Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 02 ásakymu Nr. 1B-293 patvirtintos Vienkartinës garantijos naudojimo muitinëje taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1778). Muitinëje gali bûti naudojamos ðiё formё vienkartinës garantijos:

• piniginis uþstatas;

• vienkartinës garantijos dokumentas;

• vienkartinës garantijos lakðtai.

Vienkartinëmis garantijomis muitinëje taip pat pripaþástami ðie dokumentai:

• TIR knygelës, naudojamos 1975 m. TIR konvencijos nustatytais atvejais ir minëtos konvencijos bei jos taikymà reglamentuojanèiё teisës aktё nustatyta tvarka;

• ATA knygelës, naudojamos Laikinojo áveþimo konvencijos (Stambulo konvencijos) nustatytais atvejais ir minëtos konvencijos bei jos taikymà reglamentuojanèiё teisës aktё nustatyta tvarka.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 02 ásakymu Nr. 1B-294 patvirtintos Mokestiniё prievoliё ávykdymo uþtikrinimo fiksuoto dydþio garantija taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1777). Asmens mokestiniё prievoliё ávykdymas muitinëje gali bûti uþtikrinamas:

• pateikiant garanto iðduotà bendrosios garantijos dokumentà arba

• sumokant piniginá uþstatà.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 08 ásakymu Nr. 1B-317 patvirtintos Bendrijos arba bendrosios tranzito procedûros atlikimo tvarkos supaprastinimo leidþiant naudoti bendràjà garantijà arba atleidþiant nuo prievolës pateikti garantijà taikymo muitinëje taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 55-1928). Pagal ðias taisykles gali bûti iðduoti ðie leidimai:

• leidimas naudoti referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, nenurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas naudoti referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, áskaitant nurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas naudoti 50 proc. referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, nenurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas naudoti 50 proc. referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, áskaitant nurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas naudoti 30 proc. referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, nenurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas naudoti 30 proc. referencinio dydþio bendràjà garantijà gabenant prekes, áskaitant nurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede);

• leidimas, patvirtinantis vykdytojo atleidimà nuo prievolës pateikti garantijà gabenant prekes, nenurodytas Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 44 c priede (Konvencijos I priedëlio I priede).

Ðie leidimai gali bûti iðduodami vykdytojams, atitinkantiems Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 373 straipsnio (Konvencijos I priedëlio 49 straipsnio) nustatytas bendràsias sàlygas, o Bendrijos muitinës kodekso ágyvendinimo nuostatё 380, 381 straipsnio ir (arba) 47 a priedo (Konvencijos I priedëlio 57, 58 straipsnio ir (arba) minëto priedëlio IV priedo) nurodytais atvejais - ir tuose straipsniuose ir (arba) prieduose nustatytas ar nurodytas specialiàsias sàlygas.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 01 ásakymu Nr. 1B-289 patvirtintos Tarifiniё kvotё administravimo muitinëje taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1776). Ðios taisyklës reglamentuoja tarifiniё kvotё, kurios skiriamos pagal muitinës deklaracijos kvotuojamё prekiё iðleidimo á laisvà apyvartà muitinës procedûrai áforminti priëmimo laikà, administravimo tvarkà. Taisyklës netaikomos licencinëms tarifinëms kvotoms, kurios skirstomos pagal importo licencijas. Licencines tarifines kvotas administruoja Europos Komisijos Þemës ûkio generalinis direktoratas (DG AGRI) ir Nacionalinë mokëjimo agentûra prie Lietuvos Respublikos þemës ûkio ministerijos arba atitinkamais atvejais kitos ágaliotos institucijos.

Tarifine kvota gali pasinaudoti bet kuris ES importuotojas, importuojantis kvotuojamas prekes per tarifinës kvotos galiojimo laikotarpá, jeigu tarifinë kvota neiðnaudota. Muitinës deklaracijos kvotuojamё prekiё iðleidimo á laisvà apyvartà procedûros áforminamos Muitinës departamento direktoriaus ásakymu nustatytuose specializuotos kontrolës muitinës postuose, kuriuose atliekama sustiprinta prekiё klasifikavimo, kilmës bei prekiё muitinio ávertinimo kontrolë muitinio áforminimo metu. Prekëms, importuojamoms norint pasinaudoti tarifine kvota, supaprastintos procedûros netaikomos.

Deklarantas, norëdamas pasinaudoti tarifine kvota, muitinës postui pateikia nustatyta tvarka uþpildytà bendrojo administracinio dokumento importo rinkiná. Ðio rinkinio 36 langelyje preferencijos kodas turi bûti nurodytas atsiþvelgiant á tai, kad prekës deklaruojamos norint pasinaudoti tarifine kvota, 39 langelyje turi bûti nurodytas tarifinës kvotos, kuria norima pasinaudoti, numeris, o 47 langelyje - kvotuojamoms prekëms nustatyta importo muito norma. Taip uþpildyto bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio pateikimas laikomas praðymo suteikti tarifinї kvotà pateikimu.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 02 ásakymu Nr. 1B-296 patvirtinti Reikalavimai tranzito deklaracijos, pateikiamos automatinio duomenё apdorojimo techninëmis priemonëmis, duomenё pateikimui (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 56-1969). Nustatyta, kad pradëjus taikyti Naujàjà kompiuterizuotà tranzito sistemà, elektroniniai tranzito deklaracijё duomenys turi bûti pateikiami ðiё reikalavimё nustatyta tvarka.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 09 ásakymu Nr. 1B-324 pakeistas ir nauja redakcija iðdëstytas Muitinës ástaigё klasifikatorius (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 56-1970). Jame nurodomi Lietuvos muitinës ástaigё pavadinimai, adresai, santrumpos, kodai bei NCTS kodai.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 26 ásakymu Nr. 1B-264 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1773) patvirtinti:

Vilniaus teritorinës muitinës nuostatai;

Kauno teritorinës muitinës nuostatai;

Klaipëdos teritorinës muitinës nuostatai;

Ðiauliё teritorinës muitinës nuostatai;

Panevëþio teritorinës muitinës nuostatai.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 04 08 ásakymu Nr. 1B-319 patvirtintos Treèiёjё asmenё mokamё mokesèiё sumokëjimo taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 55-1929). Jeigu uþ mokesèiё mokëtojà mokesèius pageidauja mokëti treèiasis asmuo, apie tai turi bûti informuota teritorinë muitinë, kontroliuojanti mokesèiё sumokëjimà. Teritorinї muitinї gali informuoti tiek mokesèiё mokëtojas, tiek treèiasis asmuo, mokantis mokesèius uþ mokesèiё mokëtojà. Teritorinë muitinë informuojama iðsiunèiant jai raðytiná praneðimà. Jeigu raðytiná praneðimà teritorinei muitinei pateikia mokesèiё mokëtojas, kartu su minëtu praneðimu turi bûti pateiktas ir treèiojo asmens raðytinis patvirtinimas, kad tikrai jis moka mokesèius uþ mokesèiё mokëtojà. Nepriklausomai nuo to, kas moka mokesèius, uþ mokesèiё sumokëjimà atsakingas mokesèiё ástatymё nustatytas mokesèiё mokëtojas.

Mokesèiё mokëtojo mokestinë prievolë treèiёjё asmenё sumokëtais mokesèiais áskaitoma teritorinës muitinës sprendimu.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 31 ásakymu Nr. 1B-281 Dël muitinës blankё platinimo (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1774) nustatyta, kad bendrojo administracinio dokumento, M egzemplioriaus, kontrolinio egzemplioriaus T5, informaciniё lapё INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9, bendrosios deklaracijos blankus, iðspausdintus pagal Muitinës departamento nustatytus reikalavimus, platina fiziniai ir juridiniai asmenys teisës aktё nustatyta tvarka.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 29 ásakymu Nr. 1B-269 Dël áveþamё ir iðveþamё ginklё ir ðaudmenё muitinio áforminimo (ásigaliojo 2004 04 07, Þin., 2004, Nr. 50-1690) nustatyta, kad áveþamё ir iðveþamё ginklё ir ðaudmenё eksporto, importo ir tranzito kontrolës dokumentai yra leidimas importuoti ginklus / ðaudmenis, leidimas eksportuoti ginklus / ðaudmenis bei leidimas gabenti tranzitu ginklus / ðaudmenis.

Ginklё ir ðaudmenё importo ir eksporto muitinës procedûros áforminamos tik ðiuo ásakymu nurodytuose muitinës postuose.

Valstybës sienos apsaugos tarnybos vado 2004 03 31 ásakymu Nr. 4-146 Dël Valstybës sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalё ministerijos vado 2002 m. liepos 4 d. ásakymo nr. 289 „Dël laikinёjё valstybinio numerio þenklё" pakeitimo (ásigaliojo 2004 04 09, Þin., 2004, Nr. 52-1770) nustatyta, kad mokestá, kurá uþ PKP iðduotus numerio þenklus Lietuvos Respublikos bankuose, bankё skyriuose ir filialuose moka transporto priemoniё savininkai, sudaro numerio þenklё ir jё iðdavimo paslaugos kainё suma. Ásigaliojus minëtam ásakymui, patvirtinta numerio þenklё kaina - 21,00 Lt (buvo - 20,40 Lt), o jё iðdavimo paslaugos kaina pagal Vidaus reikalё ministerijos ir Konkurencijos tarybos suderintà kainoraðtá - automobiliams, autobusams - 21,00 Lt (buvo - 23 Lt), o motociklams, priekaboms, puspriekabëms - 11,00 Lt (buvo - 23 Lt).

***

Ûkio ministro 2004 03 31 ásakymu Nr. 4-97 (ásigaliojo 20047 07 01, Þin., 2004, Nr. 52-1755) patvirtinta:

Automobiliё remonto paslaugё teikimo tvarka;

Naudotё automobiliё sudëtiniё daliё tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka.

ðios tvarkos patvirtintos vykdant Automobiliё parko atnaujinimo 2003-2004 m. planà, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybës Strateginio planavimo komitete.

Automobiliё remonto paslaugas teikianèios ámonës pavadinimas, darbo laikas ir paslaugos teikimo rûðinis pavadinimas nurodomi iðkabose, vadovaujantis iðorinës reklamos árengimo taisyklëmis ir Lietuvos Respublikos vartotojё teisiё gynimo ástatymu. Tais atvejais, kai paslaugas teikia verslo liudijimà ásigijїs fizinis asmuo, papildomai patalpos viduje nurodomas jo vardas, pavardë, ásigyto verslo liudijimo numeris.

Automobiliё ir automobiliё sudëtiniё daliё techninës prieþiûros ir remonto paslaugё uþsakymas áforminamas uþpildant uþsakymё paraiðkà, kurioje nurodoma:

• paslaugё teikëjo ámonës pavadinimas (pagal verslo liudijimà - vardas, pavardë, verslo liudijimo numeris), adresas, telefonas;

• vartotojo vardas, pavardë, adresas ir telefonas;

• uþsakymo priëmimo data ir ávykdymo terminas;

• duomenys apie automobilá (markë, modelis, valstybinis numeris, rida ir kt.);

• teikiamё paslaugё sàraðas, paslaugos teikëjo pateiktё atsarginiё daliё ir medþiagё sàraðas, jё kaina ir kiekis;

• teikiamos paslaugos kaina;

• garantinës sàlygos;

• kiti tvarkoje nurodyti bei reikalingi duomenys.

Techninës prieþiûros darbams (gedimё diagnostika, reguliavimo darbai, tepalё ir skysèiё keitimas, plovimas, padangё ir ratё keitimas, balansavimas bei pripûtimas ir kt.) uþsakymё paraiðka, jeigu paslauga teikiama dalyvaujant vartotojui, gali bûti neáforminama.

Jeigu vartotojas palieka automobilá paslaugos teikimui, tai paslaugos teikëjas kartu su paraiðka turi áforminti priëmimo-perdavimo aktà, kuriame nurodo automobilio komplektiðkumà, matomus iðorinius paþeidimus ir defektus, vartotojo pateiktas atsargines dalis bei medþiagas. Paraiðkos ir priëmimo-perdavimo akto vienas egzempliorius atiduodamas vartotojui.

Paslaugё vartotojui, iki áforminant paslaugё teikimo paraiðkà, turi bûti sudarytos sàlygos vieðai susipaþinti su iðsamia informacija apie teikiamas paslaugas. Uþ

sakymё priëmimo patalpoje matomoje vietoje turi bûti pateikta ði informacija:

• teikiamё paslaugё kainoraðtis;

• standartai, kuriё reikalavimus turi atitikti teikiama paslauga;

• apskrityje esanèios vartotojё teisiё gynimo institucijos adresas ir telefonas;

• paslaugё teikëjas pagal vartotojo praðymà privalo pateikti ir kità informacijà, susietà su paslaugos teikimu.

Paslauga pradedama teikti tik suderinus kainà ir áforminus paraiðkà. Garantijà paslaugoms ir atsarginëms dalims suteikia paslaugos teikëjas. Jeigu paslaugё kokybës defektai nustatomi per garantiná terminà, paslaugos teikëjas privalo neatlygintinai juos paðalinti arba atlyginti vartotojui jё ðalinimo iðlaidas.

Paslaugas teikianèios ámonës vadovas (savininkas) privalo supaþindinti darbuotojus su ðia tvarka bei kitais paslaugё teikimà reglamentuojanèiais dokumentais.

Vartotojas dël netinkamos paslaugё kokybës raðtu kreipiasi á paslaugos teikëjà. Paslaugos teikëjas, jei nesutinka su vartotojo pretenzija, privalo per 3 darbo dienas raðtu kreiptis á Tvarkoje nurodytas ámones dël paslaugos kokybës ávertinimo. Raðtu gavїs pateiktas iðvadas, paslaugos teikëjas nedelsdamas apie tai praneða vartotojui. Kilus nesutarimams tarp vartotojo ir paslaugos teikëjo, skundus dël netinkamos kokybës paslaugё ar daliё priima ir nagrinëja Valstybinë ne maisto produktё inspekcija ir jos padaliniai. Jeigu vartotojas nepateikia pinigё mokëjimo dokumento ar kito paslaugos teikëjo iðduoto dokumento, patvirtinanèio, kad paslaugà suteikë ðis paslaugos teikëjas, skundai nagrinëjami tik su paslaugos teikëjo sutikimu.

Naudotё automobiliё sudëtiniё daliё tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkoje nustatyta, kad naudotoms dalims privalomi þenklinimo rekvizitai:

• pavadinimas;

• importuotojo arba platintojo (jeigu toks yra) pavadinimas, buveinë ir telefonas;

• pardavimo kaina;

• paskirtis ir (ar) naudojimo ypatumai, jeigu ði informacija neaiðki ið naudotos dalies pavadinimo ir reikalinga saugiam ir tinkamam naudojimui.

Parduodamas naudotas dalis þenklina ir uþ þenklinant pateiktos informacijos teisingumà atsako pardavëjas. Jeigu vartotojui buvo parduota neatitinkanti paskirties naudota dalis, vartotojas per vienà mënesá nuo naudotos dalies pardavimo dienos savo pasirinkimu turi teisї reikalauti: pakeisti tinkamos paskirties naudota dalimi; atitinkamai sumaþinti kainà; nutraukti sutartá ir gràþinti sumokëtà sumà.

Kilus nesutarimams tarp vartotojo ir pardavëjo dël naudotos dalies tinkamumo, pardavëjas, gavїs raðtiðkà vartotojo praðymà, privalo ne vëliau kaip per 3 darbo dienas raðtu kreiptis á Valstybinї ne maisto produktё inspekcijà dël tinkamumo ávertinimo, o gavїs ið jos raðtu pateiktas iðvadas, nedelsdamas apie tai praneðti vartotojui. Jeigu pardavëjas nevykdo minëtos tvarkos reikalavimё, vartotojas gali kreiptis á Valstybinї ne maisto produktё inspekcijà arba á teismà dël paþeistё jo teisiё gynimo.

Pastaba. Vartotojas - fizinis asmuo, kuris ásigyja gaminius ir naudojasi paslaugomis asmeniniams ar namё ûkio poreikiams.

Aplinkos ministro 2004 03 30 ásakymu Nr. D1-154 patvirtinta Pavojingё cheminiё medþiagё ir preparatё eksporto ir importo tvarka (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 52-1750). Pavojingё cheminiё medþiagё ir preparatё eksporto ir importo tvarkos tikslas - uþtikrinti 1998 09 10 Roterdamo konvencijos dël sutikimo, apie kurá praneðama ið anksto, procedûros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminëms medþiagoms ir pesticidams tarptautinëje prekyboje, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 304/2003/EB 2003 m. sausio 28 d. Dël pavojingё cheminiё medþiagё eksporto ir importo nuostatё ágyvendinimà Lietuvos Respublikoje. Ði tvarka taikoma pavojingoms cheminëms medþiagoms ir preparatams, áraðytiems minëto reglamento I priede, gaminiams, turintiems nesureagavusiё ðiё cheminiё medþiagё.

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 04 08 ásakymu Nr. VA-46 (ásigaliojo 2004 04 17, Þin., 2004, Nr. 55-1924) nauja redakcija iðdëstytas ir patvirtintas Ásakymas dël áregistravimo á PVM mokëtojё registrà / iðregistravimo ið PVM mokëtojё registro taisykliё.

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 04 05 ásakymu Nr. VA-43 Dël Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2003 04 24 ásakymo Nr. V-119 „Dël Individualiё paaiðkinimё rengimo ir teikimo taisykliё patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 04 08, Þin., 2004, Nr. 51-1708) patvirtinta elektroniniu bûdu teikiamё klausimё priëmimo Valstybinëje mokesèiё inspekcijoje tvarka.

Elektroniniu paðtu atsiёstas nesudëtingas individualus paklausimas, t. y., kai paklausëjas nori gauti informacijos ir á paklausimà galima atsakyti per 3 darbo dienas, yra prilyginamas þodiniam individualiam paklausimui. Tokiame elektroniniu paðtu atsiёstame individualiame paklausime paklausëjas turi nurodyti tikslё elektroninio paðto adresà, kuriuo pageidautё gauti atsakymà. Visi elektroniniu paðtu atsiёsti individualûs paklausimai, kurie prilyginami þodiniams individualiems paklausimams, apskrities valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko nustatyta tvarka turi bûti registruojami ir saugomi.

Á elektroniniu paðtu atsiёstà individualё paklausimà, kuris prilyginamas þodiniam individualiam paklausimui, paklausëjui turi bûti atsakoma elektroniniu paðtu ne vëliau kaip per 3 darbo dienas. Tokiame individualiame paaiðkinime turi bûti nurodomas paaiðkinimo rengëjo vardas, pavardë, telefono numeris, elektroninio paðto adresas. Á þodiná individualё paklausimà turi bûti atsakoma nedelsiant. Jei á þodiná individualё paklausimà (iðskyrus atsiёstàjá elektroniniu paðtu, kuris prilyginamas þodiniam individualiam paklausimui) nëra galimybës atsakyti iðkart, paklausëjui paaiðkinama, kad ne vëliau kaip per 3 darbo dienas jam bus atsakyta telefonu, elektroniniu paðtu ar faksu arba pasiûloma jam individualё paklausimà pateikti raðtu.

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 04 06 ásakymu Nr. VA-44 patvirtintos:

Naujà transporto priemonї ið kitos Europos Sàjungos valstybës narës ásigijusio fizinio asmens dokumentё pateikimo ir pridëtinës vertës mokesèio apskaièiavimo taisyklës;

Praneðimo apie ið kitos Europos Sàjungos valstybës narës ásigytos naujos transporto priemonës pridëtinës vertës mokesèio apskaièiavimà forma FR0656.

Naujà transporto priemonї ið kitos ES valstybës narës ásigijїs fizinis asmuo, kuris nëra ir neprivalo bûti PVM mokëtojas pagal PVM ástatymà, ne vëliau kaip iki kito po naujos transporto priemonës ásigijimo mënesio 25 dienos savo nuolatinës gyvenamosios vietos apskrities valstybinës mokesèiё inspekcijos teritoriniam skyriui privalo pateikti PVM sàskaitos faktûros, áforminanèios naujos transporto priemonës ásigijimà ið kitos ES valstybës narës, kopijà. Jeigu PVM sàskaitoje faktûroje nëra iðvardytё duomenё, fizinis asmuo kartu su PVM sàskaita faktûra turi pateikti laisvos formos praneðimà, kuriame turi nurodyti tuos duomenis (savo vardà, pavardї, asmens kodà ir adresà, tiekëjo vardà, pavardї (arba pavadinimà), kodà ir adresà, naujos transporto priemonës ásigijimo kainà (litais) ir kt.).

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 04 02 ásakymu Nr. VA-41 Dël naujё transporto priemoniё tiekimo á kità valstybї narї (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 51-1706) patvirtintos:

Naujos transporto priemonës tiekimo á kità valstybї narї deklaracijos FR0620 forma;

Naujos transporto priemonës tiekimo á kità valstybї narї deklaracijos FR0620 formos pildymo ir pateikimo taisyklës.

Deklaracijà privalo pateikti ið Lietuvos á kità valstybї narї naujà transporto priemonї tiekiantis Lietuvos arba uþsienio juridinis arba fizinis asmuo, kuris nëra ir pagal Lietuvos Respublikos pridëtinës vertës mokesèio ástatymà neturi bûti PVM mokëtojas. Uþ kiekvienà á kità valstybї narї tiekiamà naujà transporto priemonї turi bûti pateikiama atskira deklaracija.

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 04 09 ásakymu Nr. VA-48 patvirtintas Lietuvos Respublikos gyventojё pajamё rûðiё kodavimo klasifikatorius (ásigaliojo 2004 04 18, Þin., 2004, Nr. 56-1973). Nustatyta, kad ðiuo klasifikatoriumi turi bûti vadovaujamasi pildant 2004 m. ir vëlesniё metё metines pajamё mokesèio, iðskaièiuoto ið A klasës pajamё, deklaracijas bei apskaièiuotё ir iðmokëtё iðmokё, pagal mokesèio mokëjimo tvarkà priskiriamё gyventojo A klasës pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamё dydþio bei iðskaièiuoto ir sumokëto pajamё mokesèio paþymas, 2003 m. ir vëlesniё metё metines pajamё mokesèio deklaracijas ir gyventojams iðmokëtё iðmokё, pagal mokesèio mokëjimo tvarkà priskiriamё B klasës pajamoms, paþymas, taip pat po ðio ásakymo ásigaliojimo teikiamas nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamё mokesèio nuo B klasës pajamё deklaracijas.

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos 2004 04 09 ásakymu Nr. VA-50 Dël gyventojo gautё pajamё, nuo jё sumokëto mokesèio paþymё FR0594 ir FR0595 formё ir jё pildymo bei iðdavimo taisykliё patvirtinimo (ásigaliojo 2004 04 18, Þin., 2004, Nr. 56-1974) patvirtintos:

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautё pajamё ir nuo jё Lietuvoje sumokëto pajamё mokesèio paþymos FR0594 forma;

• Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautё pajamё ir nuo jё sumokëto pajamё mokesèio paþymos FR0595 forma;

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautё pajamё ir nuo jё Lietuvoje sumokëto pajamё mokesèio paþymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautё pajamё ir nuo jё sumokëto pajamё mokesèio paþymos FR0595 formos pildymo bei iðdavimo taisyklës.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norëdamas gauti paþymà apie mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir Lietuvoje sumokëtà pajamё mokestá, apskrities valstybinei mokesèiё inspekcijai raðtu turi pateikti laisvos formos praðymà iðduoti FR0594 formos paþymà. Pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo praðymà apskrities valstybinë mokesèiё inspekcija per 5 darbo dienas nuo praðymo pateikimo dienos privalo iðduoti tinkamai uþpildytà FR0594 formos paþymà.

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 04 09 nutarimu Nr. 407 Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. geguþës 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dël Specialiё apskaitos dokumentё blankё uþsakymo, gamybos, technologinës apsaugos, platinimo, ásigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesèiams apskaièiuoti naudojamё apskaitos dokumentё iðraðymo ir pripaþinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 56-1941) pakeistos ir nauja redakcija iðdëstytos Mokesèiams apskaièiuoti naudojamё apskaitos dokumentё iðraðymo ir pripaþinimo taisyklës. PVM sàskaitos faktûros komplektà turi sudaryti ne maþiau kaip 2 egzemplioriai. Pirmasis egzempliorius skirtas prekiё (paslaugё) pirkëjui, antrasis - prekiё tiekëjui (paslaugё teikëjui), t. y. pardavëjui. PVM sàskaitoje faktûroje turi bûti visi PVM ástatymo 80 str. 1 d. nustatyti privalomi rekvizitai, iðskyrus ðiose taisyklëse nustatytus atvejus. PVM sàskaitos faktûros serija ir numeris (jeigu nenaudojami specialûs apskaitos dokumentё blankai) turi bûti formuojami taip:

• numeris turi bûti sudaromas didëjanèia seka;

• numeris turi bûti paremtas viena ar daugiau serijё, kuri (kurios) PVM mokëtojё pasirinkimu gali bûti sudaroma (-os) ið raidiniё simboliё arba skaitmenё;

• PVM mokëtojai privalo uþtikrinti PVM sàskaitos faktûros numerio, paremto serija (serijomis) unikalumà, t. y. skirtingose PVM sàskaitose faktûrose negali bûti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta paèia serija).

Taisyklës taip pat reglamentuoja kreditiniё ir debetiniё dokumentё iðraðymà ir naudojimà mokesèiams apskaièiuoti.

***

Finansё ministro 2004 04 08 ásakymu Nr. 1K-113 patvirtintos Lietuvos Respublikos pridëtinës vertës mokesèio ástatymo 82 straipsnio ágyvendinimo taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 53-1824). Nustatyta, kad PVM sàskaitoms faktûroms áforminti specialûs apskaitos dokumentё blankai nenaudojami.

Taèiau asmuo turi teisї naudoti specialius PVM sàskaitё faktûrё blankus, teisës aktё nustatyta tvarka ásigytus iki 2004 05 01, kol pasibaigs jё atsargos. Jeigu iðraðymo metu specialûs PVM sàskaitё faktûrё blankai sugadinami, jie ið karto þymimi þodþiu ¥Anuliuota", nurodoma anuliavimo data, anuliavimas turi bûti patvirtintas PVM sàskaità faktûrà iðraðiusio asmens paraðu. Asmuo anuliuotus PVM sàskaitё faktûrё blankё komplektus gràþina vietos mokesèiё administratoriui arba PVM sàskaitё faktûrё anuliuotus komplektus ir panaudotus blankus saugo laikydamasis Lietuvos archyvё departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatytё dokumentё saugojimo terminё (tokiu atveju asmuo apie tai ið anksto privalo informuoti vietos mokesèiё administratoriё, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas PVM mokëtoju).

Nepanaudoti specialûs PVM sàskaitё faktûrё blankai vietos mokesèiё administratoriams gràþinami, sunaikinami ir informacija apie jё sunaikinimà pateikiama nustatyta tvarka.

Socialinës apsaugos ir darbo ministro 2004 04 09 ásakymu Nr. A1-92 patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos ástaigё teikiamё monopolinio pobûdþio prekiё ir paslaugё kainё ir tarifё kainoraðtis (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 56-1961). Nustatyta, kad valstybinio socialinio draudimo paþymëjimo iðdavimas apmokestinamas 5 Lt, o paþymëjimo dublikato iðdavimas apmokestinamas tokia tvarka:

• turint policijos paþymà - 5 Lt;

• neturint policijos paþymos - 53 Lt (iðduodant dublikatà pirmà kartà), 106 Lt (iðduodant dublikatà antrà kartà), 159 Lt (iðduodant dublikatà treèià kartà ir t. t.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 03 24 nutarimu Nr. 316 Dël minimaliojo darbo uþmokesèio didinimo (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 46-1511) nuo 2004 05 01 patvirtinti:

• minimalusis valandinis atlygis - 2,95 Lt ir minimalioji mënesinë alga - 500 Lt darbuotojams, dirbantiems ámonëse, ástaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybës formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisës aktё nustatyta tvarka taikoma minimalioji mënesinë alga, iðskyrus asmenis, nurodytus þemiau;

• minimalusis valandinis atlygis - 2,55 Lt ir minimalioji mënesinë alga - 430 Lt valstybës politikams, teisëjams, valstybës pareigûnams, kariams ir valstybës tarnautojams.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2003 12 31 ásakymu Nr. V-791 (ásigaliojo 2004 03 27, Þin., 2004, Nr. 45-1490) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visà þmogaus kûnà veikianti vibracija: didþiausi leidþiami dydþiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose". Netaikoma darbo vietoms geleþinkelio, oro ir vandens transporte.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2003 12 24 ásakymu Nr. V-770 (ásigaliojo 2004 03 27, Þin., 2004, Nr. 45-1485) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 69: 2003 „Ðiluminis komfortas ir pakankama ðiluminë aplinka darbo patalpose. Parametrё normi

nës vertës ir matavimo reikalavimai" . Ðiluminio komforto aplinkos sàlygos turi bûti uþtikrintos projektuojant, steigiant naujas ir naudojant darbo vietas.

***

Socialinës apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 03 02 ásakymu Nr. A1-55/V-91 patvirtinti Darbuotojё apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (ásigalios 2005 07 01, Þin., 2004, Nr. 41-1350). Ámonës, ástaigos, organizacijos ir kitos organizacinës struktûros, naudojanèios darbo priemones, kurios kelia vibracijà, ávertina darbo priemoniё keliamà rizikà ir iki 2005 07 01 jas modernizuoja arba vietoje jё ásigyja naujas, atitinkanèias nuostatё reikalavimus.

Ámonëms, ástaigoms, organizacijoms rekomenduojama taikyti nuostatё reikalavimus modernizuojant ar ásigyjant naujas darbo priemones nuo kitos dienos po ðio ásakymo oficialaus paskelbimo leidinyje „Valstybës þinios", t. y. 2004 03 18.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo (ámonës vadovas) ar jam atstovaujantis asmuo, vadovaudamasis Profesinës rizikos vertinimo nuostatais, organizuoja profesinës rizikos vertinimà ir, jei reikia, darbuotojus veikianèios mechaninës vibracijos verèiё matavimus, kaip nurodyta nuostatё 1 ir 2 prieduose.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 02 12 ratifikavo 1997 06 19 Þenevoje priimtà Konvencijà dël privaèiё ádarbinimo agentûrё (konvencijos tekstas paskelbtas Þin., 2004, Nr. 40-1298). Konvencija Lietuvos Respublikai pradës galioti, praëjus 12 mënesiё nuo jos ratifikavimo dokumentё áregistravimo dienos.

Konvencija reglamentuoja ne tik ádarbinimo tarpininkavimo agentûrё veiklà (kai agentûra padeda ieðkantiems darbo asmenims susirasti darbà bei darbdaviams - surasti reikiamà darbuotojà), bet ir vadinamàjá „personalo nuomos" darbà (kai agentûra samdo darbuotojus ir ádarbina juos pas kitus darbdavius).

Konvencija ápareigoja prisijungusias valstybes nares nustatyti privaèiё ádarbinimo agentûrё veiklà reguliuojanèias sàlygas remiantis licencijavimo ar sertifikavimo sistema, iðskyrus atvejus, kai jas reguliuoja atitinkami tos ðalies ástatymai ir praktika. Konvencija taip pat numato, kad privaèios ádarbinimo agentûros uþ paslaugas neturi imti (tiesiogiai ar netiesiogiai) mokesèio ið ieðkanèio darbo asmenё (galimos iðimtys), todël ágyvendinus konvencijos nuostatas, gerokai daugiau asmenё galës pasinaudoti ádarbinimo agentûrё paslaugomis.

Konvencija ápareigoja imtis priemoniё, kuriё tikslas - skatinti valstybiniё ádarbinimo tarnybё ir privaèiё ádarbinimo agentûrё bendradarbiavimà. Privaèios ádarbinimo agentûros privalo per nustatytà kompetentingos institucijos laikà teikti toms ástaigoms jё reikalaujamà informacijà, bûtinà darbo rinkos analizei. Savo ruoþtu kompetentinga institucija privalo tà informacijà kaupti ir per nustatytà laikà vieðai jà skelbti.

Ðiuo metu Lietuvoje teisiðkai reguliuojamos veiklos sàlygos tik tё ámoniё, kurios tarpininkauja dël pilieèiё ádarbinimo uþsienyje. Konvencijos ratifikavimas paskatintё imtis priemoniё reglamentuoti Lietuvos darbo rinkoje veikianèiё ádarbinimo tarpininkavimo agentûrё veiklà, uþtikrinti darbdaviams bei darbo ieðkantiems asmenims teikiamё paslaugё kokybї.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 02 19 priëmë Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybё ástatymà (ásigalioja 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 39-1271). Jo tikslas - uþtikrinti Europos Bendrijos ámonës ir Europos Bendrijos ámoniё grupës darbuotojё (jei darbuotojai nëra laivo, kuriam taikytinas Lietuvos Respublikos prekybinës laivybos ástatymas, águlos nariai), teisї bûti iðklausytiems, taip pat teisї á informavimà ir konsultavimà. Europos Bendrijos ámone yra laikoma ámonë, kurios bendras darbuotojё valstybëse narëse skaièius yra ne maþesnis kaip 1000 ir kurios darbuotojё skaièius kiekvienoje ið bent dviejё valstybiё nariё yra ne maþesnis kaip 150.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2004 04 06 ásakymu Nr. V-196 patvirtinti Sutrumpinto darbo laiko trukmës nustatymo, atsiþvelgiant á darbo aplinkos veiksnius, kriterijai (ásigaliojo 2004 04 16, Þin., 2004, Nr. 54-1841). Ðiais kriterijais turi vadovautis darbdaviai arba darbdavio ágalioti asmenys saugai ir sveikatai, kai kenksmingё darbo aplinkos veiksniё dydþiai virðija darbuotojё saugà ir sveikatos teisї reglamentuojanèiais teisës aktais nustatytas leistinas ribines vertes ir, kai techninëmis, organizacinëmis ar kitomis priemonëmis neámanoma jё dydþio sumaþinti iki sveikatai nekenksmingё dydþiё.

Draudimo prieþiûros komisijos 2004 04 06 nutarimu Nr. N-36 patvirtinta Teisiniё iðlaidё draudimo grupës draudimo veiklos tvarka (ásigaliojo 2004 04 16, Þin., 2004, Nr. 54-1884). Teisiniё iðlaidё draudimo grupë apima tokias draudimo rûðis, kuriose draudimo ámonë ásipareigoja iðmokëti draudimo iðmokà dël iðlaidё, susijusiё su bylos nagrinëjimu ir suteikti kitas su draudimo apsauga tiesiogiai susijusias paslaugas:

• ikiteisminëje tvarkoje, civiliniame ar baudþiamajame procese uþtikrinant, kad apdraustajam bûtё atlyginti jo patirti nuostoliai;

• ginant apdraustàjá arba jam atstovaujant civiliniame, baudþiamajame, administraciniё bylё teisenos ar kitokiame procese dël bet kurio prieð já nukreipto veiksmo.

Teisingumo ministro 2004 04 02 ásakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dël civilinëse bylose priteistino uþmokesèio uþ advokato ar advokato padëjëjo teikiamà teisinї pagalbà (paslaugas) maksimalaus dydþio (ásigaliojo 2004 04 16, Þin., 2004, Nr. 54-1845). Rekomenduojami priteistini uþmokesèio uþ advokato civilinëse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalûs dydþiai apskaièiuojami taikant minimalios mënesinës algos koeficientà. Rekomenduojami priteistini maksimalûs uþmokesèio dydþiai yra:

• uþ ieðkiná, prieðieðkiná, atsiliepimà á ieðkiná ar prieðieðkiná - 3 MMA;

• uþ pareiðkimà iðduoti teismo ásakymà - 0,5 MMA;

• uþ skolininko prieðtaravimà dël kreditoriaus pareiðkimo - 0,3 MMA;

• uþ kiekvienà uþklausimà renkant bylai reikalingus árodymus - 0,012 MMA;

• uþ vienà atstovavimo valandà teisme - 0,15 MMA ir t. t.

Atstovavimo laikas skaièiuojamas nuo faktinio bylos nagrinëjimo pradþios iki pabaigos, neáskaitant pertraukё, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisiniё paslaugё teikimo laiko suma skaièiuojama su minutëmis, ji apvalinama: iki 30 minuèiё atmetama, 30 ir daugiau minuèiё laikoma kaip valanda.

Teismas iðimtiniais atvejais gali nukrypti nuo ðiё maksimaliё dydþiё, atsiþvelgdamas á konkreèias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sàþiningumo kriterijais.

Susisiekimo ministro 2004 03 12 ásakymu Nr. 3-123 Dël Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsëjo 27 d. ásakymo Nr. 3-470 „Dël Prieðgaisriniё saugos taisykliё laivё krovos ámonëse patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 03 28, Þin., 2004, Nr. 46-1542) nustatyta, kad krovinio savininkas (siuntëjas), pageidaujantis krauti krovos kompanijoje pavojingà kroviná, kuris vëliau bus transportuojamas jûra, krovos kompanijai turi pateikti Pavojingo krovinio (biraus) deklaracijà (forma pateikiama Prieðgaisriniё saugos taisykliё laivё krovos ámonëse 1 priede) ir TJO pavojingё kroviniё (pakuotëse) deklaracijà (forma pateikiama Prieðgaisriniё saugos taisykliё laivё krovos ámonëse 8 priede).

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (70)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Dėl motorinių kelių transporto priemonių registravimo

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams