Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 18 nutarimu Nr. 968 (įsigaliojo 2004 08 22, žin., 2004, Nr. 130-4651) patvirtintos Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklės. Jos nustato sаlygas, kurias įvykdžius atvykstančiųjų į Lietuvos Respublikа iš trečiųjų valstybių keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežami daiktai (prekės) neapmokestinamos muito mokesčiais.

Transporto priemonių, važinėjančių reguliariais tarptautiniais maršrutais, vairuotojų (pilotų) ir įgulos narių daiktų (prekių), gabenamų asmeniniu bagažu, įskaitant ir nelydimuoju bagažu gabenamus daiktus (prekes), bendra vertė vienam asmeniui ne didesnė kaip 310 Lt. Apskaičiuojant šiа vertę, į bendrа 310 Lt vertę neįskaitoma žemiau nurodytų prekių vertė.

Fizinių asmenų (transporto priemonių, važinėjančių reguliariais tarptautiniais maršrutais, vairuotojų (pilotai) ir įgulos narių), atvykstančių iš trečiosios šalies, gabenami daiktai neapmokestinami muito mokesčiais, jeigu iš trečiosios valstybės įvežama ne daugiau kaip:

• tabako gaminių: 40 vienetų cigarečių, arba 20 vienetų cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno svoris neviršija 3 gramų), arba 10 vienetų cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako;

• alkoholinių gėrimų: 0,5 l distiliuotų ir spiritinių gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 proc., nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 80 proc. ir daugiau; arba 0,75 l distiliuotų ir spiritinių gėrimų, aperityvų, gaminamų iš vyno ar alkoholio pagrindu, tafijos, sakės ir kitų panašių alkoholinių gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 proc., putojančiųjų vynų, likerinių vynų; ir 0,75 l ramių vynų;

• 50 gramų kvepalų ir 0,25 l tualetinio vandens.

Finansų ministro 2004 08 10 įsakymu Nr. 1K-284 Dėl finansų ministro 2003 11 06 įsakymo Nr. 1K-266 „Dėl važtaraščio rekvizitų nustatymo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 15, žin., 2004, Nr. 127-4576) pakeisti reikalavimai Kelių transporto kodekso nustatyta tvarka išrašomo važtaraščio rekvizitams. Nuo įsakymo įsigaliojimo datos važtaraštyje nebereikia nurodyti krovinio siuntėjo, gavėjo (jei šie yra fiziniai asmenys) bei vairuotojo asmens kodų, t. y. Kelių transporto kodekso nustatyta tvarka išrašomuose važtaraščiuose turi būti nurodomi tokie rekvizitai:

• važtaraščio numeris, jo surašymo vieta ir data;

• siuntėjo - juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas;

• gavėjo - juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas;

• vežėjo pavadinimas, kodas ir adresas, jei krovinys vežamas samdytu transportu;

• krovinio pakrovimo vietos adresas, krovinio išgabenimo data ir laikas;

• krovinio iškrovimo vietos adresas; krovinio atgabenimo data ir laikas (nurodo gavėjas);

• žinios apie krovinį (krovinio pavadinimas, mato vienetas, krovinio kiekis ar svoris, įpakavimo rūšis, pakuočių kiekis);

• krovinį išdavusio bei gabenti gavusio asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai;

• transporto priemonės vairuotojo vardas ir pavardė, parašas;

• transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

• užmokestis už vežimа ir suteiktas paslaugas arba sutarties, kurioje numatytos atsiskaitymo už vežimа sаlygos, numeris ir data, jei krovinys vežamas samdytu transportu;

• vežant pavojingа krovinį - pagal Europos Sаjungos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) privaloma transporto dokumente (važtaraštyje) pateikti informacija.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1056 (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4786) patvirtinta Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programa. šios programos paskirtis - užtikrinti biokuro gamybos iš Lietuvos Respublikos kilmės žaliavų ir naudojimo plėtrа. Programa bus įgyvendinama 2004-2010 metais.

Energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra - vienas iš pagrindinių Europos Bendrijos energetikos politikos tikslų. Europos Sаjungos teisės aktais siekiama užtikrinti, kad iki 2010 m. energija, pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, sudarytų nuo 6 iki 12 proc. visų energijos sаnaudų, taip pat įvykdyti įsipareigojimus pagal Kioto protokolа - sumažinti 8 proc. šiltnamio efektа sukeliančių dujų emisijas. Skatinama kombinuotoji šilumos ir energijos gamyba. Numatoma, kad taip iki 2010 m. Europos Sаjungoje bus sunaudotas 1/3 naudojamos naujos biomasės.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai - gamtos ištekliai: vandens potencinė energija, saulės, vėjo, biomasės ir žemės gelmių šilumos (geoterminė) energija. ši energija atsiranda ir atsinaujina veikiama gamtos ar žmogaus sukurtų procesų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1068 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 01 25 nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4797) nustatyta, kad Susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po valstybės biudžeto patvirtinimo, pateikia Vyriausybei tvirtinti ateinančių metų programos finansavimo lėšų naudojimo sаmatos projektа, kuriame 75 proc. programos finansavimo lėšų naudojama valstybinės reikšmės keliams, taip pat keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijа į (iš) Kuršių nerijа, taip pat šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlieta krašto kelio šilutė-Rusnė atkarpa sаnaudoms kompensuoti.

Metinėje lėšų naudojimo sаmatoje numatomas 5 proc. programos finansa

vimo lėšų rezervas kitoms valstybės reikmėms, susijusiomis su keliais, finansuoti. šio rezervo lėšos naudojamos pagal Vyriausybės sprendimus, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ar savivaldybių pasiūlymus, jų patvirtintoms programoms įgyvendinti trūkstant lėšų, taip pat nenumatytiems kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejams finansuoti.

Metinėse sаmatose turi būti numatoma 20 proc. programos finansavimo lėšų panaudoti vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti. šios lėšos naudojamos svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kurių sаrašа sudaro ir su Vidaus reikalų ministerija derina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui - t. y. 20 proc. paskirstomi taip:

• pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytus kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejus - 18 proc.;

• vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti Birštono, Druskininkų, Palangos ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių - 2 proc.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 19 nutarimu Nr. 1035 (įsigaliojo 2004 08 24, žin., 2004, Nr. 131-4740) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas priedas Ґ2004 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo kitoms valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti savivaldybių ir kitų institucijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti paskirstymas“.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 10 04 nutarimo Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4800) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių valstybės registras, Geležinkelio riedmenų ir konteinerių valstybės registras, Jūrų laivų valstybės registras, Vidaus vandenų laivų valstybės registras, Civilinių orlaivių valstybės registras, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybės registras turi būti sukurti 2004 m. IV ketvirtį. Pažymėtina, kad ši priemonė turėjo būti įgyvendinta dar 2003 m. IV ketvirtį.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1070 Dėl ūkinės veiklos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinėse teritorijose apribojimų (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4799) nustatyta, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinėse teritorijose leidžiama statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius, atsižvelgiant į uosto plėtros perspektyvas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka projektus suderinus su valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Rezervinėse teritorijose draudžiama: statyti gyvenamuosius namus, viešojo naudojimo ir kitos paskirties pastatus ir statinius, kurių funkcinė paskirtis nesusijusi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veikla; vykdyti kitа statybа negavus valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rašytinio sutikimo; keisti esamа statinių funkcinę paskirtį, jeigu tai nesusiję su statinių naudojimu uosto reikmėms.

Keičiant rezervinėse teritorijose esančių statinių funkcinę paskirtį, jos pakeitimas privalo būti raštu suderintas su valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 nutarimu Nr. 1085 (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4814) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai taisyklės. Paskaitų kursа apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai privalo išklausyti asmenys, iš kurių teisė vairuoti transporto priemonę (taip pat teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrа, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus) atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

Asmenys 4 akademines valandas mokomi pagal Paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai programа. Asmenims, baigusiems mokymo kursа pagal šiа programа ir išlaikiusiems testа, išduodamas sveikatos žinių pažymėjimas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 26 įsakymu Nr. 1075 Dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4804) atsižvelgiant į esamas „Sodros“ biudžeto finansines galimybes nustatyta, kad 2004 m. draudžiamosios pajamos yra 990 Lt. šis dydis taikomas nuo 2004 09 01.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 26 įsakymu Nr. VA-145 (įsigaliojo 2004 09 03, žin., 2004, Nr. 134-4889) patvirtintos:

• Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma ir jos priedai: nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis (FR0573A priedas), nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis (FR0573U priedas);

• FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės.

Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. 2 d., kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracija ir jos A bei U priedai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiami iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario mėnesio 15 dienos. Deklaracijos pateikiamos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčių mokėtoju yra registruotas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėjęs vienetas.

Deklaracijos gavimo data laikoma ta data, kuriа deklaracijas tvarkantis darbuotojas pažymi deklaracijoje, kad ji gauta. Kai deklaracija atsiunčiama paštu, deklaracijos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudа. Elektroniniu būdu pateiktos deklaracijos gavimo data nustatoma programinėmis priemonėmis.

Mokesčius išskaičiuojantis asmuo, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vienа bendrа deklaracijа, jos A ir U priedus.

Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiamas vienas užpildytas deklaracijos egzempliorius. Jeigu mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui yra reikalingas vienas pateiktos deklaracijos egzempliorius su žyma apie jos pateikimа apskrities valstybinei mokes

čių inspekcijai, tai jis turi pateikti du deklaracijos egzempliorius apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, iš kurių vienas su apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos gavimo žyma grаžinamas deklaracijos pateikėjui.

***

Finansų ministro 2004 08 16 įsakymu Nr. 1K-291 Dėl finansų ministro 2001 12 22 įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sаrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 08 22, žin., 2004, Nr. 130-4684) iš tikslinių teritorijų sаrašo išbrauktos:

• Kipro Respublika;

• Maltos Respublika.

Tikslinė teritorija - užsienio valstybė arba zona, kuri yra įtraukta į finansų ministro nustatytа Tikslinių teritorijų sаrašа ir atitinka bent du iš šių kriterijų:

• šioje teritorijoje panašaus mokesčio tarifas yra mažesnis kaip 75 proc. Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. nustatyto tarifo;

• šioje teritorijoje taikomos skirtingos apmokestinimo panašiu mokesčiu taisyklės - pagal tai, kokioje valstybėje yra įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojantis asmuo;

• šioje teritorijoje taikomos skirtingos apmokestinimo panašiu mokesčiu taisyklės - pagal tai, kokioje valstybėje vykdoma veikla;

• kontroliuojamasis apmokestinamasis vienetas yra sudaręs sutartį su tos valstybės mokesčio administratoriumi dėl mokesčio tarifo ar mokesčio bazės;

• šioje teritorijoje nėra efektyvaus keitimosi informacija;

• šioje teritorijoje nėra finansinio-administracinio skaidrumo: ne visiškai aiškios mokesčio administravimo taisyklės ir šių taisyklių taikymo tvarka nėra pateikiama kitų valstybių mokesčių administratoriams.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 23 nutarimu Nr. 1037 Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3379(2), Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-3599, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3612 ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3613 (įsigaliojo 2004 08 27, žin., 2004, Nr. 132-4757) nuspręsta nepritarti:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3379(2), kadangi nuo 2005 01 01 padidinus neapmokestinamаsias pajamas nuo 290 iki 350 Lt bendrasis šalies biudžetas 2005 m. netektų apie 262 mln. Lt ir kiekvienų metų valdžios sektoriaus fiskalinis deficitas padidėtų apie 0,4 procentinio punkto, o tai kliudytų Lietuvos siekiui vidutinės trukmės laikotarpiu subalansuoti valdžios sektorių. Fiskalinio deficito didinimas valiutų valdybos sаlygomis nepagrįstai padidintų vartojimа ir einamosios sаskaitos deficitа. Taigi pasiūlymai dėl gyventojų pajamų mokesčio mažinimo gali būti teikiami ir svarstomi tik kartu su priemonėmis, užtikrinančiomis, kad fiskalinis deficitas nedidės, o tokių priemonių su minėtuoju projektu nesiūloma;

PVM įstatymo 37 str. pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3612 ir Akcizų įstatymo 17 str. pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3613, nes, nors Europos Sаjungos teisės aktai nustato, kad keleivių asmeniniame bagaže iš trečiųjų valstybių arba trečiųjų teritorijų gabenamoms prekėms nereikia mokėti importo PVM ir akcizų mokesčio tik tuo atveju, jeigu jos įvežamos ne komerciniais tikslais (įvežamos nereguliariai ir yra skirtos asmeniniam naudojimui arba kaip dovanos) ir šių prekių vertė neviršija nustatytųjų kiekių ir vertės, tačiau Europos Sаjungos teisė nenustato, kas laikytina reguliariu prekių įvežimu. Teisė vertinti, ar konkrečiu atveju tenkinamos mokesčių lengvatos taikymo sаlygos, suteikta mokesčių administratoriui, kuris kiekvienu atveju privalo atsižvelgti į konkrečias aplinkybes.

***

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2004 08 23 įsakymu Nr. T-101 (įsigaliojo 2004 08 27, žin., 2004, Nr. 132-4780) patvirtintas Asmeninio kompiuterio vienetа sudarančių elementų sаrašas. Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. 1 d. 5 p., asmenims, įsigijusiems asmeninio kompiuterio vienetа su programine įranga ir (arba) interneto prieigos įrengimа kartu su šiai prieigai reikalinga įranga, jų įsigijimo išlaidomis, neviršijančiomis 4000 Lt vienа kartа per 3 metus mažinamos asmens apmokestinamosios pajamos, t. y. taikoma mokesčių lengvata.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 08 26 įsakymu Nr. VA-152 Dėl atleidimo nuo paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sprendimų formų patvirtinimo (įsigaliojo 2004 08 31, žin., 2004, Nr. 133-4831) patvirtintos:

Sprendimo dėl atleidimo nuo paskirtų baudų FR0774 forma;

Sprendimo dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių FR0775 forma.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 08 20 įsakymu Nr. VA-151 (įsigaliojo 2004 08 27, žin., 2004, Nr. 132-4778) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 08 23 nutarimu Nr. 1041 (įsigaliojo 2004 08 27, žin., 2004, Nr. 132-4761) patvirtintos Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų - nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sаskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės.

Nematerialiųjų akcijų apskaita. Akcijų apskaitos tvarkytojas privalo atidaryti asmenines vertybinių popierių sаskaitas (forma patvirtinta priede prie šių taisyklių) kiekvienam akcininkui, įsigijusiam bendrovės, kuri yra išleidusi nematerialias akcijas, nematerialių akcijų, ir jų turimas akcijas apskaityti šiose vertybinių popierių sаskaitose. Kiekvienos klasės nematerialios akcijos apskaitomos atskirose sаskaitose.

Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas dviejose korespondentinėse sаskaitose: asmens, įsigijusio akcijų, sаskaitoje - akcijų įsigijimas, o asmens, perleidusio akcijas, sаskaitoje - akcijų perleidimas. Akcijų apskaitos tvarkytojas gali papildomai tvarkyti nematerialias akcijas išleidusios bendrovės operacijų akcijomis registravimo žurnalа (forma patvirtinta priede prie šių taisyklių). šiame žurnale fiksuojamos visos operacijos akcijomis. įrašas operacijų akcijomis registravimo žurnale turi būti daromas tа pačiа dienа kaip ir įrašas sаskaitoje. įrašai žurnale turi atitikti įrašus sаskaitose (t. y. sаskaitose užfiksuotas operacijas akcijomis).

Materialiųjų akcininkų savininkų registravimas. Bendrovėje, kuri yra išleidusi materialias akcijas (akcijų sertifikatus), akcijos apskaitomos registruojant bendrovės akcininkus akcininkų registravimo žurnale (forma patvirtinta priede prie šių taisyklių). Kiekvienas bendrovės materia

lias akcijas (akcijų sertifikatus) įsigijęs asmuo (bendrovės akcininkas) privalo būti įregistruotas akcininkų registravimo žurnale. Akcininkų registravimo žurnalo formа bendrovė gali papildyti kitomis reikiamomis skiltimis arba kiekvienam bendrovės akcininkui gali būti skirtas atskiras akcininkų registravimo žurnalo lapas, kuriame nurodomi reikalingi duomenys ir informacija.

Tiek apskaitant nematerialias, tiek materialias akcijas, visus įrašus akcijų apskaitos dokumentuose daro akcijų apskaitos tvarkytojas šių dokumentų pagrindu:

• bendrovės steigimo atveju - steigimo sutarties, pradinių įnašų už pasirašytas akcijas sumokėjimа patvirtinančiais dokumentais;

• įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais atveju - akcijų pasirašymo sutarties, pradinių įnašų už pasirašytas akcijas sumokėjimа patvirtinančiais dokumentais;

• įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų atveju - visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimа padidinti įstatinį kapitalа, protokolu;

• įstatinio kapitalo mažinimo atveju - visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimа sumažinti įstatinį kapitalа, protokolo arba įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) sumažinti bendrovės įstatinį kapitalа nuorašu;

• bendrovės akcijų formos keitimo atveju (materialias akcijas ar akcijų sertifikatus pakeitus į nematerialias akcijas arba nematerialias akcijas pakeitus į materialias akcijas ar akcijų sertifikatus) - visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimа pakeisti akcijų formа, protokolu;

• bendrovės steigimo pertvarkius kitos teisinės formos juridinį asmenį atveju - sprendimo pertvarkyti kitos teisinės formos juridinį asmenį ir patvirtintais bendrovės įstatais;

• nematerialios akcijos perleidimo atveju - akcijos pirkimo-pardavimo sutarties, mainų sutarties, dovanojimo sutarties ar kitos sutarties, kurios pagrindu perleidžiama nuosavybės teisė į nematerialiа akcijа;

• materialios akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo atveju - materialios akcijos (akcijų sertifikato), kurioje (kuriame) padarytas įrašas (indosamentas), liudijantis akcijos (akcijų sertifikato) savininko pasikeitimа, arba akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo teismo sprendimu ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo atvejais - kitu dokumentu, patvirtinančiu asmens nuosavybės teisę į materialiа akcijа (akcijų sertifikatа);

• akcijos paveldėjimo atveju - paveldėjimo teisės liudijimu;

• teisėmis, susijusiomis su akcijomis, perleidimo atveju - balsavimo teisės perleidimo sutarties, balsavimo sutarties ar kitos sutarties, pagal kuriа perleidžiamos teisės, susijusios su akcijomis.

Bendrovės materialių akcijų perleidimo ar akcijų paveldėjimo atvejais akcijų apskaitos tvarkytojа apie bendrovės akcijų savininko pasikeitimа informuoja akcijas įsigijęs asmuo, pateikdamas nurodytus dokumentus ir jų kopijas, o bendrovės nematerialių akcijų perleidimo atveju - akcijas perleidę ir jas įsigiję asmenys, pateikdami sutartį, kurios pagrindu perleidžiama nuosavybės teisė į nematerialiа akcijа, ir jos kopijа.

Su akcijomis susijusių teisių perleidimo atveju akcijų apskaitos tvarkytojа informuoja teises perleidęs akcininkas, pateikdamas sutartį, pagal kuriа perleidžiamos teisės, susijusios su akcijomis, ir jos kopijа.

Akcijų apskaitos tvarkytojas, gavęs šiuos dokumentus, privalo nedelsdamas padaryti atitinkamus įrašus akcijų apskaitos dokumentuose.

Akcijų apskaitos tvarkytojas akcijas įsigijusiam asmeniui per 2 darbo dienas nuo įrašų padarymo privalo išduoti (įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku) akcijų apskaitos tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir akcijų apskaitos tvarkytojo antspaudu (jeigu akcijų apskaitos tvarkytojas turi antspaudа) patvirtintа išrašа iš akcininko sаskaitos ar išrašа iš akcininkų registravimo žurnalo. Kitais atvejais išrašа iš akcininko sаskaitos arba išrašа iš akcininkų registravimo žurnalo akcijų apskaitos tvarkytojas privalo pateikti akcininkui jo reikalavimu.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr. 19 (79)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

EUGENIJUI STOLOVICKIUI - 50

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams