Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Asociacijos ¥Linava" pareiðkimas

2004 m. balandþio 29 d., Vilnius.

Lietuvos nacionalinë veþëjё automobiliais asociacija ¥Linava" pareiðkia, kad jai mestas kaltinimas dël slepiamo fakto apie Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) veþëjams skirtus pinigus - 7 ðveicariðkus frankus uþ kiekvienà gràþintà TIR knygelї, neatitinka tikrovës ir paskelbta informacija yra klaidinanti bei melaginga.

Asociacija ¥Linava" tikràja IRU nare tapo 1992 metё geguþës 23 d. ir vadovaujasi ðios organizacijos nuostatomis bei grieþtai laikosi pagrindinio TIR sistemos funkcionavimà uþtikrinanèio dokumento - TIR konvencijos.

Siekdama iðaiðkinti situacijà, asociacija ¥Linava" kreipësi á Tarptautinї keliё transporto sàjungà (IRU). Gavome IRU generalinio sekretoriaus Martino Marmy atsakymà, kurá siûlome veþëjё ir visё skaitytojё dëmesiui. Svetainëje www.linava.lt galima rasti ðá dokumentà lietuviё ir originalo kalbomis.

Lietuvos nacionalinës veþëjё

automobiliais asociacijos ¥Linava"

generalinis sekretorius

Valdas Gilys

Dëkoju uþ 2004 04 27 faksà apie Lietuvos spaudoje paskelbtà straipsná, kuriame informacija apie TIR sistemà ðaliðka, neteisinga ir klaidinanti.

Straipsnis, kuriame reiðkiami priekaiðtai asociacijai ¥Linava" ir IRU, esà slepiama, kaip veikia skatinimo bei kompensavimo sistema, praðosi ðiё komentarё:

1. Straipsnio teiginiai paremti prielaidomis, o ne faktais, todël yra neteisingi ir klaidinantys.

2. Tiesa yra tokia: IRU Generalinë asamblëja priëmë sprendimà dalinai finansuoti TIR asociacijas, kad uþtikrintё jё kasdiená darbà, TIR sistemos aukðtos kokybës administravimà, kuriam reikalingos ir grieþtos bei brangios priemonës, skirtos apgaulës prevencijai bei rizikos valdymui sustiprinti.

3. Ðie mokëjimai nëra slepiami: sprendimus priëmë IRU Generalinë Asamblëja, matydama, kad ðios sumos be jokiё abejoniё reikalingos bent dalinai padengti sudëtingoms administravimo priemonëms ir turëtё uþtikrinti TIR sistemos funkcionavimà visose 60 susitarianèiё ðaliё teritorijose. Be ðiё mokëjimё nacionalinei asociacijai, ypaè tokioje didelës rizikos ðalyje kaip Lietuva, bûtё paprasèiausiai neámanoma paèiai finansuoti visas reikalaujamas priemones.

4. Bûtent dël to, kad administravimo priemonës, kurias ágyvendino ¥Linava" ir kitos ðalys narës, ir kurias dalinai finansuoja IRU, yra tokios efektyvios, IRU ir tarptautinë garantijё grandinë gali teikti asociacijos ¥Linava" nariams veþëjams muitinës institucijё reikalaujamas finansines garantijas uþ daugiau nei 50 mln. JAV doleriё kiekvienà dienà, kai bendra garantijё suma sudaro daugiau nei 40 milijardё JAV doleriё. Taip pat bûtent dël ðiё priemoniё, dalinai finansuojamё IRU, Lietuvos veþëjё mokama garantijos suma sudaro tik 0,05 JAV dolerio ðimtui JAV doleriё finansinës garantijos, galiojanèios 27 mënesius, palyginus su 5 JAV doleriё mokesèiu ðimtui JAV doleriё finansinës garantijos, kurá ima komerciniai bankai.

5. Visiðkai neteisinga teigti, kaip kad daroma minëtame straipsnyje, esà lëðos, reikalingos uþtikrinti administravimo sistemai, kaupiamos slaptose sàskaitose. Piniginës sumos prioriteto tvarka skiriamos brangios TIR administravimo sistemos finansavimui, tarp kuriё - prevencijos ir rizikos valdymo procedûros. Sukauptos lëðos taip pat tarnauja asociacijos ¥Linava" finansinio pajëgumo palaikymui, kaip to reikalauja TIR konvencija bei tarptautinë garantijё grandinë. Tuo siekiama ápareigoti asociacijà ¥Linava" visada galëti iðduoti TIR knygeles Lietuvos veþëjams ir nuolatos vykdyti savo FINANSINIUS ásipareigojimus bei pareigas tarptautinei TIR garantijё grandinei.

6. Norëèiau pareikðti, kad tokios klaidingos informacijos apie IRU Generalinës asamblëjos sprendimus arba priemones, kurias IRU ágyvendino, siekdama uþtikrinti saugё TIR sistemos funkcionavimà, skelbimas absoliuèiai prieðtarauja komercinës praktikos principams, etikai ir ðiandieninëms taisyklëms. Tokia publikacija kelia pavojё ne tik apgaulës prevencijos ir rizikos valdymo priemonëms, bet ir abipusiam pasitikëjimui tarp TIR garantuojanèiё asociacijё, kurios veikia muitinës institucijё ir veþëjё naudai 60 ðaliё.

7. IRU Generalinës asamblëjos priimti sprendimai, TIR sistemos administravimo taisyklës, taip pat apgaulës prevencijos ir rizikos valdymo priemonës, kurias turi taikyti kiekviena narë asociacija, formuoja mûsё sutartinius ir komercinius santykius. Todël jie turi bûti laikomi konfidencialiais ir turëtё tokie likti esant bet kokioms aplinkybëms.

8. Norëèiau pastebëti, kad iðimtinë kiekvienos asociacijos narës ir ypaè jё prezidentё bei generaliniё sekretoriё pareiga visur ir visada, beje, taip pat ir su savo nariais veþëjais bei personalu, tvarkant dokumentus, sutartis, susitarimus ir sprendimus dël TIR sistemos administravimo ir grieþto taisykliё ágyvendinimo, veikti reikiamai konfidencialiai.

9. Norëèiau priminti, kad asociacijos narës prezidento bei generalinio sekretoriaus pareiga imtis visё atitinkamё (tarp jё - ir teisiniё) ástatymuose numatytё veiksmё, siekiant gauti padarytos þalos kompensacijà, - prieð bet kurá asmená, netgi þurnalistà, paskelbusá tokià klaidinanèià informacijà, kuri griauna abipusá pasitikëjimà tarp asociacijos ¥Linava" ir kitё IRU nariё bei kelia pavojё TIR sistemos funkcionavimui.

Praðyèiau patvirtinti, kad supratote situacijos pavojingumà ir kad esate pasirengї imtis atitinkamё veiksmё uþbaigti dabartinei þalingai ir gëdingai kampanijai Lietuvos spaudoje. Toks veiksmas ir jo patvirtinimas yra bûtina tolesnio TIR sistemos funkcionavimo Lietuvos teritorijoje sàlyga.

Nuoðirdþiai Jûsё,

Martinas Marmy

IRU generalinis sekretorius

Lietuvos nacionalinës veþëjё automobiliais asociacijos ¥Linava" generalinis sekretorius Valdas GILYS sutiko iðsamiau pakomentuoti situacijà, susiklosèiusià paskelbus tiesos neatitinkanèià publikacijà.

Neteisinga ir klaidinanti informacija, esà veþëjams turëtё bûti gràþinami septyni frankai uþ kiekvienà panaudotà TIR knygelї, galëjo bûti paskleista dël keleto prieþasèiё. Visё pirma, dël elementariё TIR sistemos funkcionavimo sàlygё neþinojimo. Antra, artëjant asociacijos rinkiminiam kongresui, norima padaryti prieðrinkiminá ðou.

Kad ir kokia bebûtё tikroji ðio melo prieþastis, didelë þala yra padaryta ne tik ¥Linavai", bet ir visai TIR sistemai. Todël norëèiau detaliai paaiðkinti visà mokëjimё uþ gràþintas TIR knygeles sistemà.

Þenevoje, kur yra ásikûrusi pagrindinë IRU bûstinë, asociacijos ¥Linava" vardu yra atidaryta rebeto sàskaita, kurioje kaupiamos lëðos uþ gràþintas TIR knygeles. Taèiau ja disponuoja tik Tarptautinë keliё transporto sàjunga IRU. Apie minëtё lëðё panaudojimà asociacija ¥Linava" informuojama du kartus per metus. Nei ¥Linava", nei jos prezidentas, nei generalinis sekretorius negali disponuoti ðia sàskaita.

Paþymëtina, kad rebeto sàskaita ir jos lëðё naudojimas - dalis sutartiniais santykiais pagrástos TIR sistemos.

Norëèiau taip pat priminti, kad TIR sistemà sukûrë Tarptautinë keliё transporto sà

junga IRU, kuriai dabar priklauso 60-ties ðaliё nacionalinës asociacijos, tarp kuriё yra ir asociacija ¥Linava".

Visos minëtos veþëjё asociacijos vadovaujasi ástatais, suderintais su IRU ir savo ðalies ástatymais. Nacionalinës veþëjё asociacijos TIR sistemoje dalyvauja panaðiomis, taèiau ne vienodomis sàlygomis. ¥Linava", kaip ir kitos nacionalinës veþëjё asociacijos, pasiraðë susitarimà su IRU, kuriame numatyta, kad IRU ásipareigoja atitinkamomis sàlygomis teikti paslaugas ¥Linavai", o ¥Linava" ásipareigoja atitinkamomis sàlygomis vykdyti IRU priimtus sprendimus ir nutarimus.

Savo ruoþtu ¥Linava" sudaro sutartis su transporto ámonëmis, pageidaujanèiomis tapti TIR sistemos nariais. Noriu priminti: veþëjai, stodami á TIR sistemà, pasiraðo ásipareigojimё deklaracijà, kur aiðkiai nurodoma, kaip kompensuojamos lëðos ir kaip veikia finansinis mechanizmas.

Taip pat norëèiau atkreipti dëmesá á tai, kad ¥Linavos" depozitas rebeto sàskaitoje Þenevoje pradëtas kaupti ne nuo dalyvavimo TIR sistemoje pradþios, o nuo 1997-ёjё, prieð tai patvirtinus skatinimo taisykles.

¥Asociacijos TIR vadovo" pirmos dalies aðtuonioliktame skyriuje yra paaiðkinta, kas yra skatinimo sistemos taisyklës ir asociacijos depozitas. Pirmame punkte aiðkiai pasakyta, kad skatinimo sistema taikoma visoms teisingai panaudotoms TIR knygelëms, gràþintoms á IRU nuo 1997 m. sausio pirmos dienos. Iki to laiko buvo taikoma specialios nuolaidos sistema.

Uþ iðduotas TIR knygeles, kurios á asociacijà gràþinamos kaip nepanaudotos, IRU skiria daliná kompensavimà. Visoms iðduotoms, bet nepanaudotoms TIR knygelëms taikomas draudimo premijos ámokё gràþinimas ið Tarptautinio draudikё Pool’o bei ið R. L. Davison & Co. Ltd. toms asociacijoms, kurios pasirinko ðá brokerá pagal Ásipareigojimё akto 31 punkto draudimo reikalavimus.

To paties skyriaus antrame punkte yra pasakyta: ¥Ðios sistemos tikslas - suteikti asociacijoms paskatinimà, kad kontroliuotё, tikrintё ir laiku gràþintё TIR knygeles á IRU ir tai atliktё pagal Ásipareigojimё akto ir ðio Vadovo nustatytas taisykles". Taigi minëtas paskatinimas skirtas asociacijoms, o ne knygeles gràþinantiems veþëjams.

Paskatinimo sumà uþ kiekvienà TIR knygelї nustato IRU Prezidentûra.

Paþymëtina, kad ¥Linavos" depozità, t. y. ðioje sàskaitoje sukauptus pinigus, IRU naudoja TIR sistemai tobulinti bei jos patikimumui uþtikrinti. Ypaè daug lëðё skiriama SAFE TIR sistemai ágyvendinti. Atskirais atvejais (pavyzdþiui, TIR procedûrà paþeidþia veþëjas, o TIR garantijё grandinë uþ tai nesumoka) depozito pinigai naudojami pretenzijoms apmokëti - vykdant teismo sprendimà, pinigai nuraðomi nuo ¥Linavos" rebeto sàskaitos. Taip nemaþos sumos buvo nuraðytos 1999 metais, kai mûsё veþëjai, gabenї pieno miltelius á Olandijà, nebaigë TIR procedûrё. Analogiðka situacija susiklostë ir su Rusija, kai dël paþeidëjё neginèo tvarka buvo iðskaièiuoti pinigai ið mûsё rebeto sàskaitos. Ðios sàskaitos pinigai taip pat naudojami baudoms, iðieðkomoms neginèo tvarka, uþ pavogtas, pamestas, veþëjё negràþintas TIR knygeles. Ðios sumos per pusmetá sudarydavo nuo 6 iki 65 tûkstanèiё ðveicariðkё frankё.

Nuo ðiё metё ¥Linava" nustatë tvarkà, pagal kurià veþëjai uþ kiekvienà pamestà TIR knygelї turës mokëti po du tûkst. JAV doleriё, tad pinigai jau nebebus nuraðomi nuo rebeto sàskaitos.

Norëèiau akcentuoti, kad buvo metё, kai IRU didino TIR knygeliё kainas (2000-aisiais - 6 ðveicariðkais frankais, 2002-aisiais -18), bet ¥Linava", atstovaujanti veþëjё interesams, ne tik jё nepadidino, bet netgi sumaþino, atsiþvelgdama á valiutos kurso kritimà.

Tuo tarpu Latvijos veþëjё asociacija dalyvauja kitoje, nei Lietuvos veþëjё asociacija, TIR sistemos bei draudimo schemoje, ir didesnї rizikà uþ paþeidimus bei pretenzijas Latvijos asociacija prisiima savo atsakomybën. Tai Latvijos veþëjams suteikë galimybes iðmokëti pinigus uþ gràþintas TIR knygeles prieð porà metё. Taèiau á tai sureagavusi IRU pateikë Latvijos asociacijai iðaiðkinimus, paþymëdama, kad tokios iðmokos nëra leistinos.

Apibendrinant galima padaryti iðvadà, kad pateikta klaidinanti bei ðmeiþianti informacija padarë þalos ne tik ¥Linavai", bet ir visai TIR sistemai, kurioje dalyvauja 60 ðaliё veþëjai.

Klausimai-atsakymai

dël PVM taikymo

- Ar bus gràþinamas PVM uþ degalus, pirktus Vokietijoje po 2004 m. geguþës 1 d.?

Taip, PVM bus gràþinamas.

- Koks bus taikomas PVM tarifas iðraðant sàskaità uþ krovinio veþimà marðrutu Latvija-Rusija (uþsakovas Rusijos ámonë)?

Prekës gabenamos á Rusijà, t. y. jos eksportuojamos, todël taikomas 0% PVM tarifas.

- Krovinys veþamas marðrutu Lietuva - Latvija, uþsakovas Danijos ámonë - PVM mokëtoja. Koks bus taikomas PVM tarifas iðraðant sàskaità uþ toká veþimà?

Sàskaita iðraðoma be PVM, taèiau bûtina nurodyti Danijos ámonës PVM mokëtojo kodà.

- Veþimo paslaugё uþsakovas yra Jungtiniё Amerikos Valstijё ámonë. Krovinys veþamas ið Lietuvos á Belgijà. Uþ paslaugas uþmoka Belgijos ámonë. Kaip reikia apmokestinti PVM?

Jeigu JAV ámonë neturi Europos Sàjungos PVM mokëtojo kodo, mokama 18% PVM.

- Kaip skaièiuojamas PVM - krovinio veþimas pvz., Olandija - Lietuva arba Lietuva - Olandija (ES ðalys), uþsakovas ne ES ðalies ámonë ir ES ðalyse nemoka PVM?

Kai uþsakovas neturi Europos Sàjungos PVM mokëtojo kodo ir veþëjas veþa:

a) Olandija-Lietuva, ðiuo atveju reikia uþsiregistruoti PVM mokëtoju Olandijoje ir sumokëti ðios ðalies PVM.

b) Lietuva-Olandija, ðiuo atveju mokamas 18% PVM.

- Kaip bus apmokestinamos tokios transporto paslaugos?

1. Marðrutas Lenkija-Olandija (arba kita ES ðalis, t. y. ES®ES), bet ne per Lietuvà, kai:

a) uþsakovas Lietuvos ámonë PVM mokëtoja.

Iðraðoma sàskaita su 18% PVM tarifu.

b) uþsakovas Lenkijos ámonë PVM mokëtoja.

Iðraðoma sàskaita be PVM, nurodomas Lenkijos firmos PVM mokëtojo kodas.

c) uþsakovas Lenkijos fizinis asmuo ne PVM mokëtojas.

Veþëjas turi uþsiregistruoti PVM mokëtoju Lenkijoje (èia prasideda marðrutas) ir sumokëti ðios ðalies PVM.

d) uþsakovas Olandijos ámonë PVM mokëtoja.

Sàskaita be PVM, nurodomas Olandijos firmos PVM mokëtojo kodas.

e) uþsakovas Olandijos fizinis asmuo ne PVM mokëtojas.

