Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

Balandþio 15 d. Lietuvos automobiliё keliё direkcija surengë spaudos konferencijà. Susirinkusiems þurnalistams buvo kalbëta apie svarbiausius ðiёmeèius kelininkё darbus, perspektyvas, tarptautinius projektus, pateikta iðsami informacija apie Keliё prieþiûros ir plëtros programos finansavimo ypatumus, taip pat buvo pristatytas kà tik pasirodїs kasmetis spalvotas Lietuvos automobiliё keliё direkcijos biuletenis su naujausiais statistiniais duomenimis apie ðalies valstybinës reikðmës keliё bûklї.

Pasak LAKD generalinio direktoriaus Virgaudo Puodþiuko, keliё rekonstrukcijos ir tobulinimo darbai atliekami orientuojantis á mokslininkё parengtà eismo intensyvumo prognozї iki 2015 m. Ðalies keliё tinklo prieþiûrai ir plëtrai realiai reikëtё 1,3 mlrd. Lt, o skiriama tik ðiek tiek daugiau nei pusë reikiamos sumos. Lietuvai gerai uþsirekomendavus kaip kvalifikuotai ISPA projektё bendraautorei ir nuo ð. m. geguþës 1 d. tapus ES nare, pagausës ir Sanglaudos bei struktûriniё fondё parama, kuri 2005-2007 m. valstybiniams Lietuvos keliams kasmet turëtё siekti po 248 mln. Lt.

V. Puodþiukas informavo, kad nuo ðiё metё Lietuvos automobiliё keliё direkcijoje ásteigta Vidaus audito tarnyba. Paþymëta, kad Valstybës kontrolë per kasmeèius auditus (taip pat ir paskutinájá, atliktà 2003 m. lapkrièio 24 d.) LAKD veiklos paþeidimё nenustatë.

LAKD generalinio direktoriaus pavaduotojas Algimantas Januðauskas, atkreipїs dëmesá á sëkmingà Lietuvos kelininkё partnerystї su kolegomis ið uþsienio, pabrëþë, kad ið Sanglaudos fondo lëðё planuojama rekonstruoti pagrindinius transporto koridorius, magistralinius ir europinës reikðmës kelius. Pasak A. Januðausko, ðámet numatyta pradëti rekonstruoti labiausiai susidëvëjusius I A ir E kategorijos keliё Vilnius-Kaunas-Klaipëda, Joniðkis-Ðiauliai-Kaliningradas, Vilnius-Panevëþys-Ðiauliai-Palanga, Vilnius-Prienai-Marijampolë, Kaunas-Prienai-Marijampolë-Vilkaviðkis-Kybartai-Kaliningradas, taip pat automagistralës „Via Baltica" ruoþus.

LAKD generalinio direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius supaþindino su trimis ðámet pradedamais ágyvendinti stambiais Lietuvos vidaus - þvyrkeliё asfaltavimo, rajoniniё keliё stiprinimo ir saugaus eismo priemoniё - projektais. Jё darbai truktё trejus metus, kainuotё apie 360 mln. Lt. Skirtingose ðalies vietose ávairaus ilgio ruoþuose bus iðasfaltuota 430 km þvyrkeliё, ið jё 160 km - ðámet.

Pastaraisiais metais ypatingas dëmesys skiriamas I ir IX transporto koridoriams. 2001 m. pradëtas ágyvendinti „Via Baltica" magistralës Talinas-Ryga-Kaunas-Varðuva rekonstrukcijos antrasis etapas. 2003 m. nutiesus Marijampolës aplinkkelá, „Via Baltica" aplenkë Marijampolës miestà ir gyvenvietes. 2001-2003 m. nutiesta 36 km naujё magistralës ruoþё, pastatytos 4 skirtingo lygio sankryþos. Rekonstruojamas ir IA tarptautinis transporto koridorius Ryga-Ðiauliai-Kaliningradas. Ðiame kelyje siekiama sudaryti patogias ir saugias eismo sàlygas: tiesiami Joniðkio, Ðiauliё miestё aplinkkeliai, baigtas vakarinis Kauno aplinkkelis.

Rekonstruojama automagistralë Vilnius-Kaunas-Klaipëda (IX transporto koridorius): atnaujinama ir stiprinama kelio danga, rekonstruojami ir sustiprinami kelkraðèiai. Automagistralë pritaikoma intensyviam sunkiasvoriё transporto priemoniё eismui, sustiprinama dangos konstrukcija, pritaikant jà ES leistinai 11,5 t aðinei apkrovai. 2001-2003 m. rekonstruoti 37,2 km ilgio magistralës ruoþai, 153,72 km sustiprinta asfaltbetonio danga.

2003 m. kokybiðka keliё ir tiltё prieþiûra sudarë sàlygas nepertraukiamam, saugiam automobiliё eismui valstybiniais keliais. Ðie darbai buvo vykdomi efektyviai, uþtikrino eismo sàlygas ir prieþiûros lygá atitinkanèià techninї ir estetinї kelio kokybї. Sistemingai atliekama prieþiûra (21 tûkst. 335 km) bei remontas (619 km) gerino keliё ir tiltё bûklї.

Keliё tinklo ir jo infrastruktûros plëtra uþtikrino efektyvesná autotransporto darbà bei susisiekimà ðalyje. 2003 m. Lietuvos keliё sektorius sëkmingai panaudojo 56 mln. Lt negràþintinos ES paramos. Toliau stiprinama IX B transporto koridoriaus asfaltbetonio danga (35,40 km) bei atliekama keliё rekonstrukcija (2002-2003 m. - 38,53 km), ágyvendinamas Lietuvos keliё (þvyrkeliё) projektas.

Per Lietuvà vingiuoja apie 70 tûkst. km keliё, ið jё 21,335 km - valstybiniё, kurie yra svarbiausios mûsё ðalies transporto jungtys. Valstybiniams keliams Lietuvoje tenka 80 proc. keliё transportu gabentё kroviniё.

Lietuvoje tûkstanèiui gyventojё tenka 6,1 km, o tûkstanèiui kvadratiniё kilometrё teritorijos - 326 km valstybës reikðmës keliё. Daugiau kaip pusë jё - asfaltuoti.

Rimvydas DELKUS

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams