Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Gal pagaliau!!!

Lietuvos verslininkai ėmėsi iniciatyvos: šalia Vilniaus 100h plote įkurti Saugaus vairavimo centrа ir lenktynių trasа.

Kїstutis BRUZGELEVIÈIUS

Avaringumas mûsё ðalyje didëja ne dienom, o valandom, ir jokie ávairiausiё þinybё valdininkё uþkeikimai negelbsti. Norai iki 2010-ёjё metё eismo ávykiuose þuvusiёjё skaièiё sumaþinti net 50 proc. jau kelia net ne ðypsenà, o graudё juokà. Juokà pro aðaras, nes avarijё kreivë nesulaikomai kyla, o jà ir toliau bandoma sustabdyti trumpalaikëmis akcijomis, bejëgiðkais pagraudenimais spaudoje bei radijo ar televizijos laidose, giliais atodûsiais, kad mûsё pramonë nesiuva vaikams rûbё, negamina batё su ðviesà atspindinèiais elementais. Visi ðie pagraudenimai, padûsavimai, pastenëjimai tituluojami ðvietëjiðka veikla, o begaliniuose ministerijё, departamentё, valdybё ir t. t. posëdþiuose bei pasisëdëjimuose kurpiami naujё akcijё planai, taip imituojant ¥nuolatines ir ilgalaikes pastangas didinti eismo saugumà".

Taèiau pastaruoju metu toje popierinëje kovoje neþinia uþ ar prieð eismo saugumà atsiranda proðvaisèiё, leidþianèiё manyti, jog prasideda ir vienas kitas realus darbas: didmiesèiuose intensyviai platinamos gatvës, rekonstruojamos sankryþos, daromi poþeminiai perëjimai, kyla viadukai bei estakados. Civilizuotesniё bruoþё ágauna ir uþmiesèio keliai. Taèiau vairuotojё - tiek mëgëjё, tiek profesionalё - rengimas, tolimesnis jё kvalifikacijos këlimas, mokymas valdyti transporto priemonї sudëtingomis eismo sàlygomis liko ið esmës toks pat, kaip ir prieð pusї ðimto metё. Tiksliau sakant - joks, nes ðiaip ne taip egzaminus iðlaikї, t. y. abëcëlї slebizavoti iðmokї bûsimieji vairuotojai, kaip ir anksèiau, taip ir dabar paliekami likimo valiai. Be patirties, be þiniё, be didesniё vairavimo ágûdþiё ir në neátardami apie atsakomybї uþ pasekmes, jie savo galingomis maðinomis iðlekia á transporto, pësèiёjё pilnas gatves bei kelius ir…

Matydami, kad uþ eismo saugumo didinimà atsakingi pareigûnai ir toliau ketina kovoti pagraudenimais, ðalies verslininkai ëmësi iniciatyvos: tarp Lentvario dvaro ir Kariotiðkiё - 100 hektarё plote ákurti Saugaus vairavimo centrà, vairavimo mokyklà su visais reikalingais pastatais bei techniniais árengimais ir lenktyniё trasà, kuri pagal reikalà tarnautё tiek automobiliё bei motociklё sportui, tiek vairuotojё mokymui bei jё kvalifikacijos këlimui. Tokio centro statybos iniciatyvinї grupї sudaro Lietuvos nacionalinë veþëjё automobiliais asociacija ¥Linava", vieðbuèiё ir restoranё asociacija, Vilniaus apskrities administracija ir ðios idëjos autorius, buvїs lenktynininkas, daugkartinis TSRS ralio èempionas, o dabar verslininkas Stasys Brundza. Idëjos realizavimo iniciatoriai tikisi, kad projektuojamas kompleksas turëtё bûti moderniausias Baltijos ðalyse, o galbût ir visoje Ðiaurës Europoje vairuotojё rengimo bei jё kvalifikacijos këlimo centras su automobiliё bei motociklё lenktyniё trasa, kurioje vyktё bet kokio rango, iðskyrus ¥Formulë 1", varþybos. Ðiuo metu dar derinami juridiniai, finansiniai, techniniai, ekonominiai ir ekologiniai bûsimojo komplekso aspektai, o iniciatyvinës grupës nariai jau dþiaugiasi pirmàja pergale - Saugaus vairavimo centro su visais pastatais ir inþineriniais árengimais bei bûsimёjё lenktyniё trasё projektà parengë ¥Tilke GmbH" studija. Ta pati, projektavusi pasaulinio lygio automobiliё lenktyniё ðedevrus Malaizijoje, Bahreine, Kinijoje, kuriose rungtyniauja ir ¥Formulës 1" pilotai.

Kadangi bûsimojo centro projektas jau padarytas, keletas þodþiё apie já.

Makete akivaizdþiai matyti projektuotojё siekis viename komplekse sulydyti vairuotojё rengimo, jё kvalifikacijos këlimo bei automobiliё sporto poreikius. Sunku dabar pasakyti, kaip tai pasiteisins tikrovëje, taèiau vairuotojё rengimas be specialiё trasё yra menkavertis, o menkai iðnaudojamos sportinës trasos - pernelyg brangus malonumas. Sporto ir vairuotojё rengimo simbiozë tokiame komplekse, matyt, racionaliausias sprendimas.

Automobiliё sporto komplekse bus árengta 30 boksё, o virð jё, virðutinëje dviaukðèio pastato dalyje, - Saugaus vairavimo centrui skirtos patalpos. Jas sportiniё varþybё metu bus galima panaudoti lenktyniё kontrolës, chronometraþo tarnyboms bei poilsio kambariams.

Paèioje lenktyniё trasoje bus árengti 4 moduliai, skirti lavinti vairavimo ágûdþiams saugaus vairavimo kursuose. Kursai, apimantys teoriniё þiniё gilinimà bei praktiná mokymà, bus skirti ir pritaikyti visё transporto priemoniё vairuotojams: sunkveþimiё, lengvёjё automobiliё, ilgё nuotoliё marðrutais þmones bei krovinius gabenantiems vairuotojams, motociklininkams.

Saugaus vairavimo kursё uþduotis - modeliuoti avarines situacijas keliuose ir mokyti vairuotojus, kaip jё iðvengti arba atsipirkti kuo lengvesnëmis pasekmëmis. Tam tikslui bus árengta ðoninio slydimo bei dinamikos aikðtelë. Ðoniná slydimà sukels á vaþiuojamàjà dalá áleistos ir hidraulikos pagalba pakeliamos plokðtës. Jomis vaþiuojant automobilio galas mëtomas á ðonus ir taip sukeliamas ðoninis slydimas. Árengimo galimybës leis sukurti skirtingas situacijas, todël vairuotojas kiekvienà kartà iðbandys vis naujus pojûèius ir bus priverstas ieðkoti bûdё, kaip suvaldyti slystanèià maðinà. Ávairûs árengimai ir vidurvasará leis modeliuoti trasos pavirðiuje sniegà ar plikledá.

Ðalia lenktyniё trasos iðkils trijё aukðtё seminarё pastatas. Virðutiniame jo aukðte numatyta árengti restoranà seminarё dalyviams bei sveèiams. Tiek ið restorano, tiek ið já supanèios erdvios terasos per lenktynes bus patogu stebëti ávykius trasoje, ið kur matoma didþioji jos dalis. Pirmasis seminarё centro aukðtas skirtas biuro patalpoms. Poþeminiame aukðte ásikurs ávairiё situacijё modeliavimo patalpos, kur, ruoðdamiesi patikrinti savo ágûdþius bei teorines þinias, seminarё dalyviai galës jas modeliuoti ávairiais imitatoriais.

Lenktyniё trasos bendras ilgis - 3511 metrё, plotis siauriausioje, ilgiausios tiesiosios vietoje - 12 metrё, o plaèiausioje - ties starto-finiðo linija ir kai kuriais posûkiais - 21 metras. Trasoje 12 skirtingo spindulio posûkiё, 7 ið jё deðinieji, 5 - kairieji. Vaþiuojama pagal laikrodþio rodyklї. Projektuotojai, simuliatoriumi atlikї bandymus su ¥Grade 2" reikalavimus atitinkanèiu ¥Porsche 993 TOP" automobiliu, apskaièiavo, kad naujoji trasa leistё pasiekti maksimalё 245 kilometrё per valandà greitá, o vidutinis greitis joje bûtё apie 150 km/val.

Lenktyniё trasa perskyrimu galës bûti padalinta á dvi: ilgesnioji, kuri pagal FIA reikalavimus negali bûti trumpesnë kaip 2000 metrё, bûtё naudojama tik lenktynëms bei lenktynininkё mokyklos reikmëms, likusioji 1500 metrё su 200 metrё ilgio perskyrimu - mokymo centro poreikiams. Prestiþiniё varþybё metu sportininkai rungtyniautё sujungtoje 3,5 km ilgio trasoje.

Bûsimojo centro kaina - apie 10 mln. eurё. Brangu? Þinoma! Pigiau nedaryti nieko ir toliau imituoti kovà uþ eismo saugumà.

¥Linavos" asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys teigia, kad vairuotojё mokymo centras - ne prabanga, o bûtinybë. Ðiandien asociacijos gretose per 16 tûkstanèiё vairuotojё. ¥Daug paprasèiau ir pigiau kainuoja nuolatinis vairuotojё mokymas bei jё kvalifikacijos këlimas, nei þalos atlyginimas uþ sudauþytas transporto priemones, sugadintus ir laiku nepristatytus krovinius ar, neduok dieve, uþ avarijose uþgesusias gyvybes, - sako V. Gilys. - ¥Linava" nuolat rûpinasi vairuotojё veþamё þmoniё ir kroviniё, neretai pavojingё þmonëms bei aplinkai, saugumu. Todël juos gabenanèio vairuotojo kvalifikacija yra nepaprastai svarbi. Pagaliau tuo rûpintis ápareigoja ir naujos ES direktyvos".

Matydami naujёjё statybё tempus, komplekso iniciatoriai tikisi, kad 2005-ёjё pabaigoje arba 2006-aisiais èia jau gaus sportiniё automobiliё varikliai, saugiai vairuotojo karjerà pradës naujokëliai, o profesionalai toliau kels kvalifikacijà. Jei toks kompleksas bûtё iðkilїs prieð dvideðimtá metё, kaip siûlë S. Brundza, kiek tragedijё bûtё iðvengta, kiek gyvybiё iðgelbëta! Belieka pasiguosti mintim - geriau vëliau, negu niekad.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas