Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Rumumnija

Rumunijos veþëjё asociacijos UNTRR ir ARTRI informavo, jog Rumunijoje pasikeitë rinkliavё, taikomё uþ vaþiavimà per Dunojaus upës tiltus Fetesi-Cernavoda ir Giurgeni-Vadu Oii, tarifai keleiviniam ir krovininiam transportui.

Ðià informacijà galite rasti asociacijos ¥Linava" interneto svetainëje paskelbtame Transporto þinyne (prie nuorodos ¥Informacija veþëjams"):

• Rumunija // Keleivinis transportas // Rinkliavos/keliё naudotojё

mokesèiai

• Rumunija // Krovininis transportas // Rinkliavos/keliё naudotojё

mokesèiai

Vokietija

Vokietijos Federalinë krovininio transporto biuro (BAG) spaudos tarnyba informavo, jog nuo ðiol baudas ir garantijas galima sumokëti ne tik grynaisiais pinigais, elektronine grynёjё pinigё sistema (EC) ar ¥Maestro" kortelëmis, bet ir VISA, ¥Mastercard"/¥Eurocard" ir ¥American Express" kreditinëmis kortelëmis.

Dël detalesnës informacijos praðome kreiptis á p. Detlev Junker (BAG):

tel. +221 5776-1620

faks. +221 5776-1625

Lietuva-Lenkija

Valstybës sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalё ministerijos informavo, kad nuo 2004 m. geguþës 19 dienos per Lazdijё-Aradnikё valstybës sienos perëjimo punktà leidþiama vykti krovininiams automobiliams, kuriё bendra masë nevirðija 7,5 t.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas