Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

Liepa

Mokymo kursas vairuotojams,

veюantiems krovinius tarptautiniais marрrutais

TIR muitinio tranzito sistema. Krovinius lydintys dokumentai

1 d. Vil­niu­je, „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tre, Jan­kiр­kiшg. 41

13 d. Vil­niu­je, „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tre, Jan­kiр­kiшg. 41

23 d. Kau­ne, AB „Tran­sauрa“ mo­ky­mшkla­sл­je, Ver­kiшg. 48

30 d. Pa­ne­vл­юy­je, Kre­di­to uni­jos pa­tal­po­se, To­po­liшal. 17

30 d. Vil­niu­je, „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tre, Jan­kiр­kiшg. 41

Da­ly­vio mo­kes­tis - 40 Lt.

TIR sis­te­mos бmo­niшdar­buo­to­jams

TIR kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mai ir mui­ti­nio tran­zi­to sis­te­ma

20 d. Vil­niu­je, „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tre, Jan­kiр­kiшg. 41

22 d. Kau­ne, AB „Tran­sauрa“ mo­ky­mшkla­sл­je, Ver­kiшg. 48

26 d. Vil­niu­je, „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tre, Jan­kiр­kiшg. 41

29 d. Pa­ne­vл­юy­je, Kre­di­to uni­jos pa­tal­po­se, To­po­liшal. 17

Da­ly­vio mo­kes­tis - 80 Lt.

Mo­ky­mo kur­sai skir­ti tik aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ TIR sis­te­mos na­riams.

Pra­dюia: Vil­niu­je, Рiau­liuo­se ir Klai­pл­do­je 9.00 val.,

ki­tuo­se re­gio­nuo­se 10.00 val.

7-13 d. Eu­ro­pos tau­rлs юie­di­nлs sunk­ve­юi­miшlenk­ty­nлs Niur­burg­rin­ge, Vo­kie­ti­jo­je,

bei se­mi­na­ras Trans­por­to ver­slo val­dy­mas.

26–29 d. A1. Pa­grin­di­nis mo­ky­mo kur­sas pa­vo­jin­giems kro­vi­niams veюti.

Da­ly­vio mo­kes­tis - 300 Lt, vi­siems aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ na­riams - 240 Lt.

26-30 d. Li­cen­ci­juo­ja­mai ke­liшtrans­por­to veik­lai va­do­vau­jan­иiшas­me­nш

pa­si­ruo­рi­mo pro­fe­si­nлs kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­nui kur­sai

(veik­los li­cen­ci­jai gau­ti ar­ba pra­tжs­ti).

26-28 d. Kva­li­fi­ka­ci­jos kл­li­mo kur­sai vai­ruo­to­jams, pra­de­dan­tiems

veю­ti kro­vi­nius tarp­tau­ti­niais marрru­tais su TIR kny­ge­le.

Da­ly­vio mo­kes­tis - 300 Lt, vi­siems aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ na­riams - 240 Lt.

Ren­gi­niшpra­dюia 9.00 val. (jei ki­taip ne­nu­ro­dy­ta pla­ne). Бvi­sus ren­gi­nius bы­ti­na re­gist­ruo­tis iрanks­to. Uюmokymo kursus bei seminarus mokлkite pavedimu б„Linavos“ mokymo centro sаskaitа(бm. kodas: 2561105, PVM kodas LT256110515, a/s LT19 7044 0600 0173 3922, AB Vilniaus bankas, Karoliniрkiшfilialas).

Jankiрkiшg. 41, LT-02300 Vil­niu­s-53, tel. 2740097, 8-611-24413, fak­s. 2784295,

el. paрtas: mc@li­na­va.lt, www.linava.lt/lmc

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (72)

"Linava" informuoja

pla­nuo­ja­mi mo­ky­mo kur­sai ir se­mi­narai

„Linavos“ kongresas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams