Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TRILEX - genialus šveicarų išradimas

Liucijus Suslavièius

Pirmàjá deðimtmetá po Antrojo pasaulinio karo Kauno gatvëmis vaþinëjusius ávairiausiё markiё importinius ir trofëjinius sunkveþimius ðiandien jau pamenu kaip per miglà. Taèiau tai, kas tada labiausiai stebino, vis dar tvirtai iðsilaikë atmintyje - keistos kampuotos kanadё kabinos su atvirkðèiai palenktu stiklu, dinamiðkas triaðio ¥Studebaker" siluetas, uþriestas aukðtyn visureigio ¥Borgward" kapotas, keisti þvaigþdës formos keliё po miestà vaþinëjusiё krupё ir didþiёjё mersedesё ratё diskai. Jie itin skyrësi nuo visё kitё - ir tarybiniё, ir amerikietiðkё, ir daugelio vokiðkё sunkveþimiё bei autobusё ratё. Pamenu, kad ypaè keistai jie atrodydavo, kai kur nors gatvëje vairuotojas keisdavo ratà - padanga su ratlankiu guli ant asfalto, o ant aðies stebulës likdavo ðeðiё spinduliё þvaigþdë…

Tokia buvo pirmoji vizuali paþintis su iðardomais ¥Trilex" sistemos ratais. Trofëjinei technikai nukeliavus á metalo lauþà, kurá laikà automobiliё su tokiais ratais neteko matyti. Jie vël pasirodë, kai transporto ámonës pradëjo gauti èekoslovakiðkus sunkveþimius ¥Ðkoda 706 RT", o autobusё parkas - vengriðkus autobusus ¥Ikarus". Dar vëliau pasirodë tokiais ratais sukomplektuoti ¥Ðkoda" markës troleibusai. O aðtuntajame deðimtmetyje pradëjus naujos kartos mazё su kabina virð variklio, vëliau - sunkveþimiё KamAZ bei jiems skirtё priekabё ir puspriekabiё masinї gamybà, ¥Trilex" tipo ratai tapo áprastu dalyku.

Ðiandien stebime atvirkðèià procesà - sunkveþimiё ir autobusё su tokiais iðardomais ¥Trilex" tipo ratais maþëja, visi naujё modeliё sunkveþimiai ir autobusai, net ir pagaminti Rusijoje, komplektuojami tik áprastiniais plieniniais, reèiau - aliuminiais neiðardomais ratё diskais. Kodël daugiau kaip pusðimtá metё sëkmingai naudota ir pasiteisinusi konstrukcija taip staiga prarado paklausà?

Kaip þinia, pirmieji automobiliai turëjo medinius ratus, panaðius á tuos, kokie buvo naudojami arkliniams veþimams. Jie buvo apkaustyti metalo juosta, kurià vëliau pakeitë kietos gumos masyvas - ið gumos miðinio iðlietas ir prie ratlankio pritvirtintas þiedas. Atsiradus krovininiams automobiliams ir jё svoriui vis didëjant, mediniai ratai nebeatlaikydavo apkrovё, ir netrukus jё ratus pradëta gaminti ið plieno. Juos daþniausiai liejo pagal mediniё ratё pavyzdá - su stipinais. Jie buvo sunkûs, tad netrukus imta ieðkoti bûdё, kaip palengvinti. Pirmoji firma, pradëjusi plieniniё ratё su tuðèiaviduriais stipinais bei privulkanizuotu guminiu þiedu - masyvu - masinї gamybà buvo Ðveicarijoje, Schaffhausene ásikûrusi firma ¥Georg Fischer" (sutrumpintai ¥GF"). 1905 metais ji pradëjo tiekti tokio tipo ratus automobiliё firmai ¥Orion", vëliau - italё firmai FIAT, ðveicarё gamintojams ¥Berna" bei ¥Saurer", daugumai Didþiosios Britanijos sunkveþimiё gamyklё.

Kitas þingsnis buvo sunkveþimio plieninio rato su stipinais pritaikymas pneumatinei padangai, kuri apie 1920 metus patobulëjo tiek, kad jà buvo galima dràsiai naudoti ne tik lengviesiems automobiliams. Tuo metu visos pneumatinës padangos gamintos aukðto slëgio, siauros ir kietais kraðtais, tad jas buvo labai sunku sumontuoti ant ratlankio. Todël pradþioje buvo eksperimentuojama ratais, susidedanèiais ið dviejё daliё. Jё ðone buvo nuimamas ðoninis þiedas, leidїs lengviau uþdëti padangà. Bet toks ratas, tiesà sakant, pavojingas - uþdedant þiedà, ðis galëjo nusprûsti. Puèiant padangà, tokiё atvejё, pasibaigdavusiё þmoniё suþalojimu, pasitaikydavo daþnai. Firma ¥GF" patobulino ðià konstrukcijà - ant lietos rato þvaigþdës buvo uþdedamas ratlankis su jau sumontuota padanga ir jà fiksuojanèiu ðoniniu þiedu. Prie stipinё ðis ratlankis fiksuojamas varþtais. Siekdamas palengvinti padangos montavimà, firmos inþinierius Mijnssenas sukonstravo vadinamàjà ¥Simplex" tipo ratà. Jame ratlankis susidëjo ið dviejё vienodё tarpusavyje specialiais iðkyðuliais susikabinanèiё þiedё. Þiedus sudëdavo á padangà ir truputá pasukdavo vienà kito atþvilgiu. Ant jё vidiniё briaunё esantys iðkyðuliai susikabindavo. Puèiant padangà, jos ðonai plësdamiesi kietai áverþdavo abi ratlankio puses. Padangà pripûtus, vairuotojas ratlanká su padanga uþdëdavo ant rato þvaigþdës ir uþfiksuodavo varþtais priverþiamais pleiðtais. Oro slëgis padangoje stengësi iðskësti abi ratlankio puses ir tvirtai prispausdavo jas prie ið ðonё ratlanká laikanèiё tvirtinimo pleiðtё. Beje, pastarieji neleisdavo savaime iðsimontuoti ratui, net jei oras ið padangos iðeidavo.

¥Simplex" tipo ratai greitai iðplito Europoje. Jie buvo patogûs keisti, atsarginis ratas buvo palyginti lengvas, nes susidëjo tik ið ratlankio ir padangos. O svarbiausia - jie buvo labai saugûs ir patikimi, nes, kaip jau minëta, oro slëgis padangoje laikë suspaudїs visà konstrukcijà. Vis dëlto bûta ir trûkumё: sunkveþimiё svoriui ir greièiui vis augant, reikëjo geresniё stabdþiё, o rato konstrukcija kliudë didinti stabdþiё bûgnё skersmená. Be to, ¥Simplex" ratai buvo palyginti brangûs gaminti. Naujos konstrukcijos paieðkas skatino ir firmà skaudþiai palietusi treèiojo deðimtmeèio pabaigos pasaulinë ekonominë krizë.

¥GF" specialistё þvilgsniai nukrypo uþ vandenyno, kur koncernas ¥Goodyear" pradëjo masinї ¥K" modelio iðardomo sunkveþimiё rato gamybà. Ðis ratas irgi buvo ið dviejё daliё - ratlankio su vienu skersiniu plyðiu ir padangos ðonà prispaudþianèiojo taip pat skersiná plyðá turinèio þiedo. Sumontavus padangà, toks ratlankis be sudëtingё manipuliacijё buvo uþdedamas ant rato þvaigþdës ir fiksuojamas pleiðtais bei varþtais. Ðveicarai ávertino tai, kad ¥K" tipo rato gamybos technologija buvo paprastesnë, vadinasi - ir pigesnë nei ¥Simplex". Ásigijї licencijà, jie ëmësi tobulinti amerikieèiё iðradimà. Minëtajam inþinieriui Mijnssenui kilo mintis ratlanká skersai perskelti ne vienoje, o trijose vietose, sutvirtinant ðias ratlankio sekcijas ið vidaus ádedamu skeèianèiuoju þiedu. Pirmieji ¥Triplo" modelio ratlankiai buvo iðbandyti 1929 metais. Tolesni eksperimentai parodë, jog skeèiantysis þiedas visai nereikalingas - ratà veikianèios padangoje suspausto oro jëgos veikia ne á ðonus, kaip ¥Simplex" rato atveju, o nukreiptos á rato centrà ir sutampa su padangos apkrovos kryptimi. Kitaip sakant, ratà veikianèios jëgos nukreiptos taip, kad suspaudþia visus tris ratlankio sektorius á visumà. 1934 metais naujoji firmos ¥GF" rato konstrukcija, patentuota ¥Trilex" pavadinimu, tapo serijiniu gaminiu.

Vartotojai labai greit ávertino ¥Trilex" ratё privalumus - ratas automatiðkai centruodavosi, verþiant ratlankio tvirtinimo prie þvaigþdës varþtus, garantavo efektyvё stabdþiё bûgnё vëdinimà, buvo nepavojingas montuojant, nes neturëjo galinèio nusprûsti ðoninio þiedo, tuðèiavidurës rato þvaigþdës dëka buvo palyginti lengvas, be to, padangai pakeisti tereikëjo vieno árankio - ratlankio atidarymo svirties. Kaip paaiðkëjo vëliau, ¥Trilex" tipo ratas tarnaudavo tiek, kiek ir automobilis. Vëliau, iðtobulinї liejimo technologijà, ¥GF" specialistai ásigudrino lieti ¥Trilex" ratё dalis ið aliuminio.

Netrukus ¥trileksai" paplito visoje Europoje, ðiek tiek vëliau - ir JAV. Juos gamino ávairiё dydþiё, besiskirianèius tik antraeilëmis konstrukcijos detalëmis. Bendras principas visais atvejais iðliko toks, koká sumanë inþinierius Mijnssenas, - ið plieno ar specialaus ketaus lydinio iðlieta ðeðiё tuðèiaviduriё stipinё rato þvaigþdë, ið valcuoto plieno (ar aliuminio) pagamintos trys ratlankio sekcijos, ðeði fiksavimo pleiðtai su varþtais ir verþlëmis. 1970 metus galima paminëti kaip didþiausio ¥Trilex" tipo ratё populiarumo sunkveþimiё ir autobusё gamyboje periodà. Taèiau po to jё paklausa ëmë vis sparèiau maþëti. Mat áprastё ratё diskё ið plieno gamintojai ásisavino naujas gamybos technologijas, gerokai atpiginusias diskё gamybà. Antra - prasidëjo bekameriё padangё epocha. O paprastà plieniná diskà kur kas paprasèiau hermetizuoti, nei net tris skersinius pjûvius turintá iðardomà ¥Trilex" diskà. Be to, susikûrë iðtisa padangё montavimo paslaugas teikianèiё dirbtuviё sistema, ir sunkveþimiё vairuotojams Europoje jau nereikia patiems vargti permontuojant prakiurusias padangas. Firma ¥GF" mëgino nepasiduoti - sukûrë ¥Unilex" ir ¥Tublex" tipo neiðardomus ratlankius, skirtus bekamerëms padangoms, montuojamus ant tё paèiё ¥Trilex" ratё þvaigþdþiё, bet ëmїs plisti diskiniё stabdþiё naudojimas vël sukliudë. Tad ¥trileksams" beliko treèiojo pasaulio ðaliё rinka, kur ir toliau labiausiai vertinamas ¥Trilex" tipo automobiliё ratё patikimumas, paprastas, tiesiog ant kelio atliekamas padangё keitimas bei kitos per deðimtmeèius pasiteisinusios teigiamos senos konstrukcijos savybës.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas