Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Lietuvai tapus ES nare, mûsё ðalyje kasmet turës bûti patikrinama ne maþiau kaip 1 procentas vairuotojё darbo dienё tё transporto priemoniё, kuriose pagal teisës aktus privalo bûti árengta
vairavimo ir poilsio laikà registruojanti áranga - tachografai. Maþiausiai 15 proc. ðiё patikrinimё
turës bûti atlikta keliuose ir bent 25 proc. ámonëse. Su vieno patikrinimo, kuriame dalyvavo ne tik
Valstybinës keliё transporto inspekcijos (VKTI) pareigûnai, bet ir jё kolegos ið Vakarё Europos
bei ¥Transporto pasaulio“ þurnalistai, rezultatais bei bendra mûsё ðalies ir uþsienio veþëjё paþeidimё dinamika supaþindiname þurnalo skaitytojus.

Tomas LABÞENTIS

Ankstyvas penktadienio rytas. Prie automagistralës Klaipëda - Vilnius specialiai sunkiasvorëms transporto priemonëms tikrinti skirtoje aikðtelëje vienas po kito rikiavosi sostinës link krovinius gabenantys vilkikai. Vairuotojё pateiktus dokumentus tikrino ir paþeidimus fiksavo VKTI Kontrolës skyriaus vyriausiasis inspektorius Romanas Vilèinskas, inspektoriai Arturas Rimða ir Ramûnas Ðveikauskas. Jiems talkino Lietuvos policijos Eskortavimo rinktinës vyresnieji patruliai Darius Gaidamovièius ir Audrius Alekna.

Ðis patikrinimas buvo neeilinis: ið kitё jis pirmiausia iðsiskyrë tuo, kad dalyvauti jame kartu su Kontrolës skyriaus virðininku Broniumi Ðaulinsku atvyko ¥Dvyniё" projekto vadovas Guy Benattaras, pasirengimo narystei ES patarëjas Ericas Hoyrupas, Prancûzijos transporto, aprûpinimo, bûsto, turizmo ir jûrё ministerijos Transporto direkcijos vadovë Pascale Buch, Belgijos ryðiё ir infrastruktûros ministerijos atstovas Michelis Janquartas bei kiti ðiё ðaliё keliё transporto ekspertai. Jё dalyvavimo tikslas - susipaþinti su mûsё ðalies inspektoriё darbu, jё naudojama kontrolës áranga ir veþëjams keliamais reikalavimais bei daþniausiai Lietuvos keliuose fiksuojamais paþeidimais.

Akcijos rezultatai

Pirmasis policijos patruliё á patikrinimo aikðtelї nukreiptas ir sustabdytas ¥Sanitex" firmai priklausantis vilkikas DAF 95, valst. Nr. JVJ 344, buvo tvarkingas, inspektoriai vairuotojui priekaiðtё neturëjo ir palinkëjo sëkmingos kelionës.

Du po jo sustabdyti ¥Scania" markës vilkikai ið Kaliningrado srities, valst. Nr. K 712 HO 39 RUS ir K 586 OY 39 RUS, nebuvo idealiai tvarkingi. Vieno ið jё vairuotojui inspektoriai nurodë pakeisti puspriekabës galinio posûkio lemputї, kitas veþësi ant puspriekabës rëmo tarp ratё niðё viela pritvirtintà plastmasinї talpà, per kurios nesandarё dangtelá taðkësi alyva. Be to, ðiё Rusijoje áregistruotё transporto priemoniё vairuotojai inspektoriams nepateikë ir tachografё registracijos lapё. Uþ ðá paþeidimà VKTI pareigûnai kiekvienam vairuotojui skyrë po 100 litё baudà.

Inspektoriai neturëjo pretenzijё techniðkai tvarkingam ir leistino bendrojo svorio bei aðiё apkrovos nevirðijusiam ¥IVECO EuroStar" sunkveþimiui, valst. Nr. FMK 422, ið Grigiðkiё gabenusiam popieriё, á tolimà kelionї ið Kauno iðvykusiam vilkikui ¥Volvo FH 12" bei kitam tos paèios markës vilkikui, áregistruotam Latvijoje (valst. Nr. EZ 2626).

Tarp maþdaug dviejё deðimèiё patikrintё sunkiasvoriё transporto priemoniё daugelis buvo tvarkingos arba uþfiksuoti tik smulkûs techniniai paþeidimai, vairuotojai nesiginèydami pateikdavo tvarkingus kelionës dokumentus ir reikalingus leidimus bei tachografё registracijos lapus, fiksuojanèius vairuotojё vairavimo ir poilsio reþimà.

Uþsienio ekspertai

teigiamai ávertino VKTI

inspektoriё darbà

Dalindamiesi áspûdþiais, Prancûzijos ir Belgijos keliё transporto ekspertai pirmiausia paþymëjo, kad ðiuo metu VKTI pareigûnai dirba taip pat reikliai, kaip ir jё kolegos Vakarё Europoje, o inspektoriё aprûpinimas áranga Lietuvoje ne prastesnis uþ atitinkamas Belgijos ar Prancûzijos institucijas. Tai vëliau oficialiai buvo patvirtinta ir VKTI surengtoje konferencijoje, demonstruojant keliё transporto vairavimo ir poilsio reþimo kontrolës árangà, gautà pagal PHARE ¥Dvyniё" projektà.

Kalbëdamas apie savo ðalies keliё transporto kontrolës darbo ypatumus, sveèias ið Belgijos informavo, kad uniformuoti jё pareigûnai vaþinëja automobiliais su mëlynais ðvyturëliais ir turi teisї stabdyti bei tikrinti kroviniё ir keleiviё veþëjus be policijos pagalbos. Tik kai kuriuose itin judriuose Belgijos greitkeliuose VKTI inspektoriё kolegos, per kontrolës akcijas siekdami uþtikrinti saugё eismà, á pagalbà pasikvieèia policijos motociklininkus.

Kroviniё ir keleiviё veþëjё paþeidimё dinamika

Apibendrindamas ne tik ðios akcijos, bet ir ankstesniё laikotarpiё bei pirmojo ðiё metё ketvirèio rezultatus, VKTI Kontrolës skyriaus virðininkas Bronius Ðaulinskas paþymëjo, kad keliё transporto kontrolës apimtis ir Inspekcijos pareigûnё darbo efektyvumas nuolat didëja, tobulinama veþëjё kontrolës metodika.

2000 m. ásigaliojus Europos ðaliё susitarimui dël keliё transporto priemoniё ekipaþё, vaþinëjanèiё tarptautiniais marðrutais, darbo (AETR) pradëtas tikrinti tarptautiniais marðrutais vaþinëjanèiё vairuotojё vairavimo ir poilsio reþimas pagal vairavimo ir poilsio registracijos lapus, naudojamus tachografuose. Nuo 2001 m. pradëtas tikrinti vairuotojё vairavimo ir poilsio reþimas ir transporto priemonëse, veþanèiose krovinius vidaus marðrutais. 2002 m. VKTI pradëjo kontroliuoti pavojingё kroviniё veþimà keliuose ir pasienio kontrolës punktuose. Be to, praëjusiais metais pareigûnai pradëjo kontroliuoti, ar vairuotojai turi licencijas transporto priemonëse, veþanèiose krovinius vidaus marðrutais. Taèiau kad ir padaugëjo transporto kontrolës, pagerëjo pareigûnё darbo efektyvumas jiems ágijus daugiau teoriniё þiniё ¥Dvyniё" projekto ekspertё mokymuose ir sukaupus patirties, veþëjё paþeidimё nemaþëja. Galima pasidþiaugti nebent tuo, kad pernai sumaþëjo vairuotojё, veþanèiё keleivius, vairavimo ir poilsio reþimo paþeidimё.

Per pirmàjá ðiё metё ketvirtá uþ vairuotojё vairavimo ir poilsio reþimo paþeidimus nubausti 205 krovininio transporto vairuotojai, kuriems paskirta 25 375 Lt baudё. Pernai per tà patá laikotarpá uþ ðiuos paþeidimus nubausta 170 krovininio transporto vairuotojё, kuriems skirta 21075 Lt baudё, ir 13 keleivinio transporto vairuotojё - 1600 Lt baudё. Ðiemet per pirmàjá ketvirtá nubaustё keleivinio transporto vairuotojё skaièius padidëjo iki 25, baudё suma - 4025 Lt. Per ðá laikotarpá vairavimo ir poilsio reþimà paþeidusiems 57 uþsienio ðaliё veþëjams skirta 6120 Lt baudё, pernai per pirmàjá ketvirtá nubausti 79 veþëjai ið uþsienio, baudё suma - 7970 Lt.

Be to, pernai patikrintoms 75 ámonëms skirtos baudos sudarë 5750 Lt, ðiemet 98 patikrintos ámonës nubaustos 8100 Lt.

Pasak Kontrolës skyriaus virðininko B. Ðaulinsko, VKTI pareigûnai neapsiriboja tik paþeidëjё iðaiðkinimu ir baudё jiems skyrimu. Sëkmingas kompiuterizuotos informacinës sistemos diegimas, inspektoriё mokymai, naujos programinës, techninës bei duomenё perdavimo árangos ásisavinimas ir panaudojimas bei bendradarbiavimas su Valstybine darbo inspekcija ir Policijos departamentu sudaro galimybes didinti VKTI atliekamos keliё transporto veiklos kontrolës efektyvumà ir apimtá. VKTI siekia garantuoti vairuotojams tinkamas darbo sàlygas, uþkirsti kelià nesàþiningai veþëjё konkurencijai ir stiprinti eismo saugumà keliuose.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas