Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Nuo kongreso iki kongreso

Asociacijos „Linava“ veiklos kronika

2003 05 09 - 2004 06 18

GEGUÞË

Geguþës 9 d. „Le Meridien Villon" vieðbutyje ávyko asociacijos „Linava" XIII kongresas. Jame dalyvavo 291 asociacijos narys. Ataskaitiná praneðimà padarë asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevièius, apþvelgїs vieneriё metё veþëjё veiklos rezultatus, problemas bei perspektyvas. Asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys analizavo, kaip dirba nauja sekretoriato struktûra. XIII asociacijos „Linava" kongresas, ávertinїs regioniniuose susirinkimuose ir ðiame kongrese pasakytas mintis, kritines pastabas bei pasiûlymus, ápareigoja asociacijos „Linava" prezidiumà ir sekretoriatà:

1. Siekti, kad bûtё tobulinama ástatyminë bazë ir gerinama keliё transporto ir tranzito verslo aplinka.

2. Tїsti konstruktyvё bendradarbiavimà su valstybinëmis ir kitomis Lietuvos bei uþsienio institucijomis, sprendþiant veþëjams iðkylanèias problemas.

3. Rengti transporto ámoniё ekonominës veiklos rodikliё skaièiavimo metodikas, skatinti veþëjus analizuoti ámoniё ekonominї finansinї veiklà.

4. Siekti Lietuvos veþëjё konkurencingumo su visё Europos ðaliё veþëjais, ástojus á ES, keliant jё kvalifikacijà, gerinant ámoniё darbo organizavimà. Bendradarbiaujant su kitomis transporto ðakomis kurti integruotà á ES transporto infrastruktûrà ir kartu su valstybinëmis institucijomis atstovauti ginant Lietuvos transporto sektoriaus interesus ES valdymo struktûrose.

5. Uþtikrinti tolimesná TIR sistemos funkcionavimà Lietuvai ástojus á ES, atkreipiant ypatingà dëmesá á TIR sistemos veikimà Rytё Europos ðalyse, diegiant naujoves, uþtikrinanèias garantijё sistemos efektyvumà, atsakomybës uþ TIR procedûrё paþeidimus grieþtinimà ir kontrolës stiprinimà.

6. Tobulinti mokymo sistemà transporto darbuotojams rengti, siekti, kad vairuotojё rengimui bûtё suteiktas prioritetas, propaguoti vairuotojo tarptautininko profesijà.

7. Kartu su Lietuvos nacionaline ekspeditoriё asociacija „Lineka" siekti, kad ekspeditoriё veikla bûtё sertifikuojama, o ekspeditoriams bûtё privalomas profesinio pasirengimo egzaminas.

8. Kartu su Savivaldybiё asociacija ir valdþios institucijomis uþtikrinti, kad bûtё visiðkai kompensuojami keleiviё veþëjё nuostoliai, patiriami dël visuomenei bûtinё keleivinio keliё transporto paslaugё teikimo, ir negautos pajamos dël keleiviams teikiamё lengvatё.

9. Kartu su savivaldybëmis ir kitomis kompetentingomis institucijomis siekti, kad bûtё iðgyvendintas nelegalus keleiviё veþimo verslas.

10. Pritarti IRU nuostatai, jog keliё mokesèiё iðlaidos turi bûti perkeliamos paslaugё vartotojams.

11. Aktyviai dalyvauti pritraukiant ES lëðas profesiniam rengimui, infrastruktûros sukûrimui ir gamtosaugos programoms.

12. Uþtikrinti, kad bûtё vykdomas prezidiumo patvirtintas priemoniё planas, sudarytas regioniniuose susirinkimuose iðkeltiems klausimams sprїsti.

13. Vykdyti periodiná ekonominës veiklos monitoringà, atlikti ástatymё, reglamentuojanèiё veþëjё mokesèius bei turinèiё átakos transporto politikai, analizї.

14. Ápareigoti asociacijos prezidiumà aktyviai dalyvauti steigiant logistikos centrus Lietuvoje, uþtikrinti asociacijos dalyvavimà ðiё centrё veikloje bei formuojant politikà.

Geguþës 10-11 d. Augustave vyko III Lietuvos ir Lenkijos ekonomikos forumas, kurio plenariniame posëdyje „Transportas ir investicijos" dalyvavo asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius. Buvo aptartos keliё transporto perspektyvos, daug dëmesio skirta ir kuriamam logistikos centrё, kaip vieno ið esminiё transporto infrastruktûros tobulinimo elementё, tinklui Lietuvoje pristatyti.

Geguþës 15 d. Budapeðte vyko specialus IRU nariё asociacijё ið ES ðaliё kandidaèiё posëdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava" transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Ðiame posëdyje svarstyti veþëjams aktualûs klausimai, susijї su ES plëtra. Pasisakiusieji daug dëmesio skyrë veþëjё asociacijё vaidmeniui ðalyse kandidatëse, jungiant ir paremiant ðalies viduje dirbanèias transporto ámones. Buvo paþymëta, jog ðalims kandidatëms labai svarbus pereinamasis laikotarpis, per kurá privaloma ádiegti tachografus ir pasiekti reikiamà finansiná pajëgumà.

Geguþës 15-17 d. Kaune vyko treèioji miesto verslo, mokslo ir kooperacijos potencialo paroda „Kaunas 2003". Tarp dalyviё buvo ir ámoniё, susijusiё su transporto verslu.

Geguþës 19 d. Vilniuje pradëjo veikti UAB „Linavos" servisas nauja moderni automatinë ðepetinë sunkveþimiё plovykla, teikianti paslaugas veþëjams ypaè palankiomis kainomis.

Geguþës mën. vyko þemdirbiё keliё blokada. Asociacija „Linava" kreipësi á Lietuvos Respublikos þemës ûkio rûmё pirmininkà Jonà Ramonà, ragindama atsisakyti ketinimё blokuoti kelius ir nesiimti jokiё neteisëtё veiksmё, kurie galëtё pakenkti Lietuvos veþëjё verslui.

Geguþës 20 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius ir Susisiekimo ministerijos valstybës sekretorius A. Maèiulis susitiko su Vokietijos Ðlëzvigo-Holðteino federalinës þemës (centras - Kylis) ekonomikos, technologijё ir susisiekimo ministro Berndo Rohwero vadovaujama delegacija. Susitikime aptartos transporto politikos gairës Baltijos jûros regione, problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos veþëjai, vykdami sausumos keliais ið Lietuvos á Centrinї ir Rytё Europà, greitkelio „Via Baltica " perspektyvos, Europos Sàjungos techniniё normё diegimas Lietuvoje ir kiti klausimai. Nemaþai dëmesio skirta logistikos centrё veiklai, jё funkcijoms ir perspektyvoms aptarti.

Geguþës mën. asociacija „Linava" ir Lietuvos veþëjё grupë dalyvavo Miunchene, Vokietijoje, vykusioje IX tarptautinëje logistikos, telematikos, keleivinio ir krovininio transporto parodoje „TRANSPORT LOGISTIC 2003". Parodos temos: logistika, IT sistemos, telematika, technologinis transportas ir þaliavё srautai, krovininio bei visuomeninio transporto sistemos ir paslaugos. 2003 metais parodoje dalyvavo per 1000 dalyviё ið daugiau nei 40 ðaliё. Palyginti su ankstesne paroda, dalyviё skaièius iðaugo 80 proc.

Geguþës 30 d. Susisiekimo ministerijoje ávyko pasitarimas dël neteisëtos keleiviё veþimo veiklos ir bûdё uþkirsti kelià ðiai veiklai. Pasitarime dalyvavo Susisiekimo ministerijos, VKTI, Valstybinës darbo inspekcijos, Ekonominës ir finansё nusikaltimё tyrimo tarnybё prie VRM, Lietuvos savivaldybiё asociacijos, asociacijos „Linava", Valstybinës mokesèiё inspekcijos atstovai ir keletas keleiviё veþëjё atstovё. Buvo iðklausyti visi pasitarimo dalyviai ir priimtas sprendimas kreiptis á Vyriausybës kanclerá siûlant sudaryti tarpþinybinї grupї problemai sprїsti.

BIRÞELIS

Birþelio 11-13 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Austrijos bendros keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo asociacijos ¥Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir specialistë L. Bajorûnienë. Daugiausia diskusijё kilo svarstant leidimё kvotё nustatymà.

Austrijos delegacija informavo, jog nuo 2004 m. sausio 1 d. áveda elektroninї keliё mokesèiё mokëjimo sistemà. Mokesèius reikës mokëti uþ transporto priemones, kuriё bendras svoris virðija 3,5 t. Mokesèio dydis priklausys nuo aðiё skaièiaus ir nuvaþiuoto atstumo. Mokëti reikës uþ vaþiavimà nustatytais greitkeliais. Palyginti su dabar galiojanèiais mokesèiais, jie padidës apie 2 kartus.

Birþelio 12 d. vykusiame asociacijos ¥Linava" prezidiumo posëdyje buvo svarstomi ðie klausimai: XIII kongreso rezultatai ir rezoliucijos ágyvendinimo planas, asociacijos informacinës sistemos tobulinimas, ekspedicinës veiklos atsakomybës reglamentavimas, asociacijos stojimas á Tarptautinї visuomeninio transporto asociacijà (UITP) bei kiti klausimai. Aptardamas XIII kongresà, asociacijos prezidentas A. Kondrusevièius paþymëjo, kad nariё dalyvavimas jame nebuvo aktyvus, todël ateityje reikëtё atkreipti dëmesá á veþëjё suinteresuotumà dalyvauti asociacijos valdyme. Prezidiumo nariai aptarë kongrese priimtus nutarimus, rezoliucijà bei pateiktus pasiûlymus. Apsvarsèius visus punktus, nutarta parengti konkretё planà rezoliucijoje iðvardintiems uþdaviniams pasiekti. A. Baranauskas informavo prezidiumà, kad asociacijai ¥Linava" bûtё tikslinga dalyvauti Tarptautinëje visuomeninio transporto asociacijos (UITP) darbe, nes ðioje pasaulinëje visuomeninio transporto asociacijoje yra per 2000 nariё ið 80 ðaliё. Organizacijos veikla bûtё naudinga Lietuvos visuomeninio transporto plëtrai. Aptarїs pasiûlymà, prezidiumas pritarë asociacijos stojimui á UITP.

Birþelio 17 d. „Linava" ir Lietuvos nacionalinë ekspeditoriё asociacija „Lineka" pasiraðë memorandumà dël bendradarbiavimo, sprendþiant transporto-ekspediciniё bendroviё patikimumo problemà. Ðiuo metu ekspeditoriё veikla nei licencijuojama, nei sertifikuojama, nei registruojama. Jiems taip pat neprivalomas profesinës kvalifikacijos egzaminas. Ekspedijavimo versle taikomas rinkos liberalizavimo principas sukelia nemaþai problemё atsiskaitant uþ transporto paslaugas. Veþëjai vis daþniau susiduria su nesàþiningais ekspeditoriais, kurie ákuria vienadienes bendroves, neatsiskaito uþ suteiktas paslaugas ir bankrutuoja.

Asociacijos „Linava" ir „Lineka" suinteresuotos, kad ekspeditoriai ir veþëjai taptё patikimais verslo partneriais, ir iðreiðkia tvirtà pasiryþimà bendradarbiauti, siekdamos apsaugoti ekspedijavimo verslà nuo nepatikimё ûkio subjektё.

Birþelio 18-19 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Ukrainos bendros keliё transporto komisijos posëdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos ¥Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Svarbiausias derybё klausimas - leidimё tarptautiniams kroviniё veþimams kvotё nustatymas.

Birþelio 25-26 d. Svetlogorske (Kaliningrado sritis) vyko IRU ryðiё su NVS ðalimis komiteto posëdis, kuriame dalyvavo Baltijos jûros regiono valstybiё, NVS ðaliё nacionaliniё veþëjё automobiliais asociacijё ir IRU atstovai. Posëdyje buvo kalbama apie transporto verslo sàlygё pasikeitimà po Europos Sàjungos plëtros, akcentuojant jos pasekmes tiek ES, tiek NVS ðaliё veþëjams. Diskusijoje aptartos alternatyvios TIR sistemai tranzito schemos, tarptautiniё kroviniё tranzito proble

mos, nacionaliniё veþëjё asociacijё veikla ir jё prisitaikymas prie taisykliё, galiojanèiё tarptautinëje veþimё rinkoje. IRU generalinis sekretorius Martinas Marmy iðdëstë IRU pozicijà dël TIR sistemos funkcionavimo.

LIEPA

Liepos 10 d. asociacijos „Linava" prezidiumo posëdyje aptarti per prezidiumo veiklos metus nuveikti darbai, pristatytos prezidiumo nariё, sekretoriato, sekcijё bei komitetё ataskaitos, vykdomi darbai ir jё perspektyvos. Asociacijos „Linava" viceprezidentas M. Grigelis prezidiumo narius supaþindino su Keleivinio transporto sekcijos darbu: patvirtinta kompensavimo tvarka, sëkmingai renkamais ir analizuojamais duomenimis apie keleivinio transporto veiklà, organizuojamais kursais su savivaldybiё atstovais ir kt. Finansё ir biudþeto komiteto pirmininkas R. Poðiûnas pristatë minëto komiteto veiklà sprendþiant ekonominius bei finansinius klausimus. Teisiniё ir organizaciniё reikalё komiteto pirmininkas Z. Buivydas bei Profesinio ugdymo komiteto pirmininkas A. Kaèinskas informavo prezidiumà apie jё vadovaujamё komitetё atliktà darbà. UAB „Linavos" servisas valdybos pirmininkas K. Ðarkauskas aptarë per veiklos metus sprїstus klausimus dël pirkëjё atsiskaitymo laiku uþ prekes ir paslaugas, dël pastato rekonstrukcijos, teikiamё paslaugё iðplëtimo, kokybës gerinimo ir kt. Ðiuo metu daug dirbta, ágyvendinant centralizuoto kuro pripylimo sistemà Lenkijoje. Asociacijos sekretorius A. Baranauskas kalbëjo apie valdþios institucijё ruoðiamà projektà. Prezidiumo posëdyje aptartas Keliё fondo mokesèiё klausimas. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevièius paþymëjo, kad mokesèiё uþ transporto priemones didinimas yra neargumentuotas ir su juo negalima sutikti. Vyriausybë turëtё ieðkoti kitё rezervё: didëja akcizas uþ dyzelinà ir kartu áplaukos á Keliё fondà, neapmokestintas lengvasis transportas ir kt.

RUGPJÛTIS

Rugpjûèio 7 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius dalyvavo susitikime su Lenkijos Bialystoko teritorijos keliё transporto inspekcijos vadovybe. Susitikime aptarti aktualûs Lietuvos veþëjams klausimai dël eismo sàlygё, jё laikymosi tvarkos bei iðkilї ginèytini klausimai tarp inspekcijos pareigûnё ir veþëjё.

Rugpjûèio 7-8 d. Ðveicarijoje vyko eilinis Lietuvos ir Ðveicarijos bendros keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Derybose daugiausia buvo diskutuota dël leidimё kroviniё veþimams kvotё nustatymo.

Rugpjûèio 20 d. Susisiekimo ministerijoje ávyko susitikimas su Baltarusijos Respublikos delegacija. Susitikime dalyvavo ir asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius. Buvo aptartas bendradarbiavimas tarp abiejё valstybiё transporto srityje bei Lietuvos, kaip tranzito valstybës, perspektyvos.

Rugpjûèio 20 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius, Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis bei „Linavos" mokymo centro direktorius J. Salenekas susitiko su Lietuvos darbo birþos Darbo pasiûlos ir paklausos skyriaus vedëju A. Ðlekiu aptarti asociacijos bei darbo birþos galimybiё rengiant tolimёjё reisё vairuotojus. Susitikime nutarta parengti Darbo birþos bei asociacijos „Linava" bendradarbiavimo susitarimà, kuriame bûtё numatyti konkretûs abiejё institucijё darbai siekiant iðsprїsti ðià opià problemà.

Rugpjûèio 22 d. asociacijoje „Linava" vieðëjo Rusijos Federacijos nacionalinës muitinës brokeriё asociacijos generalinis direktorius Igoris Orlenka. Sveèias susipaþino su asociacijos veikla, struktûra ir Lietuvos transporto sistemos organizavimu, apsilankë asociacijos bûstinëse. Lietuvos ir Rusijos asociacijё atstovai sutarë, kad pagrindinis ðiandienos uþdavinys - greitas tarptautiniё kroviniё gabenimas á pristatymo vietà, kontroliuojant muitinës institucijoms. Susitikime asociacijos prezidentas A. Kondrusevièius ir I. Orlenka pasiraðë bendradarbiavimo susitarimà, kuris numato apsikeitimà informacija tarp abiejё ðaliё bei bendradarbiavimà, praktiðkai taikant naujas muitinës technologijas, taip pat ir elektroniná deklaravimà.

Rugpjûèio mën. asociacijos "Linava" TIR departamentas iðsikelia á naujas patalpas, Jankiðkiё g. 41, Vilnius.

RUGSËJIS

Rugsëjo 1 d. Lietuvos muitinë pradëjo iðduoti veþëjams Keliё transporto priemoniё, skirtё kroviniams gabenti su muitinës plombomis, tinkamumo liudijimus. Iki tol tai darydavo Lietuvos nacionalinë veþëjё automobiliais asociacija „Linava".

Tinkamumo liudijimai, iðduoti asociacijos „Linava" iki 2003 m. rugpjûèio 31 d., galioja iki 2004 m. rugpjûèio 31 d., jeigu jie nëra susidëvëjї ir nepasibaigїs jё galiojimo laikas. Iki 2004 m. rugsëjo 1 d. visi Lietuvoje registruoti veþëjai turi pasikeisti tinkamumo liudijimus.

Rugsëjo 3 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius dalyvavo investuotojё apskritojo stalo susitikime, skirtame pristatyti logistikos centrui Klaipëdoje. Ðiame susitikime buvo kalbama apie teisinius ir finansinius centro ásteigimo aspektus, pristatyta jo vizija ir strategija bei projekto ágyvendinimo etapai.

Rugsëjo 3 d. Lietuvos Vyriausybë pritarë nutarimo „Dël komandiruoèiё sànaudё atskaitymo ið pajamё tvarkos patvirtinimo" papildymui, kurá teikë LR finansё ministerija. Galiojanti komandiruoèiё sànaudё atskaitymo tvarka papildyta nuostata, numatanèia neapmokestinti dienpinigiё, jeigu jё bendra suma per mënesá nevirðija 50 proc. darbuotojo darbo uþmokesèio. Ðià ribà virðijanti suma turëjo bûti apmokestinta ta paèia tvarka, kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos. Taip esà bûtё suvienodintas dienpinigiё apmokestinimas su kompensacijё uþ kilnojamojo pobûdþio darbà mokëjimo tvarka. Pastaroji darbo forma daugeliu aspektё panaði á darbà komandiruotëse, todël skirtingas jё apmokestinimo reþimas esàs nepagrástas.

Rugsëjo 4 d. Ðiauliuose ávykusiame asociacijos „Linava" prezidiumo posëdyje vienu ið aktualiausiё klausimё buvo Vyriausybës pritarto nutarimo „Dël komandiruoèiё sànaudё atskaitymo ið pajamё tvarkos patvirtinimo" papildymo, svarstymas. Ðis Vyriausybës nutarimas tarp veþëjё sukëlë nemaþai diskusijё ir pasipiktinimà. Posëdþio dalyviai paþymëjo, jog Vyriausybës nutarimas þlugdys Lietuvos veþëjё verslà ir turës neigiamos átakos jё konkurencingumui. Todël buvo nutarta iðplatinti asociacijos „Linava" pareiðkimà, kuriuo pareikðtas protestas prieð naujàjà komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarkà.

Rugsëjo 5 d. Ðiauliё tarptautiniame oro uoste vyko tolimёjё reisё vilkikё ir tarpmiestiniё autobusё vairuotojё VII konkursas-varþybos, kuriose dalyvavo 47 vilkikё, 39 autobusё vairuotojai.

Rugsëjo 8 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius, prezidiumo narys R. Malkevièius ir generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su Lietuvos susisiekimo ministru Z. Balèyèiu ir aptarë naujàjà komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarkà. Asociacijos „Linava" vadovybë informavo ministrà apie galimas naujojo nutarimo pasekmes keliё transporto verslui ir uþtikrino, kad asociacija savo veikloje visada siekë keliё transporto verslo skaidrumo ir legalumo.

Rugsëjo 8 d. Lietuvos pramonininkё konfederacijos viceprezidento ir asociacijos „Linava" prezidento A. Kondrusevièiaus iniciatyva ávyko Lietuvos pramonininkё konfederacijos, asociacijos „Linava", ekspeditoriё asociacijos „Lineka" bei laivё savininkё atstovё susitikimas, kuriame konstatuota: naujasis nutarimas didþiausià neigiamà átakà turës transporto srièiai - ekspeditoriams, keliё transportininkams, jûrininkams.

Rugsëjo 9 d. Finansё ministerijoje Seimo nariё R. Valèiuko, V. Stankevièiaus ir V. Karbauskio iniciatyva ávyko Lietuvos laivё savininkё asociacijos bei asociacijos „Linava" pasitarimas su Finansё, Socialinës apsaugos ir darbo bei Susisiekimo ministerijё atstovais. Asociacijos „Linava" generalinio sekretoriaus V. Gilio teigimu, veþëjё ir transportininkё verslas patirtё nemaþё nuostoliё, nes pajamos ir iðlaidos suplanuotos iki finansiniё metё pabaigos. Apmokestinus komandiruoèiё dienpinigius, veþëjё iðlaidos padidëtё iki 12 proc., o grynasis pelnas tesiekia 5-10 proc. V. Gilys uþtikrino Finansё ministerijos pareigûnus, kad asociacija netoleruos komandiruoèiё dienpinigiais piktnaudþiaujanèiё veþëjё.

Rugsëjo 9 d. asociacijos „Linava" Keleivinio transporto sekcijos biuro posëdyje aptarti aktualûs keleivinio transporto klausimai.

Rugsëjo 10 d. „Linavos" mokymo centro salëje ávyko iðplëstinis asociacijos „Linava" Krovininio ir Keleivinio transporto sekcijё posëdis, jame svarstytas Lietuvos Vyriausybës patvirtintas nutarimas „Dël komandiruoèiё sànaudё atskaitymo ið pajamё tvarkos patvirtinimo" papildymas. Ðis dokumentas paskelbtas „Valstybës þiniose" ir turëjo ásigalioti nuo 2003 spalio 1 d. Nutarime pateikta naujoji veþëjё komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarka. Posëdyje taip pat dalyvavo Seimo nariai R.Valèiukas,
V. Stankevièius ir A. Vazbys, Susisiekimo ministerijos Keliё ir keliё transporto departamento direktoriaus pavaduotojas A. Romanavièius.

Rugsëjo 9-10 d. Poiana Brasove (Rumunija) ávyko muitinës reikalё komisijos posëdis, kuriame svarstyta TIR knygeliё iðdavimo skaièiaus prognozës 2004-2005 m., atsiþvelgiant á Europos Sàjungos (ES) plëtrà ir naujё TIR „geografiniё teritorijё" átakà; klastoèiё TIR sistemoje prevencija, TIR konvencijos straipsniё, susijusiё su ágaliojimo naudotis TIR sistema suteikimu, laikinu apribojimu ir atðaukimu, nagrinëjimas; vagysèiё, gabenant krovinius TIR transportu, pasekmës. Posëdyje pateikta informacija apie sprendimus, priimtus WP.30 posëdþiuose ir kitose Jungtiniё Tautё institucijose, apie Europos Sàjungos muitinës kodeksà ir Europos Sàjungos standartinї garantijos sutartá, apie informaciniё technologijё projektus (ASK-TIR, SAFE TIR ir CUTE-WISE) ir suderinimo procedûras.

Rugsëjo 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo Biudþeto ir finansё komitete ávyko susitikimas, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas A. Butkevièius, finansё viceministras V. Vasiliauskas, Finansё ministerijos Mokesèiё departamento direktorë I. Ðimonytë bei asociacijos „Linava" vadovybë.

Susitikime aptartos Vyriausybës nutarimo dël komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo pasekmës Lietuvos transporto sektoriui. Asociacija „Linava" dar kartà pabrëþë, kad nauja tvarka gali suþlugdyti keliё transporto verslo ðakà. Iðklausїs visus argumentus dël komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo, Seimo Biudþeto ir finansё komitetas rekomendavo Lietuvos Vyriausybei persvarstyti nutarime apibrëþtas sàlygas.

Rugsëjo 15 d. asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir skyriaus ekonomistë D. Andriuðkevièienë susitiko su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybës departamento direktoriumi A. Èepele ir kalbëjosi dël padangё utilizavimo dvigubo mokesèio panaikinimo.

Rugsëjo 18 d. ávyko asociacijos „Linava" vadovybës ir jos nariё susitikimas su finansё viceministru V. Vasiliausku. Susitikime buvo diskutuojama dël Vyriausybës patvirtintos naujos komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarkos. Veþëjai siekë iðsiaiðkinti Finansё ministerijos priimto sprendimo motyvus ir argumentus, taip pat akcentavo Lietuvos stojimà á Europos Sàjungà teigdami, kad tokiu sprendimu ne tik þlugdomas nacionalinis verslas, bet ir maþinamas viso Lietuvos keliё transporto sektoriaus konkurencingumas.

Rugsëjo 18 d. ávyko asociacijos „Linava" Krovininio transporto sekcijos posëdis, kuriame buvo pristatyta PVM

gràþinimo ið uþsienio valstybiё tvarka, Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, bei PVM gràþinimo ið Lenkijos eiga.

Posëdyje svarstytas aktualus veþëjams klausimas - Lietuvos Vyriausybës nutarimas dël komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo ir jo pasekmiё transporto verslui. Ðio klausimo svarstyme taip pat dalyvavo finansё viceministras V. Vasiliauskas, Seimo nariai I. Degutienë, A. Vazbys, R. Valèiukas, R. Karbauskis bei Lietuvos pramonininkё konfederacijos viceprezidentas M. Aleliûnas.

Rugsëjo 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas R. Paksas priëmë finansё ministrї D. Grybauskaitї, finansё viceministrà V. Vasiliauskà, susisiekimo viceministrà V. Ponomariovà, asociacijos „Linava" prezidentà A. Kondrusevièiё ir Laivё savininkё asociacijos prezidentà V. Lygnugará. Susitikime buvo kalbama apie naujà komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarkà ir jos átakà transporto sektoriui.

Susitikime akcentuota, jog nutarimas dël komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo turës neigiamё pasekmiё visam Lietuvos keliё transporto verslui ir gali suþlugdyti vienà ið prioritetiniё valstybës ûkio ðakё. A. Kondrusevièius minëjo, kad nutarimas ne tik turës átakos transporto ámoniё verslo sàlygoms, bet ir atsilieps 16 tûkst. tolimёjё reisё vairuotojё, dirbanèiё ðiame versle. Lietuvos Prezidentas R. Paksas praðë finansё ministrës D. Grybauskaitës pagrásti naujos apmokestinimo tvarkos bûtinybї.

Rugsëjo 23 d. ávykusiame asociacijos „Linava" vadovybës ir Finansё ministerijos susitikime bei derybose, ávertinus asociacijos pateiktus argumentus, buvo sutarta, kad komandiruoèiё dienpinigiai nebus apmokestinami tuo atveju, jei vairuotojams bus mokamas minimalus mënesinis atlyginimas - 450 Lt. Nuo 2004 metё spalio 1 d. vairuotojams mokama alga turësianti bûti padidinta iki beveik 600 Lt per mën. Nauja nustatyta tvarka galiosianti iki Lietuvos ástojimo á Europos Sàjungà, t. y. 2004 m. geguþës 1 d. Po to komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarka vël bus svarstoma ir dël jos diskutuojama.

Rugsëjo 23-26 d. Þenevoje vyko Jungtiniё Tautё Europos Ekonominës komisijos Keliё transporto komiteto darbo grupës muitinës klausimais (WP.30) posëdis, kuriame apþvelgti TIR konvencijos revizijos etapai, polemizuota dël TIR konvencijos taikymo: TIR vykdomosios tarybos, TIR sekretoriato ir IRU vaidmens bei funkcijё, aptarti SafeTIR, mokestiniё pretenzijё sprendimo klausimai. Susitarianèios ðalys informuotos, jog pasiraðyta sutartis tarp Jungtiniё Tautё Europos Ekonominës komisijos ir IRU dël TIR knygeliё spausdinimo bei platinimo.

Rugsëjo 25 d. ávykusiame iðplëstiniame asociacijos „Linava" prezidiumo ir Krovininio transporto sekcijos posëdyje taip pat buvo aptarta komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarka ir pristatyti asociacijos „Linava" vadovybës derybё rezultatai su Finansё ministerija.

Rugsëjo 25-26 d. Liuksemburge vyko eilinis 12-asis Baltijos ir Beniliukso valstybiё Jungtinio keliё transporto komiteto posëdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Ilgiausiai diskutuota apie bûsimà Baltijos valstybiё narystї Europos Sàjungoje ir su tuo susijusius kroviniё leidimё sistemos pasikeitimus.

Rugsëjo 26 d. Þenevoje asociacijos „Linava" generalinis sekretorius V. Gilys, TIR departamento direktorius H. Giedrys, Pretenzijё skyriaus vadovë L. Ogurkis ir TIR departamento specialistë A. Statkevièienë susitiko su IRU atstovais P. Bazin, G. Martinas, O. Rodel ið Pretenzijё skyriaus bei TIR juridiniё reikalё vadovu M. Retelskiu. Susitikime aptarti aktualiausi TIR sistemos klausimai - garantijos pateikimo forma padidintos rizikos prekëms (50 000 JAV dol.), problemos su Baltarusija, pretenzijos ir kt. Asociacijos „Linava" generalinis sekretorius V. Gilys ir TIR departamento direktorius H. Giedrys IRU atstovus supaþindino su esama padëtimi Lietuvoje, kur daugumà TIR sistemos nariё sudaro maþos arba vidutinës transporto ámonës, ir joms pateikti garantijà grynaisiais pinigais (50 000 JAV dol.) arba banko garantijos forma bûsià sunku. Buvo siûloma apsvarstyti kitas alternatyvas, t. y. ðios garantijos pateikimà draudimo poliso arba banko draudimo forma. Susitikime nustatyta preliminari IRU atstovё apsilankymo asociacijoje „Linava" data, t. y. 2003 m. spalio pabaiga. Iki tol asociacija turëjo apsvarstyti, kokie bankai (ir banko draudimo bendrovës) bus patvirtinti ir galës suteikti 50 000 JAV dol. garantijas, taip pat turës derëtis dël garantijё iðdavimo tvarkos. IRU atstovams atvykus á Lietuvà bûsià apþvelgti derybё rezultatai, perduota visa surinkta informacija ir siekiama kuo greièiau priimti galutiná sprendimà, kadangi minëta garantijё pateikimo tvarka ásigaliosianti jau nuo 2004 m. sausio 1 d. Dar vienas aktualus klausimas, aptartas susitikime, - Baltarusijos muitinës pretenzijos Lietuvos veþëjams. Asociacijos „Linava" atstovai iðsiaiðkino, kad Baltarusijos delegacijos pretenzijos nepagrástos, jos pateikti paþeidëjё sàraðai prieðtarauja vienas kitam (juose nurodoma skirtinga informacija apie paþeidëjus bei jё skaièiё). Asociacija „Linava" pasiûlë suðaukti triðales derybas (Lietuva, Baltarusija ir IRU), kuriose bûtё patvirtintas tikslus paþeidëjё sàraðas ir nustatytos pretenzijё pateikimo bei jё apmokëjimo sàlygos ir terminai. IRU tokiam pasiûlymui pritarë ir paþadëjo, kad triðalis susitikimas greitai bûsiàs suðauktas.

SPALIS

Spalio 1 d. Vyriausybë patikslino komandiruoèiё dienpinigiё apmokestinimo tvarkà. Ávertinusi asociacijos „Linava" pateiktus duomenis ir argumentus, Finansё ministerija pateikë patikslinti kai kurias nutarimo Nr. 99 „Dël komandiruoèiё sànaudё atskaitymo ið pajamё tvarkos patvirtinimo" nuostatas. Nuo 2003 m. spalio 1 d. nutarta neapmokestinti uþsienio komandiruoèiё dienpinigiё tose ámonëse, kuriose mokama ne maþesnë nei minimali mënesinë alga (450 Lt). Nuo 2004 m. sausio 1 d. ði nuostata turëjo bûti taikoma ámonëms, kuriose vidutinis darbo uþmokestis ne maþesnis kaip 600 Lt. Jeigu jis nesieksiàs nustatytos ribos, dienpinigiai bus apmokestinami ta paèia tvarka, kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

Spalio 6-7 d. Irane, Teherane, vyko 2-oji IRU Eurazijos keliё transporto konferencija, kurioje dalyvavo asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius, generalinis sekretorius V. Gilys, sekretorius A. Baranauskas. Konferencijoje nagrinëta keliё transporto plëtra Centrinës ir Vidurio Azijos ðalyse, uþtikrinant tolygё tranzità per jё teritorijas. Akcentuoti augantys ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos poreikiai, konsoliduojantys keliё transporto sektoriё nacionaliniu, regioniniu ir kontinentiniu lygiu Azijoje, stiprinant keliё transporto ryðius su kitais kontinentais, taip pat ir su Europa. Renginyje dalyvavo 400 atstovё ið 34 pasaulio valstybiё: transporto operatoriё, valstybiniё institucijё ir tarptautiniё organizacijё atstovai.

Spalio 15 d. asociacijoje „Linava" ávyko pasitarimas dël Lietuvoje ásigaliojusio þalios kortos draudimo. Pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos transporto priemoniё savininkё ir valdytojё civilinës atsakomybës draudimo biuro direktorius R. Kriþinauskas, ðio biuro Plëtros departamento direktorë R. Veselkienë, asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius, viceprezidentas J. Grybauskas, generalinis sekretorius V. Gilys ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Draudimo biuro atstovai informavo, kad nuo 2003 m. spalio 15 d. Lietuvos draudimo ámonës pradëjo platinti lietuviðkas þaliàsias kortas. Teisї parduoti þaliosios kortos draudimo polisus turëjo11 Lietuvos draudimo ámoniё.

Spalio 16 d. oficialiai atidaryta asociacijos „Linava" atstovybë Maskvoje, jos vadovu paskirtas Rimantas Budrevièius. Pagrindiniai atstovybës veiklos tikslai: teikti juridinї ir techninї pagalbà Lietuvos veþëjams, aktyviai bendradarbiauti su nacionalinëmis Rusijos veþëjё organizacijomis, Rusijos Federacijos valstybinëmis institucijomis, atstovauti asociacijos nariё - Lietuvos veþëjё - interesams ir juos ginti Rusijoje. Pirmojoje spaudos konferencijoje asociacijos prezidentas A. Kondrusevièius teigiamai ávertino Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimà veþimo versle.

Spalio 20-21 d. Vilniuje, Susisiekimo ministerijoje, ávyko Lietuvos ir Lenkijos derybos dël papildomё leidimё skyrimo tarptautiniams veþimams automobiliais tranzitu per Lenkijos teritorijà. Derybose dalyvavo asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius. Lenkija Lietuvos veþëjams 2003 metams papildomai skyrë 9000 leidimё. Susitikime Lenkijos delegacija siûlë paskubinti keltё linijos Klaipëda-Ðèecinas atidarymà.

Spalio 24 d. asociacijos „Linava" transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas dalyvavo Paryþiuje IRU surengtame Europos Sàjungos plëtros forume. Jame buvo iðsamiai pristatytos artëjanèios Europos Sàjungos plëtros galimybës bei tarptautinës kompanijos „Vialtis" keliё transporto verslo patirtis ir veikla. Ði kompanija turi daugiau kaip 20 metё PVM gràþinimo patirtá, taip pat patirtá platinant kuro pripylimo, keliё rinkliavё korteles ir teikti kitas paslaugas veþëjams. Minëtas forumas ir ðios kompanijos patirtis Lietuvos veþëjams yra naudinga bei ádomi.

Spalio 29-30 d. Vilniuje vyko Lietuvos ir Èekijos jungtinio keliё transporto komiteto posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" Krovininio skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. 2004 metams Lietuvai skirta 4 100 dviðaliё ir tranzitiniё leidimё, kurie galiojo iki 2004 m. geguþës 1 d., ir 350 treèiёjё ðaliё leidimё, kurie galios iki 2005 m. sausio 31 d. Posëdyje taip pat apsvarstyti praktiniai keleiviё ir kroviniё veþimo klausimai, aptartas bendradarbiavimas po Europos Sàjungos iðsiplëtimo. Paþymëta, kad abi ðalys laikysis nustatytos pereinamёjё laikotarpiё formulës 2+2+1 dël kabotaþo.

LAPKRITIS

Lapkrièio 4 d. Rygoje vyko Lietuvos ir Prancûzijos jungtinio keliё transporto komisijos posëdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Po derybё Prancûzija Lietuvos veþëjams 2003 metams papildomai skyrë 1 500 leidimё.

Lapkrièio 6-7 d. Þenevoje vyko IRU generalinë asamblëja, Keleivinio ir krovininio transporto tarybos posëdþiai. IRU prezidentu perrinktas Paulas Laeremansas (Paul Laeremans). Krovininio transporto taryboje daug dëmesio buvo skirta keliё naudotojo mokesèiui Vokietijoje bei infrastruktûros mokesèiams Austrijoje aptarti. Posëdyje svarstyta IRU veiklos darbo programa 2004 m., TIR sistemos perspektyvos, keliё transporto potencialas geografiniu poþiûriu bei ðaliё kandidaèiё nacionaliniё veþëjё automobiliais asociacijё veiklos prioritetai po ástojimo á Europos Sàjungà (ES).

Lapkrièio 13-14 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius ir Valstybinës keliё transporto inspekcijos virðininkas V. Þukauskas lankësi Lenkijos infrastruktûros ministerijoje dël kelionës leidimё gavimo. Lietuvos veþëjams papildomai skirta 4 000 leidimё. A. Kondrusevièius taip pat susitiko su Lenkijos veþëjё asociacijos ZMPD vadovybe. Susitikime aptartos platesnës bendradarbiavimo galimybës, aktualios Lietuvos ir Lenkijos veþëjams problemos, Europos Sàjungos plëtros átaka abiejё ðaliё keliё transporto rinkai bei numatytos bendros veiklos galimybës.

Lapkrièio 17 d. vyko asociacijos „Linava" Krovininio transporto sekcijos posëdis, kuriame buvo pateikta informacija dël þalios kortos draudimo sistemos ádiegimo Lietuvoje, svarstyti TIR garantinës sistemos, vairuotojё pareiginiё instrukcijё bei kiti klausimai.

Lapkrièio 18-19 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius lankësi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos transporto ministerijos atstovais bei Rusijos veþëjё asociacijos AS

MAP vadovybe. Maskvoje buvo sprїstas papildomё leidimё Lietuvos veþëjams skyrimas 2003 metams. Susitikime sutarta Lietuvos veþëjams papildomai iðduoti 4000 Rusijos leidimё.

Lapkrièio 19-20 d. Gruzijoje, Tbilisyje, vyko Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) ryðiё su NVS ðalimis komiteto posëdis, kuriame dalyvavo nacionaliniё veþëjё asociacijё - Azerbaidþano, Armënijos, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Rusijos, Uzbekistano, Ukrainos bei Lietuvos - vadovai. Aktualûs Lietuvai IRU posëdyje svarstyti klausimai: keliё transporto operatoriё profesinë kompetencija ir naujё rinkё/transporto koridoriё paieðka. Asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius posëdþio dalyvius supaþindino su Lietuvos mokymo sistema, kur mokymas vykdomas visais lygiais.

Lapkrièio 28 d. „Linavos" mokymo centro salëje ávyko Vilniaus regiono veþëjё susirinkimas. Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis apþvelgë 2003 m. pirmojo pusmeèio keleiviё veþëjё statistiniё duomenё analizї bei dinamikà.

Lapkrièio mën. priimtas galutinis IRU sprendimas dël naujos TIR garantijё pateikimo tvarkos. Nors asociacija ¥Linava" pasiûlë apsvarstyti galimybї pateikti draudimo kompanijё laidavimo raðtus gabenti padidintos vertës prekes, IRU atstovai nesutiko naudoti kitё negu nustatyta garantijos formё. Anot ðios sàjungos atstovё, ankstesnë patirtis parodë, kad tokia garantija, kaip draudimo kompanijё laidavimo raðtai, nëra veiksminga ir negali bûti toliau naudojama. Nauja TIR garantijё pateikimo tvarka yra taikoma visoms be iðimties nacionalinëms veþëjё asociacijoms, dalyvaujanèios TIR sistemoje, ir visos ðalys savo veþëjams taikys tuos paèius IRU nustatytus reikalavimus. Nuo 2004 m. sausio 1 d. veþëjas, pirkdamas TIR knygeles, privalo pateikti Lietuvos Respublikos bankё, turinèiё teisї teikti banko garantijà, garantinius raðtus. Beje, nauja TIR garantijё sistema turëjo ásigalioti nuo 2003 m. kovo 1 d. Taèiau asociacijai ¥Linava" pavyko pasiekti, kad garantijё sistema ásigaliotё tik nuo 2004 m. pradþios.

Lapkrièio pabaigoje-gruodþio pradþioje asociacijos „Linava" Keleivinio transporto skyrius surengë regioninius keleiviё veþëjё ámoniё vadovё pasitarimus. Juose dalyvavo Susisiekimo ministerijos Keliё ir keliё transporto departamento vyriausiasis specialistas P. Mikalonis, asociacijos viceprezidentas M. Grigelis, miestё, rajonё savivaldybiё atstovai.

GRUODIS

Gruodþio 4 d. ávyko eilinis asociacijos ¥Linava" prezidiumo posëdis. Jame svarstyti klausimai dël naujos TIR garantijё pateikimo tvarkos, PVM gràþinimo ið Lenkijos Respublikos ir PVM ástatymo projekto, greièio keliuose (ne greitkeliuose) tarptautiniam transportui pakeitimo iki 80 km/h, dalyvavimo tarptautinës visuomeninio keleivinio transporto asociacijos UITP Europos Sàjungos komiteto darbe, numatomos Europos Bendrijos leidimё iðdavimo tvarkos Lietuvai ástojus á ES ir kiti klausimai.

Gruodþio 15 d. pasiraðytas asociacijos „Linava" ir Lietuvos muitinës departamento susitarimas dël TIR knygele áformintё muitinës procedûrё bei iðduotё transporto priemoniё tinkamumo liudijimё duomenё teikimo kompiuterinëse laikmenose.

Gruodþio 17 d. asociacija ¥Linava" organizavo naujojo Rusijos Federacijos muitinës kodekso pristatymà. Jame dalyvavo Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto pareigûnai.

Gruodþio mën. asociacija ¥Linava", vykdydama PVM gràþinimà ið Lenkijos Respublikos, Lietuvos transporto ámonëms gràþino 700 000 zlotё (600 000 Lt) PVM mokesèio. Dël tokios sumos gràþinimo sprendimà priëmë Lenkijos valstybinë mokesèiё inspekcija.

Gruodþio mën. Lietuvos prekybos, pramonës ir amatё rûmё (LPPAR) asociacija apdovanojo asociacijà „Linava" uþ lyderystї plëtojant ðalies logistikos verslà ir asocijuotё struktûrё veiklà, paslaugas transporto ámonëms.

2004 metai

SAUSIS

Sausio 20 d. AB „Parex" bankas ir asociacija „Linava" sudarë bendradarbiavimo sutartá dël banko garantijos teikimo gabenant padidintos paklausos prekes. Pagal ðià sutartá AB „Parex" bankas iðduoda, o asociacija „Linava" priima transporto ámonëms iðduotus garantinius raðtus, uþtikrinanèius, kad bus sumokëti muitai ir mokesèiai, jeigu veþëjas gabendamas padidintos paklausos prekes, paþeis prisiimtus ásipareigojimus muitinei pagal veþëjo pasiraðytà ásipareigojimo deklaracijà.

Sausio 30 d. Klaipëdoje vieðoji ástaiga „Klaipëdos keleivinis transportas" surengë apskrito stalo diskusijà „Konkurencija miesto keleiviniame transporte", kurioje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Vilniaus, Kauno, Ðiauliё, Panevëþio, Klaipëdos miestё savivaldybiё atstovai, didþiёjё Lietuvos miestё autobusё ir troleibusё parkё specialistai, Klaipëdos miesto veþëjai. Kalbëta apie keleiviё veþimo verslo situacijà kiekviename mieste, apie vis dar egzistuojanèià laukinї konkurencijà miesto gatvëse, aptarti keliai jai paþaboti.

VASARIS

Vasario 4 d. ávyko asociacijos „Linava" spaudos konferencija, kurioje prezidentas A. Kondrusevièius ir transporto politikos bei informacijos sekretorius A. Baranauskas þurnalistams pateikë informacijà apie veþëjё darbo 2003-iaisiais metais rezultatus bei naujuosius asociacijos veiklos prioritetus.

Vasario 9-10 d. Varðuvoje vyko Lietuvos ir Lenkijos dviðalës derybos (jose dalyvavo ir asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius), kuriose svarstytos leidimё kvotos bei linijos Klaipëda-Ðèecinas/Svinoujcie atidarymo galimybës.

Su Lenkijos infrastruktûros ministerijos pareigûnais sutarta Lietuvos veþëjams papildomai skirti 9 000 bendrёjё leidimё gabenti krovinius automobiliais per Lenkijos teritorijà. Lietuvos ir Lenkijos laivё savininkai ieðkos laivё, galinèiё veþti krovinius ðia linija priimtina kaina, nes Klaipëdos ir Svinoujcie uostai jau pasirengї priimti laivus.

Vasario 11-26 d. Panevëþyje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Alytuje ir Vilniuje asociacija „Linava" organizavo regioninius pasitarimus, kuriuose buvo pristatyti su Europos Sàjungos plëtra susijї veþëjams aktualûs klausimai. ðiuose pasitarimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Valstybinës keliё transporto inspekcijos, Muitinës departamento ir Valstybës sienos apsaugos tarnybos atstovai.

Vasario 13 d. asociacijoje „Linava" lankësi Prancûzijos keliё transporto atstovё delegacija - asociacijos UNOSTRA ir Europos Sàjungos keliё transporto veþëjё sàjungos UETR prezidentas J. P. Grardas, asociacijos UNOSTRA viceprezidentas J. Y. Thomas, mokymo centro PROMOTRANS prezidentas B. Rouyë, Keliё transporto komiteto CNR prie Transporto ministerijos direktorius M. Hirou, Prancûzijos Respublikos pasirengimo narystei patarëjas E. Hoyrupas. Asociacijos „Linava" vadovybë su Prancûzijos delegacija aptarë abipusio bendradarbiavimo galimybes keliё transporto srityse.

Vasario 24 d. asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius susitiko su susisiekimo ministru Z. Balèyèiu ir aptarë 2003 m. keliё transporto sektoriaus rezultatus bei perspektyvas, Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà. Susitikime taip pat sutarta artimiausiu metu rengti darbo susitikimus su Susisiekimo ministerijos specialistais, siekiant sprїsti keliё transporto verslui rûpimus klausimus.

Vasario mën. Kauno visuomeninio keleivinio transporto ámonë ðventë 70-ties metё jubiliejё.

KOVAS

Kovo 5 d. Rusijos Federacijoje, Maskvoje Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) atstovybë surengë
2-àjà tarptautinї konferencijà keliё transporto plëtros Rusijoje klausimais „Keliё transportas naujos Rusijos transporto strategijos kontekste". Ðioje konferencijoje buvo kalbama apie keliё transporto sektoriaus perspektyvas, problemas, Europos Sàjungos plëtrà ir jos pasekmes tarptautiniam keliё transporto verslui. IRU konferencijoje dalyvavїs asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius jos dalyviams pristatë prognozuojamas Lietuvos keliё transporto sektoriaus problemas bei jё sprendimo kelius ðaliai tapus Europos Sàjungos nare.

Kovo 9-10 d. Vilniuje ávyko Lietuvos ir Ispanijos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. Posëdyje svarstyti kelionës leidimё iðdavimo, keliё transporto rinkos plëtros 2003 metais ir 2004 metё perspektyvё bei keleiviё veþimo klausimai. Aptartas ir abiejё ðaliё bendradarbiavimas keliё transporto srityje po ES plëtros.

Kovo 17 d. Vilniuje ávyko konferencija-seminaras „Lietuvos keliё transportas Europos Sàjungoje" transporto bendrovëms, ekspeditoriams, logistikos ámoniё atstovams, pramonininkams bei kitiems verslininkams, susijusiems su kroviniё veþimu.

Konferencijos-seminaro tikslas - atsakyti á klausimus dël teisës aktё ir kitё normatyviniё dokumentё, reglamentuojanèiё keliё transporto ámoniё ir veþëjё veiklà nuo 2004 m. geguþës 1 d., Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, pasikeitimo.

Kovo 18 d. ávykusiame asociacijos „Linava" prezidiumo posëdyje svarstyta: asociacijos „Linava" veiklos, ástojus á Europos Sàjungà, plëtros perspektyvos, asociacijos ástatё keitimas, ataskaitiniё-rinkiminiё regioniniё susirinkimё rengimas bei narystës klausimai.

Asociacijos „Linava" atstovybës Maskvoje vadovas Rimantas Budrevièius pristatë veiklos ataskaità bei paþymëjo aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos veþëjai Rusijos Federacijoje.

Posëdyje patvirtintas ataskaitiniё-rinkiminiё regioniniё susirinkimё rengimo grafikas ir darbotvarkë. Atsiþvelgiant á bûsimà Lietuvos narystї Europos Sàjungoje, prezidiumo nariai taip pat aptarë asociacijos veiklos perspektyvas ir numatë pagrindines veiklos gaires.

Kovo 26 d. asociacija „Linava" ir Muitinës departamentas pasiraðë sutartá, kuria asociacija „Linava" pripaþástama garantu, turinèiu teisї vienkartinës lakðtё formos garantijos pagrindu iðduoti vienkartinës garantijos lakðtus tretiesiems (veþëjams), EB ir/arba bendrojo tranzito procedûros vykdytojams.

Kovo 31 d. Varðuvoje ávyko Lenkijos ir Lietuvos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" prezidentas A. Kondrusevièius. Posëdyje svarstyti ðiё metё leidimё kvotos panaudojimo, abiejё ðaliё bendradarbiavimo keliё transporto srityje po Europos Sàjungos plëtros, kabotaþo, veþimё á treèiàsias ðalis ir kiti klausimai.

Po ávykusiё derybё Lenkija mûsё ðalies veþëjams papildomai ðiems metams skyrë 5 000 universaliё leidimё ir 500 treèios ðalies leidimё.

Kovo mën. asociacija „Linava" Alytuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje, Ðiauliuose ir Vilniuje organizavo seminarus dël naujё PVM ástatymo taikymo nuostatё, ásigaliojusiё nuo 2004 m. geguþës 01 d. Juose dalyvavo LR finansё ministerijos Mokesèiё departamento direktorë Ingrida Ðimonytë.

Kovo mën. Asociacija „Linava" priimta á Maskvos tarptautiná muitinës ataðë klubà ir tapo ðio klubo nariu stëbëtoju. Po metё narystës klube asociacijai „Linava" bus suteikta galimybë tapti ðio klubo tikruoju nariu.

Atstovavimas Lietuvos veþëjams minëto klubo veikloje padës palaikyti ir stiprinti dalykinius santykius su Rusijos Federacijos valstybiniu muitinës komitetu, kartu formuoti palankё mûsё ðalies veþëjё ávaizdá ne tik Rusijoje, bet ir tarptautiniu lygiu.

Kovo mën. laikinuoju UAB „Linavos" servisas generaliniu direktoriumi paskirtas Virginijus Jagminas.

Kovo-balandþio mën. vyko asociacijos „Linava" regioniniai ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai Kaune, Klaipë

doje, Ðiauliuose, Alytuje ir Vilniuje, kuriuose svarstyti kroviniё veþëjё pasirengimo dirbti iðsiplëtusioje Europos Sàjungos erdvëje klausimai ir asociacijos veiklos perspektyvos bei iðrinkti kandidatai á „Linavos" valdymo organus.

BALANDIS

Balandþio 6 d. Tarptautinë visuomeninio transporto asociacija (UITP), jos Europos integracijos komitetas ir asociacija „Linava" surengë bendrà renginá Lietuvos keleiviё veþëjams - seminarà apie bûsimё Europos Sàjungos fondё lëðё ásisavinimo galimybes. Seminare dalyvavo sveèiai ið UITP, ðalies keleivinio transporto ámoniё bei savivaldybiё atstovai.

Balandþio 14 d. susisiekimo ministras Zigmantas Balèytis deðimèiai Lietuvos veþëjё automobiliais áteikë pirmuosius Europos Bendrijos leidimus.

Ðiuo metu Lietuvos kroviniё veþimo rinkoje veikia apie 3 720 licencijuotё veþëjё, kurie ið viso turi 13 315 automobiliё. 2003 m. keliё transportu veþta 54,5 mln. t kroviniё, t. y. 21 proc. daugiau nei 2002 m. Lietuvos veþëjai veþa krovinius á 44 valstybes. 2003 m. leidimё veþti krovinius tarptautiniais marðrutais jiems buvo iðduota 5,8 proc. daugiau negu 2002 m.

Balandþio 21 d. Maskvoje, J. Baltruðaièio namuose, ávyko seminaras veþëjams „Pirminiai naujojo Rusijos Federacijos muitinës kodekso taikymo rezultatai bei administracinës atsakomybës taikymas ðio kodekso sàlygomis", kurá surengë Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje, Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) atstovybë Rusijoje ir NVS ðalyse, asociacijos „Linava" atstovybë Maskvoje bei VðÁ „Linavos" mokymo centras.

Veþëjai seminare akcentavo problemas, susijusias su pasienio postё veikla, atskirё muitinës pareigûnё skirtingu muitinës taisykliё traktavimu, neapibrëþtai reglamentuota kitё tarnybё - transporto inspekcijos, sanitariniё epideminiё bei fitosanitariniё postё - veikla. Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto pareigûnai kiekvienu konkreèiu atveju patarë kreiptis á juos paèius arba per asociacijos „Linava" atstovybї Maskvoje.

Balandþio 22-24 d. Japonijoje, Jokohamoje, ávyko 29-asis pasaulinis IRU kongresas „Rytdienos transportas ir technologijos", kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava" delegacija, vadovaujama prezidento A. Kondrusevièiaus.

Kongreso dalyviai deklaracijoje pareiðkë apie veþëjё ryþtà skatinti ekonomikos augimà, kuriam tvirtà pagrindà suteikia gerai organizuotas keleivinis ir krovininis transportas. IRU priëmë kreipimàsi á visё ðaliё vyriausybes, jame ragina suvokti automobiliё transporto reikðmї ðiuolaikinëje visuomenëje, paðalinti ðios ûkio srities plëtros trukdþius, diegti autotransporte ðiuolaikiðkas technologijas.

GEGUÞË

Geguþës 6-7 d. „Linavoje" lankësi Estijos autotransporto ámoniё sàjungai priklausanèiё keleivinio transporto ámoniё darbuotojai.

Geguþës 10-11 d. ávyko eilinis Lietuvos ir Austrijos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Daug dëmesio derybose skirta bendradarbiavimui iðsiplëtusioje Europos Sàjungoje. Buvo svarstytas Lietuvos veþëjams labai svarbus klausimas - tranzitiniai vaþiavimai per Austrijà, uþ kuriuos buvo skaièiuojami ekotaðkai, taip pat suderinta veþimё á/ið treèias ðalis, ne ES nares, tvarka. Austrijos delegacija informavo, kad ðalis laikosi ES normatyvё, taikomё transporto priemoniё leistiniems svoriams ir matmenims, taigi leidþiamas bendras transporto priemoniё svoris Austrijoje yra 40 t.

Geguþës 13-15 d. Rygoje vyko tarptautinë transporto ir logistikos konferencija bei paroda „TRANSPORTAS IR LOGISTIKA 2004", kurioje dalyvavo asociacijos „Linava" delegacija.

Asociacijos „Linava" sekretorius A. Baranauskas konferencijoje vykusiame susitikime su Pasaulio banko prekybos ir transporto plëtros konsultantu Baltijos ðalims T. Naula aptarë Lietuvos keliё transporto plëtros tendencijas, logistikos centrё kûrimo perspektyvas, bendradarbiavimo galimybes rengiant ir ágyvendinant bendrus projektus .

Siekiant geriau patenkinti veþëjё poreikius ir uþtikrinti teikiamё paslaugё aukðtà kokybї, UAB „Linavos" serviso atstovai susitikime su Latvijos veþëjё automobiliais asociacijos „Latvijas auto" generaliniu sekretoriumi Pavelu Groðevu pasidalino vykdomos komercinës veiklos patirtimi bei aptarë bendradarbiavimo tarp UAB „Linavos" servisas ir Latvijos veþëjё automobiliais asociacijos „Latvijas auto" dukterinës ámonës „Auto serviss" Ltd. galimybes.

Geguþës 24-25 d. ávyko Lietuvos ir Vokietijos keliё transporto komisijos posëdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava" Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Posëdyje svarstyta veþimё á/ið treèiàsias ðalis leidimё problema, kabotaþiniai veþimai, taip pat viena ið pagrindiniё problemё Lietuvos veþëjams Vokietijos keliuose - techninës transporto priemoniё kontrolës procedûros, dël kuriё pagrástumo gaunama daug nusiskundimё. Derybose aptarti ir kiti praktiniai kroviniё bei keleiviё veþimo klausimai.

Geguþës 24-27 d. UAB „Linavos" servisas visuose savo skyriuose vadybininkams ir regionё veþëjams organizavo nemokamus seminarus. Italijos kompanijos „Pirelli" atstovas F. Romano supaþindino seminarё dalyvius su naujausiomis „Pirelli" padangё gamybos technologijomis.

Parengë Kazys MATAÈIÛNAS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6(42)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujienos

Aktualijos

DIPLOMATINė VEžėJų ATSTOVYBė

Faktai ir komentarai

Skaitmeninių tachografų projektas stringa

GAIRėS

Lietuvos vežėjai - Europos Bendrijoje

Permainos užgrūdino „Linavа“

Keliai

Tikslas - ne baudos, o pagalba

Padangos

šykštus moka du kartus, taupus - vienа

Pas kaimynus

Cisternos, priekabos ir puspriekabės iš Lenkijos

Psichologija

DEšIMT KLIMATO TAISYKLIų

Servisas

Pagalba - ištisа parа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

VIEšASIS TRANSPORTAS BūSIMAJAME DVIMIESTYJE

Technika

Atkaklūs švedai iš „SCANIA“

Teisė

Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika vežėjų bylose 2003-2004 m.

Automobilių sportas

Gal pagaliau!!!

Muziejus

TRILEX - genialus šveicarų išradimas