Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinл

Mui­ti­nлs de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. 1B-414 pa­tvir­tin­ta Ben­dro­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio do­ku­men­to mui­ti­nio бfor­mi­ni­mo in­struk­ci­ja (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 65-2336), ku­ri nu­sta­to ben­dro­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio do­ku­men­to rin­ki­niш, jo pa­pil­do­mш­jш la­pш rin­ki­niш, kro­vi­mo ap­ra­рo rin­ki­niш (de­kla­ra­ci­ja) ir ben­dro­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio do­ku­men­to 4-шjш eg­zem­plio­riш, nau­do­ja­mш pre­kiш tu­ri­mam Ben­dri­jos pre­kiш mui­ti­niam sta­tu­sui бro­dy­ti (T2L do­ku­men­tas) bei kar­tu su de­kla­ra­ci­ja ir T2L do­ku­men­tu bы­ti­nш pa­teik­ti do­ku­men­tш pa­tei­ki­mo mui­ti­niam tik­ri­ni­mui, pri­лmi­mo ir бfor­mi­ni­mo ben­drа­jа tvar­kа.

Tais at­ve­jais, kai tei­sлs ak­tш nu­sta­ty­ta spe­cia­li de­kla­ra­ci­jos, T2L do­ku­men­to ir (ar­ba) kar­tu su jais bы­ti­nш pa­teik­ti do­ku­men­tш pa­tei­ki­mo mui­ti­niam tik­ri­ni­mui ir бfor­mi­ni­mo tvar­ka tam tik­roms pre­kлms ar­ba mui­ti­nлs sank­cio­nuo­tiems veiks­mams, tu­ri bы­ti va­do­vau­ja­ma­si tш tei­sлs ak­tш nuo­sta­to­mis.

***

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bлs 2004 04 28 nu­ta­ri­mu Nr. 482 pa­tvir­tin­tas Kri­te­ri­jш, ku­riuos ati­tin­kan­tys as­me­nys ga­li bы­ti lai­duo­to­jai ar­ba ga­ran­tai, ap­ra­рas (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 69-2393). Ga­ran­tais, ku­riш iр­duo­ti vien­kar­ti­nлs ir ben­dro­sios ga­ran­ti­jos do­ku­men­tai ga­li bы­ti pa­tei­kia­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nei, pri­pa­юбs­ta­mi 1992 10 12 Ta­ry­bos reg­la­men­to (EEB) Nr. 2913/92, nu­sta­tan­иio Ben­dri­jos mui­ti­nлs ko­dek­sа, 195 straips­nio nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys ir Mui­ti­nлs de­par­ta­men­te nu­sta­ty­ta tvar­ka бre­gist­ruo­ti:

• Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ar ki­to­se Eu­ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei pri­klau­san­иio­se vals­ty­bл­se vei­kian­tys ir tu­rin­tys tei­sж iр­duo­ti ga­ran­ti­jos do­ku­men­tus ban­kai ar ban­kш fi­lia­lai;

• Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ar ki­to­se Eu­ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei pri­klau­san­иio­se vals­ty­bл­se vei­kian­иios ir tu­rin­иios tei­sж su­da­ry­ti lai­da­vi­mo drau­di­mo su­tar­tis drau­di­mo бmo­nлs ar drau­di­mo бmo­niш fi­lia­lai.

Ga­ran­tais, tu­rin­иiais tei­sж teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nei vien­kar­ti­nлs lakр­tш for­mos ga­ran­ti­jos do­ku­men­tus ir iр­duo­ti Ben­dri­jos ar­ba ben­dro­sios tran­zi­to pro­ce­dы­ros vyk­dy­to­jams vien­kar­ti­nлs ga­ran­ti­jos lakр­tus, pri­pa­юбs­ta­mos 1992 10 12 Ta­ry­bos reg­la­men­to (EEB) Nr. 2913/92, nu­sta­tan­иio Ben­dri­jos mui­ti­nлs ko­dek­sа, 195 straips­nio nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­иios ir Mui­ti­nлs de­par­ta­men­te nu­sta­ty­ta tvar­ka бre­gist­ruo­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je бre­gist­ruo­tos ve­юл­jш ar­ba ki­tш mi­nл­tos tran­zi­to pro­ce­dы­ros vyk­dy­to­jш aso­cia­ci­jos. Рios aso­cia­ci­jos pri­va­lo veik­ti ne trum­piau kaip 3 me­tus.

At­lie­kant Ben­dri­jos ar­ba ben­drа­sias tran­zi­to pro­ce­dы­ras, ga­ran­tais taip pat pri­pa­юбs­ta­mi as­me­nys, ku­riuos ga­ran­tais pri­pa­юi­no ki­tos mui­ti­nлs, vei­kian­иios te­ri­to­ri­jo­se, kur tai­ko­mos Ben­dri­jos ar­ba ben­dro­sios tran­zi­to pro­ce­dы­ros, pri­im­da­mos рiшas­me­nшga­ran­ti­jas ar­ba in­for­muo­da­mos apie to­kбpri­pa­юi­ni­mаLie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nж.

Mui­ti­nлs kon­ven­ci­jos dлl tarp­tau­ti­nio kro­vi­niшga­be­ni­mo su TIR kny­ge­lл­misnu­sta­ty­tais at­ve­jais ir tvar­ka ga­ran­tu Mui­ti­nлs de­par­ta­men­te pri­pa­юбs­ta­mi рio de­par­ta­men­to nu­sta­ty­ta tvar­ka бre­gist­ruo­ti: Lie­tu­vos na­cio­na­li­nлve­юл­jшau­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, ki­tшEu­ro­pos Sа­jun­gos vals­ty­biшna­riшga­ran­tuo­jan­иio­mis aso­cia­ci­jo­mis pri­paюin­ti as­me­nys.

Lai­ki­no­jo бve­юi­mo kon­ven­ci­jos(Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja) nu­sta­ty­tais at­ve­jais ir tvar­ka ga­ran­tu Mui­ti­nлs de­par­ta­men­te pri­pa­юбs­ta­mi рio de­par­ta­men­to nu­sta­ty­ta tvar­ka бre­gist­ruo­ti: Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nлs ir ama­tшrы­mшaso­cia­ci­ja, ki­tшEu­ro­pos Sа­jun­gos vals­ty­biшna­riшga­ran­tuo­jan­иio­mis aso­cia­ci­jo­mis pri­pa­юin­ti as­me­nys.

***

Pa­sie­nio ir trans­por­to vals­ty­bi­nлs ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­рi­nin­ko 2004 04 26 бsa­ky­mu Nr. B1-25 pa­tvir­tin­tas Mui­ti­nлs san­dл­liш, im­por­to ir eks­por­to ter­mi­na­lш(lai­ki­no­jo pre­kiшsau­go­ji­mo san­dл­liш), pri­pa­юin­tшtin­ka­mais lai­ky­ti gy­vы­ni­nes pre­kes, ne­ati­tin­kan­иias Eu­ro­pos Sа­jun­gos tei­sлs ak­tшrei­ka­la­vi­mш, sа­ra­рas(бsi­ga­lio­jo 2004 04 30, Юin., 2004, Nr. 67-2361). Sа­ra­рe nu­ro­dy­ti 24 san­dл­liai, esan­tys Vil­niu­je ir Vil­niaus ra­jo­ne, Kau­ne, Klai­pл­do­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Kre­tin­go­je ir Plun­gл­je.

Tar­ny­bos vir­рi­nin­kas бsa­ky­mu taip pat in­for­muo­ja, kad, ne­si­lai­kant Lei­di­mшgy­vы­ni­niшpre­kiшlai­ky­mui san­dл­liuo­se iр­da­vi­mo tai­syk­liшir ki­tшga­lio­jan­иiшtei­sлs ak­tшrei­ka­la­vi­mш, pa­tvir­ti­ni­mas bus pa­nai­kin­tas.

***

Mui­ti­nлs de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004 04 26 бsa­ky­mu Nr. 1B-409 pa­tvir­tin­tos Pa­рto siun­tшmui­ti­nio tik­ri­ni­mo ir mo­kes­иiшuюpre­kes, gau­na­mas pa­рto siun­to­se, ap­skai­иia­vi­mo tai­syk­lлs(бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 65-2334). Pa­рto siun­tшmui­ti­nio tik­ri­ni­mo ir mo­kes­иiшuюpre­kes, gau­na­mas pa­рto siun­to­se, ap­skai­иia­vi­mo tai­syk­lлs reg­la­men­tuo­ja iрtre­иiш­jшрa­liшgau­na­mшir бtre­иi­а­sias рa­lis iр­siun­иia­mшpa­рto siun­tш, ku­riшver­tлne di­des­nлkaip 3 500 Lt, pa­tei­ki­mo mui­ti­niam tik­ri­ni­mui ir mui­ti­nio tik­ri­ni­mo tvar­kаbei uюpre­kes, gau­na­mas to­kio­se pa­рto siun­to­se, mo­kл­ti­nшmo­kes­иiшap­skai­иia­vi­mo tvar­kа.

Pa­рto siun­tos, ku­riшver­tлdi­des­nлkaip 3 500 Lt, pa­tei­kia­mos mui­ti­niam tik­ri­ni­mui ir tik­ri­na­mos бpras­ti­ne tei­sлs ak­tшnu­sta­ty­ta tvar­ka kaip ki­tos eks­por­tuo­ja­mos ir im­por­tuo­ja­mos pre­kлs.

***

Mui­ti­nлs de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. 1B-412 Dлl su lais­vo­jo san­dл­lio 縶eik­la su­si­ju­siшpa­vyz­di­niшsu­tar­иiшpa­tvir­ti­ni­mo(бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 65-2335) pa­tvir­tin­tos:

Pa­vyz­di­nлlais­vo­jo san­dл­lio ap­tar­na­vi­mo su­tar­tis;

Pa­vyz­di­nлpre­kiшlai­ky­mo lais­va­ja­me san­dл­ly­je su­tar­tis.

***

Mui­ti­nлs de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004 04 26 бsa­ky­mu Nr. 1B-399 pa­tvir­tin­ta Юe­mлs ыkio pro­duk­tшeks­por­to rin­ki­nio pa­tei­ki­mo ir pri­лmi­mo kom­pe­ten­tin­go­je eks­por­to mui­ti­nлs бstai­go­je bei eks­por­to mui­ti­nлs for­ma­lu­mшat­li­ki­mo юe­mлs ыkio pro­duk­tams in­struk­ci­ja(бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 65-2333).

***

Юe­mлs ыkio mi­nist­ro 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. 3D-239 pa­tvir­tin­tos Pie­no ir pie­no pro­duk­tшim­por­tuo­to­jшre­gist­ra­vi­mo ad­mi­nist­ruo­jant im­por­to li­cen­ci­jas pa­gal Eu­ro­pos Sа­jun­gos ta­ri­fi­nes kvo­tas tai­syk­lлs(бsi­ga­lio­jo 2004 04 30, Юin., 2004, Nr. 65-2320). Im­por­tuo­to­jшre­gist­ra­vi­mаad­mi­nist­ruo­ja Na­cio­na­li­nлs mo­kл­ji­mo agen­tы­ros prie Юe­mлs ыkio mi­nis­te­ri­jos Uюsie­nio pre­ky­bos de­par­ta­men­tas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. 3-183 pa­tvir­tin­ti Me­die­nos ve­юi­mo ke­liшtrans­por­tu rei­ka­la­vi­mai(бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 67-2357). Рie rei­ka­la­vi­mai reg­la­men­tuo­ja sau­gшme­die­nos pa­kro­vi­mа, tvir­ti­ni­mаbei ve­юi­mаir yra pri­va­lo­mi vi­siems me­die­nаve­юan­tiems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, nu­sta­to ve­юл­jo at­sa­ko­my­bжuюtai, kad bы­tшlai­ko­ma­si me­die­nos pa­kro­vi­mo, tvir­ti­ni­mo ir ve­юi­mo rei­ka­la­vi­mш. Ve­юл­jas, veю­da­mas me­die­nа, ga­li nau­do­ti dau­giau sau­gos prie­mo­niшbei tai­ky­ti grieю­tes­nius ne­gu рie rei­ka­la­vi­mus.

Rei­ka­la­vi­mшlai­ky­mo­si kon­tro­lжpa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­jаat­lie­ka Vals­ty­bi­nлke­liшtrans­por­to ins­pek­ci­ja ir ki­tos kon­tro­liuo­jan­иios ins­ti­tu­ci­jos. Ins­pek­ci­jos pa­rei­gы­nai tu­ri tei­sжuю­draus­ti ve­юл­jui to­liau veю­ti me­die­nа, kai:

• vir­рi­ja­ma mak­si­ma­liai lei­dюia­mшtrans­por­to prie­mo­niшmat­me­nis ar aрies ap­kro­vas ir (ar) ben­drа­jаma­sжdau­giau kaip 10% ar­ba vir­рi­ja svo­rб, nu­sta­ty­tаtai trans­por­to prie­mo­nei (jun­gi­niui);

• ne­tin­ka­mai pa­krau­ta, iр­dлs­ty­ta, ne­pri­tvir­tin­ta ar pri­tvir­tin­ta ne­pa­kan­ka­mu dir­юшskai­иiu­mi;

• pri­tvir­tin­ta dir­юais, ne­ati­tin­kan­иiais nu­sta­ty­tшrei­ka­la­vi­mш, ar dir­юai yra бply­рж, su de­for­muo­tais tvir­ti­ni­mo kab­liais ar de­for­muo­to­mis sag­ti­mis;

• pa­krau­ta virрbor­tш, o trans­por­to prie­mo­nл­je nл­ra lai­ki­nai бde­da­mшstat­rams­иiшar jie ne­tin­ka­mai бreng­ti ir (ar) ne­бreng­tas vai­ruo­to­jo ka­bi­nos ap­sau­gi­nis sky­das;

• trans­por­to prie­monл(jun­gi­nys) su ne­tin­ka­mai бreng­tais ar tech­niр­kai ne­tvar­kin­gais stat­rams­иiais;

• pa­krau­ta aukр­иiau nei 1,6 m nuo stat­rams­иiшapa­иios (ma­tuo­jant iki me­die­nos rie­tu­vлs vir­рaus ties юe­miau­sia vie­ta) ir ne­tu­ri tech­ni­nлs eks­per­ti­zлs iр­va­dos (ar nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­tin­tos jos ko­pi­jos), lei­dюian­иios krau­ti aukр­иiau, ar vir­рy­tas eks­per­ti­zлs iр­va­do­je nu­ro­dy­tas aukр­tis.

Ins­pek­ci­jos pa­rei­gы­nui uю­drau­dus trans­por­to prie­mo­nei to­liau va­юiuo­ti, ve­юл­jui ten­ka at­sa­ko­my­bлir iр­lai­dos uюme­die­nos per­kro­vi­mа, iр­kro­vi­mа, sau­go­ji­mаbei pri­sta­ty­mаga­vл­jui, taip pat ir trans­por­to prie­mo­nлs sau­go­ji­mа.

Kro­vi­mas. Me­die­na бtrans­por­to prie­mo­nж(jun­gi­nб) krau­na­ma taip, kad:

• ne­iр­kris­tш, neper­si­slink­tш;

• iр­si­kiр­tшuюstat­rams­иiшne ma­юiau kaip 0,3 m;

• at­stu­mas tarp me­die­nos ir ke­lio dan­gos bы­tшne ma­юes­nis kaip 0,6 m;

• at­stu­mas, jei­gu ne­бreng­tas ka­bi­nos ap­sau­gi­nis sky­das, tarp me­die­nos ir ka­bi­nos bы­tшne maюes­nis kaip 0,75 m.

Dirюai. Prieр ve­юant me­die­nа, pa­krau­ta me­die­nos rie­tu­vл trans­por­to prie­mo­nл­je (jun­gi­ny­je) ar miр­ko­ve­юy­je tvir­ti­na­ma spe­cia­liais, ne siau­res­niais kaip 50 mm plo­иio dir­юais. Dir­юo eti­ke­tл­je nu­ro­dy­ta nu­trau­ki­mo jл­ga tu­ri bы­ti ne ma­юes­nл kaip 5000 kg. Dir­юш skai­иius pri­klau­so nuo me­die­nos rie­tu­vлs svo­rio ir il­gio: iki 3 m me­die­nos rie­tu­vлs il­gio bы­ti­ni ne ma­юiau kaip 2 dir­юai. Ve­юant 3 m ir il­ges­nж me­die­nа pir­ma­sis dir­юas juo­sia­mas 1 m at­stu­mu nuo pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vлs pra­dюios, ki­ti - kas 2 met­rai.

Ve­юant me­die­nа trans­por­to prie­mo­ne (jun­gi­niu) su lai­ki­nai бde­da­mais stat­rams­иiais, pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vл tu­ri bы­ti tvir­ti­na­ma ap­juo­siant dir­юais stat­me­nai pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vei. Dir­юш ga­lai бtvir­ti­na­mi pa­kro­vi­mo plat­for­mos kraр­tuo­se.

Ve­юant me­die­nа miр­ko­ve­юiu, pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vл tvir­ti­na­ma ap­juo­siant dir­юais stat­me­nai pa­krau­tai me­die­nos rie­tu­vei, dir­юш ga­lus бtvir­ti­nant pa­kro­vi­mo plat­for­mos kraр­tuo­se ar­ba ap­juo­siant jа dir­юais stat­me­nai pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vei, vie­nа dir­юo ga­lа бtvir­ti­nant pa­krau­tos me­die­nos aukр­ty­je, prie stat­rams­иio, ki­tа -pa­kro­vi­mo plat­for­mos kraр­te. Tvir­ti­nant me­die­nos rie­tu­vж to­kiu bы­du kiek­vie­no­je rie­tu­vлs vie­to­je nau­do­ja­mi 2 dir­юai.

Rie­tu­vлs aukр­tis.Ve­юant me­die­nа bor­ti­ne trans­por­to prie­mo­ne (jun­gi­niu), ku­rio­je nл­ra бreng­tш ar lai­ki­nai бdл­tш stat­rams­иiш, pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vлs aukр­tis ne­ga­li bы­ti di­des­nis uю bor­tш aukр­tб.

Ve­юant me­die­nа trans­por­to prie­mo­ne (jun­gi­niu) su lai­ki­nai бde­da­mais stat­rams­иiais, pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vлs aukр­tis ne­ga­li bы­ti di­des­nis kaip 1,6 m nuo stat­rams­иiш apa­иios. Stat­rams­иiai tu­ri bы­ti su fik­sa­to­riais, ap­sau­gan­иiais juos nuo рo­ni­nio sly­di­mo.

Ve­юant me­die­nа miр­ko­ve­юiu, pa­krau­tos me­die­nos rie­tu­vлs aukр­tis ne­ga­li bы­ti di­des­nis kaip 1,6 m nuo stat­rams­иiш apa­иios. Jei­gu me­die­nos rie­tu­vл pa­krau­ta aukр­иiau nei 1,6 m nuo stat­rams­иiш apa­иios, vai­ruo­to­jas pri­va­lo pa­teik­ti tech­ni­nлs eks­pe縶­ti­zлs iр­va­dа (ar nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­tin­tа jos ko­pi­jа), ku­rio­je nu­ro­dy­tas lei­dюia­mas pa­kro­vi­mo aukр­tis, ku­rio ne­vir­рi­jant trans­por­to prie­mo­nл iр­liks sta­bi­li.

Vai­ruo­to­jo ka­bi­nos ap­sau­gi­nis sky­das.Trans­por­to prie­mo­nл­je (jun­gi­ny­je) tu­ri bы­ti бreng­tas vai­ruo­to­jo ka­bi­nos ap­sau­gi­nis sky­das, kai ve­юa­ma me­die­na pa­krau­ta:

• virр trans­por­to prie­mo­nлs (jun­gi­nio) bor­tш;

• б trans­por­to prie­mo­nж (jun­gi­nб) su бreng­tais ar lai­ki­nai бdл­tais stat­rams­иiais.

***

Vals­ty­bi­nлs ke­liш trans­por­to ins­pek­ci­jos 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. 2B-108 Dлl Vals­ty­bi­nлs ke­liш trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­рi­nin­ko 2003 12 18 d. бsa­ky­mo Nr. 2b-391 „Dлl nau­do­tш ke­liш trans­por­to prie­mo­niш ati­tik­ties бver­ti­ni­mo tai­syk­liш pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 65-2342) nu­sta­ty­ta, kad nau­do­tш ke­liш trans­por­to prie­mo­niш ati­tik­ties бver­ti­ni­mo tai­syk­lлs ne­tai­ko­mos nau­do­toms ke­liш trans­por­to prie­mo­nлms:

• бveю­toms б Lie­tu­vos Res­pub­li­kа iki 2004 01 01;

• re­gist­ruo­toms Eu­ro­pos Sа­jun­gos рa­ly­se, Рvei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jo­je ir Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tл­je;

• re­gist­ruo­toms po 2004 m. ge­gu­юлs 1 d. Иe­ki­jos Res­pub­li­ko­je, Es­ti­jos Res­pub­li­ko­je, Kip­ro Res­pub­li­ko­je, Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je, Len­ki­jos Res­pub­li­ko­je, Mal­tos Res­pub­li­ko­je, Slo­va­ki­jos Res­pub­li­ko­je, Slo­vл­ni­jos Res­pub­li­ko­je ir Veng­ri­jos Res­pub­li­ko­je.

***

Ap­lin­kos mi­nist­ro 2004 04 27 бsa­ky­mu Nr. D1-207 pa­tvir­tin­tas At­lie­kш ve­юi­mo Eu­ro­pos Ben­dri­jos vi­du­je, б Ben­dri­jа ir iр jos prie­юiы­ros ir kon­tro­lлs tvar­kos ap­ra­рas (бsi­ga­lio­jo 2004 04 30, Юin., 2004, Nr. 65-2310).

Vi­daus rei­ka­lш mi­nist­ro 2004 04 28 бsa­ky­mu Nr. 1V-143 Dлl Vi­daus rei­ka­lш mi­nist­ro 2002 m. ko­vo 28 d. бsa­ky­mo Nr. 154 „Dлl pa­sie­nio tik­ri­ni­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo nau­ja re­dak­ci­ja iр­dлs­ty­ta ir pa­tvir­tin­ta Pa­sie­nio tik­ri­ni­mo tvar­ka (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 69-2435). Pa­sie­nio tik­ri­ni­mа su­da­ro:

• as­mens tik­ri­ni­mas;

• trans­por­to prie­mo­nлs tik­ri­ni­mas;

• as­me­nш ir trans­por­to prie­mo­niш, ker­tan­иiш vals­ty­bлs sie­nа, bei ga­be­na­mш kro­vi­niш ra­dia­ci­nл kon­tro­lл;

• ki­ti tik­ri­ni­mo veiks­mai, ku­rie pa­gal бsta­ty­mus ir ki­tus tei­sлs ak­tus бpa­rei­go­ja­mi at­lik­ti Vals­ty­bлs sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai.

Pa­sie­nio tik­ri­ni­mа at­lie­ka Vals­ty­bлs sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gы­nai.

Mi­ni­ma­lus as­mens ir mi­ni­ma­lus ke­liш mo­to­ri­nлs trans­por­to prie­mo­nлs tik­ri­ni­mai tai­ko­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, ki­tш Eu­ro­pos Sа­jun­gos vals­ty­biш na­riш, Is­lan­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Lich­tenр­tei­no ir Рvei­ca­ri­jos pi­lie­иiams. Tais at­ve­jais, kai pa­gal tu­ri­mа in­for­ma­ci­jа ar­ba mi­ni­ma­laus as­mens ar ke­liш mo­to­ri­nлs trans­por­to prie­mo­nлs tik­ri­ni­mo me­tu бver­tin­tа ri­zi­kа ti­kл­ti­na, kad рiш vals­ty­biш pi­lie­иiш vy­ki­mas per vals­ty­bлs sie­nа yra ne­tei­sл­tas, jiems tai­ko­mas iр­sa­mus as­mens ar­ba ke­liш mo­to­ri­nлs trans­por­to prie­mo­nлs tik­ri­ni­mas.

***

Vi­daus rei­ka­lш mi­nist­ro 2004 04 28 бsa­ky­mu Nr. 1V-144 pa­tvir­tin­tos Ke­lio­nлs do­ku­men­tш юy­mл­ji­mo tai­syk­lлs (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 69-2436). Iki pri­si­jun­gi­mo prie Рen­ge­no su­si­ta­ri­mo ke­lio­nлs do­ku­men­tams юy­mл­ti tuo pa­иiu me­tu ga­li bы­ti nau­do­ja­mi ir se­no, ir nau­jo pa­vyzdюio spau­dai.

Vy­ki­mo per vals­ty­bлs sie­nа fak­tui pa­tvir­tin­ti nau­do­ja­mi skir­tin­gш for­mш spau­dai (at­vy­ki­mo spau­das - sta­иia­kam­pis, iр­vy­ki­mo - sta­иia­kam­pis su ap­va­liais kam­pais). Spau­duo­se tu­ri bы­ti rai­dлs, iden­ti­fi­kuo­jan­иios Lie­tu­vos Res­pub­li­kа, pa­sie­nio kon­tro­lлs punk­to pa­va­di­ni­mas, da­ta, spau­do se­ri­ja ir nu­me­ris, pik­tog­ra­ma (reiр­kian­ti ker­ta­mos sie­nos ti­pа) bei ki­ti rek­vi­zi­tai.

Ne­юy­mi­mi vyks­tan­иiш per vals­ty­bлs sie­nа Eu­ro­pos Sа­jun­gos vals­ty­biш na­riш bei An­do­ros, Is­lan­di­jos, Lich­tenр­tei­no, Mo­na­ko, Nor­ve­gi­jos, San Ma­ri­no ir Рvei­ca­ri­jos pi­lie­иiш ke­lio­nлs do­ku­men­tai. Рiш vals­ty­biш pi­lie­иiш ke­lio­nлs do­ku­men­tai юy­mi­mi tik tais at­ve­jais, kai pa­tys pi­lie­иiai to pa­gei­dau­ja.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bлs 2004 04 28 nu­ta­ri­mu Nr. 507 Dлl Ben­dri­jos tran­zi­to pro­ce­dы­ros at­li­ki­mo su­pap­ras­tin­ta tvar­ka ga­be­nant pre­kes Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ge­le­юin­ke­liш trans­por­tu su SMGS vaю­ta­raр­иiais (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, ga­lio­ja iki 2004 12 31, Юin., 2004, Nr. 69-2418), at­si­юvel­giant б su­pap­ras­tin­tш mui­ti­nio tran­zi­to pro­ce­dы­rш tai­ky­mo ga­be­nant pre­kes Lie­tu­vo­je su SMGS vaю­ta­raр­иiu pa­tir­tб, nu­sta­ty­ta, kad ga­be­nant pre­kes, ne­tu­rin­иias Ben­dri­jos pre­kiш mui­ti­nio sta­tu­so, ge­le­юin­ke­liш trans­por­tu su SMGS vaю­ta­raр­иiais iр Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­tш te­ri­to­ri­jo­je esan­иios iр­vy­ki­mo mui­ti­nлs бstai­gos б to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­иiа pa­skir­ties mui­ti­nлs бstai­gа ir ne­vyks­tant per ki­tos Eu­ro­pos Sа­jun­gos vals­ty­bлs na­rлs te­ri­to­ri­jа, Ben­dri­jos tran­zi­to pro­ce­dы­ra at­lie­ka­ma su­pap­ras­tin­ta tvar­ka, ir at­lei­dюiant ge­le­юin­ke­lio бmo­nж (ve­юл­jа) nuo prie­vo­lлs pa­teik­ti ga­ran­ti­jа.

To­kiа su­pap­ras­tin­tа tvar­kа ir jos tai­ky­mа nu­sta­to Mui­ti­nлs de縶shy;par­ta­men­tas, su­de­ri­nжs su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja.

Drau­di­mo prie­юiы­ros ko­mi­si­jos 2004 04 23 nu­ta­ri­mu Nr. N-47 pa­tvir­tin­tos Stan­dar­ti­nлs trans­por­to prie­mo­niш val­dy­to­jш ci­vi­li­nлs at­sa­ko­my­bлs pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo su­tar­ties sа­ly­gos (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 63-2286). Drau­di­mo su­tar­ties рa­lys drau­di­mo su­tar­ti­mi ne­ga­li pa­keis­ti pri­va­lo­mш Trans­por­to prie­mo­niш val­dy­to­jш ci­vi­li­nлs at­sa­ko­my­bлs pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo бsta­ty­mo ir ki­tш tei­sлs ak­tш rei­ka­la­vi­mш.

Drau­di­mo su­tar­ties drau­di­mo su­ma dлl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je бvy­ku­sio vie­no eis­mo бvy­kio, ne­pai­sant to, kiek yra nu­ken­tл­ju­siш­jш tre­иiш­jш as­me­nш, yra 500 000 eu­rш dлl юa­los as­me­niui (iр jш 500 eu­rш dлl ne­tur­ti­nлs юa­los pa­da­ry­mo) bei 100 000 eu­rш dлl юa­los tur­tui.

Drau­dл­jo pra­рy­mu drau­di­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mo me­tu drau­di­kas pri­va­lo at­leis­ti drau­dл­jа nuo drau­di­mo бmo­kш pa­gal ga­lio­jan­иiа drau­di­mo su­tar­tб mo­kл­ji­mo, jei drau­dл­jas ke­ti­na ne­nau­do­ti trans­por­to prie­mo­nлs il­giau kaip 1 mлn. Drau­dл­jas sa­vo pra­рy­me pri­va­lo nu­ro­dy­ti ter­mi­nа, ku­rio me­tu ke­ti­na ne­nau­do­ti trans­por­to prie­mo­nлs. Drau­dл­jas pri­va­lo pa­teik­ti drau­di­kui pa­si­юa­dл­ji­mа at­lei­di­mo nuo drau­di­mo бmo­kos mo­kл­ji­mo lai­ko­tar­piu ne­nau­do­ti pa­иiam ir ne­leis­ti nau­do­ti ki­tiems as­me­nims drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos trans­por­to prie­mo­nлs ir ga­li per­duo­ti drau­di­kui ne­at­ly­gin­ti­nai lai­ki­nai sau­go­ti trans­por­to prie­mo­nлs re­gist­ra­ci­jos nu­me­rб.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bлs 2004 04 28 nu­ta­ri­mu Nr. 520 Dлl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bлs 2002 m. bir­юe­lio 12 d. nu­ta­ri­mo Nr. 861 „Dлl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­dл­ti­nлs ver­tлs mo­kes­иio бsta­ty­mo бgy­ven­di­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (бsi­ga­lio­jo 2004 05 01, Юin., 2004, Nr. 69-2431) nau­ja re­dak­ci­ja iр­dлs­ty­tos ir pa­tvir­tin­ta:

Бro­dy­mo, kad pre­kлs pra­ras­tos dлl for­ce ma­jeu­re ar nu­si­kals­ta­mos tre­иiш­jш as­me­nш vei­kos, tai­syk­lлs. Jos nu­sta­to, ko­kius бro­dy­mus pa­tei­kus lai­ko­ma, kad pre­kлs yra pra­ras­tos dлl for­ce ma­jeu­re ar nu­si­kals­ta­mos tre­иiш­jш as­me­nш vei­kos, ir va­do­vau­jan­tis PVM бsta­ty­mo 66 str. 2 d. 3 p. ar­ba 67 str. 5 d. 2 p. ne­tiks­li­na­ma PVM at­skai­ta uю il­ga­lai­kб ma­te­ria­lш­jб tur­tа ar ki­tas pre­kes ar­ba va­do­vau­jan­tis PVM бsta­ty­mo 53 str. 8 d. б biu­dюe­tа ne­tu­ri bы­ti mo­ka­mas PVM uю pra­ras­tas pre­kes, ku­rioms bu­vo tai­ko­mos PVM бsta­ty­mo 53 str. 1 d. nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bлs.

Pre­kлs lai­ko­mos pra­ras­to­mis dлl for­ce ma­jeu­re, jei­gu jos pra­ras­tos dлl ku­rios nors iр рiш prie­юas­иiш:

• ka­ro (pa­skelb­to ar ne­pa­skelb­to), pi­lie­ti­nio ka­ro, maiрto ar re­vo­liu­ci­jos;

• sti­chi­nлs ne­lai­mлs (smar­kios aud­ros, cik­lo­no, юe­mлs dre­bл­ji­mo, jы­ros ar upлs po­tvy­nio, юai­bo ar pa­na­рiai);

• spro­gi­mo, gais­ro, ma­рi­nш, ga­my­bi­niш pa­sta­tш ir ku­riш nors (ar­ba vi­sш) vi­daus ko­mu­ni­ka­ci­jш su­nai­ki­ni­mo;

• ki­tш for­ce ma­jeu­re ap­lin­ky­biш. Spren­di­mа lai­ky­ti ki­tas ap­lin­ky­bes for­ce ma­jeu­re pri­ima ap­skri­ties vals­ty­bi­nлs mo­kes­иiш ins­pek­ci­jos vir­рi­nin­kas ar jo бga­lio­tas pa­rei­gы­nas, iр­nag­ri­nл­jжs tai­syk­liш 4 punk­te nu­ro­dy­tus do­ku­men­tus.

Jei­gu pre­kлs pra­ras­tos dлl aukр­иiau iр­var­dy­tш prie­юas­иiш, PVM mo­kл­to­jas per 5 dar­bo die­nas nuo pre­kiш pra­ra­di­mo pri­va­lo raр­tu pra­neр­ti apie tai ap­skri­ties vals­ty­bi­nei mo­kes­иiш ins­pek­ci­jai. Per 30 die­nш lai­ko­tar­pб, ku­ris skai­иiuo­ja­mas nuo pra­ne­рi­mo pa­tei­ki­mo die­nos, PVM mo­kл­to­jas ar ki­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis as­muo tu­ri pa­teik­ti бvy­kio ir pre­kiш pra­ra­di­mo fak­tа pa­tvir­ti­nan­иius do­ku­men­tus.

Pre­kлs lai­ko­mos pra­ras­to­mis dлl nu­si­kals­ta­mos tre­иiш­jш as­me­nш vei­kos, jei­gu jos pra­ras­tos dлl vie­no ar dau­giau tre­иiш­jш as­me­nш pa­da­ry­tos vei­kos, ku­ri nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­dюia­ma­ja­me ko­dek­se ir ku­rios pa­da­ri­niai yra pre­kiш pra­ra­di­mas (dлl va­gys­tлs, plл­рi­mo, tur­to su­nai­ki­ni­mo ir pa­na­рiai). Jei­gu pre­kлs pra­ras­tos dлl рiш prie­юas­иiш, PVM mo­kл­to­jas ar ki­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis as­muo per 5 dar­bo die­nas nuo pre­kiш pra­ra­di­mo apie tai raрtu tu­ri pra­neрti ap­skri­ties vals­ty­bi­nei mo­kes­иiш ins­pek­ci­jai. Per 30 die­nш lai­ko­tar­pб, ku­ris skai­иiuo­ja­mas nuo pra­ne­рi­mo pa­tei­ki­mo die­nos, PVM mo­kл­to­jas ar ki­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis as­muo tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tа, pa­tvir­ti­nan­tб, kad iр­kel­ta bau­dюia­mo­ji by­la.

Im­por­to PVM бskai­ty­mo tai­syk­lлs. PVM mo­kл­to­jas, Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je im­por­ta­vжs pre­kes, ku­riш im­por­to PVM ga­li bы­ti бskai­ty­tas, tu­ri tei­sж kreip­tis б ap­skri­ties vals­ty­bi­nж mo­kes­иiш ins­pek­ci­jа su pra­рy­mu, kad ji per­im­tш рio im­por­to PVM su­mo­kл­ji­mo kon­tro­lж. Ap­skri­ties vals­ty­bi­nл mo­kes­иiш ins­pek­ci­ja, iр­nag­ri­nл­ju­si PVM mo­kл­to­jo pra­рy­mа, ir бsi­ti­ki­nu­si, kad im­por­to PVM ga­li bы­ti бskai­ty­tas, iр­duo­da PVM mo­kл­to­jui ati­tin­ka­mа pa­юy­mа, ku­rios for­mа ir iр­da­vi­mo tvar­kа nu­sta­to cen­tri­nis mo­kes­иiш ad­mi­nist­ra­to­rius. 3 pa­юy­mos eg­zem­plio­riai pa­tei­kia­mi iр­lei­di­mo б lais­vа apy­var­tа mui­ti­nлs pro­ce­dы­rа бfor­mi­nu­siai mui­ti­nлs бstai­gai.

• PVM ne­ap­mo­kes­ti­na­mш pa­рto pa­slau­gш sа­ra­рas.

Mi­nл­tu nu­ta­ri­mu taip pat nu­sta­ty­ta, kad vie­tos mo­kes­иio ad­mi­nist­ra­to­rius pa­gal Im­por­to pri­dл­ti­nлs ver­tлs mo­kes­иio бskai­ty­mo tai­syk­les, pa­tvir­tin­tas рiuo nu­ta­ri­mu, бskai­to im­por­to PVM, ap­skai­иiuo­tа uю:

• pre­kes, ku­rias PVM mo­kл­to­jas Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je im­por­tuo­ja ir nu­ma­to nau­do­ti kaip il­ga­lai­kб tur­tа, skir­tа jo eko­no­mi­nei veik­lai vyk­dy­ti (бskai­tant pre­kes, ku­rias PVM mo­kл­to­jas, be­si­ver­иian­tis li­zin­go (fi­nan­si­nлs nuo­mos) veik­la, Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je im­por­tuo­ja ke­tin­da­mas per­duo­ti jas nau­do­tis ki­tiems as­me­nims pa­gal li­zin­go (fi­nan­si­nлs nuo­mos) su­tar­tis);

• PVM mo­kл­to­jш Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je im­por­tuo­ja­mа ma­zu­tа, naf­tа ir ki­tа naf­tos юa­lia­vа, bran­duo­li­nб ku­rа, su­skys­tin­tas ir gam­ti­nes du­jas.

Re­da ALEK­SY­NAI­TЛ

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (72)

"Linava" informuoja

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

„Linavos“ kongresas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams