Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Praėjusių metų spalio 16 d. Maskvoje buvo oficialiai atidaryta Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava“ atstovybė. Praėjo daugiau negu pusė metų, per tа laikа išryškėjo atstovybės pagrindinës darbo kryptys, didžia dalimi nulemtos ne vien išankstinių veiklos planų, bet ir kasdienių daugelį vežėjų užgriūvančių problemų bei nuolatinių rūpesčių. Apie tai šiandien ir kalbamės su atstovybės Maskvoje vadovu Rimantu BUDREVIčIUMI.

- Kaip vienas ið argumentё, motyvuojant tokios atstovybës ákûrimà Maskvoje, buvo realios pagalbos Lietuvos veþëjams teikimas. Taèiau nuo diskusijё apie atstovybës ákûrimà iki projekto realizavimo nutekëjo nemaþai vandens ir daug kas pasikeitë. Ar tai keitë atstovybës darbo planus, prioritetus, kryptis?

- Nors permainё bûta ir nemaþai, jos ið esmës nepakeitë nei atstovybës funkcijё, nei darbo krypèiё. Vienas ið pagrindiniё mûsё uþdaviniё ir toliau lieka teikti realià pagalbà Lietuvos veþëjams, nes permainos, kiek daug jё tokioje milþiniðkoje ðalyje kaip Rusija bebûtё, toli graþu neiðsprendþia visё problemё, kuriё vardan buvo daromos, o kartais netgi prikuria naujё. Tad, patikëkit, pagalbos veþëjams reikia gana daþnai. Ir, beje, ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos! Per mûsё veiklos pusmetá buvo 42 raðtiðki kreipimaisi. Ketvirtadalis - ið Rusijos kompanijё. Taigi mes pamaþu tampame tarsi diplomatinë atstovybë, padedanti abiejё ðaliё veþëjams iðsprїsti svetur kilusias problemas.

- Kokios bëdos daþniausiai iðtinka abiejё ðaliё veþëjus?

- Vienuolika Rusijos bendroviё kreipësi á mus dël vilkikё ir vairuotojё paieðkos, viena Maskvos ekspedicinë firma turëjo pretenzijё Lietuvos veþëjui. Mûsё veþëjai 23 kartus kreipësi dël problemё, susijusiё su muitinës procedûromis, 5 kartus dingus vairuotojui ir transporto priemonei, tris - dël problemё, susijusiё su finansine rizika. Ið mûsё veþëjё gavome ir 9 komercinius pasiûlymus. Á atstovybї kiekvienà dienà skambina deðimtys veþëjё, praðanèiё paaiðkinti vienà ar kità situacijà, daugiausia susijusià su muitinës procedûromis, tarptautiniё veþimё taisyklëmis bei RF ástatymё nuostatomis. Kiekvienu atveju stengiamës pateikti iðsamё atsakymà, remdamiesi ne tik savo patyrimu, bet ir konsultuodamiesi su RF atitinkamё ástaigё pareigûnais.

- Ið kreipimёsi á atstovybї pobûdþio matyti, jog mûsё veþëjams santykiai su Rusijos muitine kartais bûna problemiðki, nors jau senokai galioja naujasis ðios ðalies Muitinës kodeksas, turëjїs iðsprїsti daugelá ásisenëjusiё problemё.

- Pirmiausia, matyt, derëtё pastebëti, kad joks kodeksas, ástatymas ar koks nors kitas juridinis aktas negali aprëpti viso gyvenimo. Anksèiau ar vëliau iðryðkëja bet kurio dokumento vidiniai prieðtaravimai, galimybës savaip perskaityti, suprasti ir traktuoti atskirus jo teiginius. Tada ir prasideda ávairiausio lygio saviveikla, kurià draudþia ne tik tarptautiniai susitarimai, bet netgi Rusijos muitinës kodeksas. Pavyzdþiui, kai kurie pasienio pareigûnai ið veþëjё kartais reikalauja pilnos prekiё kodifikacijos, nors kodeksas reikalauja tik pirmё keturiё skaièiё. Pernelyg stropûs pareigûnai kartais papraðo sanitariniё - epideminiё ir atitikties sertifikatё prekëms, kurios neátrauktos á RF VMK sàraðà, nors naujasis Muitinës kodeksas apskritai nenumato tokiё sertifikatё bûtinumo. Kai dël tokiё neteisëtё reikalavimё kreipëmës á Muitinës kontrolës valdybà, mums buvo pasakyta, jog tai - subjektyvi problema: ne visi pasienio muitiniё inspektoriai vienodai traktuoja Muitinës kodekso reikalavimus. Ne maþiau sumaiðties savo ásakymais sukelia regioniniё muitiniё vadovai, ypaè pamëgї skirti priverstiná konvojavimà. Dabar atstovybëje rengiama faktinë informacija RF VMK Muitinës kontrolës valdybai dël konvojavimo nepagrásto taikymo mûsё ðalies veþëjams.

- Eilës pasienio postuose kol kas nemaþëja ir, atrodo, dar ilgai nemaþës. Akivaizdu, kad prie ávaþiavimo (ar iðvaþiavimo) á Rusijà susikerta veþëjё ir muitininkё interesai: veþëjai nori kuo greièiau vaþiuoti, muitininkai - surinkti visas duokles, tiek ástatymo numatytas, tiek, pasitaikius palankiai progai, ir nenumatytas. Suversti kaltї vien tik kitai pusei - lengviausia. O mûsё veþëjai ar visada ðventai laikosi nustatytё taisykliё bei reikalavimё?

- Eilës pasienyje susidaro ir dël objektyviё, ir dël subjektyviё prieþasèiё. Objektyvios - nepakankamas postё pralaidumas, didëjantys kroviniё srautai. Subjektyvios - mûsё jau minëtoji pareigûnё saviveikla, o kartais netgi savivalë, deja, bûna ir taip. Todël veþëjai turëtё gerai þinoti RF muitinës kodekso reikalavimà, kad muitinio tikrinimo procedûra pasienio punkte negali trukti ilgiau nei dvi valandas. Jeigu nusprendþiama tikrinti papildomai, turi bûti raðtu argumentuota apie transporto priemonës sulaikymo prieþastá. Ypaè noriu pabrëþti - raðtu! Kadangi naujasis RF muitinës kodeksas numato pareigûnё atsakomybї uþ nepagrástà transporto priemonës sulaikymà, tokio dokumento reikalavimas tikrinimo procedûrà paprastai gerokai paspartina. Taèiau pastebëjome ir ávairiё pagudravimё: kartais badoma pakiðti vairuotojams pasiraðyti ¥praðymà" leisti vilkikams stovëti muitinio tikrinimo zonoje kol bus atliekamas tikrinimas - taip iðgaunamas raðtiðkas sutikimas papildomam tikrinimui.

Visa tai - muitininkё maþosios gudrybës. Veþëjai, be abejo, jё taip pat turi, taèiau kur kas daugiau problemё ir sau, ir kitiems pridaro vairuotojё klaidos. Didþiausia problema, su kuria tenka daþnai susidurti, - tranzito terminё paþeidimai. Ðiais metais atstovybëje uþfiksuoti 6 tranzito terminё paþeidimo atvejai. Prieþastys - ávairios, bet daþniausiai subjektyvios - vairuotojё nedrausmingumas, tik po to techninës kliûtys ir kita. Sëkmingo bendradarbiavimo su RF VMK Centrinës muitinës valdybos Procedûrё skyriaus vadovybe dëka pavyko pasiekti, kad dël visё ðiё atvejё në vienas Lietuvos veþëjas nëra átrauktas á ¥juoduosius sàraðus". Atstovybë, gavusi ið veþëjo informacijà dël vilkiko ar vairuotojo dingimo arba kitё faktё, dël kuriё neámanoma laiku pristatyti krovinio á paskirties muitinї, nedelsdama raðtu informuoja RF VMK Centrinї muitё valdybà. Taip stengiamasi iðvengti nemaloniё veþëjui procedûrё, susijusiё su ¥juoduoju sàraðu".

Iðskirtinë problema - vadinamieji reþiminiai kroviniai. Ðiais metais atstovybëje uþfiksuoti 3 atvejai su tokiais kroviniais - Lietuvos veþëjams buvo pareikðtos pretenzijos dël sugadintё prekiё. Visi atvejai skirtingi - daþai, vaisiai, baldai. Prekiё gavëjai visais atvejais buvo sulaikї transporto priemones ir vairuotojus, dokumentai ið vairuotojё atimti, pretenzijos dël þalos pareikðtos ultimatyviai telefonu arba laisva raðytine forma. Gavї informacijà ið veþëjё dël transporto priemoniё ir vairuotojё sulaikymo, pirmu atveju (temperatûros reþimo nesilaikymas veþant pramoninius daþus) kreipëmës á RF PPR dël ekspertizës. Susisiekëme su krovinio gavëju ir papraðëme, kad pretenzija mûsё veþëjui dël þalos bûtё áforminta laikantis tarptautinës prekybos taisykliё, informavome dël galimybës atlikti prekiё ekspertizї iðsikvietus regioniná PPR ekspertà. Po mûsё kreipimosi transporto priemonë ir vairuotojas buvo nedelsiant paleisti, dokumentai gràþinti. Pretenzijos krovinio gavëjas nepateikë. Antruoju atveju (temperatûros reþimo neiðlaikymas veþant vaisius) patarëme veþëjui kreiptis á PPR dël ekspertizës. Ir ðiuo atveju vilkikas greitai buvo paleistas, pretenzijos - jokios. Galima daryti prielaidà, kad ne visai sàþiningi prekiё gavëjai kartais bando pasinaudoti vairuotojё nepakankama kvalifikacija ir reikðti pretenzijas ten, kur jё negali bûti. Treèiuoju atveju (paþeisti baldai) patarëme veþëjui kreiptis á savo draudimo kompanijà, kuri galëtё iðkviesti regioniná þalё komisarà. Dël vairuotojo ir vilkiko neteisëto sulaikymo kreipëmës raðtu á krovinio gavëjà. Siûlëme teisëtais bûdais iðsprїsti susiklosèiusià situacijà. Krovinio gavëjas uþtikrino, kad þalё komisarui nustaèius þalos dydá, transporto priemonë bus paleista, vairuotojui gràþinti dokumentai.

- Klaidos - natûrali ir dësninga mûsё gyvenimo dalis, visi jё pridarome nemaþai. Taèiau, prisipaþinsiu, gerokai nustebino ne jos, o mûsё pokalbio pradþioje paminëti tiek Lietuvos, tiek Rusijos vairuotojё ir transporto priemoniё dingimo atvejai: kur ir kaip jie dingsta, juk ne adata ðieno kupetoje?

- Per ðá laikotarpá uþfiksuoti 5 Lietuvos vilkikё ir vairuotojё dingimo atvejai, dël kuriё veþëjas kreipësi á atstovybї. Ið jё - vienas Kaliningrado srityje. Visais atvejais atstovybë raðtu kreipësi á regioninius milicijos poskyrius dël paieðkos, informavo ¥ASMAP" bei RF VMK dël vilkikё ir vairuotojё dingimo. Surastos visos transporto priemonës, vienoje krovinys buvo paþeistas, todël veþëjui buvo patarta nedelsiant kreiptis á artimiausià muitinës postà. Vienas vairuotojas iki ðiol ieðkomas. Visais minëtais atvejais dingimo prieþastis - subjektyvi, daþniausiai dël vairuotojё darbo drausmës nesilaikymo.

Ðiais metais uþfiksuotas ir vienas atvejis, kai vairuotojas pametë visà krovinio dokumentё komplektà: TIR knygelї, CMR vaþtaraðèius, muitinës paþymà dël procedûrё uþbaigimo. Ámonës savininkas kreipësi á atstovybї. Patikrinome per SAFE TIR sistemà, ar uþbaigtos muitinës procedûros. Laimë, jos buvo uþbaigtos, krovinio savininkas telefonu patvirtino, kad krovinys iðkrautas. Vairuotojà nukreipëme á artimiausià milicijos poskyrá, kur buvo áformintas dokumentё dingimo faktas. Informavome RF VMK Centrinї muitinës valdybà apie ðá atvejá, iðsiuntëme praðymà pasienio muitinës posto ¥Buraèki" virðininkui leisti iðvaþiuoti mûsё ðalies vilkikui ið RF. Ið RF vilkikas iðvaþiavo be jokiё kliûèiё.

Nuo atstovybës atidarymo dienos uþfiksuoti 3 atvejai, kai Lietuvos veþëjё vilkikai buvo sulaikomi dël jё paskelbtos paieðkos per Interpolà. Visais atvejais, gavї ið veþëjё informacijà, kreipëmës raðtu á Interpolo atstovybes Maskvoje ir Vilniuje. Vienu atveju Niþnij Novgorode transporto priemonë buvo sulaikyta dël paties ámonës savininko anksèiau paskelbtos paieðkos, nes vilkikas ir vairuotojas buvo dingї Kaliningrado srityje. Veþëjas nepasirûpino atðaukti paieðkos atsiradus vairuotojui. Visos transporto priemonës buvo paleistos, iðsiaiðkinus paieðkos aplinkybes. Dël vieno atvejo buvo iðkilusi konfliktinë situacija su Maskvos Interpolo biuru: atsiuntus paieðkos anuliavimo raðtà á milicijos postà, kuriame buvo sulaikytas vilkikas, jo jau nebuvo - veþëjas, nesulaukїs oficialaus atsakymo, ¥iðsprendë" problemà visiems gerai þinomais bûdais. Dël tokio nedrausmingo mûsё veþëjё poelgio atstovybë susilaukë priekaiðtё ið Maskvos Interpolo biuro.

- Prieð porà metё tarp mûsё veþëjё bei Rusijos ir Baltarusijos muitininkё buvo problemё. Kaip yra ðiandien? Ar visi abi konflikto puses jaudinї klausimai iðsprїsti?

- Jie, matyt, niekada nebus iðsprїsti, nes gyvenimas kasdien padiktuoja naujё. Svarbiausia, kad jie geranoriðkai bûtё nagrinëjami ir ieðkomi visiems priimtini variantai. 2003 m. Lietuvos veþëjai buvo vieni ið daugiausiai ir geriausiai dirbanèiё uþsienio veþëjё Rusijos rinkoje. Pagerëjo paslaugё kokybë ir drausmingumas. 2003 m. nesulaukta dideliё priekaiðtё ið RF VMK ir kitё valstybiniё institucijё dël Lietuvos veþëjё darbo. Per metus uþfiksuota tik 12 Lietuvos veþëjё padarytё muitinës taisykliё paþeidimё. Ið jё 3 atvejai árodyti teisme, kiti - ginèytini.

Taigi galima tvirtinti, kad mûsё veþëjё veikla RF pakilo ið esmës á naujà, aukðtesnї, pakopà. Dþiaugiuos, kad prie ðio þingsnio prisidëjo ir ¥Linavos" atstovybë Maskvoje.

- Dëkoju uþ pokalbá.

Kalbëjosi Kїstutis BRUZGELEVIÈIUS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas