Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Tomas LABÞENTIS

Pienoveþiai ið Sianowo

Pirmasis mus dominantis aplankytas objektas - pieno aparatûros gamybos ámonë, ásikûrusi netoli Baltijos jûros, Lenkijos ðiaurës rytuose, Sianowo miestelyje, esanèiame vos keliolika kilometrё nuo mûsiðkais terminais laikytino rajono centro Koszalino. Pasak ðios gamyklos vadovo ir savininko Ferdynando Pawlowskio, nuo 1995 m. ámonë specializuojasi gaminti ðià produkcijà:

• cisternas pienui transportuoti;

• kontrolës - matavimo aparatûrà pienui priimti;

• ásiurbiamuosius pumpavimo siurblius maisto pramonei.

Visos cisternos pienui transportuoti gaminamos ið aukðèiausios kokybës rûgðèiai atsparaus poliruoto plieno ir pagal individualius klientё uþsakymus montuojamos ant bet kurios markës automobilio vaþiuoklës. Anot direktoriaus, aukðta cisternos kokybë bei patikimumas garantuoja klientams patogё ir ilgà jos eksploatavimà.

Pasak F. Pawlowskio, veþëjams gali bûti pasiûlytas ir platus árangos pasirinkimas pagal klientё, priimanèiё produkcijà ið smulkiё pieno statytojё, pageidavimus.

Atsiþvelgdama á uþsakovo norus, gamykla gali árengti paprastà ásiurbimo sistemà pienui ið bet kokios tiekëjo talpos tiesiogiai pumpuoti á cisternà, taip pat aukðèiausios kokybës vokiðkà arba daniðkà kontrolës bei matavimo aparatûrà, galinèià atlikti ðias funkcijas:

• pieno priëmimà;

• pieno kiekio, paimamo ið kiekvieno individualaus pieno tiekëjo, matavimà;

• pieno rûgðtingumo nustatymà;

• duomenё perdavimà á kompiuterá;

• duomenё spausdinimà;

• duomenё registracijà kompiuterio atmintyje;

• automatiná pieno mëginio paëmimà;

• kodinї pieno tiekëjё apskaità.

Kontrolës ir matavimo áranga montuojama deðiniajame automobilio cisternos ðone arba cisternos gale ir yra sertifikuota Lenkijos vyriausiosios metrologijos tarnybos. Taèiau netikëèiausia mums buvo tai, kai gamyklos direktorius tarp daugelio savo ámonës gaminiё sertifikavimo dokumentё pateikë Lietuvos Respublikos valstybinio patentё biuro iðduotà patentà Nr. 4345, kuriuo ðios gamyklos cisterna skysèiams veþti áregistruota iðradimu.

Kai cisternos rezervuarai pritvirtinti prie transporto priemonës, jё slankiojimas iðilgai automobilio aðies yra ypaè pavojingas. ¥Iðradimo esmë, kaip paþymima mûsё valstybës iðduotame dokumente, taip pat ir Lenkijos sertifikavimo paþymëjime, yra tai, kad cisternos stovà sudaro dvi plokðèios atramos, sujungtos dviem lygiagreèiomis iðilginëmis sijomis. Prie plokðèiё atramё pritvirtinti atraminiai elementai. Plokðèios atramos ir atraminiai elementai sujungti sustiprinimo elementais".

Pieno aparatûros gamykla pagal Sianowo miestelio mastelá nëra maþa, joje dirba apie 90 paèiё ávairiausiё specialybiё darbuotojё, kurie per mënesá pagamina apie 15 ávairios talpos pienui transportuoti ir kitos paskirties produktams gabenti pritaikytё cisternё.

Pasak gamyklos savininko ir direktoriaus F. Pawlowskio, pastaruoju metu Lenkijos þemdirbiams gavus svarià paramà ið SAPARD lëðё, tris kartus padidëjo poreikis ávairios paskirties ir kraulumo cisternё, kurios pagal klientё uþsakymus gali bûti montuojamos ir ant maþiausiё komercinës paskirties sunkveþimiё, ir atskirai izoliuotos, padengtos ðilumine izoliacija - ant bet kurios vilkikё puspriekabiё ar priekabё vaþiuoklës.

Be to, SIANOW firma suteikia visiems savo gaminiams garantijà, uþtikrina pogarantiná aptarnavimà pagal kiekvieno kliento kreipimàsi bei atsarginiё detaliё tiekimà, be to, ir personalo mokymà eksploatuoti ámonës gaminius.

Lengva ir talpi

KONAR produkcija

Nuo Baltijos pajûryje esanèio Koszalino sukame á Lenkijos pietus ir atvykstame á Poznanї. Nuvaþiavї apie 500 kilometrё ir áveikї ðio miesto automobiliё kamðèius, pasiekiame uþ 18 kilometrё prie itin judrios automagistralës Poznanë - Vroclavas esantá Stenðevo (Stїszew) miestelá. Jame ásikûrїs antrasis mus dominantis objektas - KONAR priekabё, puspriekabiё ir sunkveþimiё këbulё gamykla. Ámonë pagal produkcijos apimtis nedidelë, taèiau jos teritorija nemaþa - apie 10 000 kvadratiniё metrё, ið jё 3500 uþima gamybinës patalpos, kuriose atliekami smulkiё detaliё gamybos, vaþiuokliё ir ávairiё kitё agregatё paruoðimo cinkuoti bei kiti darbai.

Gamyklos direktorius ir bendrasavininkis Vitoldas Jezioreckis atviroje teritorijos aikðtelëje pirmiausia mums demonstruoja baigiamà surinkti naujausià ir neáprastà savo gaminá - universalià lengvos konstrukcijos ðeðiё arkё puspriekabї, kurià ant specialios vaþiuoklës gali tempti bet kuris komercinës klasës sunkveþimis. Nuo vaþiuoklës platformos iðtraukus arkinї konstrukcijà á deðinëje automobilio pusëje pasirinktà bet kokià lauko aikðtelї ir ant stogo uþtempus tentà, gaunamas 12 x 9 m ploto dengtas paviljonas, kuriame gali sutilpti apie 150 þmoniё. Tokiame paviljone verslininkai gali demonstruoti ar pardavinëti savo prekes, ávairius namudinius gaminius arba organizuoti ðventinius renginius, vaþiuoklës platformà pritaikant kaip prekybos kioskà ar scenà muzikantams. Ðis naujausias universalus KONAR gaminys kol kas neparduodamas, já galima tik iðsinuomoti. Suprantama, jeigu klientё tokiam paviljonui ant ratё atsiras daugiau, gamykla pasirengusi ðiam vasaros sezonui pagaminti dar keletà tokiё arkiniё konstrukcijё.

Pokalbá apie pagrindinї ámonës produkcijà KONAR vadovas pradeda nuo gamyklos veiklos pradþios, kurios oficiali data - 1987 m. kovo 3 d. Nuo tada gamykla pradëjo gaminti ávairios paskirties detales, surinkinëti þemës ûkio technikos mazgus, agregatus. Nuo 1992 m. firma specializavosi gamindama ávairià prikabinamàjà þemës ûkio paskirties transporto priemoniё technikà. Vëliau, keièiantis rinkos poreikiams, KONAR pagal individualius uþsakymus pradëjo gaminti priekabas bei puspriekabes vilkikams ir joms pritaikytus vaþiuokliё rëmus.

Siekiant padidinti prikabinamosios technikos patikimumà ir sumaþinti bendràjà jё masї, naudojamas aukðtos kokybës ðvediðkas plienas. Tvirta, bet lengva ir patikima profilinë konstrukcija sudaro galimybї patenkinti ðiuo metu galiojanèius automobiliё bendrosios masës iki 5,99 t arba iki 11,99 t limitus, kurie padeda lengvё kroviniё veþëjams taupyti pinigus ir laikà, gabenant krovinius tarptautiniais marðrutais. Veþëjai, be abejo, gerai þino, kad kai kuriё Europos valstybiё miestuose poilsio dienomis draudþiamas sunkesniё nei 6 t bendrosios masës sunkveþimiё eismas, o uþ sunkesnes nei 12 t transporto priemones tenka mokëti papildomus keliё mokesèius. Lengva ir talpi KONAR firmos prikabinamoji technika su klasikiniais 9 uþtempiamais) ir uþuolaidё tipo tentais skirta veþëjams, gabenantiems minkðtus baldus, ávairias izoliacines medþiagas, ið medþio vyteliё pintus dirbinius, plastmasës gaminius ir kitas lengvas, taèiau daug vietos uþimanèias prekes. Savaime suprantama, kad pastaruoju metu daugelis veþëjё kruopðèiai skaièiuoja savo iðlaidas, tad vis daugiau uþsisako KONAR firmos prikabinamosios technikos. Pernai ði nedidelë ámonë pagamino apie 360 priekabё, daugiau kaip 50 puspriekabiё, pritaikë apie 200 vaþiuokliё puspriekabëms ir surinko daugiau nei 400 ávairiё tipё sunkveþimiё tentiniё, aliumininiё ir kitos paskirties këbulё, áskaitant ir savivarèius.

MaDo produkcijà

jau bando ir Lietuvos veþëjai

Ðiek tiek á pietvakarius nuo Lodzës, netoli Sieradzio (Sieradz) esanèioje Bþeþnio (Brzeþnio) gyvenvietëje yra tik mokykla ir parduotuvë bei … specializuota priekabё, puspriekabiё ir sunkveþimiё këbulё gamykla. Tai buvo treèiasis kelionëje po Lenkijà mus dominїs objektas. Prieð keletà metё sunkveþimiё techninio aptarnavimo paslaugas pradëjusi teikti ámonë dabar jau þinoma ir Lietuvoje. Keletas mûsё kroviniё veþëjё ámoniё ávairiё valstybiё keliais MaDo firmos pagamintomis didþiatûrëmis puspriekabëmis jau gabena ávairios paskirties krovinius. Tarp MaDo produkcijos - ir konteinerinës bei savivartës puspriekabës, galinèios gabenti sunkesnius nei 12 tonё krovinius. Pasak firmos vadovё ir savininkё Maciejaus Macugos, Tomaðo Dobras, Annos Macugos-Tyð ir Jaroslawo Tyð, MaDo specializuojasi gamindama ávairios paskirties didþiatûrї prikabinamàjà technikà, taip pat gali atlikti bet kokius individualius klientё uþsakymus. Kliento ið bet kurios ES valstybës uþsakymas, priklausomai nuo darbё apimties ir sudëtingumo, atliekamas per keletà savaièiё.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas