Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Transportas

Susisiekimo ministro 2004 09 06 įsakymu Nr. 3-451 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 09 24 įsakymo Nr. 304 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 138-5046) nustatyta, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija organizuoja vairuotojų liudijimų, nustatytų 2002 03 01 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, išdavimа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 03 įsakymu Nr. VA-158 patvirtintos į kitа Europos Sаjungos valstybę taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimа išvežamų akcizais apmokestinamų prekių pakuočių plombavimo ir numeravimo taisyklės (įsigaliojo 2004 09 11, žin., 2004, Nr. 137-5020).

Prekes vežantis asmuo privalo tų prekių pakuotes užplombuoti ir/ar užantspauduoti bei sunumeruoti. Pakuotės turi būti antspauduojamos tik tais atvejais, kai jos nepritaikytos plombuoti. Asmuo pagal individualų užsakymа turi pasigaminti plombas ir/ar komercinius antspaudus su įmonės rekvizitais ir juos saugoti. Plomboje turi būti tokie identifikavimo ženklai, kuriuos būtų galima lengvai atpažinti. Plomba turi būti pagaminta iš pažeidimams ir suklastojimams bei pakartotiniam panaudojimui netinkamų medžiagų.

Duomenis apie plombas ir/ar antspaudus, pakuočių numerius bei jų skaičių asmuo turi įrašyti įmonės apskaitos dokumentuose ir akcizais apmokestinamų prekių administraciniuose lydimuosiuose dokumentuose, kurių pavyzdys pateiktas Europos Komisijos reglamente Nr. 2225/93. Lydimojo dokumento 11 langelyje „Kita su vežimu susijusi informacija“ turi būti įrašytos plombų ir/ar antspaudų rūšys, jų skaičius ir identifikavimo požymiai. Pakuočių numeriai ir pakuočių viduje esančių pakuočių skaičius turi būti įrašyti lydimojo dokumento 18 a langelyje „Pakuotės ir prekių aprašymas“.

Plombuoti turi asmuo, vežantis prekių pakuotes į Europos Sаjungos valstybę, arba jo įgaliotas asmuo. Kiekviena pakuotė turi būti plombuojama ir/ar užantspauduojama taip, kad nepažeidus plombos ir/ar antspaudo būtų neįmanoma pakuotės atidaryti. Pakuotės, kurios plomba ir/ar antspaudas yra pažeisti ar nuplėšti, viduje esančios pakuotės turi būti perskaičiuojamos ir pakuotė plombuojama ir/ar antspauduojama iš naujo.

Pašaliniai asmenys, tyčia pažeidę arba nuplėšę plombа ir/ar antspaudа, ir asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

***

Vidaus reikalų ministro 2004 09 13 įsakymu Nr. 1V-289 Dėl Vidaus reikalų ministro 2001 05 25 įsakymo Nr. 260 ҐDėl Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 19, žin., 2004, Nr. 138-5128) valstybės įmonė „Regitra“ nuo 2004 09 20 įpareigota pradėti valstybinio numerio ženklų su Europos Sаjungos simbolika išdavimа.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 09 15 įsakymu Nr. 1B-840 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 08 14 įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl Papildomų reikalavimų prekių apskaitai ir šioms funkcijoms atlikti naudojamai informacinei sistemai, privalomų geležinkelio įmonei, kuriai išduotas leidimas taikyti supaprastintas muitinio tranzito procedūras, gabenant prekes geležinkelių transportu su SMGS arba CIM važtaraščiais, patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 19, žin., 2004, Nr. 140-5151) nustatyta, kad dokumentai (duomenys), susiję su atsiskaitymais už paslaugas, kai prekės (kroviniai) taikant Bendrijos tranzitа gabenamos su CIM važtaraščiais, geležinkelio įmonės apskaitos centre (archyve) turi būti tvarkomi ir saugomi taip, kad muitinės pareigūnams, tikrinantiems dokumentus ir (arba) duomenis, kaupiamus geležinkelio įmonės apskaitos centre, pareikalavus juos pateikti, šiuos dokumentus (duomenis) būtų galima nesunkiai ir greitai rasti bei patikrinti atsiskaitymų teisingumа.

SMGS ir CIM važtaraščiai, supaprastintų muitinio tranzito procedūrų atlikimo metu įforminti komerciniai ir bendros formos aktai (arba jų kopijos) bei dokumentai (duomenys), susiję su atsiskaitymais už paslaugas, kai prekės (kroviniai) taikant Bendrijos tranzitа gabenamos su CIM važtaraščiais, geležinkelio įmonės apskaitos centre (archyve) turi būti saugomi ne trumpiau nei 8 metus.

***

Susisiekimo ministro 2004 09 08 įsakymu Nr. 3-453 patvirtintas Regioninės reikšmės geležinkelių linijų sаrašas (įsigaliojo 2004 09 11, žin., 2004, Nr. 136-5001). Remiantis Geležinkelių transporto kodekso 15 str., geležinkelių linijos, atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumа, geopolitinę, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomos į valstybinės reikšmės magistralines geležinkelių linijas ir regioninės reikšmės geležinkelių linijas.

Valstybinės reikšmės magistralinės geležinkelių linijos yra į tarptautinių geležinkelių linijų tinklа įtrauktos geležinkelių linijos ir kitos reikšmingos šalies ūkiui linijos, kurių sаrašа tvirtina Vyriausybė.

Regioninės reikšmės geležinkelių linijos yra geležinkelių linijos, skirtos susisiekimui tarp atskirų miestų (gyvenviečių), kurių sаrašа tvirtina susisiekimo ministras.

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 08 31 įsakymu Nr. 4R-167 Dėl civilinių straigtasparnių eksploatavimo (įsigaliojo 2004 09 05, žin., 2004, Nr. 135-4921) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įmonės, eksploatuodamos sraigtasparnius komerciniam oro susisiekimui, privalo laikytis Jungtinės aviacijos institucijos patvirtintų Jungtinės aviacijos reikalavimų JAR-OPS 3 „Komercinis oro susisiekimas (Sraigtasparniai)“ (tekstas paskelbtas CAA interneto puslapyje www.caa.lt , taip pat su šių reikalavimų tekstu galima susipažinti CAA informacijos skyriuje). Išduodant vežėjo pažymėjimus bei vykdant vežėjo pažymėjimа turinčių įmonių veiklos

priežiūrа, privaloma vadovautis šiais Jungtiniais aviacijos reikalavimais.

Aplinkos ministro ir finansų ministro 2004 09 02 įsakymu Nr. D1-470/1K-306 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409A „Dėl mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 08, žin., 2004, Nr. 136-4977) nustatyta, kad mokesčiu už aplinkos teršimа neapmokestinami fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklа ir teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. šios sistemos buvimа ir jos veikimа patvirtina:

• transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrа įmonės išduota pažyma, kuri galioja tokį pat laikotarpį, kiek ir techninės apžiūros talonas, kurio išdavimа ir galiojimа reglamentuoja Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklės;

• arba autorizuotų automobilių servisų išduota pažyma, kuri galioja tokį pat laikotarpį, kiek ir techninės apžiūros talonas, kurio išdavimа ir galiojimа reglamentuoja Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklės;

• arba valstybinės techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija, kurioje nurodytos išmetamųjų teršalų (CO ir CH) koncentracijos. Teršalų koncentracijos nurodomos pageidaujant transporto priemonės valdytojui. Valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelės kopija galioja iki techninės apžiūros talone nurodytos kitos valstybinės techninės apžiūros atlikimo datos;

• naujoms transporto priemonėms, kurios įregistruotos Lietuvoje nuo 2002 01 01 - tipo atitikimo sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitiktį Europos Sаjungos direktyvų reikalavimams, išduodamas gamyklos gamintojos arba jos oficialiai įgalioto atstovo šalyje.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 02 įsakymu Nr. VA-157 (įsigalios 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 137-5019) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta:

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma;

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklės.

Deklaracijа pildo ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 03 įsakymu Nr. VA-159 (įsigalios 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 137-5021) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta:

Juridinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio metinės deklaracijos FR0315 forma;

Juridinio asmens įsigyto (prarasto) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos FR0316 forma;

Juridinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio metinės deklaracijos FR0315 formos ir juridinio asmens įsigyto (prarasto) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos FR0316 formos užpildymo taisyklės.

Metinė deklaracija pildoma, jeigu NTM mokėtojas praėjusių metų gruodžio 31 d. turėjo nekilnojamojo turto.

***

Finansų ministro 2004 09 07 įsakymu Nr. 1K-308 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 02 25 įsakymo Nr. 51 ҐDėl mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 138-5044) patikslinta individualios įmonės mokestinės nepriemokos perėmimo tvarka. Kai perimama individualios įmonės mokestinė nepriemoka ir jа perima tos įmonės savininkas, mokestinės nepriemokos perėmimas įforminamas Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimu, kuriam atitinkamai taikomos su mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi susijusios taisyklių nuostatos.

Taip pat nustatyta, kad paprastai prieš duodamas sutikimа perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemokа, vietos mokesčių administratorius turi įvertinti trečiojo asmens galimybę sumokėti perimtа mokestinę nepriemokа ir gali pareikalauti, kad trečiasis asmuo perimamos mokestinės nepriemokos sumokėjimа užtikrintų įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija, tačiau, kai perimama likviduojamos individualios įmonės mokestinė nepriemoka ir jа perima tos įmonės savininkas, privalomai įvertinamos tik mokestinės nepriemokos išieškojimo iš minėtos įmonės turto galimybės ir sаnaudos.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 08 31 įsakymu Nr. VA-154 nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas (įsigaliojo 2004 09 05, žin., 2004, Nr. 135-4923). Mokesčių mokėtojo ar mokestį išskaičiuojančio asmens mokestinę nepriemokа gali perimti juridinis asmuo ar kita organizacija arba fizinis asmuo, t. y. trečiasis asmuo - skolos perėmėjas.

Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos negali perimti toks skolos perėmėjas, kuris turi bankrutuojančios ar

likviduojamos įmonės statusа, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla ir jis pats turi mokestinę nepriemokа. Vieno mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemokа gali perimti tik vienas skolos perėmėjas. Skolos perėmėjas turi perimti visа mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemokа. Vienas skolos perėmėjas gali perimti kelių mokesčių mokėtojų mokestines nepriemokas.

Skolos perėmėjas negali perimti mokestinės nepriemokos, dėl kurios vyksta mokestinis ginčas.

Mokestinė nepriemoka perimama remiantis mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo sudaryta Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi bei apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje mokesčių mokėtojas įregistruotas, sutikimu, kad skolos perėmėjas perimtų mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemokа.

Prieš sudarydami sutartį, mokesčių mokėtojas ir skolos perėmėjas privalo kreiptis į juos įregistravusiа apskrities valstybinę mokesčių inspekcijа, prašydamas išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymas. šias pažymas išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padaliniai.

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimа netenkinti prašymo, mokesčių mokėtojas ar skolos perėmėjas su prašymu, kad tа pačiа mokestinę nepriemokа perimtų tas pats skolos perėmėjas, gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų nuo motyvuotos išvados pasirašymo dienos. Tačiau mokesčių mokėtojui nedraudžiama dėl tos pačios nepriemokos sudaryti sutarties su kitu skolos perėmėju.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 09 08 įsakymu Nr. VA-160 Dėl sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimа dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 03 29 įsakymo Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimа mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 138-5054) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos:

Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties FR0326 forma;

Prašymo duoti sutikimа mokestinei nepriemokai perimti FR0327 forma;

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0328 forma.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 09 02 nutarimu Nr. 1119 patvirtinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai (įsigaliojo 2004 09 08, žin., 2004, Nr. 136-4946). Komisija nagrinėja:

• mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus;

• mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų;

• mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytus terminus nepriima sprendimo mokestiniame ginče.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 09 08 įsakymu Nr. VA-162 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 05 06 įsakymo Nr.116 ҐDėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 09 15, žin., 2004, Nr. 138-5056) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės ir susijusios dokumentų formos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 09 02 nutarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (įsigaliojo 2004 09 08, žin., 2004, Nr. 136-4945). Nuostatai nustato lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojo mirtį, ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbа ar iš darbo tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų ir pareiškimų, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe, tyrimu, nagrinėjimo tvarkа. Nuostatų privalo laikytis visos įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros ir fiziniai asmenys, samdantys kitus fizinius asmenis.

Ištyrus nelaimingа atsitikimа, nustatomas jo ryšys su darbu. N-1 ir N-2 formos aktai surašomi, jei nukentėjusysis buvo nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe nors vienа dienа. Incidentas - įvykis, susijęs su darbu, kai nesužeidžiamas nė vienas darbuotojas arba, kai dėl darbuotojo traumos, gautos per šį įvykį, reikalinga tik pirmoji medicinos pagalba. Incidentai tiriami kaip lengvi nelaimingi atsitikimai darbe, juos ištyrus, surašomas laisvos formos aktas.

N-1 formos aktas surašomas asmeniui, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta:

• dirbant darbo sutartimi sulygtа ar kitа darbdavio pavestа arba su darbdaviui atstovaujančio asmens ar jo įgalioto asmens žinia atliekamа darbа;

• darbuotojui darbo metu vykstant darbo reikalais (vykdant darbdavio pavestа užduotį, įskaitant darbuotojo siuntimа tikrintis sveikatos);

• vykstant į darbа ar iš darbo įmonės ar jos samdomu transportu;

• darbuotojui dirbant sau (savo interesais) įmonėje su įmonės vadovo ar padalinio vadovo žinia;

• pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje ir kt.

Dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio darbuotojui esant komandiruotėje, surašomi:

• N-1 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje ar vykstant iš poilsio vietos į užduoties vykdymo vietа ar atgal įmonės, su kuria sudaryta darbo sutartis, ar įmonės, į kuriа darbuotojas komandiruotas, transportu ar jų samdytu transportu;

• N-2 formos aktas, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta pakeliui į darbdavio nurodytа užduoties vykdymo vietа ir iš jos, taip pat užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietа ir iš jos, išskyrus pirmiau nurodytus atvejus.

Nelaimingo atsitikimo tyrimo rezultatai surašomi N-2 formos akte, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbovietės ir:

• gyvenamosios vietos;

• ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;

• vietos ne įmonės teritorijoje, kur darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu;

• įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimа laikotarpiu, darbdavio suteiktu darbuotojui laisvu nuo darbo laiku, skirtu ieškotis naujo darbo, vykstant į kitа įmonę ir iš jos.

Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajėgia), ar matęs įvykį arba jo padarinius, privalo apie nelaimingа atsitikimа darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Asmuo, matęs nelaimingа atsitikimа darbe arba jo padarinius, nedelsdamas privalo suteikti nukentėjusiajam pirmаjа medicinos pagalbа. įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai turi informuoti kiekvienа darbuotojа įvadinio ar pirminio instruktavimo darbo vietoje metu apie jo pareigа nedelsiant pranešti apie kiekvienа nelaimingа atsitikimа, įvykusį darbe, pakeliui į darbа ar iš darbo.

įmonės vadovas, kiti darbdavio įgalioti asmenys privalo nedelsdami užtikrinti pirmosios medicinos ir kitokios pagalbos suteikimа, o prireikus nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigа, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimа.

įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, vadovaudamasis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais ir apie nelaimingus atsitikimus darbe, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, taip pat apie tai, kad asmuo mirė darbe dėl ligos, nesusijusios su darbu, privalo nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba kitomis ryšio priemonėms pranešti atitinkamoms institucijoms.

įmonės ar padalinio vadovas privalo darbo vietа ir įrenginių būklę iki nelaimingo atsitikimo tyrimo darbe pradžios išsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai, tačiau visa tai, kas buvo iki pakeitimų, turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota ar nufilmuota.

Lengvus nelaimingus atsitikimus darbe tiria įmonės vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš darbdavio atstovų ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai. Atliekant tyrimа, gali dalyvauti nukentėjusysis.

Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, dalyvaujant darbdavio atstovui bei darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai. Atliekant tyrimа, gali dalyvauti draudimo įstaigos atstovas, mokymo įstaigos atstovas, nukentėjusysis arba jo atstovas.

įmonėje įvykę incidentai, nelaimingi atsitikimai darbe ir mirties atvejai darbe privalo būti užregistruoti nustatytos formos Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale.

įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo per 10 kalendorinių dienų po to, kai ištiriamas mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar pasibaigia nukentėjusiojo laikinas nedarbingumas, išsiunčia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui nustatytos formos pranešimа apie nelaimingo atsitikimo darbe socialinius ekonominius padarinius.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 09 03 įsakymu Nr. V-329 (įsigalios 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 137-5018) patvirtinta Socialinio draudimo pažymėjimo forma, įsigaliosianti nuo 2005 01 01. šiame pažymėjime nurodomas asmens socialinio draudimo numeris, vardas bei pavardė, nuotrauka ir kiti duomenys apie asmens socialinį draudimа.

Asmens socialinio draudimo numeris naudojamas identifikuoti asmeniui apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje ir gauti apie jį sukauptа informacijа.

Vidaus reikalų ministro 2004 08 31 įsakymu Nr. 1V-275 patvirtintos Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklės (įsigaliojo 2004 10 01, žin., 2004, Nr. 135-4914). į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitа įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, gyvenamajai patalpai nesuteiktas adresas, gyvenamosios patalpos savininkas neduoda asmeniui sutikimo deklaruoti savo gyvenamаjа vietа jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje ir pan.) Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali jos deklaruoti.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr. 20 (80)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams