Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Geguþës 25 d. Kaune AB „Autrolis“ surengë seminarà „Dipolis. Vieðasis transportas“. Jame dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipëdos visuomeninio transporto ámoniё bei transporto agentûrё vadovai, asociacijos „Linava“ atstovai bei Kauno miesto savivaldybës politikai.

Lina JAKUBAUSKIENË

Seminaras prasidëjo apþvalgine ekskursija po „Autrolio" bendrovї. Kauno troleibusё ámonës darbuotojai iðties turi kuo pasigirti: ðviesios, ðvarios, ðildomos remonto patalpos, jaukûs darbininkё persirengimo bei poilsio kambariai, puikiai sutvarkyta teritorija.

Ðiuo metu ámonëje dirba 743 darbuotojai, eksploatuojama 160 troleibusё. Kiekvienà darbo dienà á ðeðiolika marðrutё Kauno gatvëmis iðrieda 132 troleibusai. Per metus veþama apie 33 mln. keleiviё. Artimiausiu metu ketinama tiesti naujà troleibusё linijà á Ðilainius, taèiau, pasak ámonës vadovё, tai - brangus projektas ir jam lëðё ketinama ieðkoti ið Europos Sàjungos fondё.

Seminaro dalyviai galëjo susipaþinti ir su troleibusuose ádiegta elektronine bilietё sistema, padedanèia planuoti eismà mieste, derinti marðrutus, surinkti tikslius duomenis apie veþtus keleivius. Ðiuo metu universali sistema, leidþianti keleiviams ðalia áprastё vaþiavimo bilietё naudotis ir nekontaktiniais elektroniniais bilietais, ádiegta devyniuose Kaune vaþinëjanèiuose troleibusuose.

Pasak ámonës generalinio direktoriaus Gintauto Èiniko, Kauno troleibusё ámonës problemos panaðios, kaip ir kitё ðalies visuomeninio transporto ámoniё: ásisenëjusios skolos ávairioms institucijoms, nekontroliuojama konkurencija miestё gatvëse, skubaus atnaujinimo reikalaujantis parkas (ðiuo metu vidutinis troleibusё amþius - 17,5 metё). Savose dirbtuvëse „Autrolio" darbininkai troleibusus remontuoja savomis jëgomis, taip kiek ámanoma pailgindami jё tarnavimo laikà, bet padëtis vis viena nelinksma. Taèiau, kaip teigë G. Èinikas, pasikeisti ji turëtё jau netrukus: Kauno miesto savivaldybë paskelbë konkursà 30 naujё troleibusё ásigyti, tikimasi, kad sutartys bus pasiraðytos dar ðiais metais, ir artimiausiu metu kaunieèiai galës vaþinëti naujesnëmis transporto priemonëmis. (Kol numeris buvo rengiamas spaudai, paaiðkëjo, kad konkursas dël troleibusё pirkimo, deja, nutrauktas - aut. past.).

Vilniaus miesto vieðojo transporto organizavimo strategijà pristatë savivaldybës ámonës „Susisiekimo paslaugos" direktorius Vaidotas Antanavièius. Papasakojїs seminaro dalyviams apie sostinës veþëjё problemas, ámonës nuveiktus darbus, V. Antanavièius pasidþiaugë, kad geguþës viduryje Vilniaus miesto taryba pagaliau patvirtino nuostolingё marðrutё kompensavimo tvarkà Vilniaus mieste. Sostinës savivaldybë ásipareigojo kompensuoti veþëjams nuostolius, patiriamus veþant keleivius nepelningais marðrutais ir ketina tam skirti lëðё ið miesto biudþeto. Jos, pasak V. Antanavièiaus, bus panaudotos keleiviё veþëjё ámoniё transporto priemoniё parkams atnaujinti.

Apie Kauno miesto vieðojo transporto organizavimo strategijà pasakojo ðio miesto savivaldybës Transporto skyriaus l. e. p. vedëjas Paulius Keras. Praëjusiё metё pabaigoje priimta Kauno miesto transporto strategija, kurios esmë - sukurti harmoningà miesto vieðojo transporto sistemà, tausojanèià aplinkà, saugià ir prieinamà visiems miesto gyventojams, kadangi vieðasis transportas - stipraus ir saugaus miesto pagrindas.

P. Keras pristatë ir pagrindinius strategijoje numatytus vieðojo transporto organizavimo sistemos principus, kur pagrindinis dëmesys turëtё bûti skiriamas keleiviams, jё patogumui bei saugumui, miesto ekologinës bûklës gerinimui.

Kaunas ið kitё miestё iðsiskiria tuo, kad èia bene labiausiai ásigalëjї mikroautobusai. Ðiuo metu net 36 proc. keleiviё veþa ðios transporto priemonës, apie 43 proc. rinkos tenka troleibusams ir tik 21 proc. - autobusams. Didþiausia dalis kaunieèiё - net 71 proc. - prioritetà teikia marðrutiniams taksi autobusams. Ið viso Kauno gatvëmis ðiuo metu vaþinëja apie 700 mikroautobusё. Jie ne tik dubliuoja visuomeninio transporto marðrutus, bet ir vaþiuodami prieð pat autobusё iðvykimo laikà surenka mokius keleivius. Kauno miesto politikai supranta, kad tokia padëtis nëra normali, tad pastaruoju metu priimta keletas nutarimё, padësianèiё kovoti prieð mikroautobusё diktatà. Nustatyti apribojimai marðrutiniё taksi amþiui, sustiprinta bilietё iðdavimo, darbo ir poilsio reþimo laikymosi kontrolë ir pan. Ateityje kaunieèiai ketina turëti vieningus bilietus visё rûðiё transporte, integruoti marðrutinius taksi á vieningà sistemà, ádiegti elektronines atsiskaitymo sistemas, kurios neleistё veþëjams nuslëpti informacijos apie veþamus keleivius, tuo paèiu ir nesumokëti mokesèiё. Pasak P. Kero, vaþiavimo miesto visuomeniniu transportu tarifas Kaune yra bene maþiausias Lietuvoje - tik 60 centё, kuris tikrai nepadengia veþëjё iðlaidё.

Klaipëdos visuomeninio transporto ámonës vadovas Gintaras Neniðkis pristatë uostamiesèio vieðojo transporto organizavimo modelá bei pasidalijo dar tik prieð devynis mënesius ákurtos ámonës „Klaipëdos keleivinis autotransportas" patirtimi. Klaipëdieèiai remiasi skandinaviðkuoju vieðojo transporto organizavimo modeliu, jie daug mokësi ið analogiðkos vilnieèiё ámonës „Susisiekimo paslaugos", ir, pasak V. Antanavièiaus, kai kuriose srityse netgi spëjo pralenkti savo mokytojus.

Visos transporto rûðys Klaipëdoje integruotos á vieningà sistemà, su veþëjais atsiskaitoma uþ nuvaþiuotà kilometrà, tarifas priklauso nuo kuro kainё, veþëjё sumokamё mokesèiё, jis perþiûrimas kasmet. Naujos ámonës ákûrimas jau davë didþiulá ekonominá efektà - per devynis mënesius terminuotё bilietё parduota net tris kartus daugiau nei per praëjusiё metё tà patá laikotarpá. Apie 10 proc. daugiau parduodama vienkartiniё bilietё. Marðrutiniai taksi veþa apie treèdalá uostamiesèio keleiviё, jё marðrutai, pasak G. Neniðkio, jau pradëti derinti su didþiёjё transporto priemoniё marðrutais.

Apie ámoniё padëtá kalbëjo UAB „Vilniaus autobusai" technikos direktorius Juozas Grabys, UAB „Vilniaus troleibusai" technikos direktorius Jurijus Komarovas, UAB „Kauno autobusai" generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, AB „Autrolis" generalinis direktorius Gintautas Èinikas. Visё problemos labai panaðios - pasenїs transporto priemoniё parkas, milijoninës skolos, susidariusios dël politikё kaltës, laukinë konkurencija gatvëse, brangstantys degalai, didëjantys mokesèiai. Artimiausiu metu tiek Vilniuje, tiek Kaune senuosiuose „Ikarus" autobusuose ketinama bandyti naudoti biodyzelinà, kuris sumaþintё iðmetamё terðalё kieká ir pagerintё ekologinї situacijà didþiuosiuose miestuose.

Ámoniё vadovai pasidþiaugë, kad pagaliau matyti ir teigiamё keleivinio transporto verslo permainё: Vilniaus miesto savivaldybë ketina kompensuoti veþëjams aptarnaujamus nuostolingus marðrutus, tiek Kauno, tiek Vilniaus miestё politikai ketina skirti lëðё autobusё bei troleibusё parkams atnaujinti. Atsiranda viltis, kad visuomeninio transporto ámonës taps normaliomis, sëkmingai dirbanèiomis bendrovëmis.

Asociacijos „Linava" Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis teigë, kad seminaras buvo labai naudingas tiek keleiviё veþëjams, tiek jame dalyvavusiems Kauno miesto politikams. „Dþiugu, kad veþëjai pagaliau pradeda rasti bendrà kalbà su miestё vadovais, apie tai prieð keletà metё buvo galima tik pasvajoti. Verslo ástatyminë bazë jau daugmaþ sutvarkyta, rimtai kalbama apie didþiёjё miestё parkё atnaujinimà, ir, nors liko ir ðiokiё tokiё spragё, tendencijos, atrodo, teigiamos", - sakë E. Stolovickis.


"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas