Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

XI tarptautinë mugë

DEGALINË 2004

Geguþës 12-14 d. Varðuvoje vyko XI tarptautinë mugë „Degalinë 2004", kurià organizavo Lenkijos skystё degalё rûmai. Tai pirmasis tokio pobûdþio renginys Lenkijoje, ðiai ðaliai tapus visateise ES nare.

Lenkijos skystё degalё rûmai yra degalё rinkos nepriklausomё operatoriё sàjungos Europoje (UPEI) narys. Pasak UPEI generalinio sekretoriaus Berndo Schnittlerio, Varðuvoje nuo 1993 m. geguþës mën. rengiamos mugës degalё tiekëjams, transportuotojams ir vartotojams jau tapo gera tradicija. Ðiёmetë mugë svarbi tuo, kad pristatë degalё verslo technines naujoves, taip pat prekiё ir paslaugё asortimentà ne tik iðsiplëtusioje ES erdvëje, bet ir uþ jos ribё.

Ðiemet Varðuvos parodё centre EXPO XXI organizuotos mugës ekspozicija buvo suskirstyta á keturis teminius sektorius: „Degalinë", ¥Dujё degalinë", „Automobiliё servisas" bei „Parduotuvë ir baras degalinëje".

Mugës lankytojai ðiuose sektoriuose turëjo galimybї ið arèiau susipaþinti su naftos chemijos produktais, jiems skirtais rezervuarais ir vamzdynais, aplinkos apsaugos priemonëmis, skystё naftos produktё ir suskystintё dujё laikymo ir transportavimo árenginiais bei prietaisais, naftos ir dujё pramonës kontrolës-matavimo áranga, taip pat mokslo tyrimё ástaigё siûlomomis paslaugomis bei teikiamomis jё konsultacijomis.

Vienu ið svarbiausiё ðio renginio programos sudëtiniё daliё buvo Varðuvos EXPO XXI parodё rûmuose mugës dienomis vykusi konferencija „Skysti degalai ir dujos 2004", kurioje nemaþai praneðimё skirta naujai ES rinkai, suskystintё dujё (LPG) perspektyvai Lenkijoje, Europos Sàjungos ir NVS ðalyse. Po kiekvieno praneðimo vyko diskusijos, be to, organizuota ir keli susitikimai prie apvalaus stalo su Lenkijos skystё degalё rûmё nariё vadovais ir specialistais, alyvё ir biodegalё sekcijos nariais bei stambiausiё naftos produktё prekybos versloviё atstovais. Treèiàjà konferencijos dienà galima pavadinti „Automobiliё dujё atvirё durё diena", 12 tos dienos praneðimё buvo skirta 3 pagrindinëms temoms: dujё verslo perspektyvai, LPG árangos montavimo naujovëms ir transporto priemoniё eksploatavimo iðlaidoms sumaþinti. Ið viso per 3 konferencijos dienas buvo perskaityti 24 praneðimai.

Tarptautinës mugës „Degalinë 2004" dalyviai ir jos lankytojai turëjo galimybї ne tik pabendrauti, uþmegzti komercinius ryðius, bet ir sudaryti naudingas sutartis.

Tarp parodos dalyviё buvo nemaþai ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje þinomё firmё: BP, „Lukoil", „Statoil", „Orlen", „Lotos", „Slovnaft", „DAF Trucks Polska", „DaimlerChrysler Automotive Polska", „ELPIGAZ", „Karcher Poland" ir kt. Mûsё veþëjus, gabenanèius skystus naftos produktus ir dujas, be abejonës, labiausiai domino, kas ir kokias autocisternas, pritaikytas ðiems produktams transportuoti, demonstravo Varðuvoje vykusioje mugëje. Tarp daugybës ávairiё smulkiё detaliё, èiaupё, þarnё, kontrolës - matavimo árangos prietaisё ir kitё aksesuarё, demonstruotё pagrindinëje parodё rûmё salëje, tik 19 firmё atviroje lauko aikðtelëje pristatë autocisternas naftos produktams ir dujoms gabenti. Tai - AUREX LPG, ELGUM, FAGUMIT, FLOW TECHNICS, „Gonar", „Simatra France", „Stokota Kamarg" ir kt. Beje, pastarosios stende, kuris buvo árengtas tiesiogiai prieð centriná áëjimà á EXPO XXI parodё rûmus, dalyvavo ir vienintelë firma ið Lietuvos - AB „Suskystintos dujos". Tarp autocisternё demonstruotojё bene didþiausio parodos lankytojё dëmesio sulaukë ðalia „Stokotos" savo paviljonà ásirengusi firma TURBUD ið Brzego, skystё naftos produktё transportavimo rinkoje dirbanti nuo 1988 m. Ðios firmos siûlomos autocisternos ant puspriekabiё ir priekabё vaþiuoklës su ABS ir EBS pritaikytos gabenti ne tik skystiems naftos produktams ir dujoms, bet ir bitumui, kombinuotiesiems paðarams, silosui bei kitiems skystiems ir biriems kroviniams.

Beje, centriniuose Varðuvos EXPO XXI parodё rûmuose nemaþai vietos buvo skirta ir þiniasklaidos atstovams. Tarp informaciniё mugës ir konferencijos rëmëjё daugiau nei 10 ávairiё Lenkijoje leidþiamё biuleteniё ir þurnalё redakcijё, ið kuriё pagrindiniai informaciniai rëmëjai - þurnalai „Palywa plynne", „Nafta end gaz biznes", „Jazda za grosze…", „Polski Traker", „Transport Polski" ir kt.

Tomas LABÞENTIS

NAUJA VOGTЁ TRANSPORTO PRIEMONIЁ PAIEÐKOS SISTEMA

Geguþës 18 d. Lietuvos parodё centre „Litexpo" Lietuvos policijos apsaugos organizavimo tarnyba kartu su UAB „Baltijos monitoringo centras" organizavo tarptautinї konferencijà „SHERLOG-2004", kurioje pristatyta èekё bendrovës „Secar Bohemia" gaminama pavogtё transporto priemoniё paieðkos sistema „SHERLOG SecurityCar".

Ði sistema sëkmingai veikia Èekijoje (nuo 1992 m. „SHERLOG SecurityCar" naudojosi apie 20 tûkst. klientё), Slovakijoje, Latvijoje. Ateityje jà planuojama ádiegti Vengrijoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijoje. Geguþës 17 d. „Sherlog SecurityCar" pradëta diegti ir Lietuvoje. Sistemà montuoja UAB „Altas" ir Apsaugos policijos specialistai. Tai vienintelë mûsё ðalyje tokio tipo transporto priemoniё paieðkos sistema, kurios veikimas pagrástas radijo lokacijos principu. Miniatiûriniai siёstuvai ámontuojami á automobilá ir, ávykus vagystei, automatiðkai arba gavus komandà ið centrinio valdymo centro, aktyvinami. Ði sistema leidþia nustatyti nuvarytos transporto priemonës marðrutà ir, atëmus jà ið nusikaltëliё, sugràþinti savininkui.

Vykusioje konferencijoje plaèiau su pavogtё transporto priemoniё paieðkos sistemos „Sherlog SecurityCar" veikimo principais ir plëtros perspektyvomis supaþindino bei á konferencijos dalyviё klausimus atsakë „Secar Bohemia" viceprezidentas Petras Vacekas. Transporto priemoniё vagystes Lietuvoje bei transporto priemoniё monitoringo sistemё efektyvumà ir reikalingumà analizavo Policijos departamento prie VRM Nusikaltimё tyrimo vyriausiosios valdybos virðininkas Kїstutis Tubis bei Lietuvos policijos Apsaugos organizavimo tarnybos virðininkas Andrejus Stalauskas. Konferencijoje dalyvavї Latvijos „Baltijos monitoringa centrs" vadovai pasidalino sukaupta patirtimi. Apie planus ir bûtinybї diegti minëtà sistemà Baltarusijoje ir Rusijos Federacijoje pasakojo aukðti ðiё valstybiё milicijos pareigûnai. UAB „Baltijos monitoringo centras" direktorius Raimundas Adomaitis papasakojo apie pirmuosius minëtos sistemos diegimo þingsnius Lietuvoje.

Kuo ypatinga pavogtё transporto priemoniё paieðkos sistema „Sherlog SecurityCar"?

Valdymo centras visada pasirengїs gauti pavojaus signalà ið paieðkos sistemos „Sherlog SecurityCar", kuri automobilá vagiant suveikia automatiðkai. Skirtingai nuo panaðiё sistemё, minëtos sistemos signalё neámanoma nuslopinti. Nuvaroma transporto priemonë yra matoma valdymo centro kompiuterio vaizduoklyje netgi tuo atveju, kai transporto priemonë paslëpta uþdaroje patalpoje arba metaliniame konteineryje ar pan. Transporto priemonëje ástatytas paieðkos daviklis aktyvinamas, ir valdymo centras gauna pavojaus signalus bei transporto priemonës savininko patvirtinimà apie jos nuvarymà. Radijo ðvyturio signalu nustatoma nuvarytos transporto priemonës buvimo vieta ir operatyviai siunèiamos mobilios policijos grupës su paieðkos automobiliais, kurios vykdo paieðkà, perima automobilá ið nusikaltëliё ir gràþina já savininkui. Lietuvoje ir kitose ðalyse dirba mobilios paieðkos grupës, aprûpintos galinga radijo pelengavimo áranga „Sherlog SecurityCar". Be to, reaguoja Lietuvos policijos Apsaugos organizavimo tarnybos padaliniё ginkluoti policijos ekipaþai, esantys visuose ðalies miestuose ir rajonuose, arba kitos artimiausios policijos pajëgos.

Kazys MATAÈIÛNAS

PIRELLI seminaras veþëjams

Geguþës 24-27 d. UAB „Linavos" servisas visuose savo skyriuose vadybininkams ir regionё veþëjams organizavo nemokamus seminarus. Italijos kompanijos „Pirelli" atstovas Fulvio Romano supaþindino seminarё dalyvius su naujausiomis „Pirelli" padangё gamybos technologijomis.

Pirmasis toks seminaras ávyko Vilniuje, asociacijos „Linava" mokymo centre. „Pirelli" atstovas F. Romano trumpai apþvelgë kompanijos 130 metё veiklos patirtá, informavo, kad ðiuo metu 22 ðalyse veikia 77 gamyklos, kuriose dirba 33401 darbuotojas. 61 proc. kompanijos produkcijos sudaro sunkveþimiё, autobusё, lengvёjё bei lenktyniniё automobiliё padangos. Kita produkcija - telekomunikacijё kabeliai, povandeniniё laivё áranga ir kitos detalës ið gumos.

Seminaro vadovas F. Romano akcentavo, kad kompanijos tikslas - gerinti padangё - ne tik prabangiё ar sportiniё automobiliё, bet ir sunkveþimiё, vilkikё, priekabё, puspriekabiё, keleiviniё transporto priemoniё - kokybї. Praneðëjas pateikë iðsamius duomenis apie priekinës ir varanèiosios transporto priemoniё aðiё ávairiausiё indeksё ir dydþiё padangё technines savybes.

„Pirelli" atstovas nemaþai dëmesio skyrë ir sustiprinto protektoriaus, padidinto ploèio bei pravaþumo padangoms, skirtoms vaþinëti bekele, dirbti karjeruose ar Afrikos smëlynuose, esant 40 laipsniё karðèiui. Be to, „Pirelli" kompanija gamina ir ávairias þiemines padangas, pasiþyminèias itin geromis sukibimo su slidþia kelio danga savybëmis.

Seminaro dalyviai buvo supaþindinti ir su dviejё rûðiё padangё testais, kurie atliekami gamyklё laboratorijose bei vaþiuojant áprastomis kelio sàlygomis. Tik po laboratoriniё testё padangos bandomos kelyje, po to pirmosios jё partijos iki serijinës gamybos tikrinamos naujausia elektronine testavimo áranga.

F. Romano ne kartà paþymëjo, kad padangё naudotojai privalo laikytis ne tik gamintojo nurodytё rekomendacijё, bet ir bendrё reikalavimё - krovinio teisingo svorio paskirstymo priekinëms ir varanèiosioms aðims, reikiamo slëgio padangose ir kitё eksploatavimo taisykliё, kurios uþtikrina tolygё padangё dëvëjimàsi, keleiviё ir kroviniё saugumà.

Tomas LABÞENTIS

JURIDINË PAGALBA LENKIJOJE

Uþdaroji akcinë bendrovë „Vartwa" dar tik pradeda savo veiklà - ji ásikûrë ðiё metё kovo mënesá. Kuo ði bendrovë gali sudominti ðalies veþëjus, papraðëme supaþindinti direktoriё Vytautà ZARANKÀ.

- Kokios pagrindinës jûsё vadovaujamos bendrovës veiklos kryptys?

- Mûsё bendrovë teikia juridines paslaugas ávykus draudiminiams ávykiams Lietuvoje ir Lenkijoje. Darbà palengvina tai, kad turime savo atstovus Lenkijoje. Manyèiau, kad veþëjams ði informacija turëtё bûti aktuali, nes dauguma Lietuvos veþëjё vilkikё vaþiuoja per Lenkijos teritorijà.

- Kaip þinome, viena ið daþniausiё veþëjё problemё Lenkijoje - autoávykiai. Ar jûsё bendrovë pasirengusi padëti nelaimës atveju?

- Be abejo. Lietuvos veþëjo vilkikui patekus á autoávyká, vairuotojas ir pats veþëjas susiduria su keliomis problemomis. Pirmoji - autoávykio kaltininko nustatymas. Esant abejotinoms ar nevienareikðmëms aplinkybëms, daþniausiai autoávykio kaltininku pripaþástamas svetimðalis. Toks Lenkijos policijos sprendimas turi didþiulї reikðmї vëlesniems civiliniams santykiams, atsirandantiems dël þalos atlyginimo reikalavimo tiek uþ sugadintà transporto priemonї, tiek ir uþ paþeistà kroviná.

- Jeigu kaltininku pripaþástamas ne Lietuvos vairuotojas - ar su ávykiu susijї juridiniai klausimai iðsprendþiami greitai?

- Pagal Lenkijos teisës aktus, jei keliё eismo ávykyje nëra suþeistёjё ar þuvusiёjё, nepriklausomai nuo turtinës þalos dydþio, Lenkijos policininkai turi teisї áforminti ávyká supaprastinta tvarka, t. y. suraðyti protokolà net nebraiþydami ávykio vietos schemos. Toks bylos áforminimas uþkerta kelià árodyti padarytos þalos dydá ar kaltininko atsakomybës laipsná. Perðasi iðvada, kad tokiu atveju vairuotojё kaltë yra abipusë. Bet tai nereiðkia, kad vienodai kalti abu vairuotojai. Viskas priklauso nuo to, kiek laiko praëjo nuo ávykio iki praneðimo patekimo pas mus.

- Kaip ðiuo atveju veþëjai galëtё iðvengti nereikalingё rûpesèiё ir netikëtё praradimё?

- Tokiu atveju mes teikiame operatyvià juridinї pagalbà per savo atstovà Lenkijoje. Reikalui esant, siûlome visà juridinës pagalbos paketà tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Atstovaujame veþëjё interesams keliё policijoje, organizuojame techninї ir kitokià pagalbà ávykio vietoje, taip pat visё bûtinё dokumentё gavimà ir reikalingё ekspertiziё atlikimà, atstovaujame veþëjё interesams draudimo bendrovëse, padedame gauti priklausanèias draudimo iðmokas uþ patirtà þalà. Taip pat padedame apsiginti nuo nepagrástё reikalavimё atlyginti treèiёjё asmenё þalas.

- Be juridinës pagalbos ávykus draudiminiam ávykiui ar kitokiam nelaimingam atsitikimui, kokias dar paslaugas galite pasiûlyti Lietuvos veþëjams?

- Mûsё atstovai gali padëti veþëjams tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje iðsprїsti ávairius juridinius klausimus: iðieðkoti ásiskolinimus, þalos atlyginimà, atstovauti Lenkijos valstybinëse institucijose, ámonëse ir orgnizacijose, parengti reikiamus juridinius dokumentus tiek lenkё, tiek lietuviё kalbomis, surinkti prieinamà informacijà apie partnerius Lenkijoje, rengti ávairias sutartis, procesinius dokumentus bei juos ávertinti, atmesti nepagrástas pretenzijas, organizuoti atstovavimà teismuose ir pan.

Kalbëjosi Kazys MATAÈIÛNAS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams