Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Kovo - balandþio mënesiais vykusiё asociacijai „Linava" priklausanèiё ámoniё regioniniё ataskaitiniё rinkiminiё susirinkimё maratonà balandþio 30-àjà uþbaigë keleiviё veþëjai. Á „Linavos" mokymo centro salї rinkosi keleivinio transporto ámoniё vadovai, susirinkime dalyvavo asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevièius, viceprezidentas Mindaugas Grigelis, sekretorius Algirdas Baranauskas.

Asociacijos funkcijos ástojus á ES

Susirinkimo dalyvius pasveikinїs asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevièius kalbëjo, kad keleiviё veþëjams, nors jё asociacijoje gerokai maþiau nei kroviniё veþëjё, skiriama daug dëmesio. Aktyviai talkinant asociacijos darbuotojams bei vadovams, pavyko iðsprїsti daug ávairiё klausimё, prisidëta prie ðalyje priimamё ástatymё tobulinimo. Pasak A. Kondrusevièiaus, ðaliai ástojus á Europos Sàjungà, veþëjё verslas patirs nemenkё pokyèiё, ir kol kas neaiðku, ar jie bus á gera. Þenkliai sumaþës parduodamё TIR knygeliё kiekis, taèiau asociacijos funkcijos dar labiau iðsiplës. Pagrindiniais tikslais taps veþëjё verslui palankios aplinkos formavimas, lobistinë veikla, informacijos kaupimas bei skleidimas nariams. Priëjimas prie „Linavos" internetiniame puslapyje pateikiamё dokumentё ne asociacijos nariams taps mokamas.

Kaip didelї problemà asociacijos prezidentas paminëjo kvalifikuotos darbo jëgos trûkumà. Jau dabar tiek krovininio, tiek keleivinio transporto ámonëms labai trûksta patyrusiё, atsakingё vairuotojё, jё gali dar labiau sumaþëti, kadangi dalis iðvyks dirbti á ES ðalis. Naujus vairuotojus, galinèius vaþinëti tarptautiniais marðrutais, bûtina rengti dar aktyviau.

Kalbëdamas apie asociacijos nuveiktus darbus, A. Kondrusevièius paminëjo sëkmingas derybas su Lenkija dël leidimё, sëkmingai iðsprїstà PVM gràþinimo klausimà, ástatymo dël komandiruotpinigiё apmokestinimo atðaukimà.

Pasikeitus asociacijё ástatymui, „Linava" galës uþsiimti ir komercine veikla - taip bus galima uþsidirbti papildomai. Pasak A. Kondrusevièiaus, kuo asociacija turës daugiau nariё, tuo ji bus turtingesnë ir tuo daugiau galës nuveikti veþëjё labui.

Viceprezidento ataskaita

Kalbëdamas apie pastaruoju metu nuveiktus darbus, asociacijos viceprezidentas, UAB „Kauno autobusai" generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pateikë statistiniё duomenё. Ðiuo metu keleivinio transporto sekcijai priklauso 64 nariai. Tai yra Lietuvos turizmo asociacija, 32 savivaldybiё autobusё parkai, 2 troleibusё parkai ir 30 ávairiё, daugiausia privaèiё, ámoniё. Sekcijos darbe neretai dalyvauja ir kiti savivaldybiё autobusё parkai, nors savo narystës asociacijoje jie ir nëra áforminї.

Pagrindinë problema vis dar lieka transporto priemoniё parko senëjimas. 80 proc. visё ðalies keliais vaþinëjanèiё autobusё ir troleibusё sudaro senesni nei 10 metё. Kai kuriuose miestuose ar rajonuose padëtis dar blogesnë. Pavyzdþiui, Birþё, Jonavos, Joniðkio, Lazdijё, Pasvalio, Radviliðkio, Rokiðkio, Ðilutës ir Vilkaviðkio autobusё parkuose tokie autobusai sudaro daugiau nei 95 proc. Pasak M. Grigelio, ko gero, mûsё autobusё parkas - seniausias ið visё Europos Sàjungos ðaliё. Prasta ir autobusё stoèiё bûklë. Nepakanka lëðё jё prieþiûrai. Privatûs veþëjai á keleiviё veþimo verslà nesiverþia, lëðё á já praktiðkai neinvestuojama.

Asociacija „Linava" keleiviё veþëjё labui nuveikë iðties nemaþai. Per pastaruosius ketverius metus asociacijos iniciatyva pavyko pakeisti 14 keleivinio keliё transporto darbà reglamentuojanèiё dokumentё. Taèiau padaryta dar ne viskas. Prastai vykdoma 2003 m. patvirtinta veþëjё nuostoliё kompensavimo tvarka. Po ilgё „Linavos" susiraðinëjimё su susisiekimo ministru bei Vyriausybe Ministras Pirmininkas ápareigojo Vyriausybës atstovus apskrityse patikrinti, kaip vykdoma minëtoji tvarka. Tad tikimasi, kad, ásikiðus aukðèiausiajai valdþiai, jau 2005 m. biudþetuose savivaldybës numatys lëðё veþëjё nuostoliams kompensuoti. Vis dar sunkiai sekasi kovoti ir su nelegaliais veþëjais. Kol kas laiðkai ávairioms institucijoms, susitikimai, pasitarimai, darbo grupiё kûrimas jokiё rezultatё neduoda. Derëtё daugiau padirbëti ir populiarinant turistiniё autobusё klasifikavimo sistemà.

Pasak M. Grigelio, keleiviё veþëjai aktyviai dalyvauja ávairiose asociacijos organizuojamose iðvykose, mokymuose. Pastaruoju metu lankytasi mokymo kursuose Celëje, Lenkijos autobusё gamyklose, Slovakijos Þilino mieste, autobusё parodoje Kortrijke.

Keleivinio transporto skyrius kas pusmetá susumuoja bei analizuoja keleivinio transporto ámoniё statistinius duomenis.

Asociacija „Linava" praëjusiais metais ástojo á tarptautinї visuomeninio keleivinio transporto asociacijà UITP, kuri labai aktyviai bendradarbiauja su ES institucijomis, kuriant keleivinio keliё transporto darbà reglamentuojanèius normatyvus ir direktyvas. Pasak M. Grigelio, asociacijos dalyvavimas ðioje tarptautinëje organizacijoje yra labai svarbus, integruojantis Lietuvos keleiviniam transportui á ES visuomeninio transporto rinkà.

„Visi þinome, jauèiame ir matome, kad praëjusieji metai mums buvo gana sunkûs. Tikiuosi, kad ðie metai mums, keleiviё veþëjams, bus sëkmingesni bei lengvesni. Sëkmës jums visuose jûsё darbuose," - linkëjo kadencijà baigiantis asociacijos viceprezidentas.

Asociacijё ástatymo pakeitimai

Nuo ðiё metё vasario 14 d. pasikeitë LR asociacijё ástatymas. Já keleiviё veþëjams pristatë asociacijos teisininkë Aurelija Vingrienë.

Pasak kalbëjusiosios, naujajame ástatyme iðpleèiama asociacijё veikla, todël reikës keisti ir „Linavos" ástatus, nors neatitikimo ástatymams asociacijos ástatuose nëra. Veþëjё buvo praðyta savo pasiûlymus naujёjё ástatё projektui pateikti iki geguþës 1 d., taèiau në vieno atsakymo taip ir nesulaukta.

Regionuose buvo iðkeltas pasiûlymas pailginti renkamё vadovё kadencijos laikà (anksèiau jis buvo 4 metai), keleiviё veþëjai ðiam pasiûlymui vieningai pritarë.

Einamieji reikalai

Asociacijos Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus Stolovickis kalbëjo apie ðiuo metu atliekamus darbus bei sprendþiamas

problemas. Artimiausiu metu jau turi pasirodyti þadëtasis dokumentё, reglamentuojanèiё keleiviё veþimo veiklà, rinkinys. Per 700 puslapiё leidinyje bus sudëtos ávairios ES direktyvos, konvencijos, Lietuvoje priimti ástatymai.

Su turizmo asociacijos darbuotojais kalbëta apie turistiniё autobusё klasifikavimo populiarinimà. Jie pritarë, kad bûtё áteisinta nuostata nuomoti uþsienio iðvykoms tik klasifikuotus autobusus.

Pajudëjo ir lengvatё studentams tolimajame susisiekime áteisinimo klausimo sprendimas - Seime uþregistruota pataisa ir artimiausiu metu ji bus svarstoma. Susisiekimo ministerija tam neprieðtarauja, tad veþëjai per metus galëtё atgauti apie 6 mln. litё.

Apie neseniai nutikusià tragedijà Ðiauliё UAB „Busturas" informavo jos vadovas Vilius Lauþikas. Po nelaimingo atsitikimo ámonëje atliekamas auditas, atsistatydino jos ilgametis vadovas Vytautas Vaiðvila. V. Lauþikas ir kitё ámoniё vadovams patarë dar atidþiau tikrinti vairuotojus, kad, be mediko apþiûros, bûtё dar bent vienas saugiklis, neleidþiantis neblaiviam vairuotojui iðvykti á reisà. Kol kas dar neaiðku, kiek nuostoliё atneð ámonei avarijos pasekmiё padengimas.

Rinkimai

Ðiais metais á ataskaitiná rinkiminá sekcijos nariё susirinkimà susirinko palyginti negausus veþëjё bûrys. Paskutiniàjà dienà prieð ástojant á ES, daug renginiё buvo organizuota miestё bei rajonё savivaldybëse, todël nemaþai ámoniё vadovё á sostinї atvykti negalëjo.

Kandidatu á asociacijos prezidento postà keleiviё veþëjai pasiûlë Algimantà Kondrusevièiё, viceprezidento - Mindaugà Grigelá. Pasak pasisakiusiёjё keleiviё veþëjё, abu vadovai sëkmingai dirbo, sàþiningai ëjo savo pareigas, todël pradëtus darbus turëtё tїsti ir toliau. Uþ abi kandidatûras keleiviё veþëjai balsavo vienbalsiai - 31 delegatas pasisakë uþ tai, kad asociacijos prezidentu ir ateinanèiai kadencijai bûtё iðrinktas Algimantas Kondrusevièius, tiek pat susirinkimo dalyviё pageidavo viceprezidento poste ir toliau matyti Mindaugà Grigelá.

Lina JAKUBAUSKIENË

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams