Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Kїstutis BRUZGELEVIÈIUS

REMIX kare nedalyvavo

Prieð kokià deðimtá metё Lietuvoje vyko tikras ðaltasis karas dël padangё karðtojo ir ðaltojo restauravimo bûdo. Kaip ir dera kiekvienam propagandiniam karui, kraujo pralieta nebuvo, uþtat raðalo - marios. Kiekvieno ið ðiё metodё ðalininkai á padanges këlë savojo menkus privalumus ir ið degtuko skaldë veþimus kitojo metodo trûkumё. Ðio karo pasekmë - Lietuvoje ásivyravo ðaltasis padangё restauravimo bûdas ir vadinamoji ¥þiedinë" technologija - ant nuðveisto karkaso vulkanizuojamas ið anksto specializuotoje gamykloje pagamintas protektoriaus þiedas.

Taèiau karas tarp padangё restauruotojё mûsё ðalyje niekaip ir niekuo neatsiliepë kolegё darbui Vakaruose, ið kur, tiesà sakant, ir atëjo abi technologijos. Vienas ið didþiausiё pasaulyje padangё gamintojё ¥Michelin", pasirinkїs karðtàjá padangё restauravimo bûdà, jo pagrindu sukûrë savà ir savità technologijà, kurià pavadino REMIX. Apie jà mûsё veþëjai vargu ar kà þino, kadangi uþsakovui daþniausiai gràþinamos jo pristatytos padangos, tad nusipirkti jё ið ðalies praktiðkai neámanoma, nebent parduotё restauruotàsias atsiëmїs veþëjas. Kadangi tokie atvejai itin reti (apie tai - vëliau), REMIX technologija galëjo bûti þinoma nebent patiems padangё restauruotojams.

Kodël apie jà prakalbome dabar? Kalta Europos Sàjunga: jai iðsiplëtus, ¥Michelin" vadovai nusprendë teikti savo paslaugas ir naujosiose ES valstybëse, tad nuo 2005-ёjё metё pradþios ¥Michelin" padangas restauruoti pagal REMIX technologijà galës ir mûsё ðalies veþëjai.

Kas yra toji REMIX technologija, kuo ji skiriasi nuo kitё restauravimo bûdё ir kodël taikoma vien ¥Michelin" padangoms? Pagaliau kodël mûsё veþëjai turëtё ja susidomëti, jei yra ir kitё pasiteisinusiё restauravimo bûdё? Tam, kad bûtё galima konkreèiai, aiðkiai ir, svarbiausia, vaizdþiai atsakyti á ðiuos klausimus, koncerno atstovai pakvietë á naujё padangё gamybos ir senёjё restauravimo gamyklà, ásikûrusià Homburge.

Tiraþà skaièiuoja milijonais

Homburgas - nedidelis, toli graþu ne kiekviename netgi Vokietijos þemëlapyje atrandamas vos 40 tûkst. gyventojё turintis miestelis paèiame ðalies vakariniame pakraðtyje, netoli Prancûzijos sienos - puiki ðios valstybës ekonominës bei techninës galios iliustracija. Èia veikia keliё pasaulinio garso ámoniё (¥Bosh", INA, ¥Carlsberg", ¥Krupp Gerlach", ¥Michelin") gamyklos, gaminanèios aukðèiausios kokybës produkcijà. Padangё restauravimo gamykla darbà pradëjo 1971 metais ir praëjusiё metё vidury perþengë 10 milijonё (!) ribà. Dabar vien ðioje gamykloje kasmet restauruojama per milijonà (!) padangё, o gamyklё, dirbanèiё pagal REMIX technologijà, Europoje yra dar penkios (Ispanijoje, Italijoje, Prancûzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje). Tiesa, daugiau Homburge pagaminta naujё padangё sunkveþimiams ir autobusams - 17 milijonё.

Dël naujё padangё ne specialistams viskas daugiau ar maþiau aiðku - jos visame pasaulyje gaminamos ið esmës pagal tà paèià technologijà, skiriasi tik detalës - gumos miðinio sudëtis, metaliniё gyslё, ið kuriё daromas kordas bei visas karkasas, storis, kokybë, atsparumas korozijai, ¥kepimo" temperatûra ir kitokios subtilybës. O ðtai restauravimas - procesas kur kas sudëtingesnis, negu ið naujё medþiagё padaryti naujà padangà: nuvaþinëta padanga turi savo istorijà, kurios juodёjё dëmiё kartais gali nepastebëti nei þmogaus akis, nei naujausieji ðiuolaikiniai prietaisai. Þinodami ðitai ¥Michelin" inþinieriai pasuko kitu keliu: jie pasiðovë padangà ne restauruoti, o ant senojo karkaso kurti ið naujo. Tai ne vien graþûs þodþiai: pagal REMIX technologijà antrajam gyvenimui prikelta padanga visais parametrais prilygsta naujai. Jai taikomi tokie patys techniniai reikalavimai ir koncerno garantiniai ásipareigojimai. Visi, iðskyrus vienà: jё neleidþiama montuoti ant vilkiko priekinës aðies. Ne todël, kad to negalima daryti dël techniniё prieþasèiё - gamintojai, turintys trijё deðimèiё metё patirtá ir milijoninius tiraþus restauruotё padangё, bûtё ramûs dël savos produkcijos. Montuoti bet kuriuo bûdu restauruotas padangas ant priekinës aðies draudþiama ið principo, taigi ðitai taikoma ir ¥Michelin" produkcijai.

Nauja, bet…

Kuo ir kodël padanga laikoma nauja, jei jos negali montuoti kur nori? Ar tai ne akiё dûmimas, juk ið esmës panaðiai padangos atnaujinamos ir pagal kitas technologijas. Pagaliau ¥Michelin" atstovai në neslepia, kad ðaltu bûdu restauruotos padangos, naudojant ¥Bandag" protektoriё, nurieda daugiau nei konkurentё. Privalumas akivaizdus, taèiau sandëlyje pamaèius penkias deðimtis tûkstanèiё padangё, laukianèiё savo eilës, ir pabandþius ásivaizduoti jё deðimt milijonё, restauruotё tik vienoje gamykloje, pradedi ieðkoti, kur èia ðuo pakastas.

¥Michelin" darbuotojё komentaras trumpas: mes restauruojame ne protektoriё, o visà padangà. Ið senosios, reikalui esant, lieka tik karkasas, visa kita, netgi padangos ðonai - nauja. To nedaroma në pagal jokià kità restauravimo technologijà. Taèiau visa tai turite pamatyti patys.

Milþiniðka gamyklos teritorija
(335 000 m
2) vokiðkai pedantiðkai ðvari ir tvarkinga. Tokie patys ir cechai, nors senos sunkveþimiё padangos toli graþu ne visada atkeliauja steriliai ðvarios. Ið pradþiё padangё restauravimo procesas lygiai toks pats, kaip ir bet kurioje ðio profilio ámonëje, kad ir mûsiðkëje ¥Gumintoje": vizualinë ir instrumentinë apþiûra, ávertinimas, smulkiё defektё ðalinimas, protektoriaus likuèiё skutimas specialiomis frezomis ir t. t. Skirtumai prasideda vëlesniuose etapuose, ir jie - esminiai.

Pagal REMIX technologijà restauruojamos tik ¥Michelin" padangos iki 10 metё senumo. Skirtingu laiku pagamintё padangё struktûra skiriasi, kartais - gerokai. Todël jau priimamos padangos rûðiuojamos pagal serijas. Ir restauruojamos serijomis, parenkant identiðkà tai serijai gumos miðiná - taip pasiekiama maksimali karkaso ir visё kitё gumos sluoksniё adhezija (sukibimas). Tai vienas ið esminiё REMIX metodo privalumё prieð restauravimà universaliais gumos miðiniais, dël kuriё kaltës padangos kartais ima ir atsiskiria sluoksniais.

Antrasis ne maþesnis privalumas - naujё padangos ðoniniё sieneliё sukûrimas. ¥Michelin" koncerno pasididþiavimas - ekstruzijos automatas. Padangos karkasas pritvirtinamas ant pastoviu greièiu besisukanèio bûgno, ir automatas, valdomas kompiuterio, reikiamose vietose reikiamu metu ir reikiamu storiu klijuoja 13-18 mm ploèio þalios gumos juosteles, kurios vulkanizacijos kameroje tampa padangos ðonais, atlaikanèiais paties sunkveþimio bei krovinio svorá, á padangà pripûsto oro slëgá bei milþiniðkas iðcentrines apkrovas. Vëliau - protektoriaus ruoðiniё ið þalios gumos (¥Michelin" nepripaþásta þiedo, nes jis esà sukelia daugiau problemё, negu teikia privalumё) klijavimas ir vulkanizacija specialiose krosnyse. Vulkanizacijos metu suformuojamas ne tik padangos protektoriaus raðtas, bet ir gumos sluoksnis, skirtas ágilinimui. Kiekviena restauruota padanga bandoma 10 sek. 10 bar. slëgiu, ir vël vizuali bei instrumentinë kontrolë. Taip restauruota padanga techninëmis savybëmis prilygsta naujai ir turi tas paèias savybes, kaip kà tik nuo konvejerio nuriedëjusi nauja: ji tokia pat tyli, patikima, ilgaamþë ir taupanti kurà.

¥REMIX technologija restaurujamos tik ¥Michelin" padangos. Prieþastys dvi: komercinë - naujai prilygstanti ir per pusї pigesnë padanga traktuojama kaip atlygis veþëjui uþ lojalumà ¥Michelin" kompanijai, ir techninë - kiekvienas gamintojas savo naudojamà gumos miðinio receptà saugo kaip didþiausià paslaptá. Kita vertus, ¥Michelin" visus padangai pagaminti reikalingus komponentus (o jё, priklausomai nuo modelio, gali bûti nuo 30 iki 200) gaminasi pats, tad ne veltui ðio koncerno gaminiai pasaulyje laikomi geriausiais. Ðios dvi aplinkybës ir nulëmë tai, kad visos pagal REMIX technologijà dirbanèios gamyklos priima tik ðio koncerno visё tipё ir visё dydþiё padangas. Restauruotos jos tampa lyg naujos, nors ir per pusї pigesnës uþ naujas. Tai ir yra prieþastis, kodël jё sunkiai berasite ásigyti kokiame nors ¥ðrote": kam pardavinëti padangas, galinèias nuvaþiuoti milijonà kilometrё?! Taupiems ir tvarkingiems vokieèiams tiek atlaiko ¥Michelin" padangos, iðtvërusios visà eksploatacijos ciklà: nauja padanga - gilinimas - restauravimas - ir vël gilinimas. Beje, veþëjё pageidavimu koncernas registruoja restauravimui pateikiamas padangas ir kiekvienà jё gràþina savininkui. Atëjus metui taip bus daroma ir Lietuvoje: padangas surinks ¥Michelin" atstovas mûsё ðalyje ir gabens á artimiausià ar laisvё gamybiniё pajëgumё turinèià kità gamyklà. Todël taupykite miðlenus (jei ¥Michelin" vadinsite prancûziðku stiliumi, mièelinus - jei angliðku, michelinus - jei vokiðku), jie dar ilgai tarnaus!

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas