Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TimoCorn TRUCK & CARGO

Europietiška laisvų krovinių ir autotransporto sistema

Iðlaikyti pusiausvyrà tarp gabenamё kroviniё ir transporto pajëgumё - pagrindinis kiekvieno transporto vadybininko tikslas. Kroviniё ir autotransporto birþos, tokios kaip TimoCom TRUCK & CARGOÒ, dëka ðis siekis gali tapti tikrove. Birþa gali padëti ekspeditoriams ir veþëjams pagerinti veþimё organizavimà, nes:

• sumaþins tuðèius vaþiavimus: jeigu trûksta tinkamo krovinio, padës já rasti.

• optimizuos iðteklius: laisvus krovinius padës gabenti savo transportu kiti TimoCom sistemos vartotojai.

Taip programa gali padëti ámonëms uþsidirbti papildomё pajamё ir greitai susigràþinti abonementiná mokestá.

Todël per 13 000 birþos dalyviё ið ávairiё ðaliё nenorëtё dirbti be TimoCom TRUCK & CARGOÒ: joje 39 000 naudotojё siûlo per 42 000 laisvё kroviniё ir laisvё transporto priemoniё.

Daugelyje Europos ðaliё TimoCom TRUCK & CARGOÒ yra savo srities lyderis, o ypaè svarbià vietà ði birþa uþima Vokietijoje ir kitose Rytё Europos ðalyse. TimoCom vartotojё spektras labai platus: nuo individualiё ámoniё iki dideliё ekspediciniё kompanijё, vertinanèiё aukðtà profesionalumà.

TimoCom TRUCK & CARGOÒ programa buvo sukurta atsiþvelgiant á transporto ámoniё reikmes: kartu dirbo patyrї ekspeditoriai ir programuotojai, galvodami visё pirma apie vartotojo patogumà. Programa tapo greitu bei pigiu árankiu, skirtu kiekvienam vadybininkui, padësianèiu optimizuoti iðteklius ir garantuoti krovinio punktualё gabenimà.

Norint naudotis ðia programa, nebûtina bûti programuotoju. Viskas, ko reikia, - kompiuteris su internetu. Pagrindinis operacinis meniu valdomas keletu mygtukё, leidþianèiё lengvai naudotis ir sparèiai dirbti su programa. Vieno telefono skambuèio arba elektroninio laiðko daþnai uþtenka atsakant á sudominusá pasiûlymà pradëti bendradarbiavimà.

TimoCom sëkmës raktas:

• Programoje 16 Europos kalbё, tarp jё ir lietuviё.

• Su TimoCom TRUCK & CARGOÒ ekspeditoriai ir veþëjai ið 42 ðaliё gali pradëti bendarbiavimà virtualioje rinkoje, lengvai uþmezga kontaktus tarp Lietuvos ir Vakarё Europos partneriё.

• Patyrїs personalas rûpinasi vartotojais ið ávairiё ðaliё, suteikia pagalbà gimtàja kalba. Vakarё Europos klientus aptarnauja pagrindinë buveinë Diuseldorfe (Vokietija), o atstovybë Lenkijoje pasirûpins kiekvienu klientu ið Lietuvos. Filialai Vengrijoje ir Èekijoje rûpinasi vartotojais ið Rytё Europos.

TimoCom teikiama paslauga - aukðèiausios klasës: per keturiё savaièiё nemokamà testavimo laikotarpá, siûlomà kiekvienam potencialiam vartotojui, nauji klientai gali ásitikinti programos galimybëmis. Ðiuo pradiniu laikotarpiu kiekvienas vartotojas gali naudotis duomenё baze ir suþinoti apie visus laisvus krovinius bei transporto priemones. Papildomas privalumas - klientё aptarnavimo vadybininkai bei programuotojai visada pasirengї atsakyti á visus klausimus. Jeigu kiltё keblumё dël piktybiðkё vartotojё, rastё TimoCom TRUCK & CARGOÒ duomenё bazëje, mûsё juristё skyrius mielai padës iðsprїsti problemas.

Visi potencialûs naudotojai gali patys ásitikinti, kokià naudà duos TimoCom TRUCK & CARGOÒ, uþteks apsilankyti mûsё interneto svetainëjë: www.timocom.com. Klientё aptartavimo vadybininkë, dirbanti su Lietuvos vartotojais, Boþena Èerniavska, atsakys á visus Jûsё klausimus, todël skambinkite telefonu +48 67 352 14 85 arba raðykie
el. paðtu: BCzerniawska@timocom.com.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė