Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 05 įsakymu Nr. 1B-678 (įsigaliojo 2004 07 09, žin., 2004, Nr. 106-3956) patvirtinta Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija. Kai importuojamų prekių muitinė vertė nustatoma taikant sandorio vertės metodа ir prekės deklaruojamos išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai, įskaitant kompensacinių produktų, pagamintų iš laikinai išvežtų perdirbti prekių, išleidimа į laisvа apyvartа (reimportа) bei laikinojo įvežimo perdirbti taikant sаlyginio neapmokestinimo sistemа, išleidimа į laisvа apyvartа, šios instrukcijos nustatyta tvarka užpildytas D.V.1 blankas pateikiamas muitiniam tikrinimui ir įforminimui kartu su bendrojo administracinio dokumento importo rinkiniu, išskyrus tokius atvejus:

• importuojamų prekių siuntos muitinė vertė ne didesnė kaip 34 500 Lt (10 000 eurų), išskyrus tuos atvejus, kai to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekių siuntos suskaidomos į dalis arba sudaro tokių siuntų sekos dalį arba kai duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracijoje pateikti duomenys yra būtini tam, kad būtų teisingai taikomi importo muitai ir (arba) mokesčiai;

• importuojamos nekomercinės ir negamybinės paskirties prekės (pavyzdžiai, paramos siuntos, persikeliančių asmenų arba paveldėtas turtas, keleivių daiktai ir pan.);

• importuojamos prekės, kurios neapmokestinamos jokiais importo muitais ir mokesčiais, arba šiems mokesčiams apskaičiuoti nereikalingi duomenys, kurie pateikiami duomenų, susijusių mutine verte, deklaracijoje;

• importuojamų vaisių ar daržovių muitinė vertė nustatoma vadovaujantis 1994 12 21 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 3223/94 dėl išsamių vaisių ir daržovių importo tvarkos taikymo taisyklių.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2004 07 05 įsakymu Nr. B1-625 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 4105) patvirtintos Gyvūninių produktų grįžtamojo importo taisyklės. Taisyklių tikslas - nustatyti tvarkа ir sаlygas, kuriomis leidžiama taikyti grįžtamаjį importа (angl. reimport) gyvūniniams produktams, kuriuos grаžina trečioji šalis. PVP valstybinis veterinarijos gydytojas turi atlikti tokių gyvūninių produktų siuntos dokumentų ir atitikties patikrinimus, kaip nurodyta Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respublikа, veterinarinio tikrinimo tvarkoje. Kilus įtarimui dėl gyvūninių produktų saugos ir kokybės atitikties, PVP veterinarijos gydytojas gali atlikti fizinį patikrinimа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 01 įsakymu Nr. 1B-676 (įsigaliojo 2004 07 07, žin., 2004, Nr. 105-3929) patvirtintas Pavyzdinis informacinis pranešimas apie importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimа po prekių išleidimo. Teritorinių muitinių postų viršininkams pavesta užtikrinti šio pranešimo naudojimа, informuojant importuotojа apie prekių muitinės vertės tikrinimа po prekių išleidimo ir pateikiant informacijа teritorinių muitinių Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių pareigūnams apie įregistruotas papildomas garantijas arba užstatus.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 07 12 įsakymu Nr. 1B-692 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4110) patvirtintos Keleivių daiktų saugojimo muitinei prižiūrint taisyklės. Jos reglamentuoja keleivių daiktų saugojimа muitinei prižiūrint oro uostų, geležinkelių, jūrų uostų, kelių postuose esančiose keleivių daiktų saugyklose.

žemės ūkio ministro, finansų ministro bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 06 23 įsakymu Nr. 3D-368/1K-244/B1-594 (įsigaliojo 2004 07 02, žin., 2004, Nr. 103-3810) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Vyno produktų registravimo žurnalų ir tokių produktų gabenimo dokumentų naudojimo taisyklės. Jos apibrėžia:

• rūšinio vyno, pagaminto konkrečiame regione, ir stalo vyno su geografine nuoroda kilmės vietos, nurodytos šių produktų gabenimo dokumentuose, išduotuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, patvirtinimo nuostatas;

• produktų gabenimo dokumentų pildymo ir naudojimo nuostatas, Lietuvos Respublikos teritorijoje gabenant produktus, nurodytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 1 straipsnio 2 dalyje, kai gabenami produktai yra akcizo objektai, arba gabenami produktai neapmokestinami akcizo mokesčiu (tarp jų produktai, kurie yra akcizo objektai, tačiau neapmokestinami akcizo mokesčiu) arba gabenami eksportuojami pirmiau nurodyti produktai;

• kitų produktų, nenurodytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 1 straipsnio 2 dalyje, medžiagų bei procesų registravimo priėmimo ir išdavimo bei kituose žurnaluose nuostatas.

Visi fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklа, kurių buveinė ar registruota verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie gabena produktus arba paveda tai atlikti kitiems asmenims, turintiems teisę verstis tokia veikla, užpildo vienа iš šių gabenimo dokumentų:

• kai akcizais apmokestinami produktai gabenami taikant akcizų mokėjimo laikinojo atidėjimo režimа - teisės aktų nustatyta tvarka išrašytа akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentа;

• kai akcizais apmokestinami produktai, už kuriuos akcizai sumokėti, gabenami tarp valstybių narių - teisės aktų nustatyta tvarka išrašytа supaprastintа akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentа;

• kitais, negu pirmiau nurodyti, atvejais - Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2001 reikalavimus atitinkantį dokumentа arba kitа teisės aktų nustatyta tvarka išrašytа dokumentа.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 06 22 įsakymu Nr. 2B-181 Dėl ATP sertifikato specialioms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, išdavimo tvarkos, patvirtintos inspekcijos viršininko 2001 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl ATP sertifikato specialioms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, išdavimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo (įsigaliojo 2004 09 01, žin., 2004, Nr. 103-3819) nustatyta, kad tikrinimo įmonės ataskaita ATP sertifikatui pratęsti tai pačiai transporto priemonei pateikiama ne daugiau kaip vienа kartа tarp dviejų bandymo stoties atliktų bandymų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 06 23 nutarimu Nr. 793 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3716) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklės. Diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimа organizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Diplomatinio pašto muitinis tikrinimas ir įforminimas neatliekami. Diplomatinį paštа turi teisę gabenti:

• diplomatiniai kurjeriai;

• užsienio reikalų ministro, jo įgalioto asmens arba atstovybės vadovo paskirti laikinieji diplomatiniai kurjeriai vienkartinėms užduotims atlikti (ad hoc diplomatiniai kurjeriai);

• Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės įgalioti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sаjungos (toliau - ES) valstybėje narėje įregistruotų civilinių orlaivių vadai, kai Užsienio reikalų ministerija yra sudariusi diplomatinio pašto gabenimo sutartį;

• kiti Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės įgalioti asmenys;

• kurjerių pašto tarnybos, su kuriomis Užsienio reikalų ministerija yra sudariusi diplomatinio pašto gabenimo sutartį.

Diplomatinio krovinio sertifikatus diplomatiniam kroviniui gabenti iš Lietuvos Respublikos pasirašo užsienio reikalų ministras ar jo įgalioti asmenys. Diplomatinio krovinio sertifikatus diplomatiniam kroviniui gabenti iš atstovybės pasirašo atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Ant diplomatinio krovinio sertifikatų dedamas Užsienio reikalų ministerijos arba atstovybės herbinis antspaudas. Diplomatinio krovinio sertifikate nurodoma:

• diplomatinį krovinį sudarančių vienetų (dėžių, pakuočių) skaičius;

• diplomatinį krovinį gabenančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir paso numeris, jeigu diplomatinį krovinį gabena krovinių ar keleivių gabenimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas;

• diplomatinio krovinio siuntimo numeris;

• diplomatinio krovinio siuntėjas ir gavėjas.

***

Ginklų fondo direktoriaus 2004 07 13 įsakymu Nr. 1A-41 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4108) patvirtinta:

Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritorijа sprogmenis išdavimo taisyklės. šios taisyklės taikomos, kai teisės aktų nustatyta tvarka leidimus įvežti (importuoti) į Lietuvos Respublikа, išvežti (eksportuoti) iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritorijа sprogmenis, pagal JT rekomendacijas priskirtus pirmajai pavojingumo klasei, Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonėms išduoda Lietuvos Respublikos ginklų fondas.

Dokumento „Sprogmenų gabenimas bendrijos viduje (Direktyva 1993/15/EEB)“ forma.

Leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos forma.

Leidimo gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritorijа forma.

***

Ginklų fondo direktoriaus 2004 06 28 įsakymu Nr. 1A-37 Dėl pirmajai pavojingumo klasei priskiriamų sprogmenų, kurių pervežimui leidimus išduoda ginklų fondas, sаrašo patvirtinimo (įsigaliojo 2004 07 04, žin., 2004, Nr. 104-3874) nustatyta, kad Ginklų fondui išduodant leidimus sprogmenų, JT rekomendacijose priskirtų pirmajai pavojingumo klasei (išskyrus pirotechnikos priemones), kurių apyvartos nereguliuoja Strateginių prekių kontrolės įstatymas, importui, įvežimui į Lietuvos Respublikа, eksportui, išvežimui iš Lietuvos Respublikos, gabenimui tranzitu vadovaujamasi JT rekomendacijose pateiktu pavojingų krovinių sаrašu, skelbiamu Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos (UNECE) Transportavimo padalinio.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 07 05 įsakymu Nr. B1-623 (įsigaliojo 2004 07 14, žin., 2004, Nr. 108-4065) patvirtinti:

Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sаjungа per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimai;

Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sаjungа per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklės.

Importuotojas ne vėliau kaip prieš 24 valandas privalo pateikti informacijа PVP, per kurį ketinama importuoti gyvūnus, valstybiniam veterinarijos gydytojui apie ketinamų įvežti gyvūnų skaičių, rūšį ir preliminarų gyvūnų atvežimo į PVP laikа.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 06 22 nutarimu Nr. 775 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3698) pakeista bei nauja redakcija išdėstyta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2004 metų sаmata.

***

Automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2004 06 29 įsakymu Nr. V-68 (įsigaliojo 2004 07 04, žin., 2004, Nr. 104-3869) patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti paskirstymas savivaldybėms 2004 metais.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2004 06 21 įsakymu Nr. V-453 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3735) patvirtintas Sveikatos žinių pažymėjimo patvirtinimo tvarkos aprašas. Sveikatos žinių pažymėjimas - tai medicininę ir švietėjiškа atestacijа patvirtinantis dokumentas, kad asmuo, iš kurio teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, o šios teisės atėmimo laikas baigėsi, baigė mokymo kursа, išklausęs visа paskaitų kursа apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai ir gavęs teigiamа žinių įvertinimа.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 06 23 nutarimu Nr. 795 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3718) patvirtintos Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklės. Jos reglamentuoja žalos, padary

tos eismo įvykio metu ar atsiradusios vėliau kaip eismo įvykio pasekmė, nustatymа ir išmokos mokėjimа dėl eismo įvykio, kuriam įvykus transporto priemonės valdytojui dėl nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarytos žalos kyla civilinė atsakomybė ir pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymа. Pagal šias taisykles mokamos išmokos dėl:

• žalos asmeniui;

• neturtinės žalos;

• žalos turtui.

Asmens sveikatai padarytos žalos dydį dėl išlaidų, susijusių su sveikatos grаžinimu, nustato atsakingas draudikas ar Motorinis biuras, atsižvelgdamas į žalos dydį įrodančius dokumentus ir vadovaudamasis įstaigų ar įmonių, turinčių teisę nustatyti žalos sveikatai dydį, išvadomis, Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigų išvadomis bei gautais dokumentais apie sužalojimo aplinkybes, pobūdį ir žalos dydį. Atsakingas draudikas ar Biuras turi teisę siųsti nukentėjusį trečiаjį asmenį atlikti medicininę apžiūrа, apmokėdamas apžiūros išlaidas.

Asmens negautas pajamas, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, apskaičiuoja atsakingas draudikas ar Biuras, atsižvelgdamas į nukentėjusio trečiojo asmens pateiktus dokumentus dėl pajamų netekimo.

Atlygintinos neturtinės žalos dydį nustato atsakingas draudikas ar Biuras, atsižvelgdamas į nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarytos žalos pasekmes, nukentėjusio trečiojo asmens patirtų sužalojimų sunkumа, dydį, kokius nepatogumus nukentėjęs trečiasis asmuo patiria dėl sužalojimų, nukentėjusio trečiojo asmens patirtų fizinių ir dvasinių kančių pobūdį, individualias nukentėjusiojo savybes (amžius, profesija ir kita), žalа padariusio asmens kaltę, padarytos žalos asmeniui dydį.

Nukentėjusio trečiojo asmens turtui padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas ar Biuras, vadovaudamasis atsakingo draudiko ar Biuro įgaliotų asmenų (ekspertų) ir turto vertintojų ataskaitomis ar išvadomis, įmonės, kurioje remontuojamas sugadintas turtas, pateiktais šio turto remonto išlaidų skaičiavimais, atsižvelgdamas į nukentėjusio trečiojo asmens pateiktus žalos dydį įrodančius dokumentus.

žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Turtas laikomas sunaikintu, kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga. Turtа remontuoti ekonomiškai netikslinga, jeigu būtinos remonto išlaidos yra lygios 75 proc. turto rinkos vertės iki eismo įvykio arba didesnės.

Pageidaujantis gauti išmokа nukentėjęs trečiasis asmuo turi pateikti atsakingam draudikui arba įstatyme numatytais atvejais - Biurui pretenzijа atlyginti žalа (nuostolius). Teikiamoje pretenzijoje atlyginti žalа turi būti nurodoma vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, prašymа atlyginti žalа pagrindžiančios aplinkybės.

Atsakingas draudikas, sumokėjęs išmokа, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grаžintų atsakingas už žalos padarymа asmuo, jeigu jis:

• vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, vartojo alkoholį ar kitas svaigiаsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;

• vairavo techniškai netvarkingа transporto priemonę, kai jа naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties;

• padarė žalа neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę;

• pasišalino iš įvykio vietos;

• padarė žalа tyčia.

Jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė įstatyme nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, draudikas turi teisę reikalauti grаžinti išmokėtа sumа ar jos dalį iš valdytojo:

• iki 100 proc. išmokėtos išmokos - jeigu apie eismo įvykį nebuvo pranešta policijai, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

• iki 100 proc. išmokėtos išmokos - jeigu nuslėpė eismo įvykio aplinkybes ir tai turėjo įtakos išmokai mokėti bei išmokos dydžiui;

• iki 20 proc. išmokėtos išmokos - jeigu draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį;

• iki 20 proc. išmokėtos išmokos - jeigu nesilaikė draudiko nurodymų, raštu duotų po eismo įvykio;

• iki 20 proc. išmokėtos išmokos - jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas ar jo atstovas nepranešė jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui ar jo atstovui apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudiminį įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudiminį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti išmokа;

• iki 20 proc. išmokėtos išmokos - jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas ar jo atstovas per 5 darbo dienas nepranešė jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui apie pateiktа reikalavimа atlyginti žalа ar teisme pareikštа ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas įvykus eismo įvykiui nesiėmė jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti ar padidino eismo įvykio metu padarytа žalа dėl savo kaltės, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti apdraustos transporto priemonės valdytojo grаžinti draudikui išmokėtos nukentėjusiam trečiajam asmeniui sumos dalį, proporcingа žalos, atsiradusios dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo, dydžiui.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 06 22 nutarimu Nr. 776 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atskaitymų į Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biurа“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3699) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narių - draudimo kompanijų - atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasirašytų draudimo įmokų dydis yra 5 proc. (iki šio pakeitimo - apie 15 proc.).

Atskaitymus Biurui apskaičiuoja pats Biuro narys nuo per praėjusį ketvirtį pasirašytų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 07 07 nutarimu Nr. 841 nepritarė Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 41, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. IXP-3502. Viena iš priežasčių, nurodytų nutarime, susijusi su galimybe apriboti ar uždrausti žalos turtui, padarytos nenustatyta transporto priemone, atlyginimа iš Biuro lėšų. Kaip ir daugelyje kitų valstybių, Lietuvoje galiojančiame įstatyme numatyta Biuro pareiga mokėti draudimo išmokas už nežinomo vairuotojo padarytа žalа asmeniui (sveikatai, gyvybei), bet ne turtui. Išplėtus šiа nuostatа ir nustačius, kad Biuras atlygina nežinomo vairuotojo padarytа žalа turtui, padaugėtų eismo įvykių, kai Biuras turi pareigа mokėti išmokа. Biurui mokant daugiau išmokų, reikėtų sukaupti didesnius fondus, kurie sudaromi iš draudėjų mokamų draudimo įmokų dalies, o tai, savaime suprantama, padidintų gyventojų išlaidas draudimui.

Atsižvelgiant į šiuos neigiamus ekonominius aspektus, nutarta neįteisinti nenustatyto asmens padarytos žalos turtui atlyginimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymu Nr. VA-133 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4115) patvirtinta:

Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklės;

Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutarties tipinė forma;

Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutarties, sudaromos elektroniniu būdu su fiziniais asmenimis, kurie yra Lietuvos Respublikoje registruoto komercinio banko, su kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija yra pasirašiusi autentifikavimo duomenų teikimo sutartį, interneto bankininkystės paslaugų vartotojai, tipinė forma.

šios taisyklės nustato mokesčių mokėtojo visų mokesčių deklaracijų formų teikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarkа. Asmuo gali teikti deklaracijas per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemа internetu, betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje) arba elektroniniu paštu.

Asmuo, prieš pradėdamas teikti Deklaracijas elektroniniu būdu, turi sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį ir tapti registruotu elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoju.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 08 įsakymu Nr. VA-130 (įsigaliojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4113) patvirtintos Lietuvos Respublikoje sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio grаžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklės. šios taisyklės nustato sumokėto importo PVM grаžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, tvarkа, kai šie asmenys importuoja prekes Lietuvos Respublikoje, tačiau tų prekių gabenimas baigiasi kitoje Europos Sаjungos valstybėje narėje. Asmenys, norintys susigrаžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtа importo PVM, ne vėliau kaip iki birželio 30 d. kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kurių atitinkamа laikotarpį norima susigrаžinti importo PVM, Vilniaus AVMI turi pateikti užpildytа prašymo grаžinti importo PVM FR0719 formа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 06 23 įsakymu Nr. VA-128 (įsigaliojo 2004 07 11, žin., 2004, Nr. 107-4025) patvirtintos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės. Operatyvus patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo įstatymuose ir jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytas pareigas apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse. Mokesčių mokėtojo operatyvius patikrinimus pareigūnai gali atlikti tik turėdami užpildytа ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ar jo tam įgalioto asmens pasirašytа operatyvaus patikrinimo pavedimа. Pavedimas turi būti išrašomas prieš pradedant tikrinti mokesčių mokėtojа. Išrašomas tik 1 pavedimo egzempliorius ir tikrinamam mokesčių mokėtojui jis nepaliekamas (mokesčių mokėtojui paprašius, jam gali būti leista padaryti pavedimo kopijа).

Vadovaudamasis MAį 33 straipsnio nuostatomis pareigūnas operatyvaus patikrinimo metu turi teisę:

• gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtа, pajamas, išlaidas ir veiklа, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

• individualiu pareigūno spaudu ir (ar) plombomis užplombuoti ir (ar) užantspauduoti mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus ar jų dalis, uždaryti atitinkamа teritorijа ar jos dalis. Taip pat pareigūnas gali paimti mokesčių mokėtojui priklausančius daiktus, produkcijos (prekių) mėginius ir pavyzdžius, daryti žymas ant mokesčių mokėtojo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo;

• be išankstinio įspėjimo mokesčių mokėtojo darbo valandomis nekliudomai įeiti į mokesčių mokėtojo patalpas, teritorijas (tarp jų nuomojamas ar naudojamas panaudos teisinių santykių pagrindu), taip pat į mokėtojo privačias patalpas ir teritorijа, jei jose vykdoma veikla (toliau - patalpos);

• stabdyti transporto priemones, jas tikrinti; sulaikyti ir tikrinti prekes bei jų dokumentus. įtarus esant neteisėtam prekių gabenimui per Lietuvos Respublikos valstybės sienа arba kitus rizikos požymius, pareigūnas turi vadovautis Gabenamų prekių operatyvaus tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VA-89/1B-482;

• ir kitus įstatymuose numatytus veiksmus.

***

Finansų ministro 2004 06 23 įsakymu Nr. 1K-242 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3727) nuo 2004 07 01 nustatyta 2004 m. III ketvirčiui 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа.

***

Finansų ministro 2004 06 23 įsakymu Nr. 1K-243 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004, Nr. 100-3728) nuo 2004 07 01 nustatytas 2004 m. II ketvirčiui delspinigių už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį dydis - 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 09 įsakymu Nr. VA-132 (įsiga

liojo 2004 07 16, žin., 2004, Nr. 109-4114) patvirtintos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklės. Laidavimo ir garantijos dokumentas - tai laiduotojų arba garantų išduoti laidavimo arba garantijos dokumentai ir laidavimo draudimo sutartys, kurie skirti užtikrinti mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių įvykdymui.

Draudimo priežiūros komisijos
2004 06 22 nutarimu Nr. N-91 (įsigaliojo 2004 06 30, žin., 2004 Nr. 100-3741) patvirtintos Audito įmonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės. Metinė minimali audito įmonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui, kai audituojamos visuomenės intereso įmonės, ir ne mažesnė kaip 50 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui, kai audituojamos kitos įmonės. Nukentėjęs trečiasis asmuo turi tiesioginio reikalavimo teisę į draudikа dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui šiuos dokumentus ar jų nuorašus, kad būtų išmokėta draudimo išmoka:

• nukentėjusio trečiojo asmens prašymа išmokėti draudimo išmokа;

• dokumentus apie neteisėtus draudėjo veiksmus vykdant audito veiklа, dėl kurių atsirado žala, jų aplinkybes ir padarinius.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 06 21 įsakymu Nr. V-249 Dėl apdraustųjų įskaitos duomenų koregavimo (įsigaliojo 2004 07 04, žin., 2004, Nr. 104-3875) patvirtinos Apdraustųjų įskaitos duomenų koregavimo taisyklės.

Duomenys apie praėjusį draudimo laikotarpį ir praėjusio laikotarpio draudžiamаsias pajamas duomenų bazėje gali būti taisomi pagal darbdavio (draudėjo) pateiktа rašytinį motyvuotа prašymа, kuriame pagrindžiamos duomenų keitimo priežastys, kartu pateikiant duomenų keitimo būtinumа įrodančius dokumentus bei atitinkamus pranešimus apie apdraustojo keičiamus duomenis ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pervestа koreguojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumа (jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos).

Asmens rašytiniu prašymu duomenų bazėje gali būti įvedama valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, jeigu įvykdytos šios sаlygos:

• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus duomenimis, asmens darbdavys (draudėjas) ne mažiau kaip 3 kalendorinius ketvirčius neteikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui jokių duomenų;

• praėjo 3 kalendoriniai ketvirčiai po nurodymo Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms nutraukti pinigų išdavimа iš draudėjo sаskaitų;

• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje turimu darbdavio (draudėjo) adresu darbdavys (draudėjas) ar jo atstovas nesurandamas, išsiųstas registruotas laiškas su kvietimu atvykti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių grįžo, nesuradus adresato, surašyta pažyma apie paieškomа darbdavį (draudėjа).

Darbo kodekso 5, 109, 146, 180, 220 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2004 07 02, žin., 2004, Nr. 103-3756) nurodyta: jei kitaip nenustatyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje, darbuotojui ir darbdaviui susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dienа (pamainа), arba darant ir viena, ir kita. Ne visas darbo laikas darbo dienа gali būti suskaidomas dalimis. Kitas su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusias sаlygas nustato Vyriausybė, kurios nustatytos sаlygos gali būti netaikomos, kai dėl to susitariama kolektyvinėje sutartyje.

Taip pat nustatyta, kad darbuotojas, ketinantis pasinaudoti atostogomis vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, ar grįžti į darbа joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas.

Finansų ministro 2004 06 21 įsakymu Nr. 1K-241 (įsigaliojo 2004 06 21, žin., 2004, Nr. 100-3726) patvirtintos Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, ir kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklės. Notarai pagal šias taisykles privalo teikti mokesčių administratoriui duomenis, susijusius su šiais atliktais notariniais veiksmais:

• nekilnojamojo turto perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų, perleidimo su tam tikra sаlyga) sandorių patvirtinimu;

• kilnojamojo turto perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų) sandorių, kai perleidžiamam turtui privaloma teisinė registracija arba jo vertė viršija 50 tūkst. Lt, patvirtinimu;

• vertybinių popierių perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų) sandorių patvirtinimu;

• pinigų dovanojimo (kuomet dovanojimo suma viršija 50 tūks. Lt) sutarčių patvirtinimu;

• paskolų, kai bent viena iš sandorio šalių yra fizinis asmuo, patvirtinimu;

• paveldėjimo teisės liudijimų išdavimu.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 17 (77)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kelių transporto inspekcija

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams