Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

GEGUÞË

Mokymo kursai vairuotojams, veþantiems krovinius tarptautiniais marðrutais

TIR muitinio tranzito sistema. Krovinius lydintys dokumentai

25 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

28 d. Klaipëdoje, Klaipëdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvё g. 10 A

Dalyvio mokestis - 40 Lt. Pradþia: 9.00 val.

TIR sistemos ámoniё vadovams ir atsakingiems asmenims

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

20 d. Vilniuje, „Linavos" mokymo centre, Jankiðkiё g. 41

24 d. Kaune, AB „Transauða" mokymo klasëje, Verkiё g. 48.

27 d. Klaipëdoje, Klaipëdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvё g. 10 A

Dalyvio mokestis - 80 Lt. Pradþia: Vilniuje ir Klaipëdoje 9.00 val., Kaune 10.00 val.

10-13 d., A1. Pagrindinis mokymo kursas

17-20 d., pavojingiems kroviniams veþti.

24-27 d., Dalyvio mokestis - 300 Lt, visiems asociacijos „Linava" nariams - 240 Lt.

nuo 17 d. Mokymo kursai bûsimiems saugos specialistams.

10-14 d. Licencijuojamai keliё transporto veiklai vadovaujanèiё asmenё pasiruoðimo

profesinës kvalifikacijos egzaminui kursai (veiklos licencijai gauti arba pratїsti).

11-13 d., Kvalifikacijos këlimo kursai vairuotojams, pradedantiems veþioti

25-27 d. krovinius tarptautiniais marðrutais su TIR knygele.

Dalyvio mokestis -180 Lt, visiems asociacijos „Linava" nariams - 90 Lt.

Renginiё pradþia 9.00 val. (jei kitaip nenurodyta plane). Á visus renginius

bûtina registruotis ið anksto. Uþ mokymo kursus bei seminarus mokëkite pavedimu á ¥Linavos" mokymo centro sàskaità (ám. kodas: 2561105/15,

a/s LT19 7044 0600 0173 3922, AB Vilniaus bankas, Karoliniðkiё filialas).

Jankiðkiё g. 41, 02300 Vilnius-53, tel. 2740097, 8-611-24413, faks. 2784295,

el. paðtas: mc@linava.lt, www.linava.lt/lmc

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams