Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Birþelis

TIR sistemos ámoniё darbuotojams

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

2 d. Ðiauliuose, Ðiauliё pramonës, prekybos ir amatё rûmuose, Vilniaus g. 88

7 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

9 d. Kaune, AB „Transauða" mokymё klasëje, Verkiё g. 48

14 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

16 d. Panevëþyje, Kredito unijos patalpose, Topoliё al. 17

21d. Klaipëdoje, Klaipëdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvё al. 10 A

28 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

Mokymo kursas vairuotojams, veþantiems krovinius tarptautiniais marðrutais

TIR muitinio tranzito sistema. Krovinius lydintys dokumentai

3 d. Ðiauliuose, Ðiauliё pramonës, prekybos ir amatё rûmuose, Vilniaus g. 88 8 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

10 d. Kaune, AB „Transauða" mokymё klasëje, Verkiё g. 48

17 d. Panevëþyje, Kredito unijos patalpose, Topoliё al. 17

22 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

22 d. Klaipëdoje, Klaipëdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvё al. 10 A

Mokymo kursai skirti tik asociacijos „Linava" TIR sistemos nariams.

Pradþia: Vilniuje ir Klaipëdoje 9.00 val., kituose regionuose 10.00 val.

1-3 d.; A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams veþti.

7-10 d.; Dalyvio mokestis - 300 Lt,

14-17 d.; visiems asociacijos „Linava" nariams - 240 Lt.

28-30 d.

nuo 21 d. mokymo kursai bûsimiems pavojingё kroviniё veþimo saugos specialistams.

28-30 d. Licencijuojamai keliё transporto veiklai vadovaujanèiё asmenё

pasiruoðimo profesinës kvalifikacijos egzaminui kursai

(veiklos licencijai gauti arba pratїsti).

28-30 d. Kvalifikacijos këlimo kursai vairuotojams, pradedantiems veþti

krovinius tarptautiniais marðrutais su TIR knygele.

Dalyvio mokestis - 180 Lt, visiems asociacijos „Linava" nariams - 90 Lt.

Renginiё pradþia 9.00 val. (jei kitaip nenurodyta plane). Á visus renginius

bûtina registruotis ið anksto. Uþ mokymo kursus bei seminarus mokëkite pavedimu á ¥Linavos" mokymo centro sàskaità (ám. kodas: 2561105/15,

a/s LT19 7044 0600 0173 3922, AB Vilniaus bankas, Karoliniðkiё filialas).

Jankiðkiё g. 41, LT-02300 Vilnius-53, tel. 2740097, 8-611-24413, faks. 2784295,

el. paðtas: mc@linava.lt, www.linava.lt/lmc

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (70)

"Linava" informuoja

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Dėl motorinių kelių transporto priemonių registravimo

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams