Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

PRAN­CЫ­ZAI TEI­GIA­MAI

VER­TI­NO VKTI DARBА

Birюelio 7-10 d. pa­gal PHA­RE „Dvy­niш“ pro­jek­tа mы­sш рa­ly­je lan­kл­si ke­liш trans­por­to prie­mo­nes kon­tro­liuo­jan­иiш Pran­cы­zi­jos ins­ti­tu­ci­jш pa­rei­gы­nai: Je­a­nas Es­ca­le‘­as iр Ap­rы­pi­ni­mo, trans­por­to, bыs­to, tu­riz­mo ir jы­ros mi­nis­te­ri­jos bei Wil­lia­mas Lal­le­man­das iр Mo­to­ri­zuo­tos юan­dar­me­ri­jos ir Chris­ti­ne Re­ce­veur iр Trans­por­to dar­bo ins­pek­ci­jos. Spe­cia­lis­tai iр Pran­cы­zi­jos su­si­ti­ko su Vals­ty­bi­nлs ke­liш trans­por­to ins­pek­ci­jos, Vals­ty­bi­nлs dar­bo ins­pek­ci­jos bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lш mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gы­nais, su­si­pa­юi­no su su ke­liш trans­por­to kon­tro­lлs or­ga­ni­za­vi­mu Lie­tu­vo­je. Dau­giau­sia dл­me­sio skir­ta бvai­riш trans­por­to kon­tro­lж vyk­dan­иiш Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jш ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mo klau­si­mams.

Bir­юe­lio 8 d. sve­иiai iр Pran­cы­zi­jos da­ly­va­vo Lie­tu­vos pa­rei­gы­nш at­lik­ta­me pa­tik­ri­ni­me ve­юл­jш бmo­nл­je UAB „Sa­ma­ri­na“ ir Me­di­nin­kш pa­sie­nio kon­tro­lлs punk­te. Pas­ta­ra­ja­me ob­jek­te pa­tik­rin­ta 12 trans­por­to prie­mo­niш, dviem vai­ruo­to­jams su­ra­рy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nлs tei­sлs pa­юei­di­mo pro­to­ko­lai. Au­to­bu­su „Ika­rus 2560147“, ke­lei­vius iрBal­ta­ru­si­jos ve­южs vai­ruo­to­jas Vla­di­mi­ras Su­ru­da pa­da­rлnet du pa­юei­di­mus: VKTI ins­pek­to­riams ne­pa­tei­kлlei­di­mo re­gu­lia­riam marр­ru­tui (ne­tu­rл­jo ori­gi­na­lo) ir ta­chog­ra­fo re­gist­ra­ci­jos la­po. Uюрiuos pa­юei­di­mus jam pa­skir­ta 150 Lt bau­da. Vil­ki­ko „Vol­vo FH12“ iрLie­tu­vos vai­ruo­to­jas Mi­ros­la­vas Lio­ren­tas ne­pa­tei­kлei­na­mo­sios sa­vai­tлs ta­chog­ra­fo re­gist­ra­ci­jos la­po. Jam su­ra­рy­tas pro­to­ko­las dлl bau­dos sky­ri­mo.

Bir­юe­lio 9 d. eks­per­tai iрPran­cы­zi­jos lan­kл­si Kau­ne ir su­si­ti­ko su VKTI Kau­no re­gio­no va­do­vais, Vals­ty­bi­nлs dar­bo ins­pek­ci­jos re­gio­ni­nio sky­riaus at­sto­vais, da­ly­va­vo at­lie­kant pa­tik­ri­ni­mus au­to­ma­gist­ra­lл­je Vil­nius-K­lai­pл­da.

Bir­юe­lio 10 d. Vals­ty­bi­nл­je ke­liшtrans­por­to ins­pek­ci­jo­je бvy­ko bai­gia­ma­sis po­sл­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­liшir ke­liшtrans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius R. Pet­ra­vi­иius, pa­si­ren­gi­mo na­rys­tei ES pa­ta­rл­jas Eri­cas Ho­y­ru­pas, VKTI vir­рi­nin­kas V. Юu­kaus­kas, vir­рi­nin­ko pa­va­duo­to­jas E. Ruр­kus, Kon­tro­lлs sky­riaus vir­рi­nin­kas B. Рau­lins­kas ir re­gio­nшsky­riшvir­рi­nin­kai, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Vie­рo­sios tvar­kos ir ir eis­mo prie­юiы­ros val­dy­bos Eis­mo prie­юiы­ros sky­riaus vy­res­ny­sis ko­mi­sa­ras J. Bla­юe­vi­иius ir ko­mi­sa­ras G. Alik­san­dra­vi­иius, LR vy­riau­sia­sis vals­ty­bi­nis dar­bo ins­pek­to­rius M. Pluk­tas, vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus pa­va­duo­to­jas P. Aba­ra­vi­иius, Mui­ti­nлs de­par­ta­men­to, So­cia­li­nлs ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Pran­cы­zi­jos ke­liшtrans­por­to kon­tro­lлs ins­ti­tu­ci­jшpa­rei­gы­nai Je­a­nas Es­ca­le‘­as, Chris­ti­ne Re­ce­veur ir Wil­lia­mas Lal­le­man­das pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi, kaip рios рa­lies at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos ben­dra­dar­biau­ja at­lik­da­mos ke­liшtrans­por­to veik­los kon­tro­lжBur­gun­di­jos re­gio­ne.

Spe­cia­lis­tai iрPran­cы­zi­jos ge­rai бver­ti­no VKTI ir Po­li­ci­jos ben­dra­dar­bia­vi­mаke­liuo­se ir pa­ra­gi­no jбto­liau plл­to­ti. Efek­ty­vi ke­liшtrans­por­to veik­los kon­tro­lлne­бma­no­ma be glau­daus vi­sшkom­pe­ten­tin­gшins­ti­tu­ci­jшdar­bo, veiks­mшde­ri­ni­mo bei kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja. Tik ben­dro­mis pa­stan­go­mis ga­li­ma pa­siek­ti veiks­min­gшkon­tro­lлs re­zul­ta­tшir taip uю­tik­rin­ti eis­mo sau­gu­mарa­lies ke­liuo­se, ge­res­nes so­cia­li­nes sа­ly­gas ir ly­gias ga­li­my­bes ke­liшtrans­por­to ver­sle.

Pa­gal PHA­RE „Dvy­niш“ pro­jek­tаbir­юe­lio 14-19 d. VKTI vir­рi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ruр­kus, Kon­tro­lлs sky­riaus vir­рi­nin­kas Bro­nius Рau­lins­kas, Рiau­liшre­gio­no sky­riaus vir­рi­nin­kas Vir­gi­li­jus Stat­kus bei ki­ti ke­liшtrans­por­to kon­tro­lжat­lie­kan­tys Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jшpa­rei­gы­nai bu­vo iр­vy­kжбPran­cы­zi­jаir Bel­gi­jаsu­si­pa­юin­ti su рiшрa­liшke­liшtrans­por­to veik­los kon­tro­lлs dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu бmo­nл­se ir ke­liuo­se.

To­mas LABЮEN­TIS

SCHMITZ CAR­GO­BULL

PRO­DUK­CI­JA - IР AR­ИIAU

Birюelio 16-17 d. „Schmitz Car­go­bull AG“ sun­kio­jo trans­por­to te­mo­mis ra­рan­tiems юur­na­lis­tams Рiau­rлs Rei­no - Vest­fa­li­jos юe­mл­je, Miuns­ter­lan­de, (Vo­kie­ti­ja) pri­sta­tл nau­jau­siа kon­cer­no pro­duk­ci­jа, su­ren­gл spau­dos kon­fe­ren­ci­jа ir eks­kur­si­jа б ga­myk­las Vre­de­ne ir Al­ten­ber­ge.

Юi­niask­lai­dos at­sto­vai spe­cia­lio­je de­monst­ra­vi­mo aikр­te­lл­je Miuns­ter­lan­de tu­rл­jo ga­li­my­bж iр ar­иiau su­si­pa­юin­ti su vi­sais „Schmitz Car­go­bull“ ga­mi­niais, ku­rie bus eks­po­nuo­ja­mi р. m. ru­de­nб бvyk­sian­иio­je Frank­fur­to tarp­tau­ti­nл­je au­to­mo­bi­liш pa­ro­do­je IAA. Tai - ter­moi­zo­lia­ci­nлs pus­prie­ka­bлs fur­go­nai iр fe­rop­las­to ti­po plokр­иiш рal­dy­tiems mais­to pro­duk­tams ir sau­gu­mo po­юiы­riu svar­bioms pre­kлms - mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams, te­le­vi­zo­riams bei ki­tai бvai­rios pa­skir­ties elek­tro­ni­nei бran­gai trans­por­tuo­ti; plat­for­mi­nлs pus­prie­ka­bлs ir pus­prie­ka­bлs su iр vi­sш pu­siш nui­ma­mu ten­tu pa­pras­tiems kro­vi­niams bei pra­mo­ni­nлms pre­kлms ga­ben­ti; pus­prie­ka­bлs sa­vi­var­tлs bi­rioms pre­kлms; pus­prie­ka­bлs kon­tei­ne­riai su va­юiuok­lл­mis.

Dvi ga­myk­los, esan­иios Ha­re­la­ve (Di­dюio­ji Bri­ta­ni­ja) ir vie­na Sa­ra­go­so­je (Is­pa­ni­ja), iр ruo­рi­niш su­ren­ka kon­cer­no pro­duk­ci­jа sa­vo рa­liш rin­koms. Go­to­je (Tiu­rin­gi­jos юe­mл) esan­ti ga­myk­la spe­cia­li­zuo­ja­si ga­min­ti bi­riems pro­duk­tams skir­tas sa­vi­var­tes, ten­ti­nлs prie­ka­bos ir pus­prie­ka­bлs ga­mi­na­mos Al­ten­ber­go ga­myk­lo­je. Рi ne­to­li Miuns­te­rio mies­to 1892 m. бkur­ta kal­vл da­vл pra­dюiа „Schmitz Car­go­bull AG“ kon­cer­nui, ku­ris ta­po stam­biau­siu prie­ka­bш ir pus­prie­ka­biш ga­min­to­ju, tu­rin­иiu di­dюiau­siа apy­var­tа Eu­ro­po­je.

Рiuo me­tu „Schmitz Car­go­bull“ kon­cer­nui pri­klau­so 9 mo­der­nios ga­myk­los: pen­kios Vo­kie­ti­jo­je - Al­ten­ber­ge, Vre­de­ne, Ber­ly­ne, Go­to­je (Tiu­rin­gi­jos юe­mл) ir To­di­ne (Mek­len­bur­go - Vor­po­me­ra­ni­jos юe­mл), dvi ga­myk­los Di­dюio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, vie­na Is­pa­ni­jo­je ir UAB „Schmitz Car­go­bull Bal­tic“ Pa­ne­vл­юy­je. Kur kon­kre­иiai pa­ga­min­ta fir­mi­niu mл­ly­no­jo dram­blio юen­klu юy­mi­ma kon­cer­no pro­duk­ci­ja, iр­ri­kiuo­ta de­monst­ra­vi­mo aikр­te­lл­je, ne­юi­nant kiek­vie­nos ga­myk­los spe­cia­li­za­ci­jos ir ki­tш ga­my­bos sub­ti­ly­biш, nu­sta­ty­ti var­gu ar kam nors pa­vyk­tш. Рtai Pa­ne­vл­юy­je pa­ga­min­tа izo­ter­mi­nж pus­prie­ka­bж su vi­siр­kai at­si­da­ran­иia рo­ni­ne sie­na nuo mo­der­niau­sios Eu­ro­po­je ir stam­biau­sios kon­cer­no ga­myk­los Vre­de­ne pro­duk­ci­jos pa­dл­jo at­skir­ti tik jos ga­min­to­jas - UAB „Schmitz Car­go­bull Bal­tic“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rai­mun­das Pet­raus­kas.

Tur­tin­ga kon­cer­no pa­tir­tis, nu­osek­li po­li­ti­ka ir in­ten­sy­vios pa­stan­gos sprendюiant trans­por­to ver­slo pro­ble­mas iр­ka­ria­vo „Schmitz Car­go­bull“ var­dui fir­mi­nб mл­ly­no­jo dram­bliu­ko юen­klа, ku­ris reiр­kia nau­jo­ves, ko­ky­bж ir pa­ti­ki­mu­mа.

Kal­bл­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je apie „Schmitz Car­go­bull AG“ stra­te­gi­jа, tiks­lus ir per­spek­ty­vа, val­dy­bos pir­mi­nin­kas Bern­das Hof­fman­nas pa­юy­mл­jo, kad рiais ыki­niais me­tais net 21 proc. kon­cer­nas pa­di­di­no ga­my­bos apy­var­tа, ku­ri su­da­rл apie 960 mln. eu­rш. Ly­de­rio po­zi­ci­jа Eu­ro­po­je uю­iman­tis kon­cer­nas (рie­met dar­buo­to­jш skai­иius iр­au­go iki 3 600) pa­di­di­no ga­my­bos ap­im­tб 16,9 proc. ir pa­ga­mi­no be­veik 28 000 prie­ka­bш bei pus­prie­ka­biш, ku­rios re­a­li­zuo­ja­mos dau­giau nei 30-ty­je Va­ka­rш, Cen­tri­nлs ir Ry­tш Eu­ro­pos vals­ty­biш.

Pa­sak B. Hof­fman­no, 2004-2005 ыki­niais me­tais kon­cer­no ga­my­bos apy­var­ta pa­sieks dau­giau nei vie­nа mi­li­jar­dа eu­rш, o 2008-2009 me­tais pla­nuo­ja­ma ga­my­bos ap­im­tб pa­di­din­ti be­veik du kar­tus, t. y. pa­ga­min­ti ir re­a­li­zuo­ti apie 55 000 prie­ka­bш bei pus­prie­ka­biш. Kon­cer­no tiks­las - uюim­ti 35 proc. Eu­ro­pos rin­kos da­lies.

To­mas LABЮEN­TIS

AN­TA­NUI PAРKAUS­KUI

70

Lie­pos 2-аjа ve­te­ra­nш klu­bo „Au­to­mo­bi­li­nin­kas“ pre­zi­den­tui An­ta­nui PA­РKAUS­KUI su­kan­ka 70 me­tш.

A. Pa­рkaus­kas gi­mл 1934 m. lie­pos 2 d. Tra­kш r., Se­me­liр­kiш vals­иiu­je, Jan­иы­nш kai­me. 1950-ai­siais, bai­gжs aр­tuo­nias kla­ses, бsto­jo б Kau­no po­li­tech­ni­ku­mа, ku­rб 1954 m. bai­gл бgy­da­mas au­to­mo­bi­liш re­mon­to ir eks­plo­a­ta­ci­jos spe­cia­ly­bж. 1971 me­tais jis bai­gл Vil­niaus in­юi­ne­ri­nio sta­ty­bos ins­ti­tu­to va­ka­ri­nб sky­riш ir бgi­jo au­to­mo­bi­liш trans­por­to in­юi­nie­riaus - me­cha­ni­ko kva­li­fi­ka­ci­jа. Be­dirb­da­mas A. Pa­рkaus­kas kл­lл kva­li­fi­ka­ci­jа to­bu­li­ni­mo­si kur­suo­se Mask­vo­je, Ber­ly­ne, Briu­se­ly­je, Suo­mi­jo­je.

Nuo 1954-шjш, bai­gжs Kau­no po­li­tech­ni­ku­mа, dir­bo Vil­niaus au­to­re­mon­to ga­myk­lo­je, nuo 1957-шjш - Kau­no au­to­trans­por­to kon­to­ro­je, nuo 1958-шjш va­sa­rio mлn. - Ute­nos au­to­trans­por­to kon­to­ros vy­riau­siuo­ju in­юi­nie­riu­mi, 1962-1977 - Tau­ra­gлs au­to­trans­por­to kon­to­ros vir­рi­nin­ku.

1964 m. ko­vo mлn. A. Pa­рkaus­kas pa­kvies­tas dirb­ti б Au­to­mo­bi­liш trans­por­to ir plen­tш mi­nis­te­ri­jа Pra­mo­nлs бmo­niш val­dy­bos vir­рi­nin­ku. 1966 m. Mi­nist­rш ta­ry­ba pa­sky­rл Au­to­mo­bi­liш trans­por­to ir plen­tш mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­jos na­riu. 1988 m. rug­sл­jб, pa­kei­tus Au­to­mo­bi­liш trans­por­to ir plen­tш mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­mа б Trans­por­to mi­nis­te­ri­jа, pa­skir­tas Moks­lo ir tech­ni­kos pa­юan­gos val­dy­bos vir­рi­nin­ku.

1990 m. ge­gu­юлs 2 d., Trans­por­to mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­mа pa­kei­tus Su­si­sie­ki­mo mi­ni­te­ri­ja, pa­skir­tas Ve­юi­mш ko­or­di­na­vi­mo sky­riaus vir­рi­nin­ku. Vл­liau dir­bo mi­nis­te­ri­jos Rin­ko­da­ros ir ko­o­pe­ra­ci­jos sky­riaus vir­рi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, Pra­mo­nлs бmo­niш, Vals­ty­bлs tur­to ir pri­va­ti­za­vi­mo sky­riш vir­рi­nin­ku. 2000 m. rug­pjы­иio 16 d. iр­лjo б pen­si­jа.

2003 m. ko­vo 21-аjа бsi­kы­rus ve­te­ra­nш klu­bui „Au­to­mo­bi­li­nin­kas“, bu­vo iрrink­tas jo pre­zi­den­tu.

Uю рau­nш dar­bа A. Pa­рkaus­kas ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos Aukр­иiau­sio­sios Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo gar­bлs raр­tais, Gar­bлs юen­klo or­di­nu, Au­to­mo­bi­liш trans­por­to ir plen­tш bei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jш gar­bлs bei pa­dл­kos raр­tais. A. Paрkaus­kui su­teik­tas ir nu­si­pel­niu­sio trans­por­to dar­buo­to­jo var­das.

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (72)

"Linava" informuoja

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

„Linavos“ kongresas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams