Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Pa­keis­tas kon­su­li­nis mo­kes­tis Bal­ta­ru­si­jos vi­zoms gau­ti

Baltarusijos konsulatas praneša, kad nuo 2007 m. gruodžio mėn 22 d. pakeistas konsulinis mokestis Baltarusijos vizoms gauti.

DARBO vizos:

m e t i n ė s – 525 Lt per 3 darbo dienas; 931 Lt per 48 val.

v i e n k a r t i n ė s – 87,5 Lt per 3 darbo dienas; 157,5 Lt per 48 val.

d v i k a r t i n ė s – 122,5 Lt per 3 darbo dienas; 227,5 Lt per 48 val.

TRANZITINĖS vizos:

m e t i n ė s – 122,5 Lt per 3 darbo dienas; 217 Lt per 48 val.

v i e n k a r t i n ė s – 35 Lt per 3 darbo dienas; 63 Lt per 48 val.

d v i k a r t i n ė s – 52,5 Lt per 3 darbo dienas; 98 Lt per 48 val.

Kelių mokesčio tarifų

pasikeitimai Čekijoje

Čekijos vežė­jų asociacija CESMAD Bohemia informavo, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. Čekijoje keičiasi kelių mokesčio tarifai.

Su nau­jais ta­ri­fais ga­li­ma su­si­pa­žin­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ sve­tai­nės www.li­na­va.lt nuo­ro­do­se In­for­ma­ci­ja ve­žė­jams/Trans­por­to ži­ny­nas/Če­ki­ja/Kro­vi­ni­nis trans­por­tas/Rin­klia­vos/Nau­do­to­jų mo­kes­čiai (kro­vi­ni­niam trans­por­tui) ir In­for­ma­ci­ja ve­žė­jams/Trans­por­to ži­ny­nas/Če­ki­ja/Ke­lei­vi­nis trans­por­tas/Rin­klia­vos/Nau­do­to­jų mo­kes­čiai (Ke­lei­vi­niam trans­por­tui).

Eksporto deklaracijų pateikimas Kazachstano muitinei

Muitinės departamentas informavo, kad Kazachstano Respublika panaikino reikalavimą pateikti eksporto muitinės deklaracijas į šalies teritoriją importuojamoms prekėms.

Rei­ka­la­vi­mas pa­teik­ti eks­por­to mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jas Ka­zach­sta­ne pa­nai­kin­tas įtei­si­nus Mui­ti­nės ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios su­pap­ras­ti­na im­por­to mui­ti­nės pro­ce­dū­rą ir pa­leng­vi­na už­sie­nio eko­no­mi­nės veik­los da­ly­vių dar­bą.

Sunkvežimių ir krovinių

vagystės Anglijoje

Anglijos vežė­jė asociacija RHA informavo apie padidė­jusį sunkvežimių ir krovinių vagysčių skaičių A1/A14 magistralinių kelių koridoriuose.

Vairuotojams patariama nakčiai statyti transporto priemones saugiose vietovė­se.

Prašo pareikšti nuomonę

VGTU Transporto institutas atlieka tyrimą bei planuoja įvertinti naujos kelto linijos Klaipėda–Swinoujscie (Lenkija) atidarymo galimybę.

To­dėl pra­šo­me ve­žė­jų iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę šiais klau­si­mais:

1. Ko­kia tu­rė­tų bū­ti kel­to kai­na (kiek su­tik­tu­mė­te mo­kė­ti nau­jai kel­to li­ni­jai, kad tai jums bū­tų eko­no­miš­kai nau­din­giau nei va­žiuo­ti ke­liais per Len­ki­ją):

a) Klaipėda–Swinoujscie (iki / per 1 000 Lt);

b) Swinoujscie–Klaipėda (iki per 1 000 Lt).

2. Koks tu­rė­tų bū­ti kel­to iš­vy­ki­mo daž­nu­mas (kar­tais per sa­vai­tę)?

3. Koks bū­tų pri­im­ti­nas iš­vy­ki­mo lai­kas va­lan­do­mis ir ke­lio­nės truk­mė (tiek iš Klai­pė­dos, tiek iš Swi­nou­js­cie)? Ma­lo­niai pra­šo­me at­sa­ky­mus siųs­ti el. paš­tu in­fo@li­na­va.lt.

Nauji lenkimo kelyje

apribojimai Belgijoje

Belgijos vežė­jų asociacija FEBETRA informavo, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji lenkimo kelyje apribojimai.

Transporto priemonėms, kurių MLS yra virš 3,5 t, bus leidžiama lenkti keliuose su dviem eismo juostomis kiekviena kryptimi ir automagistralėse tik atkarpose, pažymė­tose atitinkamais kelio ženklais. šie apribojimai nebus taikomi lenkiant žemės ūkio techniką arba greitkeliuose su trimis ar daugiau juostų į vieną pusę.

Londone įsigalioja

žemos emisijos sritis

Jungtinės Karalystės vežė­jų asociacija FTA informavo, kad nuo 2008 m. vasario 4 d. Londone įsigalioja žemos emisijos sritis.

Su papildoma informacija galima susipažinti asociacijos „Linava" svetainė­je www.linava.lt, nuorodoje Informacija vežė­jams/Transporto žinynas/ Jungtinė Karalystė /Bendrai/ žemos emisijos sritys.

Vokietijoje įsigalioja

žemos emisijos sritis

Vokietijos vežėjų asociacija AIST informavo, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. Berlyne įsigalioja žemos emisijos sritis. Žemos emisijos sritys įsigalioja ir kituose Vokietijos miestuose.

Su papildoma informacija galima susipaþinti asociacijos „Linava" svetainė­je www.linava.lt, nuorodoje Informacija vežė­jams/Transporto žinynas/Vokietija/Bendrai/ žemos emisijos sritys.

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“