Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Pa­si­bai­gл spe­cia­lio­ji

ke­liш ap­юiы­ra

Bir­юe­lio 10 d. pa­si­bai­gл mл­ne­sб tru­ku­si kas­me­tл spe­cia­lio­ji vals­ty­bi­nл ke­liш ap­юiы­ra. Ap­юiы­rл­ti ir бver­tin­ti vi­si ma­gist­ra­li­niai ir kraр­to bei ket­vir­ta­da­lis ra­jo­ni­niшke­liш. Pa­grin­di­nis dл­me­sys kreip­tas бke­liшap­sta­ty­mаюen­klais. Ke­liшbыk­lлpo юie­mos se­zo­no бvertinta ge­ra. Lie­tu­vo­je yra 1733 km ma­gist­ra­li­niш, 4879 - kraр­to, 14 722 km - ra­jo­ni­niшke­liш.

Pa­pil­do­mos lл­рos

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bлbir­юe­lio 16 d. svars­tлir pa­tvir­ti­no Ke­liшprie­юiы­ros ir plлt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo 2004 m. sа­ma­tos pa­kei­ti­mus.

IрLie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bлs biu­dюe­to Ke­liшprie­юiы­ros ir plлt­ros pro­gra­mai 2004 m. nu­ma­ty­ta skir­ti 830 000 tыkst. Lt, iрku­riшpa­grin­di­nлiр­lai­dшda­lis ski­ria­ma tarp­tau­ti­niams ko­ri­do­riams mo­der­ni­zuo­ti. Be to, 92 513 tыkst. Lt Eu­ro­pos Sа­jun­gos pa­ra­mos tiks­li­niшlл­ршbus nau­do­ja­ma vals­ty­bi­nлs reikр­mлs ke­liшin­fra­struk­tы­ros in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams бgy­ven­din­ti. Trыks­tant lл­ршne­pa­kan­ka fi­nan­sa­vi­mo ki­tiems ke­liams, ku­riшbыk­lлdлl iр­au­gu­sio eis­mo in­ten­sy­vu­mo pa­blo­gл­ju­si ir ku­riuos bы­ti­na tai­sy­ti.

2003 m. бKe­liшprie­юiы­ros ir plлt­ros pro­gra­mаbu­vo su­rink­ta 87 895 tыkst. Lt dau­giau nei pla­nuo­ta, to­dлl mi­nл­ta su­ma per­лjo 2004 m. vals­ty­bi­nлs ir vie­ti­nлs reikр­mлs ke­liams fi­nan­suo­ti.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 2004 m. vals­ty­bлs biu­dюe­to ir sa­vi­val­dy­biшbiu­dюe­tшfi­nan­si­niшro­dik­liшpa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo бsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­to iрKe­liшprie­юiы­ros ir plлt­ros pro­gra­mos pa­im­ti 24 000 tыkst. Lt ben­droms vals­ty­bлs reik­mлms.

Pri­im­tas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­liшke­liшdi­rek­ci­jos siы­ly­mas, kad 2003 m. Ke­liшprie­юiы­ros ir plлt­ros pro­gr縶­mos fi­nan­sa­vi­mo lл­ршli­ku­tis, t. y. 63 895 tыkst. Lt, 2004 m. bы­tшnau­do­ja­mas ke­liams ties­ti, mo­der­ni­zuo­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), til­tams re­konst­ruo­ti ir tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pro­jek­ta­vi­mo dar­bams, su­si­ju­siems su ke­liшtin­klo plлt­ra, dan­gшstip­ri­ni­mu, vyk­dy­ti, sau­gaus eis­mo uю­tik­ri­ni­mo pro­gra­moms ir jшprie­mo­nлms vyk­dy­ti bei ke­liшtech­ni­kai, tech­no­lo­gi­joms, trans­por­to ir ki­toms ga­my­bos prie­mo­nлms бsi­gy­ti. Iррiшlл­рш20 proc. nu­ma­ty­ta skir­ti sa­vi­val­dy­biшvie­ti­nлs reikр­mлs ke­liams tai­sy­ti, 5 proc. - ki­toms vals­ty­bлs reik­mлms, su­si­ju­sioms su ke­liais, fi­nan­suo­ti.

Pa­aiр­kл­jo ge­riau­sie­ji

grei­de­ri­nin­kai

Рi­lu­tлs ra­jo­ne, Ar­ma­lл­nuo­se, pa­si­bai­gлaр­tun­to­sios Lie­tu­vos ke­li­nin­kшgrei­de­ri­nin­kшvar­юy­bos - meist­riр­ku­mo kon­kur­sas. Tei­sжja­me da­ly­vau­ti pel­nлvi­sшre­gio­nшбmo­nл­se su­reng­tшvar­юy­bшnu­ga­lл­to­jai.

Pa­gal var­юy­bшnuo­sta­tus iрpra­dюiшtik­rin­tos te­ori­nлs юi­nios: da­ly­viai pri­va­lл­jo at­sa­ky­ti бklau­si­mus apie grei­de­rio kon­struk­ci­jа, jo prie­юiы­rа, dar­bшtech­no­lo­gi­jаtie­siant ir pri­юiы­rint ke­lius bei dar­bшir eis­mo sau­gu­mа.

Per ant­rа­jаvar­юy­bшda­lбprak­ti­nжuю­duo­tб- grei­de­ri­nin­kams 50 m il­gio ruo­юe ne il­giau kaip per 30 min. rei­kл­jo бreng­ti grio­vбir pa­gal pri­dл­tаbrл­юi­nбsu­pro­fi­liuo­ti va­юiuo­ja­mа­jаke­lio da­lб.

Su­su­ma­vus abie­jшrung­иiшre­zul­ta­tus, ge­riau­siu Lie­tu­vos grei­de­ri­nin­ku ta­po vals­ty­bлs ke­lius pri­юiы­rin­иios бmo­nлs „Tau­ra­gлs re­gio­no ke­liai“ at­sto­vas Min­dau­gas Bart­kus. Ben­dro­je бskai­to­je su­rin­kжs 52,7 ba­lo, jis ap­len­kлant­rа­jаvie­tаuю­лmu­sбAl­gбЮi­юiы­nаiрVБ„Pa­ne­vл­юio re­gio­no ke­liai“ (44,6 ba­lo). Tre­иias (41,1 ba­lo) li­ko VБ„Ma­ri­jam­po­lлs re­gio­no ke­liai“ ko­man­dos na­rys Juo­zas Peи­kai­tis.

Юiы­ro­vai bei ko­man­dшger­bл­jai tu­rл­jo pro­gos бsi­ti­kin­ti ir бvai­riшбmo­niшde­monst­ruo­tos ke­liшtie­si­mo bei re­mon­to tech­ni­kos pra­na­рu­mais.

Pir­mаkar­tаgrei­de­ri­nin­kшvar­юy­bos bu­vo su­reng­tos 1968 me­tais Va­rл­nos ra­jo­ne, Pir­иiu­piuo­se.

Gin­ta­ras VAIT­KUS

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (72)

"Linava" informuoja

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

„Linavos“ kongresas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams