Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

Kaip praneða informuoti ðaltiniai, dar 1996 metais inicijuotas ir 1998 metais Europos Parlamento palaimintas skaitmeniniё tachografё ádiegimo Europos Sàjungos ðalyse planas pastaruoju metu ëmë, vairuotojё kalba sakant, stipriai buksuoti. Idëja pakeisti iki ðiol tolimais atstumais krovinius ir keleivius gabenant naudojamus mechaninius darbo reþimà kontroliuojanèius tachografus skaitmeniniais, be abejonës, yra teisinga ir, atsiþvelgiant á technikos paþangà, bûtina. Teoriðkai elektroninis prietaisas leistё tiksliau nustatyti vairuotojo darbo ir poilsio laiko trukmї, vaþiavimo parametrus, juos analizuoti, sisteminti, apibendrinti. Turëtё padidëti áraðomё duomenё apsauga ir maksimaliai sumaþëti galimybë jais manipuliuoti. Naujos kartos tachografё ávedimas buvo numatytas visiems naujai registruojamiems automobiliams, kuriё didþiausia leistina masë virðija 3,5 tonos, ir keleivinëms keliё transporto priemonëms, kuriose sëdimё vietё skaièius su vairuotoju didesnis kaip 10, nuo 2004 metё rugpjûèio 5 dienos. Beveik ðeðeri metai pasirengti - laikas gana ilgas, jo senosioms Europos Sàjungos narëms lyg ir turëjo uþtekti. Tai mums Lietuvoje, besirengiantiems skaitmeniniё tachografё ávedimui, teko skubëti, nors tikrai geranoriðkai ðioje srityje lietuvius konsultavo ir visokeriopai padëjo prancûzё specialistai.

Taèiau ne kas kitas, o Vokietijos Federacinës Respublikos susisiekimo ministras Manfredas Stolpë papraðë atidëti terminà. Jo argumentas toks: në vienas ið tokiё prietaisё kûrimu uþsiëmusiё gamintojё (jё yra trys: vokieèiё „Siemens VDO", prancûzё „Acita SA" bei anglё ir amerikieèiё „Stoneridge") iki ðiol nesugebëjo áteisinti savojo prietaiso varianto ir gauti sutikimà jam gaminti bei platinti.

Gamintojai teisinasi, kad problemos iðkilo pirmiausia dël netiksliai suformuluotё prietaiso funkcijё apraðymo bei reikalavimё prietaiso apsaugai nuo neteisëto manipuliavimo jame sukauptais duomenimis. Todël, nors Europos Komisija tvirtai laikosi reikalavimo pradëti skaitmeniniё tachografё naudojimà tiksliai numatytu terminu, gamintojai vis dar nepriartëjo prie prietaiso pripaþinimo ir áteisinimo stadijos. Ávairaus lygio derinimai ir bandymai vyksta jau metai, bet galutiniё rezultatё nëra. Todël M. Stolpë pagrástai baiminasi, kad ðio projekto neiðtiktё toks pat fiasko, koká patyrë elektroninë mokesèiё uþ vaþiavimà Vokietijos keliais surinkimo sistema, kuri taip ir nepradëjo veikti nustatytu reþimu. Beje, sistemos kûrëjams ir jà eksploatuoti turinèiai firmai „Toll Collect" gali tekti atsakyti teisme - 1700 dirbtuviё Vokietijoje, kurios buvo autorizuotos kaip elektroniniё átaisё montuotojos, investavo á bûtinà árangà bei darbuotojё mokymà apie 10 milijonё eurё. O biznio nëra. Yra blogiau - dalis sunkveþimiё, kuriuose buvo sumontuoti ryðio su mokesèiё surinkimo sistema elektroniniai blokai, savininkё atsisako mokëti dirbtuvëms uþ jau atliktà darbà, nes sistema funkcionuoja nepatenkinamai ir pinigai, iðleisti aparatûrai ásigyti, neduoda lauktos naudos. Jei panaði istorija pasikartos ir su tachografais, kils pagrástos abejonës ir kitё veþimё srityje diegiamё naujoviё tikslingumu bei visa ES politikos ðioje sferoje.

Valstybinës keliё transporto inspekcijos komentaras

Inspekcija gavo Europos Komisijos viceprezidentës Loyola de Palacio 2004 m. balandþio 21 d. raðtà dël moratoriumo skaitmeniniё tachografё ádiegimo terminё pratїsimo Europos Sàjungoje. Komisija nuo 2004 m. rugpjûèio 5 d. skelbia 12 mënesiё pereinamojo laikotarpio moratoriumà, per kurá valstybës narës privalo parengti ir ádiegti skaitmeniniё tachografё sistemà, t. y. identifikavimo korteliё iðraðymà, skaitmeniniё tachografё sertifikavimà, periodinї jё patikrà, veþëjё mokymà ir kt.

Todël atkreipiame veþëjё dëmesá, kad naujas ar naudotas (nepriklausomai nuo jё ankstesnës registravimo ðalies) motorines keliё transporto priemones, kuriose turi bûti árengti tachografai, kaip nurodyta 1985 m. gruodþio 20 d. Europos Sàjungos Tarybos reglamente 3821/85/EEB, su árengtais skaitmeniniais tachografais Lietuvoje pirmà kartà bus galima registruoti tik po 2005 m. rugpjûèio 5 d. Pereinamuoju laikotarpiu - nuo 2004 m. rugpjûèio 5 d. iki 2005 m. rugpjûèio 5 d. bus registruojamos motorinës transporto priemonës tik su ðiuo metu naudojamais tachografais.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas