Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams

Muitinë

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 25 ásakymu Nr. 1B-259 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 49-1622) patvirtintos:

Bendrosios garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendràjà tranzito procedûrà, forma;

Vienkartinës garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendràjà tranzito procedûrà, forma;

Vienkartinës lakðtё formos garantijos, naudojamos atliekant Bendrijos arba bendràjà tranzito procedûrà, forma;

Bendrosios garantijos, naudojamos kitё mokestiniё prievoliё ávykdymui uþtikrinti, forma;

Vienkartinës garantijos, naudojamos kitё mokestiniё prievoliё ávykdymui uþtikrinti, forma;

Bendrosios garantijos, naudojamos prekiё saugojimo vietos turëtojo prievoliё ávykdymui uþtikrinti, forma.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 25 ásakymu Nr. 1B-261 Dël Muitinës departamento direktoriaus 2004 m. kovo 10 d. ásakymo Nr. 1B-216 „Dël Reikalavimё dokumentё blankё privalomosioms formoms ir Dokumentё blankё privalomёjё formё patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 04 03, Þin., 2004, Nr. 49-1624) patvirtinti:

• Reikalavimai EUR.1 judëjimo sertifikato blanko privalomajai formai ir forma;

• Reikalavimai A.TR judëjimo sertifikato blanko privalomajai formai ir forma;

• Reikalavimai Kilmës sertifikato blanko privalomajai formai ir forma;

• Reikalavimai Kilmës sertifikato (Forma A) blanko privalomajai formai ir forma.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 25 ásakymu Nr. 1B-260, vykdant Lietuvos muitinës pasirengimo dirbti Europos Sàjungos muitё teritorijoje nuo 2004 m. geguþës 1 d. priemoniё planà, patvirtintas Teritoriniё muitiniё veikianèiё postё sàraðas (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 49-1623).

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 23 ásakymu Nr. 1B-249 Dël muitinës postё likvidavimo (ásigaliojo 2004 04 02, Þin., 2004, Nr. 48-1572), ágyvendinant Vidiniё muitinës postё stambinimo (optimizavimo) koncepcijà, nuo 2004 07 01 nusprїsta likviduoti:

• Kauno teritorinës muitinës Këdainiё kroviniё postà;

• Kauno teritorinës muitinës Jonavos kroviniё postà;

• Klaipëdos teritorinës muitinës Ðilutës kroviniё postà;

• Klaipëdos teritorinës muitinës Tauragës kroviniё postà;

• Ðiauliё teritorinës muitinës Ðiauliё kroviniё postà „Dubija".

Nuo 2004 07 01 nusprїsta reorganizuoti;

• Vilniaus teritorinës muitinës Vaidotё geleþinkelio ir „Naujamiesèio" kroviniё postus á vienà geleþinkelio postà;

• Ðiauliё teritorinës muitinës Bugeniё geleþinkelio ir Maþeikiё kroviniё postus á vienà geleþinkelio postà.

Teritoriniё muitiniё virðininkams pavesta:

• ûkio subjektams pageidaujant, likviduojamё postё vietoje savo ásakymais ásteigti prekiё tikrinimo vietas;

• racionaliai paskirstyti muitinës pareigûnё etatus, prireikus organizuoti mobiliàsias prekiё fizinio tikrinimo ir muitinio áforminimo grupes.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 24 ásakymu Nr. 1B-253 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 49-1621) patvirtintos Patikimo eksportuotojo ágaliojimё suteikimo ir naudojimosi jais taisyklës. Patikimo eksportuotojo liudijimai, iðduoti iki ðio ásakymo ásigaliojimo, galioja iki 2004 04 30.

Patikimas eksportuotojas - Lietuvos Respublikoje áregistruotas asmuo, eksportuojantis prekes ið Bendrijos muitё teritorijos, nepriklausomai nuo to, ar jis yra eksportuojamё prekiё gamintojas, ar pardavëjas, kuriam muitinë yra suteikusi ágaliojimus paèiam, nesikreipiant á muitinї, iðduoti preferencinї prekiё kilmї arba statusà (prekyba su Turkija) patvirtinanèius dokumentus, nepriklausomai nuo prekiё siuntos vertës. Muitinës tarpininkams patikimo eksportuotojo statusas nesuteikiamas.

Vadovaujantis ðiomis taisyklëmis, patikimo eksportuotojo ágaliojimai gali bûti suteikti eksportuotojui, kuris:

• daþnai ir reguliariai (daugiau kaip 30 prekiё siuntё per ketvirtá) eksportuoja prekes, kurioms gali bûti iðduotas EUR.1 arba A.TR judëjimo sertifikatas;

• gali árodyti, kad jo eksportuojamos prekës atitinka preferencinës prekiё kilmës taisykliё arba laisvoje apyvartoje esanèiё prekiё gabenimo tarp Europos Bendrijos ir Turkijos reikalavimus;

• ásipareigoja sudaryti muitinei tinkamas sàlygas patikrinti jo eksportuojamё prekiё kilmї bei statusà.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 17 ásakymu Nr. 1B-236 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 47-1562) patvirtintas Muitinës ástaigё klasifikatorius, naudojamas Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje. Klasifikatorius naudojamas áforminant muitinio tranzito procedûras.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 16 ásakymu Nr. 1B-229 Dël Muitinës departamento direktoriaus 2003 m. birþelio 30 d. ásakymo Nr. 1B-586 „Dël Bendrojo dokumento duomenё ávedimo á ASYCUDA sistemà instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo nauja redakcija iðdëstytas ir patvirtintas Dokumentё sàraðo, transporto priemoniё sàraðo pildymas ASYCUDA sistemoje.

***

Muitinës departamento direktoriaus 2004 02 33 ásakymu Nr. 1B-243 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 47-1564) patvirtinti:

Reikalavimai bendrojo administracinio dokumento blankё spausdinimui;

Reikalavimai M egzemplioriaus blankё spausdinimui;

Reikalavimai kontrolinio egzemplioriaus T5 blankё spausdinimui;

Reikalavimai informacinio lapo INF 3 blankё spausdinimui;

Reikalavimai informaciniё lapё INF 1, INF 2, INF 5, INF 6, INF 7, INF 8 ir INF 9 blankё spausdinimui;

Reikalavimai praðymo gràþinti / atsisakyti iðieðkoti blankё spausdinimui.

Susisiekimo ministro 2004 03 29 ásakymu Nr. 3-148 Dël Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandþio 18 d. ásakymo Nr. 3-275 „Dël Keliё transporto priemoniё valstybinës techninës apþiûros atlikimo taisykliё" pakeitimo (ásigaliojo 2004 04 07, Þin., 2004, Nr. 50-1674) Valstybinës keliё transporto inspekcijos funkcijё sàraðas papildytas tokiais punktais:

• organizuoja praðymё skaitmeniniuose tachografuose naudojamoms identifikavi

mo kortelëms gauti priëmimà bei iðduoda iðraðytas skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles;

• vykdo Europos sutartyje dël pavojingё kroviniё tarptautinio veþimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas transporto priemoniё konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje bei iðduoda transporto priemonëms tinkamumo veþti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatus, tvarko jё apskaità.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 03 24 nutarimu Nr. 324 Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. gruodþio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dël valstybës rinkliavos objektё sàraðo, ðios rinkliavos dydþiё ir mokëjimo ir gràþinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo nustatytos tokios rinkliavos uþ Europos Bendrijos licencijё iðdavimà:

• Europos Bendrijos tarptautinio kroviniё gabenimo keliais samdos pagrindais ar uþ atlygá leidimo iðdavimas ar pratїsimas - 250 Lt;

• Europos Bendrijos tarptautinio kroviniё gabenimo keliais samdos pagrindais ar uþ atlygá leidimo kopijos iðdavimas ar pratїsimas (iki 5 metё) - 150 Lt;

• Europos Bendrijos tarptautinio kroviniё gabenimo keliais samdos pagrindais ar uþ atlygá leidimo ar leidimo kopijos dublikato iðdavimas - 25 Lt;

• Europos Bendrijos tarptautinio kroviniё gabenimo keliais samdos pagrindais ar uþ atlygá leidimo arba leidimo kopijos, pasikeitus ámonës pavadinimui, registracijos adresui, automobilio valstybiniam numeriui, iðdavimas - 25 Lt;

• Europos Bendrijos tarptautinio keleiviё veþimo samdos pagrindais ar uþ atlygá tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos iðdavimas, pratїsimas - 200 Lt;

• Europos Bendrijos tarptautinio keleiviё veþimo samdos pagrindais ar uþ atlygá tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos kopijos iðdavimas (iki 5 metё) - 150 Lt.

***

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 03 08 ásakymu Nr. B1-190 Dël Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugpjûèio 22 d. ásakymo Nr. B1-690 „Dël paslaugё ákainiё patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 03 26, Þin., 2004, Nr. 44-1475) iðdëstyti nauja redakcija ir patvirtinti paslaugё ákainiai. Nustatyti tokie importo ir eksporto veterinarinës kontrolës ákainiai:

• Importuotё maisto produktё atitikties Lietuvos Respublikos standartё reikalavimams ávertinimas - 80 Lt;

• Importuotё maisto produktё atitikties ávertinimas - 50 Lt;

• Maisto prekiё importuotojo registravimo paþymëjimo iðdavimas - 60 Lt (taikoma iki 2004 05 01)

• Maisto prekiё importuotojo paþymëjimo papildymas naujomis áveþamё maisto prekiё grupëmis - 40 Lt (taikoma iki 2004 05 01)

• Vagono veterinarinis-sanitarinis ávertinimas ir paþymos iðdavimas - 10 Lt.

***

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 03 23 ásakymu Nr. B1-234 (ásigaliojo 2004 04 02, Þin., 2004, Nr. 48-1568) patvirtinta:

Veterinarinio áveþimo dokumento forma;

Veterinarinio áveþimo dokumento pildymo tvarkos nuostatai.

***

Aplinkos ministro 2003 12 24 ásakymu Nr. 710 patvirtintos Eksploatuoti netinkamё transporto priemoniё tvarkymo taisyklës (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 50-1676). Ðios taisyklës privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriё veikla susijusi su transporto priemoniё gamyba, importu ar eksportu bei netinkamё transporto priemoniё surinkimu ir apdorojimu. Taisyklës parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. rugsëjo 18 d. direktyvos 2000/53/EC dël eksploatuoti netinkamё transporto priemoniё reikalavimais.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo ámonës, turinèios leidimà, kuriame apibrëþtos eksploatuoti netinkamё transporto priemoniё surinkimo ir apdorojimo sàlygos. Apdorojimo ámonë gali pagal sutartá ágalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir iðduoti sunaikinimo paþymëjimà kita panaðia veikla (pavyzdþiui, automobiliё remontu) uþsiimanèià ámonї.

***

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 01 16 ásakymu Nr. B1-46 Dël transporto priemoniё gyvûnams gabenti dokumentё patvirtinimo (ásigaliojo 2004 03 20, Þin., 2004, Nr. 42-1402) patvirtintos:

Praðymo dël paþymëjimo apie transporto priemonës tinkamumà gyvûnams veþti Lietuvos Respublikoje iðdavimo forma;

Transporto priemonës gyvûnams veþti Lietuvos Respublikoje patikrinimo aktas;

Paþymëjimo apie transporto priemonës tinkamumà gyvûnams veþti Lietuvos Respublikoje forma;

Ataskaita apie paþymëjimё dël transporto priemoniё tinkamumo gyvûnams veþti Lietuvos Respublikoje ir licencijё veþti gyvûnus ilgiau nei 8 valandas transporto priemonëmis iðdavimà.

Paþymëjimas apie transporto priemonës tinkamumà gyvûnams veþti Lietuvos Respublikoje galioja 1 metus nuo paþymëjimo iðdavimo datos.

***

Valstybinës keliё transporto inspekcijos virðininko 2004 03 03 ásakymu Nr. 2B-59 patvirtinta Autobusё stoties apþiûros akto forma (ásigaliojo 2004 03 18, Þin., 2004, Nr. 41-1364).

Valstybinës keliё transporto inspekcijos virðininko 2004 03 22 ásakymu Nr. 2B-78 (ásigaliojo 2004 04 01, Þin., 2004, Nr. 47-1565) patvirtintos Pavojingus krovinius veþanèiё keliё transporto priemoniё sertifikavimo taisyklës. Jos taikomos visoms Lietuvoje registruotoms keliё transporto priemonëms, kuriomis nuosavybës, patikëjimo teise ar nuomos pagrindais naudojasi veþëjas ir, kuriomis pagal ADR sutarties 9 dalies

nuostatas bûtinas patvirtinimas dël tinkamumo veþti tam tikrus pavojingus krovinius.

Praðant iðduoti ADR sertifikatà pateikiami ðie dokumentai:

• nustatytos formos praðymas, uþpildytas pagal Praðymo iðduoti ADR sertifikatà pildymo instrukcijà;

• transporto priemonës registracijos liudijimas ir jo kopija;

• valstybinës techninës apþiûros ámonës iðduotas valstybinës techninës apþiûros rezultatё kortelës priedas;

• transporto priemonës techninës apþiûros talonas ir jo kopija;

• dokumentas, patvirtinantis nustatytos valstybës rinkliavos sumokëjimà;

• transporto priemonës deklaracija kartu su ðiё taisykliё 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytais dokumentais bei jё kopijomis;

• ástaigos, ágaliotos uþ potencialiai pavojingё árenginiё techninës bûklës prieþiûrà, paþyma apie cisternos atitiktá nustatytiems reikalavimams, kaip nurodyta ðiё taisykliё 9.3 punkte.

2004 03 05 Lietuvos Respublikos Seimas priëmë Transporto priemoniё savininkё ir valdytojё civilinës atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo ástatymà (ásigaliojo su iðimtimis 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 46-1498). Naujuoju ástatymu siekiama suderinti privalomàjá draudimà reglamentuojanèius teisës aktus su Europos Sàjungos reikalavimais ir þaliosios kortos sistemos teisës aktais.

Pagal ES direktyvos 84/5/EEB reikalavimus, padidintos iki ðio ástatymo priëmimo galiojusios maksimalios privalomos draudimo sumos iki 100 000 EUR turtui bei iki 500 000 EUR dël þalos asmeniui. Taip pat atsiþvelgiant á ES teisës aktё nuostatas, ástatyme atsisakoma privalomojo draudimo ámokё dydþio reglamentavimo, ðá klausimà paliekant draudimo kompanijё nuoþiûrai. Nustatyta: jeigu draudëjas reikiamu laiku nesumokëjo draudimo ámokos, draudimo kompanija uþ kiekvienà pavëluotà dienà turi teisї reikalauti 0,04 proc. delspinigiё nuo nesumokëtos sumos.

Dar viena ástatymo naujovë - remiantis ES teisës aktё reikalavimais, draudimo kompanijai nustatyta paskirti kiekvienoje Europos Sàjungos valstybëje atstovus pretenzijoms nagrinëti. Atstovas turi nuolat gyventi arba bûti ásisteigїs toje ES valstybëje, á kurià jis yra paskirtas. Atstovas gali vienu metu dirbti vienai ar kelioms draudimo kompanijoms. Jis privalo uþtikrinti þalos administravimo klausimё nagrinëjimà valstybine kalba tos ES valstybës, kurioje nuolat gyvena nukentëjїs treèiasis asmuo.

Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos transporto priemoniё draudikё biuras dël Lietuvos Respublikoje ávykusiё eismo ávykiё nukentëjusiam treèiajam asmeniui moka iðmokà tokiais atvejais:

• kaltininkas, kurio tapatybë yra nustatyta, padarë þalà naudodamas neapdraustà nustatytà (identifikuotà) transporto priemonї, kai dël þalos padarymo atsiranda transporto priemonës valdytojo civilinë atsakomybë;

• kaltininkas, kurio tapatybë nenustatyta, padarë þalà asmens sveikatai ir (ar) atëmë asmens gyvybї, kai þala padaryta aplinkybëmis, árodanèiomis transporto priemonës valdytojo civilinї atsakomybї;

• kaltininkas, kurio tapatybë yra nustatyta, þalos padarymo momentu yra apsidraudїs transporto priemoniё valdytojё civilinës atsakomybës privalomuoju draudimu, taèiau atsakingam draudikui iðkelta bankroto byla.

Manoma, kad ásigaliojus ðiam ástatymui, bus geriau uþtikrintos per eismo ávykius nukentëjusiё asmenё teisës bei sudarytos palankesnës galimybës reguliuoti nuostoliё atlyginimà, kai eismo ávykis ávyksta ne toje valstybëje, kurioje nuolat gyvena nukentëjїs asmuo.

Valstybinës mokesèiё inspekcijos
2004 03 01 ásakymu Nr. VA-29 (ásigaliojo
2004 03 28, Þin., 2004, Nr. 46-1545) patvirtinta:

Pridëtinës vertës mokesèio deklaracijos FR0600 forma;

Pridëtinës vertës mokesèio atidëjimo terminё pabaigos duomenё FR0616 forma;

Þemës ûkio produkcijos ir / ar paslaugё pirkimo ið ûkininkё, kuriems taikoma kompensacinio pridëtinës vertës mokesèio tarifo schema, ataskaitos FR0617 forma;

Pridëtinës vertës mokesèio mokëtoju neáregistruoto asmens mokëtino pridëtinës vertës mokesèio apyskaitos FR0608 forma;

Pridëtinës vertës mokesèio deklaracijos ir kitё su ðiuo mokesèiu susijusiё formё uþpildymo taisyklës;

Pridëtinës vertës mokesèio deklaracijё (apyskaitё) formё laukeliё atitikimo lentelë.

PVM mokëtojais ásiregistravї asmenys pagal taisykles uþpildytà PVM deklaracijos FR0600 formà (prireikus - FR0616 formà), pradëtё teikti:

• deklaruodami apskaièiuotà 2004 m. geguþës mën. PVM, kai mokestinis laikotarpis yra nustatytas kalendorinis mënuo;

• deklaruodami apskaièiuotà 2004 m. pirmojo pusmeèio PVM, kai mokestinis laikotarpis yra nustatytas kalendorinis pusmetis;

• deklaruodami kitokio laikotarpio, kuris baigiasi po 2004 04 30, apskaièiuotà PVM, kai yra nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis arba kai PVM apskaièiuoja iðregistruojamas ið PVM mokëtojё arba likviduojamas asmuo.

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko 2004 03 12 ásakymu Nr. VA-34 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 43-1427) patvirtintos:

• Prekiё tiekimo á kitas Europos Sàjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 forma su papildomu lapu;

• Prekiё tiekimo á kitas Europos Sàjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklës.

FR0564 forma ir taisyklës ásigaliojo nuo 2004 05 01. 2004 m. antrojo ketvirèio FR0564 formoje turi bûti pateikti 2004 m. geguþës ir birþelio mën. prekiё tiekimo á kitas Europos Sàjungos valstybes nares duomenys. Duomenё apie prekiё tiekimà á kitas ES valstybes nares pateikimo ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Ataskaita turi bûti pateikiama iki kito kalendorinio ketvirèio pirmo mënesio 25 dienos.

Ataskaitos nepateikimas laikomas PVM mokëtojo patvirtinimu, kad jis netiekë prekiё á kitas ES valstybes nares kitё ES valstybiё nariё PVM mokëtojams taisykliё 4.1-4.3 punktuose nurodytais atvejais.

Taisyklëse pateikiama valstybës narës PVM mokëtojo kodo sàvoka - tai pagal direktyvos 77/388/EEB 22 str. 1 d. c, d ir e punktё nuostatas kitos ES valstybës narës mokesèiё administratoriaus suteiktas PVM identifikacinis numeris, naudojamas sudarant sandorius ES (ES valstybiё nariё ir jё PVM mokëtojё kodё struktûros sàraðas pateikiamas taisykliё priede).

***

Valstybinës mokesèiё inspekcijos virðininko ir Muitinës departamento direktoriaus 2004 03 17 ásakymu Nr. VA-36/1B-239 (ásigaliojo 2004 05 01, Þin., 2004, Nr. 47-1563) nauja redakcija iðdëstytas ir patvirtintas Mokesèiё, rinkliavё ir kitё ámokё, mokamё á teritoriniё muitiniё biudþeto pajamё surenkamàsias sàskaitas, kodё sàraðas.

***

Finansё ministro 2004 03 12 ásakymu Nr. 1K-081 Dël delspinigiё dydþio nustatymo 2004 m. antrajam ketvirèiui (ásigalioja 2004 03 17, Þin., 2004, Nr. 40-1308) nuo 2004 04 01 nustatytas delspinigiё dydis 2004 m. II ketvirèiui uþ ne laiku sumokëtus arba pervestus mokesèius ir baudas - 0,03 proc. uþ kiekvienà pavëluotà dienà.

***

Finansё ministro 2004 03 12 ásakymu Nr. 1K-082 Dël palûkanё uþ mokestinї paskolà dydþio nustatymo 2004 m. antrajam ketvirèiui (ásigalioja 2004 03 17, Þin., 2004, Nr. 40-1309) nuo 2004 04 01 nustatytas palûkanё uþ kiekvienà naudojimosi mokestine paskola dienà dydis - 0,01 proc. bei padidintё palûkanё dydis - 0,03 proc.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 03 15 nutarimu Nr. 275 Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 19 d. nutarimo Nr. 1641 „Dël didþiausio leistino valstybës tarnautojё pareigybiё ir darbuotojё, dirbanèiё pagal darbo sutartis ir gaunanèiё darbo uþmokestá ið valstybës biudþeto ir valstybës pinigё fondё, skaièiaus patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 03 18, Þin., 2004, Nr. 41-1334) Valstybinës mokesèiё inspekcijos didþiausias tarnautojё bei darbuotojё skaièius padidintas nuo 264 iki 424, o Valstybinei mokesèiё inspekcijai pavaldþiё ástaigё tarnautojё bei darbuotojё skaièius padidintas nuo 3676 iki 3751.

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 03 22 nutarimu Nr. 309 patvirtinti Nelaimingё atsitikimё darbe ir profesiniё ligё socialinio draudimo iðmokё nuostatai (ásigaliojo 2004 03 26, Þin., 2004, Nr. 44-1448). Ið nelaimingё atsitikimё darbe ir profesinës ligos socialiniam draudimui skirtё lëðё mokamos ðios iðmokos:

• apdraustajam, dël draudiminio ávykio netekusiam dalies ar viso darbingumo, mokama ligos dël nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinës ligos paðalpa, netekto darbingumo vienkartinë kompensacija, netekto darbingumo periodinë kompensacija;

• apdraustajam mirus dël draudiminio ávykio, jo ðeimos nariams lygiomis dalimis iðmokama vienkartinë draudimo iðmoka;

• apdraustajam mirus dël draudiminio ávykio, jo ðeimos nariams lygiomis dalimis mokama periodinë draudimo iðmoka.

Ðios iðmokos skiriamos ir mokamos, jeigu nelaimingi atsitikimai darbe ar profesinës ligos yra iðtirti ir pripaþinti draudiminiais ávykiais. Nelaimingi atsitikimai darbe ir ûmios profesinës ligos pripaþástami draudiminiais ávykiais, jeigu jie ávyko, pavyzdþiui, asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, esant visoms ðioms sàlygoms:

• darbuotojui dirbant draudëjo jam nustatytu darbo laiku, jeigu darbuotojui darbo laikas draudëjo nëra nustatytas - draudëjo ámonëje nustatytu darbo laiku, atskiru draudëjo nurodymu paskirtu dirbti laiku, taip pat dirbant tarnybiniё komandiruoèiё laiku, t. y. vykdant darbdavio uþduotá paskirties vietoje;

• dirbant darbo sutartyje sulygtà darbà (áskaitant darbo vietos parengimà ir sutvarkymà), taip pat atliekant kitus draudëjo pavestus su jo vykdoma veikla susijusius darbus draudëjo naudai arba atliekant vieðojo administravimo funkcijas;

• dirbant darbà (uþ já mokamas darbo uþmokestis), nuo kurio mokamos arba turi bûti mokamos nelaimingё atsitikimё darbe socialinio draudimo ámokos.

Nelaimingi atsitikimai darbe taip pat pripaþástami draudiminiais ávykiais, jeigu jie ávyko tokiais atvejais:

• papildomё, specialiё pertraukё ar pertraukё pailsëti ir pavalgyti metu, kai darbuotojas yra darbo vietoje, ámonës patalpose ar jos teritorijoje;

• pakeliui á darbà ar ið darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje (áskaitant eismo ávyká darbuotojui vykstant á darbà ar ið darbo) tarp darbovietës ir gyvenamosios vietos, ne darbovietëje esanèios vietos, kurioje darbuotojui iðmokamas darbo uþmokestis, vietos ne darbovietës teritorijoje, kurioje darbuotojas gali bûti pertraukos pailsëti ir pavalgyti metu;

• kelionës á komandiruotës vietà ir gráþimo ið jos metu, taip pat esant komandiruotëje - kelyje ið uþduoties vykdymo vietos á poilsio (nakvynës) vietà ir ið jos;

• áspëjimo apie darbo sutarties nutraukimà laikotarpiu darbdavio suteiktu darbuotojui laisvu nuo darbo laiku naujo darbo paieðkoms;

• apdraustiesiems atliekant ástatymё nustatytas valstybines, visuomenines ar pilieèio pareigas, kai uþ tà laikà mokamas darbo uþmokestis arba atitinkama kompensacija, nuo kuriё mokamos arba turi bûti mokamos nelaimingё atsitikimё darbe socialinio draudimo ámokos.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybës
2004 03 24 nutarimu Nr. 325 Dël Valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos didinimo ir einamёjё metё draudþiamёjё pajamё patvirtinimo (ásigaliojo 2004 03 28, Þin., 2004, Nr. 46-1520) nuo 2004 m. balandþio 1 d. nustatytas valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos dydis - 172 Lt bei patvirtintos 2004 m. draudþiamosios pajamos - 901 Lt. Naujasis draudþiamёjё pajamё dydis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 03 08 ásakymu Nr. V-84 Dël Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2002 m. lapkrièio 5 d. ásakymo Nr. 536 „Dël Duomenё apie savarankiðkai dirbanèiё asmenё valstybinio socialinio draudimo ámokas teikimo taisykliё ir formё patvirtinimo" pakeitimo (ásigaliojo 2004 03 18, Þin., 2004, Nr. 41-1364) nustatyta, kad informacija apie apskaièiuotas valstybinio socialinio draudimo ámokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikiama draudëjo pertvarkymo (pertvarkymo dienà), likvidavimo, reorganizavimo (per 30 dienё nuo veiklos pabaigos) ar individualios veiklos pabaigos (per 5 dienas nuo individualios veiklos pabaigos) atvejais.

Reda ALEKSYNAITË

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams