Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pagalba - ištisа parа

UAB „Vilniaus autobusai“ šiais metais įsigijo galingа techninės pagalbos automobilį „SCANIA L111“.

Lina JAKUBAUSKIENË

Iki ðiё metё pradþios pagelbëti sugedusiems autobusams bei krovininiams automobiliams UAB „Vilniaus autobusai" turëjo du paèiё perdirbtus ir techninei pagalbai teikti pritaikytus autobusus „Ikarus" su specialia áranga. Ðios transporto priemonës, pasak UAB „Vilniaus autobusai" technikos direktoriaus Juozo Grabio, niekada nestovëjo be darbo - jas kvietësi ne tik sugedusiё autobusё, bet ir vilkikё, lengvёjё sunkveþimiё vairuotojai. Taèiau pagelbëti á sunkias avarijas patekusiems bei smarkiai nukentëjusiems sunkiesiems automobiliams techninës pagalbos autobusai galëjo ne visais atvejais - jie neturëjo specialios árangos partempti automobiliui su sugedusiu vairo mechanizmu, paþeistu priekiniu tiltu ar kitomis panaðiomis problemomis, neástengdavo iðkelti griovyje atsidûrusios sunkiojo transporto priemonës. Kadangi paklausa tokiems gelbëjimo darbams buvo didelë, sausio mënesá vilnieèiai Ðvedijoje ásigijo dar vienà pavaþinëtà, taèiau puikios bûklës techninës pagalbos automobilá „Scania L111". Já vilnieèiai ðiek tiek perdirbo, pritaikї já pagelbëti ne tik krovininiams automobiliams, bet ir autobusams.

„Naujai ásigytas techninës pagalbos automobilis gali iðtraukti ar patempti iki 30 tonё svorá, jame sumontuota gervë, prie kurios tvirtinamas 50 metrё lynas. Antroji, maþesnioji, gervë gali tempti iki 10 tonё svorá - tiek uþtenka, kad nukentëjusi transporto priemonë bûtё uþkelta ant specialaus techninës pagalbos automobilyje árengto veþimëlio buksyravimui. „Scania" jau pasitarnavo mums þiemà - ne tik padëjo sugedusiems, bet ir uþtempdavo dël slidþios kelio dangos ákalnën nepakylanèius autobusus, patraukdavo keleiviniam transportui kliudanèius gatvëje sustatytus automobilius", - pasakojo J. Grabys.

Vilniaus autobusё parko darbuotojai dþiaugësi ir sëkmingai uþsimezgusiu bendradarbiavimu su keliё policija - jai iðkvietus, avarijoje nukentëjїs automobilis nugabenamas tiesiai á policijos saugomà aikðtelї. Vairuotojas, atsiimdamas automobilá, iðkart sumoka uþ partempimo bei saugojimo paslaugas. Kaip sakë J. Grabys, panaðus atvejis pasitaikë visai neseniai: Antakalnyje neblaivaus vairuotojo vairuojamas mikroautobusas trenkësi á medá, kaltininkas ið ávykio vietos pabëgo, policija iðsikvietë „Vilniaus autobusё" techninї pagalbà, kuri nutempë transporto priemonї á policijos saugomà aikðtelї. Vairuotojui ðis pasivaþinëjimas atsiëjo nepigiai.

„Scania L111" greitis - apie 90 km/val., tad ji sëkmingai gali partempti ir uþmiestyje ar net uþsienyje sugedusius sunkveþimius ar autobusus. Neseniai tokia paslauga buvo suteikta Pskovo srityje (Rusija) avarijà patyrusiam „Mercedes-Benz Actros": per eismo ávyká buvo apgadintas vilkiko vairo mechanizmas, ir pats parvykti á Lietuvà jis nebegalëjo. Tokiu atveju tiek vizas, tiek draudimo iðlaidas techninës pagalbos automobiliui apmoka uþsakovas.

Vilniuje techninës pagalbos automobilio darbo valanda kainuoja 150 litё. Uþ iðkvietimà á uþmiestá klientui tenka mokëti 70 litё uþ valandà, plius tris litus uþ kiekvienà nuvaþiuotà kilometrà.

Avarijà patyrїs ar sugedїs automobilis gali bûti partemptas á Vilniaus autobusё parko dirbtuves, kur ámonës meistrai gali pasiûlyti remonto paslaugas. Nukentëjusios transporto priemonës laikomos specialiai árengtose, sargё saugomose parko aikðtelëse. Smulkius gedimus „Vilniaus autobusё" meistrai gali paðalinti ir eismo ávykio vietoje - kartu su vairuotoju technine pagalba atvyksta ir ðaltkalvis, gebantis atlikti nesudëtingà remontà, nereikalaujantá atsarginiё detaliё. Jei þmoniё avarijos vietoje prireikia daugiau, jie gali atvaþiuoti ir atskiru techninei pagalbai teikti pritaikytu mikroautobusu.

Taigi jei jûsё sunkiasvoris automobilis sugedo kelyje ar patyrë avarijà, pagalbos galite sulaukti tuoj pat - tereikia paskambinti telefonu 27 38 678 ar mobiliaisiais: 865519276 865541927 ir iðsikviesti UAB „Vilniaus autobusai" techninës pagalbos automobilá.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas