Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pa­mi­nл­tas Юe­mai­иiш

plen­to 65-me­tis

Lie­pos 5 d. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­liшke­liшdi­rek­ci­ja kar­tu su aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos ke­liai“ or­ga­ni­za­vo ren­gi­nб, per ku­rбbu­vo pa­mi­nл­ta Vals­ty­bлs die­na ir Юe­mai­иiшplen­to 65-osios me­ti­nлs.

Kau­ne, prie Юe­mai­иiшplen­to pa­min­kli­nio obe­lis­ko, pri­si­min­ta Юe­mai­иiшplen­to is­to­ri­ja, jo reikр­mлtuo­me­ti­niam Lie­tu­vos ыkio gy­ve­ni­mui. 1939 m. Lie­tu­vos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos iр­kil­min­gai ati­da­ry­tas Юe­mai­иiшplen­tas su­jun­gлKau­nаir Klai­pл­dа. 193 km il­gio skal­da deng­tas ke­lias bu­vo ties­tas ne­pa­vy­dл­ti­no­mis sа­ly­go­mis, pri­mi­ty­viais бran­kiais. Il­gai­niui mы­sшke­li­nin­kшdл­ka pa­grin­di­nбtuo­me­tбрa­lies plen­tа, ve­du­sббLie­tu­vos pa­jы­rб, pa­den­gлas­fal­to dan­ga.

Au­gant Lie­tu­vo­je trans­por­to srau­tams, Юe­mai­иiшplen­tas pra­dл­jo ne­be­ten­kin­ti ky­lan­иiш po­rei­kiш. 1968 m. pra­dл­ta ties­ti mo­der­ni Kau­no-K­lai­pл­dos au­to­ma­gist­ra­lл, ei­nan­ti nau­ja, iр­tie­sin­ta tra­sa, pa­baig­ta 1987-ai­siais. Nu­tie­sus au­to­ma­gist­ra­lжVil­nius-­Kau­nas-K­lai­pл­da, ku­ria jau va­юiuo­ja iki 25 tыkst. au­to­mo­bi­liшper pa­rа, se­na­sis Юe­mai­иiшplen­tas рian­dien nau­do­ja­mas vie­ti­niam su­si­sie­ki­mui tarp рa­li­mais pri­glu­du­siшmies­te­liшir gy­ven­vie­иiш.

Net ir pra­лjus 65-eriems me­tams, рi trans­por­to ar­te­ri­ja jun­gia Ario­ga­lа, Ra­sei­nius, Vi­duk­lж, Kal­ti­nл­nus, Lau­ku­vа, Rie­ta­vа, Vл­юai­иius, Gargю­dus. Юe­mai­иiшplen­to tra­so­je daug lan­ky­ti­nшis­to­ri­niшbei kul­tы­ri­niшvie­tш. Юe­mai­иiшplen­tas spe­cia­lis­tшte­be­ver­ti­na­mas kaip vals­ty­bлs rы­pi­ni­mo­si eko­no­mi­kos plлt­ra pa­vyz­dys.

Ren­gi­nio da­ly­viams рven­ti­nio mi­nл­ji­mo pro­ga бteik­tas spe­cia­liai рia pro­ga iр­leis­tas lei­di­nys „Юe­mai­иiшplen­tas“. Pa­gerb­ti pa­si­юy­mл­jжke­li­nin­kai, mi­nл­ji­mo da­ly­viams ir sve­иiams Ario­ga­los Dai­nшslл­ny­je su­reng­tas nuo­tai­kin­gas kon­cer­tas ir va­ka­ro­nл.

Ke­liшap­юiы­ra

ver­ti­na­ma tei­gia­mai

Va­do­vau­jan­tis Ke­liшap­юiы­rшme­to­di­ka KAM-99, ge­gu­юлs-bir­юe­lio mлn. vi­so­se vals­ty­bi­nлs reikр­mлs ke­liшtech­ni­nжprie­юiы­rаat­lie­kan­иio­se vals­ty­bл­s бmo­nл­se bu­vo at­lik­ta spe­cia­lio­ji ke­liшap­юiы­ra. Ap­юiы­rл­ta 10 612 km vals­ty­bi­nлs reikр­mлs ke­liш: vi­si ma­gist­ra­li­niai ir kraр­to ke­liai bei pa­si­rink­ti­nai 4 000 km (27 proc.) ra­jo­ni­niшke­liш. Prieрtai vals­ty­bлs бmo­nлs bu­vo at­li­ku­sios vi­sшra­jo­ni­niшke­liшspe­cia­li­а­sias sa­vi­kon­tro­lлs ap­юiы­ras.

Per ap­юiы­ras pa­gal ke­lio ele­men­tшбver­ti­ni­mаbu­vo nu­sta­ty­tas jшde­fek­tin­gu­mas. Pa­ly­gin­ti su pra­лju­siшme­tшpa­va­sa­ri­ne ap­юiы­ra, vi­sшvals­ty­bi­nлs reikр­mлs ke­liшben­dras ki­lo­met­rшbe de­fek­tшpro­cen­tas iр­li­ko pa­na­рus (2003 m. - 75,28 proc.; 2004 m. - 75,04 proc.). Tai ro­do, kad ke­liшprie­юiы­ra sta­bi­li, nu­osek­li, tin­ka­mai бsi­sa­vi­na­mos jai skir­tos lл­рos.

Kas­meиiai юe­mлs san­ka­sos, van­dens nu­lei­di­mo sis­te­mш, ke­liшpa­sta­tш, po­il­sio aikр­te­liшre­mon­tai bei юel­di­niшprie­юiы­ra da­vлge­rшre­zul­ta­tш. Рiшele­men­tшde­fek­tшro­dik­liai yra kur kas ma­юes­ni nei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­liшke­liшdi­rek­ci­jos nu­ro­dy­to­je uю­duo­ty­je vals­ty­bлs ke­lius pri­юiы­rin­иioms бmo­nлms.

Бmo­nлms бsi­gi­jus nau­jos ke­lio dan­gшsiы­liшuю­tai­sy­mo bei pa­vir­рiaus ap­do­ro­ji­mo lo­pi­nл­liais бran­gos, per pas­ku­ti­niuo­sius ke­le­rius me­tus vis blo­gл­jan­tis dan­gos de­fek­tшro­dik­lis pir­mаkar­tаsu­ma­юл­jo (nuo 29,18 proc. 2003 m. iki 28,23 proc. 2004 m.).

Per ap­юiы­ras di­des­nis dл­me­sys skir­tas ke­liшюen­klams bei til­tшir via­du­kшprie­юiы­rai. Рiшele­men­tшde­fek­tшat­si­ra­do ge­ro­kai dau­giau. At­kreip­tas dл­me­sys, kad vis dar ne­pa­kan­ka­ke­liшюen­klшra­jo­ni­niuo­se ke­liuo­se.

Vi­soms vals­ty­bлs бmo­nлms бvyk­dюius uю­duo­ty­je nu­ro­dy­tаben­drаki­lo­met­rшbe de­fek­tшpro­cen­tа, ke­liшprie­юiы­ra ver­tin­ti­na tei­gia­mai.

Ma­gist­ra­lлs pra­de­da рvies­ti

Sie­kiant su­ma­юin­ti eis­mo ne­lai­miш, ava­rin­go­se ke­liшvie­to­se ren­gia­mas ap­рvie­ti­mas.

Ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas-K­lai­pл­da, ke­tu­riшki­lo­met­rшat­kar­po­je, jau бreng­ta 190 nau­jшeko­no­miр­kшnat­rio рvies­tu­vш, ku­rie ati­tin­ka ES rei­ka­la­vi­mus. AB „Lie­tu­vos au­to­ma­ti­ka“bai­gлdar­bus ties Bi­ru­liр­kiшsan­kry­юa prie Kau­no (94,5-96,5 km) ir ties Sar­gл­nшsan­kry­юa (101-103 km), jie ati­tin­ka­mai kai­na­vo 1 mln. 108 496 Lt ir 946 044 tыkst. Lt. Ap­рvies­tos abi ma­gist­ra­lлs pu­sлs.

Jau pra­dл­ti vyk­dy­ti dar­bai ir ma­gist­ra­lл­je A12 Ry­ga-Рiau­liai-Tau­ra­gл-­Ka­li­ning­ra­das. Иia bus ap­рvies­ta Jo­niр­kio рiau­rлs va­ka­rшap­link­ke­lio san­kry­юa su ke­liu Nr.153 Jo­niр­kis-­Юa­ga­rл-Nau­jo­ji Ak­me­nл.

Vy­tau­tas Graюys

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė