Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ XIV kongresas ypatingas tuo, kad mūsų šalies vežėjai pasitinka jа Lietuvai jau tapus ES nare. Kaip vežėjų verslas įsikomponuos į Europos modelį? Kokie esame ir kokie norime bûti? Apie tai ir apie neišvengiamas permainas mintimis dalinasi „Linavos“ generalinis sekretorius Valdas GILYS.

¥Linava" ðiandien

Nuo 1991 m. spalio 4 d. gyvuojanti asociacija ¥Linava" iðaugo, uþsigrûdino ir jos nariai tapo pajëgûs konkuruoti Europos bei Azijos rinkose. Narystë Tarptautinëje keliё transporto sàjungoje IRU (nuo 1992 m.) dar labiau sutvirtino veþëjё pozicijas. Dabar asociacija vienija 1365 transporto ámones, kuriose dirba beveik 50 tûkst. þmoniё. Tai didþiausia Lietuvoje asociacija, jos teigiamà átakà jauèia visa ðalies ekonomika: á nacionaliná biudþetà veþëjai kasmet sumoka apie 450 tûkst. Lt ávairiё mokesèiё. 2002-aisais metais asociacijos nariё metinë apyvarta ið transporto veiklos siekë 2,2 milijardo litё, o bendra apyvarta sudarë 11,3 mlrd.

¥Linavos" asociacijai priklausanèios transporto ámonës turi daugiau nei 12 tûkst. vilkikё su licencijё kortelëmis kroviniams gabenti tarptautiniais marðrutais. Keleiviams veþti naudojama apie 3000 autobusё ir troleibusё.

Vakarё Europos valstybës nuolat grieþtina transporto priemoniё techninius ir ekologinius reikalavimus, todël ¥Linava" skatina veþëjus ásigyti tokius automobilius, kurie atitiktё ES standartus. 2002 m. Lietuvos veþëjai ásigijo 1700 Euro 3 ¥saugiё" vilkikё, o naujausiais duomenimis jё uþregistruota jau 3207. Dabar Lietuvoje yra 8200 ¥þaliё", ¥þalesniё ir saugiё" bei Euro 3 ¥saugiё" vilkikё.

1998 m. ¥Linava" prisijungë prie IRU kvalifikacinës sistemos, pagal kurià 20 ðalies autobusё gavo trijё (vienuolika autobusё) ir keturiё (devyni autobusai) þvaigþduèiё kategorijas.

Ekonomikos analitikai skaièiuoja, kad vienas krovininis automobilis sukuria penkias papildomas darbo vietas. Kroviniё gabenimo verslà aptarnaujanèios ámonës tiekia degalus, automobiliё atsargines dalis, suteikia serviso bei sandëliavimo paslaugas. Paskutiniё metё statistiniai duomenys rodo, kad transporto ûkyje dirba daugiau nei 70 tûkst. þmoniё.

Dabar Lietuvos veþëjai veþa keleivius 1328 vietinio susisiekimo ir 369 tolimojo susisiekimo marðrutais, dar keturiasdeðimt marðrutё - tarptautiniai. Kroviniai ir keleiviai gabenami á daugiau nei 40 Europos, Azijos ir Afrikos valstybiё. Daugiausia kroviniё gabenama á Rusijà, Lenkijà, Vokietijà, Olandijà, Belgijà, Italijà. Ypaè daug kroviniё gabenama á NVS valstybes. Per metus padaroma apie 180 tûkst. reisё.

Naujausiais duomenimis, ¥Linava" pagal panaudotё TIR knygeliё skaièiё uþëmë treèià vietà Europoje.

Pastarёjё metё permainos

Prieð porà metё buvo reorganizuota asociacijos ¥Linava" struktûra, sugrieþtintos priëmimo á TIR sistemà taisyklës, ypaè didelis dëmesys skiriamas analitiniam ir prevenciniam darbui su TIR sistemos paþeidimais. Pastangas vainikavo sustiprëjїs ¥Linavos" autoritetas: 2002 metais IRU patvirtino, kad Lietuva nepatenka á rizikingё valstybiё sàraðà, á kurá átraukiamos ðalys dël TIR sistemos paþeidimё.

Siekdama palengvinti veþëjё verslo sàlygas, asociacija ¥Linava" 2002 m. gruodþio mënesá pradëjo rengtis vizё reþimo á Rusijà, Baltarusijà ir Ukrainà ávedimui, kuris ásigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. Asociacija tarpininkauja Lietuvos veþëjams, iðduodant vizas á minëtas ðalis. O jё reikia daug: á Rusijà ir Baltarusijà - deðimèiai tûkstanèiё, á Ukrainà - penkiems tûkstanèiams Lietuvos keleivinio ir krovininio transporto vairuotojё.

Asociacija sëkmingai ágyvendino dar vienà projektà, pagal kurá transporto ámonës susigràþina Lenkijoje sumokëtà PVM uþ ten pirktus degalus ir detales.

Vienas ið reikðmingiausiё ávykiё asociacijos gyvenime - 2003 m. spalio 16 d. Maskvoje atidaryta ¥Linavos" atstovybë. Ðis strategiðkai svarbus þingsnis atvërë naujas asociacijos veiklos galimybes didþiulëje NVS ðaliё rinkoje. Dabar Lietuvos veþëjai ne tik gauna visà reikalingà informacijà apie situacijà bei verslo ypatybes Rusijoje, bet ir operatyviai sprendþia iðkilusias problemas.

Rusija yra viena ið pagrindiniё Lietuvos uþsienio prekybos partneriё, beveik 70 procentё visё Lietuvos veþëjё gabenamё kroviniё yra skirti kaimyninëms Rytё ðalims. Akivaizdu, kad kroviniё gabenimas keliё transportu vyksta labai intensyviai abiem kryptimis.

Pasikeitimai po

geguþës pirmosios

Lietuvai tapus ES valstybe, atsiranda naujё bendradarbiavimo su Rusijos veþëjais aplinkybiё, kurias turës derinti ¥Linavos" atstovybë Maskvoje. Pagrindinis atstovybës uþdavinys dabartiniame etape - padëti veþëjams dirbti NVS ðaliё rinkoje. Ðiame darbe ypatingai svarbus vaidmuo tenka muitinës kontrolës ir kitё muitinës procedûrё klausimams. Atstovybës svarbiausios veiklos kryptys - efektyvus bendradarbiavimas su Rusijos muitё komitetu, reali pagalba veþëjams sprendþiant administracines problemas kaimyninëje valstybëje.

Asociacija ¥Linava" ir toliau rûpinsis, kad ðalies veþëjai gautё pakankamà leidimё kieká kroviniams gabenti á Rusijà, kad patikimai funkcionuotё TIR sistema.

Atsivërusi Europos Bendrijos ekonominë erdvë be muitinës barjerё padës lengviau funkcionuoti Lietuvos transporto sistemai su tarptautiniais multimodaliniais transporto koridoriais, kurie paþymëti I (su atðaka I A) ir IX numeriais (su atðakomis IX B ir IX D), su ¥Via Baltica" automagistrale, su tarptautinëms magistralëms priklausanèiais geleþinkeliais, Klaipëdos jûrё uostu, Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostais. Lietuvos veþëjams reikës tik geriau iðnaudoti multimodalinio transporto teikiamas galimybes bei rytinës ES sienos privalumus, atsirandanèius gabenant, sandëliuojant ir perskirstant krovinius.

Gabenant krovinius á ES valstybes ar ið jё, Lietuvos veþëjams jau nebereikia naudoti TIR knygeliё. Dabar per dienà jё parduodama 30 proc. buvusio kiekio. Kroviniё gabenimai be TIR knygeliё leido padidinti veþimё apimtis. Antra vertus, padidëjo konkurencija, nes krovinius á Lietuvà ir ið Lietuvos laisvai gali veþti ir kitё ES ðaliё veþëjai. ES direktyvos reglamentuoja laisvà kroviniё judëjimà ir niekas negali uþdrausti uþsienieèiams dirbti Lietuvos rinkoje. Nors pastaruoju metu kroviniё pasiûla padidëjo, bet ákainiai pastebimai krito.

Pasikeitusi situacija po geguþës pirmos turëjo átakos tam, kad dalis transporto ámoniё pakeitë veiklos profilá, neiðlaikë konkurencinës kovos ir nutarë nebebûti asociacijos nariais. Iki ðiol nario mokesèio nesumokëjo daugiau nei 100 transporto ámoniё. Artimiausiame asociacijos prezidiumo posëdyje bei kongrese bus keliams klausimas dël jё paðalinimo ið ¥Linavos".

Palankûs pokyèiai autoveþiё verslui. Pastebimai atsigavo Marijampolës automobiliё turgus. Spartëjantis prekybos lengvaisiais automobiliais verslas siejamas su tuo, kad susiklostë palankios automobiliё gabenimo sàlygos per Rusijà á Kazachstanà.

Manau, kad ¥Linavos" veþëjё laukia nepaprastas konkurencinës kovos iðbandymas. Mûsё verslo privalumas - palanki geopolitinë situacija, rytinis ES pasienis. Taèiau kitos pozicijos turi bûti stiprinamos - paslaugё kokybë, automobiliai, techninis aptarnavimas... Aiðku viena - kroviniё gabenimas turi bûti kokybiðkesnis. Veþëjё tarptautininkё patirtis rodo, kad dabartiniame etape verslui itin aktuali informacijos vadyba. Reikia tobulinti informacijos teikimo sistemà, kad þinotume, kas vyksta Europos bei Rytё rinkose.

Veþëjams teks ieðkoti naujё rezervё verslui plësti. Ðia kryptimi dabar intensyviai dirba asociacija, stiprindama Lietuvos kaip tranzito valstybës pozicijas. Stengiamasi sudaryti kuo palankesnes sàlygas laisvam ir greitam keleiviё bei kroviniё judëjimui, ieðkoma bûdё, kaip supaprastinti formalumus, susijusius su tranzito leidimais. Ðiё klausimё sprendimas - ir paèiё veþëjё, ir asociacijos vadovё nuolatinis rûpestis galvojant apie ¥Linavos" ateitá.

Artimiausios perspektyvos

Maþdaug dviem treèdaliais sumaþëjus TIR knygeliё pardavimui, ¥Linavos" sekretoriatas numato nuo liepos pradþios 20-25 þmonëmis sumaþinti darbuotojё skaièiё.

Ar bus siûloma prijungti ¥Linavos" servisà prie asociacijos kaip komerciná padaliná, paaiðkës po ekonominës analizës, kurià atlieka asociacijos specialistai, pasitelkї TUB A. Abiðala ir partneriai.

Greta to, numatoma plësti mokamas paslaugas veþëjams: tarpininkavimà iðduodant vizas, gràþinant PVM ið Lenkijos bei kitё ðaliё ir t. t.

Asociacija ¥Linava" taip pat numato Vakarё Europoje dirbantiems veþëjams iðdavinëti T 1 lakðtus su draudimo ir banko garantijomis, kurie bus alternatyva TIR sistemai. Tuo tikslu ¥Linava" jau pasiraðë bendradarbiavimo sutartá su Muitinës departamentu. Numatoma, kad per mënesá bus iðduodama apie du ðimtus tokiё lakðtё.

Dël PVM gràþinimo dabar intensyviai deramasi su Rusija. Tikimasi, kad ið pastarosios ðalies PVM bus galima susigràþinti jau ðiё metё pabaigoje. Po geguþës pirmosios, kada Lietuva tapo Europos Sàjungos nare, PVM galima susigràþinti ið visё ES ðaliё.

Bendradarbiavimas su IRU

Tarptautinë keliё transporto sàjunga, gyvuojanti nuo 1948 metё ir jungianti 180 nariё ið 67 valstybiё, savo veiklà apibendrintai ávardija kaip keliё transporto sistemos advokato funkcijà, t. y. IRU atstovauja veþëjё interesams pagrindinëse Europos tarptautinëse organizacijose. Rengdama transporto ástatymus, IRU bendradarbiauja su ávairiё ðaliё vyriausybëmis ir organizacijos narëmis - nacionalinëmis asociacijomis. Savo veikloje IRU vadovaujasi aukðtais transporto srities profesionalumo standartais, dabar organizacija ypaè akcentuoja du kriterijus - transporto saugumà ir ekologijà.

Vienas ið pagrindiniё IRU nuopelnё veþëjё verslui ir modernios visuomenës kûrimui yra TIR sistemos ádiegimas. Ði sistema - vienas ið paþangiausiё visuomenës laimëjimё transporto srityje, ji suteikia galimybї muitinës procedûras atlikti kroviniё pakrovimo ir iðkrovimo vietose. TIR sistema iðvadavo pasienio muitines nuo kroviniё kontrolës, tuo iðgelbëdama magistralinius kelius nuo transporto kamðèiё prie valstybiё sienё. TIR sistemos dëka muitinës procedûros yra atliekamos laiku ir kokybiðkai.

1992 m. geguþës 23 d. Lietuvos nacionalinë veþëjё automobiliais asociacija ¥Linava" tapo tikràja IRU nare. Nuo ðio laiko ¥Linava", bendradarbiaudama su IRU, atstovauja Lietuvos veþëjё interesams Europoje. Pagrindiniai reikalavimai IRU nariams - techninë automobiliё prieþiûra, geros veþëjё darbo sàlygos, veþimo srautё valdymas. Asociacija ¥Linava" ðioje tarptautinëje organizacijoje atstovauja Lietuvos veþëjams dviejose sekcijose - Keleiviё ir Kroviniё.

¥Linavos" bendradarbiavimas su IRU iðlieka ypaè svarbûs pleèiant verslà su Rytё valstybëmis, kuriose iki ðiol nëra analogiðkos alternatyvos TIR sistemai.


"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas