Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Neslëpkite savo klaidё

Nuo jё neapsaugotas niekas. Svarbu sàþiningai pripaþinti savo klaidas ir nesëkmes, o ne uþkrauti atsakomybї ant pavaldiniё peèiё. Ðitaip visiems darbuotojams árodysite, kad esate patikimas virðininkas.

Gesinkite konfliktus

Ieðkokite bendrё sprendimё susiklosèius sudëtingoms situacijoms. Prisiminkite, kad nesutarimё ir skirtingё poþiûriё bûna visur ir visada. Svarbu juos atvirai aptarti ir drauge ieðkoti konstruktyviё iðeièiё. Diskusijose neturëtё bûti nugalëtojё ir pralaimëjusiёjё, jё tikslas - rasti kompromisà.

Rodykite iniciatyvà

Kelkite ir plëtokite asmenines idëjas. Nelaukite, kol kas nors ið pavaldiniё pasakys jas uþ jus. Bet nenusigrїþkite ir nuo jё pasiûlymё. Teiraukitës darbuotojё, kokias problemas jie laiko aktualiausiomis ðiuo momentu, ir pabandykite jas drauge aptarti.

Neslëpkite informacijos

Kolektyvinis darbas sekasi gerai, jeigu gautos informacijos vadovas niekada nenutyli ir neiðkraipo. Taèiau jeigu kalba eina apie asmeninї arba jam patikëtà slaptesnї tarnybinї informacijà, tylëjimas privalomas.

Teiraukitës patarimo

Atvirai praðykite pagalbos, jeigu jos jums reikia. Laiko limitas, neiðsprїstos problemos, medþiagos stoka reikalauja darbuotojё paramos. Kitaip neiðvengiamai susidursite su nesëkmëmis.

Reikalui esant, pasisiûlykite ir patys padëti pavaldiniams. Tai sustiprins þmoniё pasitikëjimà jumis.

Atkiðkite petá pavaldiniui

Darbuotojas ilgam susirgo ar jam atsitiko kokia nors nenumatyta bëda? Iðëjus jam kuriam laikui ið rikiuotës, nelaukite, kol kas nors ið jo kolegё savanoriðkai pasisiûlys perimti dalá jo darbё - ðito apskritai galite nesulaukti. Taigi protingai paskirstykite uþduotis tarp visё þmoniё.

Nevokite svetimё idëjё

Nepuoðkite savїs svetimomis plunksnomis, nepateikite ið pavaldiniё nugirstё idëjё kaip savё. Tai tik sukels nereikalingà trintá ir sukurs terpї intrigoms. Be to, jûsё reputacija nukentës ir vëliau þmonës sunkiai jumis tikës. Kalbëdami apie kolektyvinius reikalus, neuþmirðkite kiekvieno darbuotojo indëlio.

Venkite priekaiðtё

Jeigu jums nepatinka darbuotojo elgesys, atvirai jam tai pasakykite. Bet jokiu bûdu ne paðaliniams asmenims girdint. Atvirumas ir taktas - geriausios priemonës prieð nesusipratimus ir intrigas. Prasiþengїs neturëtё bûti ¥sutryptas á miltus", antraip taps jûsё uþkietëjusiu prieðu. Neduokite valios reikðtis savo simpatijoms ir antipatijoms.

Atvirai reikðkite

savo interesus

Bûkite atidûs kiekvienam kolektyvo nariui, ypaè naujokams. Palengvinkite pastariesiems uþmegzti kontaktus su komanda. Pabandykite iðaiðkinti jiems svarbiausius kolektyvo darbo principus. Nuoðirdþiam ir neformaliam bendravimui labai tiks pietё pertrauka.

Kritikuokite konstruktyviai

Gerame kolektyve priimta atvirai reikðti savo nuomonї, netgi negatyvià. Tiesa, sakomos tezës turi bûti profesionaliai argumentuojamos. Jeigu jûsё kolegё ar pavaldiniё kritika teisinga, turëtumëte jà priimti be jokios skriaudos.Girkite darbuotojus. Tai tik sustiprins jё pasitikëjimà savo jëgomis ir bylos apie tai, kad neprisiskiriate jё nuopelnё sau.

Kas dar svarbu

bet kuriam kolektyvui?

• Bendras tikslas. Tada jûs - vienminèiё komanda.

• Geras darbo organizavimas. Tai padës iðvengti stresё ir pavaldiniё nepasitenkinimo.

• Kompetentingumas. Kiekvienas darbuotojas privalo puikiai þinoti savo funkcijas.

• Visiems aiðkios ir konkreèios þaidimo taisyklës. Jas iðsiaiðkinti padeda reguliarûs kolektyvo nariё susitikimai ir pribrendusiё problemё aptarimai.

Parengë Dana KURMILAVIÈIÛTË

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas