Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dėl motorinių kelių transporto priemonių registravimo

Didinant eismo saugumà keliuose, saugant vairuotojё sveikatà, maþinant keliё transporto neigiamà átakà aplinkai bei uþtikrinant vienodas konkurencijos sàlygas veþëjams, vadovaujantis Europos Tarybos socialiniu reglamentu 3820/85 „Dël kai kuriё su keliё transportu susijusiё socialiniё ástatymё suderinimo" turi bûti vykdoma transporto priemoniё vairuotojё darbo ir poilsio reþimo apskaita. Vairuotojo darbo laikotarpius registruoja speciali áranga - tachografai, kurie gali bûti skaitmeniniai arba neskaitmeniniai. Skirtumas tas, kad skaitmeniniai tachografai ne tik registruoja vairuotojo darbo laikà, bet savo atmintyje gali saugoti tà paèià informacijà. Ðiuo metu naudojami áprasti, t. y. neskaitmeniniai tachografai. Europos Sàjunga, siekdama pagerinti saugumà keliuose, 1998 m. priëmë naujà ES Tarybos reglamentà (EB) Nr. 2135/98, kuriame buvo nustatyti skaitmeniniё tachografё árengimo naujose keliё transporto priemonëse terminai - iki 2004 m. rugpjûèio 5 d.

Taèiau Valstybinë keliё transporto inspekcija gavo Europos Komisijos viceprezidentës Loyolos de Palacio 2004 m. balandþio 21 d. raðtà dël moratoriumo skaitmeniniё tachografё ádiegimo terminё pratїsimo Europos Sàjungoje. Komisija nuo 2004 m. rugpjûèio 5 d. skelbia 12 mënesiё pereinamojo laikotarpio moratoriumà, per kurá Europos Sàjungos valstybës narës privalo parengti ir ádiegti skaitmeniniё tachografё sistemà, t. y. identifikavimo korteliё iðraðymà, skaitmeniniё tachografё sertifikavimà, periodinї jё patikrà, veþëjё mokymà ir kt.

Atkreipiame veþëjё dëmesá, kad naujas ar naudotas (nepriklausomai nuo jё ankstesnës registravimo ðalies) motorines keliё transporto priemones, kuriose turi bûti árengti tachografai, kaip nurodyta 1985 m. gruodþio 20 d. Europos Sàjungos Tarybos reglamente 3821/85/EEB, su árengtais skaitmeniniais tachografais Lietuvoje pirmà kartà bus galima registruoti tik po 2005 m. rugpjûèio 5 d. Pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2004 m. rugpjûèio 5 d. iki 2005 m. rugpjûèio 5 d. bus registruojamos motorinës transporto priemonës tik su ðiuo metu naudojamais, t. y. su neskaitmeniniais tachografais.

Eirimas PAKALNIS

Technikos skyriaus virðininkas

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (70)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Dėl motorinių kelių transporto priemonių registravimo

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams