Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

ASMAP - 30 metё

Geguþës paskutiniàjà savaitї Rusijos Federacijos nacionalinë veþëjё automobiliais asociacija ASMAP ðventë 30 metё jubiliejё. Kolegas pasveikino ir asociacijos ¥Linava" delegacija, vadovaujama prezidento Algimanto Kondrusevièiaus.

Paþymëtina, kad asociacijai ASMAP nuo pat jos ákûrimo vadovauja prezidentas Jurijus Sergejevièius Suchinas.

Gauti Rusijos Federacijos leidimai

Lietuvos veþëjai Rusijos kroviniё gabenimo automobiliais rinkoje uþima treèià vietà (10 proc. rinkos). Juos lenkia baltarusiё (apie 20 proc.) ir lenkё (14 proc.) veþëjai. Tokius duomenis pateikia Rusijos Federacijos transporto ministerija.

Uþtikrinti stabilius dalykinius Lietuvos veþëjё verslo santykius su Rusija padeda tradicinis veþëjё nacionaliniё asociacijё - ¥Linavos" ir ASMAP - vadovё bendradarbiavimas. Kaip sakë asociacijos ¥Linava" prezidentas Algimantas Kondrusevièius, jis Maskvoje lankosi ne reèiau kaip kartà per mënesá. Tai padeda palaikyti gerus asmeninius kontaktus ir dalykinius santykius su partneriais.

Pastarasis Lietuvos veþëjё delegacijos vizitas á Maskvà buvo ypaè sëkmingas - papildomai gauta 17000 dviðaliё ir 2000 treèiёjё ðaliё leidimё.

Kontaktё mugë

2004 birþelio 23 d. Lietuvos ekonominës plëtros agentûra (LEPA) organizuoja Lietuvos ir Vokietijos ámoniё Kontaktё mugї, kuri vyks ¥Crowne Plaza" vieðbuèio konferencijё salëje (M. K. Èiurlionio g. 84, Vilnius). Planuojamas renginio laikas: 10.00-13.00 val.

Pagrindinis renginio tikslas - padëti susitikti dviejё ðaliё ámonëms, norinèioms ir galinèioms bendradarbiauti. Ið viso Kontaktё mugëje dalyvaus 20 Vokietijos gamybos ir prekybos ámoniё, pareiðkusiё norà surasti partneriё Lietuvoje.

Detalesnë informacija tel. (5) 264 90 75 ir (5) 264 90 75 .

Maskvoje - Lietuvos verslo klubas

2004 m. geguþës 26 d. Maskvoje ákurtas Lietuvos verslo klubas (LVK), vienijantis mûsё ðalies juridiniё asmenё registre áregistruotё ûkio subjektё dukterines ámones, bendras su Lietuvos kapitalu firmas, fizinius asmenis, atstovaujanèius mûsё gamintojams ir paslaugё teikëjams, Rusijos Federacijos ûkio subjektus, investavusius á Lietuvos ekonomikà.

Klubo direktoriumi iðrinktas dvylika metё Maskvoje dirbantis Rimas Kudzmanas (LAL atstovas), dël kurio kandidatûros sutarë visi steigëjai.

Steigiamajame susirinkime buvo iðrinkta septyniё nariё valdyba, kurios nariu tapo ir asociacijos ¥Linava" atstovybës Maskvoje vadovas Rimantas Budrevièius.

Valdybai pavesta paruoðti pasiûlymus dël klubo ástatё, reglamento, nario mokesèio dydþio, veiklos formё bei turinio. Valdyba taip pat ápareigota nustatyti LVK veiklos gaires ir prioritetus, atsiþvelgiant á Lietuvos verslo visuomenës interesus ir resursus bei ðalies uþsienio ekonomikos politines nuostatas.

Rimanto Budrevièiaus þodþiais tariant, jo uþduotis ne tik atstovauti Lietuvos veþëjams, bet ir rasti naudingё verslo kontaktё, propaguoti mûsё veþëjё teikiamas paslaugas. Tarp paèiё steigëjё yra potencialiё uþsakovё kroviniams gabenti - ¥Tegros investicija" (statybinës medþiagos), ¥Narbutas" (baldai), ¥Delada" (automobiliё atsarginës dalys) ir kt. Tai, kad ðis klubas yra aktualus ir su Rusija bendradarbiaujantiems veþëjams, rodo ¥Daisotros" pavyzdys - jos atstovas Eduardas Belousovas irgi buvo tarp steigëjё.

Klubo steigëjus pasveikino ir asociacijos ¥Linava" prezidentas Algimantas Kondrusevièius. Jis kartu su klubo valdybos nariais aptarë klubo tikslus, uþduotis ir vaidmená vienijant Lietuvos verslininkus, dirbanèius Rusijos Federacijoje.

¥Transporto pasaulio" informacija

Tarptautiniame muitinës ataðë

klube - ¥Linavos" atstovai

Geguþës 24 d. Maskvoje ávyko neeilinis Maskvos tarptautinio muitinës ataðë klubo posëdis. Jo organizatorius - IRU atstovybë Maskvoje.

Posëdyje dalyvavo IRU prezidentas P. Lerimans, IRU generalinis sekretorius M. Marmy, RF valstybinio muitinës komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas L. Lozbenka, IRU atstovybës Maskvoje vadovai, Lietuvos nacionalinës veþëjё automobiliais asociacijos ¥Linava" prezidentas A. Kondrusevièius, kitё nacionaliniё veþëjё asociacijё vadovai, RF muitinës brokeriё asociacijos vadovai, RF ekspeditoriё asociacijos vadovai, kiti klubo nariai.

Oficialioje posëdþio dalyje pasisakë IRU prezidentas
P. Lerimans. Praneðëjas apibûdino IRU veiklà, Kongreso Yokohamoje rezultatus, ypaè iðsamiai apþvelgë rezultatyvё IRU ir Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto bendradarbiavimà tobulinant muitinës veiklà. Kalbëtojas paþymëjo, kad tokio bendradarbiavimo rezultatas - naujasis RF muitinës kodeksas. Gerai ávertintas ir konstruktyvus IRU bendradarbiavimas su nacionalinëmis asociacijomis tobulinant tarptautiniё veþimё technologijas.

IRU generalinis sekretorius M. Marmy teigiamai ávertino Maskvos tarptautinio muitinës ataðë klubo ákûrimà bei jo veiklà. Praneðëjas pabrëþë pagrindiná klubo privalumà - galimybї tiesiogiai bendraujant teikti pasiûlymus, vertinimus dël RF muitinës veiklos RF valstybinio muitinës komiteto vadovams, keistis informacija bei nuomonëmis su klubo nariais dël kitё ðaliё muitiniё veiklos.

RF VMK pirmininko pirmasis pavaduotojas L. Lozbenka praneðime paminëjo VMK svarbà RF ekonomikoje. RF VMK surenkami mokesèiai sudaro apie 40% RF biudþeto. Kiekvienà dienà RF VMK á ðalies biudþetà surenka apie 120 mln. JAV doleriё. Veþimai sausuma sudaro 70% visё gabenimё Rusijos Federacijoje, todël tarptautiniai veþimai automobiliё transportu vertinami kaip ekonomiðkai potenciali ir svarbi ðalies ûkiui verslo sritis. RF VMK pirmininko pirmasis pavaduotojas L. Lozbenka paminëjo pagrindinї komiteto strateginї kryptá - nevarþyti rinkos dalyviё sudëtingomis mokesèiё schemomis, o bendradarbiaujant su tarptautinëmis organizacijomis, tobulinant ástatymus sukurti verslui palankias sàlygas. Dël ðiё prieþasèiё klubo teikiami pasiûlymai, pastabos, nuomonës bus vertinamos rimtai ir atsakingai.

Naujiesiems klubo nariams - IRU prezidentui P. Lerimansui bei IRU generaliniam sekretoriui M. Marmy - ðiame posëdyje buvo áteikti nariё paþymëjai.

Lietuvos nacionalinës veþëjё automobiliais asociacijos ¥Linava" prezidentas Algimantas Kondrusevièius ir atstovybës Maskvoje vadovas Rimantas Budrevièius ðiame posëdyje buvo priimti á klubo narius, o pasiraðydami stojimo á klubà protokolà, oficialiai patvirtino savo dalyvavimà ir atstovavimà asociacijai klubo veikloje.

Vidmantas KLIUKAS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas