (2008 m.)

6 d. Kėdainiuose, Daukšių oro uoste, vežėjų asociacija „Linava“ rengia jau XII tolimųjų reisų krovininių automobilių ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursą-varžybas, kurių šūkis – „Taupiai – su „Linava“. Varžybų dalyviai atliko muitinės kontroliuojamų krovinių vežimo ES erdvėje ir trečiosiose šalyse žinių testą, keleivių bei bagažo gabenimo taisyklių testą, pasitikrino Kelių eismo taisyklių žinias. Analogų Lietuvoje neturinčių „Linavos“ rengiamų varžybų kulminacija – figūrinio vairavimo konkursas vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojams, kuris visada sulaukia didžiausio tiek dalyvių, tiek žiūrovų dėmesio. Tradiciniame renginyje buvo pristatyta senos transporto technikos paroda. Šiemet vežėjų šventėje dalyvavo ir kolegos iš Rusijos. Šiame renginyje įvyko skaudi nelaimė tragiškai žuvo asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius. Vilkikų vairuotojų varžybų nugalėtojai asmeninėje įskaitoje A. Paulavičius ir T. Garokovskis (abu iš UAB „Vičiūnai“), atsiimdami nugalėtojams skirtas dovanas, pareiškė jiems priklausantį piniginį prizą skirią žuvusio piloto šeimai.

15–19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius Maskvoje dalyvavo susitikime su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Susitikimo metu aptartos krovinių vežimo rinkos aktualijos, diskutuota apie kelionės leidimų kvotas. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko ir su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje R. Šidlausku ir kalbėjo apie vežėjų problemas dirbant Rusijos rinkoje. Susitikime pasikeista nuomonėmis apie Lietuvos verslo galimybes Rusijoje bei sutarta ir ateityje rengti asociacijos vadovų ir ambasados darbuotojų susitikimus vežėjams aktualiais klausimais.

18 d. Klaipėdoje vyko asociacijos „Linava“ išvažiuojamasis prezidiumo posėdis, kuriame aptarti einamieji asociacijos veiklos klausimai. Tą pačią dieną prezidiumo nariai bei Klaipėdos regiono įmonių atstovai dalyvavo naujų „Linavos“ serviso patalpų atidarymo akcijoje uostamiestyje. Posėdyje taip pat dalyvavo Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis ir VKTI viršininkas V. Žukauskas. Asociacijos „Linava“ prezidiumas su J.Miškiniu aptarė išankstinio krovinių deklaravimo su Rusija diegimo klausimus, o su A.Žukausku buvo aptarta situacija kelių transporto sektoriuje.

19 d.asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai su kelių transporto veteranais dalyvavo Automobilininkų klubo kryžiaus pašventinimo ceremonijoje Kryžių kalne. Šis kryžius skirtas visiems Lietuvos automobilininkams pagerbti.

23–26 d. asociacijos „Linava“ atstovai su Lietuvos transportininkų delegacija dalyvavo VII tarptautinėje transporto konferencijoje Astanoje (Kazachstanas) „TransEurazija-2008", kurioje vyko diskusijos Europos ir Azijos šalių bendradarbiavimo transporto srityje klausimais. Šio renginio tikslas – pristatyti visų rūšių transporto ir logistikos galimybes, moderniausią įrangą bei visas su krovinių gabenimu susijusias paslaugas. 2006–2008 m. rezultatai rodo nuoseklų transporto srautų augimą. Per 2007 m. krovinių vežimas tarp abiejų šalių išaugo 15,3 proc. palyginti su 2006 m. Vien per pirmąjį 2008 m. pusmetį krovinių srautas tarp Kazachstano ir Lietuvos sudarė net 700,3 tūkst. tonų arba 5,1 proc. daugiau nei per 2007 m. pirmąjį pusmetį. Šie duomenys rodo, kad Lietuva ir Kazachstanas palaiko krovinių srautų tarp abiejų šalių plėtrą vežant krovinius intermodaliniu transportu tarptautiniais transporto koridoriais.

25 d. Lietuvos delegacija aplankė jungtinį Lietuvos transportininkų stendą tarptautinėje parodoje „Tranzit-TransKazachstanas“. Dalyvavo apvaliojo stalo diskusijose su forumo dalyviais svarstant koncesinius transporto projektus ir analizuojant Europos šalių patirtį projektuojant bei tiesiant automobilių kelius. Buvo diskutuojama naftos produktų tranzito geležinkeliais, jūra ir vamzdžiais temomis.

SPALIS (2008 m.)

2 d. žiniasklaidos atstovams pristatytas naujas geležinkelio maršrutas, besidriekiantis nuo Vilniaus miesto geležinkelio stoties iki Vilniaus oro uosto. Tikimasi, kad naujasis traukinių maršrutas bus patogus oro uoste ir šalia jo esančių bendrovių darbuotojams, pietinės Vilniaus miesto dalies gyventojams. Na, o Vilniaus oro uostas taps vieninteliu oro uostu Baltijos šalyse, turinčiu tiesioginę geležinkelio jungtį su geležinkelio stotimi.

7–9 d.asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama generalinio sekretoriaus V. Gilio, dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir tarptautinėje specializuotoje parodoje „Transport i logistika“ Minske bei pasitarime su Baltarusijoe vežėjų asociacijos BAMAP vadovybe. Generalinis sekretorius liko patenkintas susitikimu su BAMAP vodovybe. Šime susitikime baltarusiai pristatė TIR pilotinį elektroninio krovinių deklaravimo projektą, kuriame dalyvauja 20 Baltarusijos vežėjų įmonių.

14 d. įvyko asociacijos „Linava“ Socialinių klausimų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas M. Grigelis, komiteto sekretorius advokatas J. Usonis, sekretoriato Keleivinio skyriaus vadovas J. Stolovickis ir Sekretoriaus transporto politikai pavaduotoja V. Gaidytė. Posėdyje aptartos aktualiausios kelių transportui socialinės problemos. Posėdžio pranešėjas advokatas J. Usonis trumpai supažindino komitetą su IRU Socialinių reikalų komisijos darbotvarke, aptarė profesinių sąjungų pateiktą kolektyvinio susitarimo projektą. Posėdyje susitikta su transporto darbuotojų profesinių sąjungų atstovais. Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas J. Petraška bei UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas B. Bučelis kvietė diskusijai dėl pavasarį pateikto kelių transporto šakos kolektyvinės sutarties projekto. Šios kolektyvinės sutarties pagalba siekiama susitarti su darbuotojų atstovais dėl tų klausimų, kurie yra nelanksčiai arba neaiškiai sureguliuoti norminiais teisės aktais. Sutarta, jog kol kas prioritetas derybose dėl kolektyvinės sutarties bus teikiamas darbo ir poilsio laikui bei apmokėjimui už darbą tik keleivinio transporto sektoriuje. Asociacija siekia, jog kelių transporto šakoje būtų susitarta dėl vidutiniškai 48 valandų per savaitę darbo per tam tikrą apskaitinį laikotarpį visiems mobiliems darbuotojams. Socialiniai partneriai sutiko dėl to derėtis. Sutarta, jog asociacija parengs savo siūlymus, kurie bus diskutuojami 2009 m. sausį. Susitikime aptartos ir kitos problemos. J. Stolovickis kalbėjo apie geležinkelio vežimo kainų dempingą, kovą su nelegaliais keleivių vežėjais, keleivių vežimo kainas.

17 d. baigėsi asociacijos „Linava“ ir „Hansa lizingo“ inicijuoti rinkimai „Lietuvos transporto lyderiai“. Šiuose rinkimuose įmonės, jų vadovai ir technologijos buvo vertinami 8-iose kategorijose. Komisija, sudaryta iš asociacijų „Linava“, „Lineka“ ir „Lietuvos logistikos asociacija“ vadovų, įvertino įmonių ir vadovų veiklos efektyvumą, vykdomų projektų unikalumą bei atrinko kiekvienai nominacijai po 3 pretendentus. „Lietuvos metų vežėju 2008“ buvo pripažinta Kauno transporto bendrovė „Hoptransa“ už Kinijos ir kitų Azijos šalių krovinių gabenimo per Kauną į Vakarų Europą efektyvios sistemos įgyvendinimą. Šioje kategorijoje taip pat varžėsi įmonė „Daivera“ bei Šiaulių bendrovė „Luckaus transportas“. „Metų vadovas 2008“ apdovanojimas už efektyvius verslo sprendimus atiteko UAB „Autoverslas“ vadovui V. Zakarauskui. Kiti šios nominacijos pretendentai „G. Naviko įmonės“ v.adovas G. Navikas ir UAB „Transimeksa“ vadovas D. Vyšniauskas. „Lietuvos metų ekspeditoriumi 2008“ tapo UAB „Arijus“ už sėkmingai įvykdytą rekordinio svorio ir dydžio krovinio ekspedijavimo projektą į bendrovę „Mažeikių nafta“. Šiai nominacijai taip pat buvo atrinkti UAB „Rhenus Svoris“ ir UAB „DHL Lietuva“. „Metų logistikos operatoriumi 2008“ pripažinta „Ad Rem Group“ – už novatoriškas logistikos paslaugas: sėkmingą trečiosios šalies logistikos 3PL lietuviško darbo modelio sukūrimą. Šioje kategorijoje taip pat rungėsi įmonės UAB „Girteka“ ir UAB „Vingės logistikos grupė“. Didžiausias komisijos ir publikos simpatijas pelnė modernus vilkikas „Volvo FH“. Bendrovė „Lietuva Statoil“ įsteigė nominaciją „Lietuvos metų pažangi technologija 2009“. Ją pelnė koncerno „Scania“ sukurta išmetamų dujų recirkuliacijos sistema EGR su dviejų pakopų šaldymo ciklu, sistemos dėka naujieji varikliai atitinka Euro 5 ekologinius reikalavimus. Distribucijos ir vietinio krovinių gabenimo technikos specialistų komisija rinko „Lietuvos metų krovininį automobilį 2009“. „Citroen Berlingo“ tapo nominacijos nugalėtoju.

22 d. LRV pagaliau pritarė ATPK straipsnių, numatančių sugriežtinti tiek keleivių, tiek vežėjų atsakomybę, pakeitimui bei papildymui. Važiuojant be bilieto arba įsigijus bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus atitinkamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, keleivis mokės nuo 60 iki 100 Lt baudą. Griežtinamos ir kitos baudos: pavyzdžiui, už vaikų nuo 7 iki 16 metų vežimą be bilieto teks mokėti nuo 40 iki 80 Lt (šiuo metu bauda sudaro 10–50 Lt). Tokio paties dydžio bauda bus skiriama14–16 metų paauglių tėvams ar globėjams, jei vaikai vienibe bilieto važiuos keleivinio transporto priemone. Iki šiol už šio amžiaus grupės jaunuolių padarytus pažeidimus atsakomybė nebuvo numatyta. Teisėtai dirbančioms keleivinio transporto įmonėms naudinga turėtų būti ATPK pataisa, sugriežtinanti atsakomybę už keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimus: ne iš anksto sudarytos ir neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas arba keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus vairuotojams grės bauda nuo 250 iki 500 Lt, įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovaujančiam keleivių vežimo veiklai, – nuo 500 iki 1 000 Lt. Už pakartotinius pažeidimus numatomos atitinkamai 500–1000 litų ir 1 000–2 000 Lt baudos.

22–24 d. asociacijos „Linava“ delegacija, vadovaujama prezidento A. Kondrusevičiaus ir generalinio sekretoriaus V. Gilio, dalyvavo dalykiniuose susitikimuose ir seminaruose Maskvoje. Spalio 23 d. asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje iškilmingai paminėjo 5-erių metų sukaktį. Minėjime buvo pristatyti ir aptarti „Linavos“ atstovybės pastarųjų metų veiklos rezultatai. Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje R. Šidlauskas, Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ministerijų, draudimo kompanijų, Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos, asociacijos „Linava“ prezidiumo nariai ir kitų šalių asociacijų atstovai. Tylos minute buvo pagerbtas rugsėjo mėnesį tragiškai žuvusio atstovybės vadovo R. Budrevičiaus atminimas. Asociacijos vadovai taip pat susitiko su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Susitikime aptartos krovinių gabenimo aktualijos ir rinkos dabartinės tendencijos. Vizito dienomis asociacijos delegacija dalyvavo IRU inicijuotame praktiniame seminare „TIR išankstinio elektroninio deklaravimo pritaikymo pirminiai rezultatai“ (NCTS- TIR).

LAPKRITIS (2008 m.)

12–13 d. Kanuose vyko kasmetinė Europos Sąjungos ir Rusijos pramonininkų Apskrito stalo konferencija, kurioje dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius bei asociacijos transporto politikos sekretorius A. Baranauskas. Iš viso konferencijoje dalyvavo per 300 verslininkų, politikų ir ekonomistų. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skirtas dabartiniams ekonominiams santykiams tarp ES ir Rusijos, jų plėtros perspektyvų dabartinės finansų krizės fone bei sudėtingiems Europos ir Rusijos oficialiems santykiams gerinti. Kaip sakė A. Kondrusevičius, susitikime buvo jaučiamas susirūpinimas pasitikėjimo tarp ES bei Rusijos stoka. Tai labai atsiliepia tarpusavio prekybai bei verslo plėtrai.

19 d. asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su Rusijos Federacijos prekybos atstovybės Lietuvoje vadovais. Susitikime aptarta esama padėtis Lietuvos ir Rusijos krovinių vežimo rinkose ir galimi ekonominės krizės padariniai tolesnei kelių transporto plėtrai tarp abiejų šalių. Konstatuota, kad 2008 metais krovinių vežimas tarp abiejų valstybių vyksta nelengvu laikotarpiu, tačiau be didesnių kliūčių ir problemų. Kol kas sėkmingai sprendžiamas ir kelionės leidimų kvotų klausimas tarp Lietuvos ir Rusijos. Kadangi Lietuvos vežėjai aktyviai domisi tolesnės veiklos Rusijos rinkoje perspektyvomis, asociacijos generalinis sekretorius per susitikimą šiam klausimui skyrė didžiausią dėmesį. Rusijos prekybos atstovybės vadovai patikino, kad negailės pastangų abipusiai naudingam bendradarbiavimui plėtoti, tarpininkaus dėl abiejų šalių vežėjams palankių kelionės leidimų kvotų nustatymo 2009 m.

20 d. vykusiame vežėjų asociacijos prezidiumo posėdyje buvo realiai įvertinta katastrofiškai blogėjanti situacija kelių transporto sektoriuje ir aptarti galimi veiksmai sprendžiant dabartines problemas. Prezidiumo nariai aptarė asociacijos netolimos ateities perspektyvas. Asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, naujoji šalies valdžia privalo paisyti nacionalinių interesų visose srityse ir ypač versle. Artimiausiu metu asociacija susistemins turimą informaciją ir pateiks Vyriausybės nariams problemų sąrašą. Asociacija pasirengusi sėsti prie derybų stalo tiek su naująja Vyriausybe, tiek su privačiomis finansų ir draudimo bendrovėmis, kad būtų ieškoma realių abiem pusėms naudingų problemų sprendimo būdų. Posėdyje svarstyti asociacijos Draudimo ir verslo konsultacijų skyriaus darbo klausimai, pristatyta Rusijos firmos „Rostek“ išankstinio informavimo sistema bei lenkų transporto biržos „Trans“ veikla ir paslaugos. Be to, posėdyje buvo pristatytas ir naujas asociacijos „Linava“ atstovybės Maskvoje vadovas J. Salenekas.

Lapkričio mėn. asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyrius sukvietė keleivininkus į tradicinius regioninius pasitarimus. Lapkričio 19-ąją rinkosi Kauno, 20-ąją – Klaipėdos, 21-ąją – Vilniaus regiono vežėjai. Susirinkimuose dalyvavo asociacijos „Linava“ vadovai, Susisiekimo ministerijos, savivaldybių darbuotojai, Vyriausybės atstovai apskrityse. Pristatydamas 2008-ųjų Keleivinio transporto sekcijos darbo ataskaitą, viceprezidentas M. Grigelis apžvelgė pastarojo meto problemas bei asociacijos „Linava“ nuveiktus darbus. Kai kurie klausimai spręsti sėkmingai, inicijuota nemažai teisės aktų, reglamentuojančių keleivinio transporto darbą, pakeitimų, skatinančių keleivių vežėjų verslo plėtrą. Šiais metais didėjo važiavimo autobusais bei troleibusais kainos, asociacija aktyviai gynė nuostatą, kad reikia didinti baudas už važiavimą be bilieto. Šiuo metu projektas dėl Administracinių teisės pažeidimo kodekso pakeitimų svarstomas, vežėjai tikisi teigiamo sprendimo. Apžvelgdamas šių metų pirmojo pusmečio statistinius duomenis, asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis pasidžiaugė didėjusiu keleivių skaičiumi, deja, didesnio pelno vežėjams tai neatnešė. Itin sudėtinga situacija susiklostė tarptautinio vežimo rinkoje: čia keleivių skaičius itin ženkliai mažėja. Vežėjai priversti uždaryti maršrutus, traukiasi iš rinkos, užleisdami vietą pigių skrydžių bendrovėms. Kaip vienas iš naudingų keleivių vežėjų atliktų darbų – „Kautros“ darbuotojų sukurtas interneto portalas www.autobusubilietai.lt, skirtas visiems, planuojantiems naudotis tarpmiestinio ir tarptautinio susisiekimo autobusais. Čia galima įsigyti autobusų bilietus bei gauti informaciją apie autobusų eismą. Galutinis projekto tikslas – visas Lietuvos keleivių vežimo kompanijas, autobusų stotis ir bilietų pardavimo agentūras sujungti į vieną sistemą, kur pirkėjas surastų visą jam reikalingą informaciją apie autobusų eismą.

24 d. pažymint Susisiekimo ministerijos įsteigimo 90-metį, l. e. p. ministras A. Butkevičius įteikė padėkas ir atminimo medalius mokslininkams, verslininkams ir buvusiems susisiekimo ministerijos darbuotojams už nuopelnus modernizuojant ir plėtojant transporto sektorių.

Susisiekimo ministro padėkas gavo asociacijos „Linava“ vadovai A. Kondrusevičius ir V.Gilys, transporto bendrovių vadovai: V. Pelėda – (UAB „Transekspedicija“), V. Riebžda – (UAB „Šatra“), A. Ramonas – (UAB „Arijus“), M. Drėgva – (UAB „Transmitto“), A. Semėnas – (UAB „Utenos autobusų parkas“), J. Bagdonavičius – (UAB „Vilniaus troleibusai“) ir asociacijos „Linava“ prezidento patarėjas V. Kalašinskas.

24–28 d.Asociacijos „Linava“ vadovybė inicijavo keletą susitikimų su šalies lizingo ir draudimo bendrovių atsakingais darbuotojais. Susitikimuose buvo aptariami ekonomiškai nepalankiai besiklostantys santykiai tarp vežėjų ir minėtų institucijų. Lizingo bendrovių atstovai tvirtino, jog šiuo metu, atsiskaitymų prasme, problematiškiausia finansuojama transporto rūšis – automobilvežiai. Kol kas stabiliausiai atsiskaitymus vykdo refrežiratorius lizinguojančios bendrovės. Daugiausia problemų sudaro jaunos įmonės (įsteigtos 2004–2007 m.), ypač tos, kurių visas transporto parkas įsigytas išperkamąja nuoma. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius sakė, jog dėl tokio nepamatuoto transporto parko augimo dalį atsakomybės turėtų prisiimti irišperkamosios nuomos kompanijos, lengvai dalijusios kreditus. Susitikimuose su draudimo kompanijomis „Linavos“ vadovai aptarė tendencijas draudimo rinkose.

26 d.Klaipėdos jūrų uosto direkcijoje vykusiame tarybos posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos atstovai, uosto kompanijų, „Lietuvos geležinkelių“ ir asociacijos „Linava“ vadovai. Posėdyje pateikta informacija apie Klaipėdos viešojo logistikos centro, giliavandenio uosto ir Šventosios uosto įgyvendinimo projektų eigą bei aptarta pasaulinės ekonominės krizės įtaka vežimų per Klaipėdos uostą apimtims. Asociacijos „Linava“ nuomone, svarbu kad efektyviai funkcionuotų visa logistikos grandinė. Susitikime su DFDS LISCO keltų kompanijos atstovais aptartos keltų tarifų mažinimo galimybės. „Šiuo metu, kai mažėja krovinių, drauge – ir vežimo įkainiai, visi transportavimo operatoriai turi proporcingai mažinti vežimų kainas“, – sakė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius.

Lapkričio pabaigoje asociacijos „Linava“ vadovybė susitiko su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais – Vilniaus skyriaus vedėju V. Mačiulaičiu, Vilniaus skyriaus vyriausiuoju inspektoriumi A. Oleškevičiumi ir piliečių prašymų tyrimo ir analizės skyriaus vedėju J. Griciumi. Susitikime dalyvavo asociacijos viceprezidentas J. Grybauskas, asociacijos advokatas (socialinių reikalų komiteto sekretorius) J. Usonis, TOKS direktorius A. Indrašius, „Vilniaus autobusų“ direktorius G. Nakutis. Posėdyje pasidalyta informacija apie darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ypatumus kelių transporte, neblaivumo tikrinimo įmonėse problemas, profesinis rizikos vertinimą įmonėse, transporto priemonių, kaip vairuotojo darbo vietos sertifikavimas, trečiųjų šalių piliečių sveikatos tikrinimas ir kt.

GRUODIS (2008 m.)

1–5 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys surengė kelis dalykinius susitikimus Maskvoje. Asociacijos vadovai susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje A.Vinkumi ir pristatė naujai paskirtą „Linavos“ atstovybės Maskvoje vadovą J.Saleneką. Susitikime pasikeista nuomonėmis apie ekonominio bendradarbiavimo su Rusijos partneriais perspektyvas. Susitikime su Lietuvos generaliniu konsulu S.Kašuba asociacijos vadovai pareiškė susirūpinimą dėl vizų į Lietuvą išdavimo tvarkos nesklandumų. Dabartinė vizų išdavimo tvarka sudaro tam tikras neigiamas įtakas tiek transporto, tiek turizmo verslui. Per susitikimą su asociacijos ASMAP vadovybe „Linavos“ vadovai aptarė perspektyvinius bendradarbiavimo planus, palietė kelių transporto rinkos augimo lėtėjimo problemas bei tarėsi dėl kitų metų kelionės leidimų kvotų. Buvo surengtas susitikimas su INGOSSTRACH vadovybe, per kurį buvo aptartos pastaruoju metu padažnėjusios TIR procedūtų pažeidimų priežastys.

4 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas pasirašė bendrą kreipimasį į šalies Seimą ir Vyriausybę. Abi asociacijos prašo Seimą ir Vyriausybę įvertinti galimas sprendimo didinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą pasekmes ir atsisakyti ketinimo panaikinti lengvatinį PVM tarifą keleivių vežimui reguliariais maršrutais. Kreipimesi sakoma, jog dėl lėtėjančios ekonomikos blogėja savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas, joms vis sunkiau vykdyti finansinius įsipareigojimus. Stringa ir keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo finansavimas, vėluojama atsiskaityti su keleivių vežėjais. Vyriausybės krizės įveikimo plane numatoma naikinti PVM mokesčio lengvatą keleivių vežimui reguliariais maršrutais ir taikyti 19 proc. PVM tarifą. T okius mokestinius pokyčius iš esmės labiausiai pajus visi šalies gyventojai: • važiavimo viešuoju transportu kaina padidės dar 14 proc. Dėl to labiausiai kentės mažas pajamas gaunantys ir socialiai remtini piliečiai; • didės lėšų poreikis kompensuoti keleivių vežėjų negautas pajamas dėl transporto lengvatų taikymo keleiviams ir nuostolius, teikiant visuomenei būtinas transporto paslaugas. Valstybės biudžeto lėšų poreikis didės 7 mln. Lt, o savivaldybių – apie 50 mln. Lt. Esant tokiam deficitui, sutriks keleivių vežėjų finansavimas; • sutrikus finansavimui, keleivinio kelių transporto darbas bus paralyžiuotas, o kai kuriuose maršrutuose bus nutrauktas reguliarus susisiekimas. Tai sukels dar didesnes neigiamas pasekmes šalies ekonomikai ir žmonių gyvenimo kokybei.

5–11 d. suprasdama ir įvertindama visuomeninių organizacijų įtaką garantuojant eismo saugą ir įgyvendinant Europos kelių saugos chartijos tikslus, asociacija „Linava“ dviejose Vilniaus mokyklose surengė akciją „Būk matomas kelyje“ ir išdalijo mokiniams daugiau kaip 2 000 atšvaitų. Šioje akcijoje dalyvavo Vilniaus Šv. Kristoforo ir Saulės vidurinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir „Linavos“ atstovai. Asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus nuomone, eismo saugumo gerinimas yra vienas iš aktualiausių klausimų, reikalaujantis bendrų įvairių institucijų pastangų ir atsakomybės. Jo manymu, taip pat būtina į mokymo programas įtraukti eismo saugumo pamokas mokyklose, o gal net ir darželiuose, nes tik nuo mažens diegiant saugaus eismo žinias ir patirtį, galima išugdyti atsakingus ir drausmingus eismo dalyvius. Geriausiai akcijoje pasirodžiusių klasių komandos buvo įvertintos diplomais, įvairiais asociacijos „Linava“ prizais, dovanėlėmis, o visi mokyklų mokiniai gavo po atšvaitą. Asociacijos ir mokyklų vadovų nuomone, panašios akcijos tikrai yra naudingos ir reikalingos, nes skatina visų eismo dalyvių atsakingumą, supratimą ir drausmingumą.

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.24 (180)

"Linava" informuoja

Asociacijos „LINAVA“ veiklos kronika 2008 metai

Teisė

Arbitražas

Darbo santykiai

Keliai

Mokesčiai

Muitinė

Transportas

Verslo apskaita