Veþëjas turi uþsiregistruoti PVM mokëtoju Lenkijoje (èia prasideda marðrutas) ir sumokëti ðios ðalies PVM.

f) uþsakovas Latvijos ámonë PVM mokëtoja.

Sàskaita be PVM, nurodomas Latvijos ámonës PVM mokëtojo kodas.

g) uþsakovas ofðorinë ámonë ne PVM mokëtoja ES ðalyse.

Veþëjas uþsiregistruoja PVM mokëtoju Lenkijoje ir sumoka ðios ðalies PVM.

h) uþsakovas treèiёjё ðaliё ámonë, pvz., Rusijos.

Jeigu Rusijos ámonë neturi Europos Sàjungos PVM mokëtojo kodo, veþëjas turi uþsiregistruoti PVM mokëtoju Lenkijoje ir ten sumokëti PVM.

2. Marðrutas Lietuva - kitos ES ðalys:

a) uþsakovas ofðorinë ámonë ne PVM mokëtoja ES ðalyse;

b) uþsakovas treèiёjё ðaliё ámonë, pvz., Rusijos.

Kai marðrutas Lietuva-ES ðalys, o uþsakovas yra ne PVM mokëtojas ES ðalyse, t. y. ofðorinë kompanija arba treèiёjё ðaliё ámonë, tokiu atveju sàskaita raðoma su 18% PVM tarifu.

3. Marðrutas ES ðalys (ne LT, pvz., Italija) - ne ES ðalys (pvz., Rusija):

a) uþsakovas - Vokietijos ámonë, PVM mokëtoja.;

b) uþsakovas - Vokietijos ámonë, ne PVM mokëtoja;

c) uþsakovas - treèiёjё ðaliё ámonë, pvz., Rusijos;

d) uþsakovas - ofðorinë ámonë;

e) uþsakovas - Lietuvos ámonë PVM mokëtoja LT.

Kadangi marðrutas ES ðalis-Rusija, t. y. prekës eksportuojamos, visais nurodytais atvejais reikia taikyti 0% PVM tarifà.

Pridëtinës vertës mokestis uþ transporto paslaugas importo, eksporto ir tranzitiniais marðrutais - 0% PVM tarifas (galioja ankstesnis PVM ástatymas).

- Transporto paslauga: Vokietija - Italija, uþsakovas - Rusijos kompanija, turinti Rusijos PVM mokëtojo kodà. Kaip skaièiuoti PVM?

Jeigu Rusijos ámonë neturi PVM mokëtojo kodo ES ðalyje, tokiu atveju reikia registruotis PVM mokëtoju Vokietijoje ir ten sumokëti PVM.

- Veþëjas - Lietuvos ámonë (PVM mokëtoja). Pagal uþsakovo uþsakymà Lietuvos veþëjas kroviná veþa ið vieno miesto, esanèio Latvijoje á kità ðios ðalies miestà. Koká PVM tarifà turi taikyti veþëjas?

1. Jeigu uþsakovas Latvijos ámonë (PVM mokëtoja) - sàskaita be PVM, tik nurodomas Latvijos ámonës PVM mokëtojo kodas;

2. Jeigu uþsakovas Lietuvos ámonë - sàskaita iðraðoma su 18% tarifu;

3. Jeigu uþsakovas bet kurios ES narës ámonë (PVM mokëtoja), tokiu atveju nurodomas uþsakovo PVM mokëtojo kodas ir sàskaita raðoma be PVM.

- Veþëjas - Lietuvos ámonë (PVM mokëtoja). Transporto uþsakovas - Austrijos ámonë (PVM mokëtoja). Pagal uþsakymà Lietuvos veþëjas kroviná veþa ið Vokietijos á Latvijà. Koká PVM tarifà turës taikyti veþëjas?

Sàskaita iðraðoma be PVM, nurodomas Austrijos ámonës PVM mokëtojo kodas.

- Veþëjas - Lietuvos ámonë (PVM mokëtoja). Transporto uþsakovas - Latvijos ámonë (PVM mokëtoja). Pagal uþsakymà Lietuvos veþëjas kroviná veþa ið Latvijos á Lenkijà. Koká PVM tarifà reikia taikyti?

Sàskaita iðraðoma be PVM, nurodomas Latvijos ámonës PVM mokëtojo kodas.

- Uþsiregistravus PVM mokëtoju kitoje ES ðalyje, ar reikia tos ðalies mokesèiё inspekcijai pateikti kokias nors ataskaitas ar PVM deklaracijas?

Tikriausiai reiks, taèiau kiekviena ðalis turi skirtingas deklaracijos formas. Ðià informacijà Jums suteiks tos ðalies mokesèiё administratorius.

- Koks PVM tarifas bus taikomas: marðrutas prasidëjo Lietuvos teritorijoje, baigësi kitoje Europos Sàjungos narës teritorijoje, uþsakovas yra kitos valstybës PVM mokëtojas, bet ne Europos Sàjungos narys (pvz., krovinys veþamas ið Lietuvos á Ðvedijà, uþsakovas-mokëtojas Norvegijos ámonë)?

Jeigu krovinio uþsakovas yra Norvegijos ámonë ir ji neturi PVM mokëtojo kodo ES ðalyje, veþëjas moka 18% PVM.

- Kaip iðraðyti PVM sàskaitas faktûras nuo ð. m. geguþës 1 d.? Koks bus PVM mokestis? Veþëjas nuveþë prekes marðrutu: Lenkija - Lietuva - Rusija, uþsakovas Lietuvos ámonë, veþëjas taip pat Lietuvos ámonë. Kitas marðrutas: Olandija arba Belgija - Lietuva - Rusija. Uþsakovai: Lietuvos ámonë; JAV ámonë; Rusijos ámonë. Veþëjas visais atvejais yra Lietuvos ámonë.

Kadangi marðrutas yra Lietuva - Rusija, vadinasi, prekës eksportuojamos. Visais atvejais taikome 0% PVM tarifà.

- Atliekant veþimà marðrutu Danija - Lietuva (uþsakovas Danijos ámonë, PVM mokëtoja), koks PVM tarifas turi bûti taikomas iðraðant sàskaità uþ transporto
paslaugas?

Kadangi krovinio uþsakovas yra Danijos ámonë, turinti PVM mokëtojo kodà, sàskaità iðraðoma be PVM, nurodomas Danijos ámonës PVM kodas.

- Uþsakovas yra Lietuvos ámonë, krovinys veþamas marðrutu Vokietija-Rusija ir performinimas Lietuvoje. Koks taikomas PVM tarifas?

Tai yra prekiё eksportas, todël taikomas 0% PVM tarifas. Bûtina turëti dokumentà, patvirtinantá, kad prekiё eksportas prasidëjo Vokietijoje.

- Uþsakovas yra Vokietijos ámonë, krovinys veþamas marðrutu Lietuva-Vokietija. Koks taikomas PVM tarifas?

Uþsakovas yra Vokietijos ámonë, turinti PVM kodà, sàskaita iðraðoma be PVM, nurodant Vokietijos ámonës PVM kodà.

- Uþsakovas yra Vokietijos ámonë, krovinys veþamas marðrutu Vokietija-Rusija ir performinimas Lietuvoje. Koks taikomas PVM tarifas?

Tai yra prekiё eksportas, taikomas 0% PVM tarifas, taèiau bûtina turëti dokumentà, patvirtinantá, kad eksporto procedûra pradëta Vokietijoje.

Dël ámoniё, transporto priemoniё licencijavimo, parko plëtros, leidimё, kuro apribojimё

- Ar nuo 2004 geguþës 1 d. ir toliau automobiliё parkà bus galima papildyti tik 20%, ar nebus jokiё apribojimё?

Nuo geguþës 1 d. automobiliё parkui didinti apribojimё nebus. Remiantis 2003 rugpjûèio 7 d. LRV nutarimo Nr. 994 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1170 „Dël keliё transporto veiklos licencijavimo" pakeitimo" 1.2 ir 2 punktais, nuo 2004 geguþës 1 d. netenka galios 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1170 „Dël keliё transporto veiklos licencijavimo" 24 punktas, kuriame raðoma:

Licencijos kortelës veþti keleivius autobusais tarptautinio susisiekimo marðrutais arba krovinius krovininëmis transporto priemonëmis, kuriё bendroji masë, áskaitant priekabà, didesnë kaip 6 tonos, tarptautiniais marðrutais iðduodamos, kai:

24.1. krovininis automobilis turi „þalesnio ir saugaus" ar didesnius reikalavimus atitinkanèio sunkveþimio sertifikatà ir turimё ámonëje licencijё korteliё veþti krovinius tarptautiniais marðrutais per einamuosius metus padaugëja ne daugiau kaip 20 proc. (ámonëse, turinèiose nuo 1 iki 5 automobiliё, arba ámonëse, ásigyjanèiose transporto priemones kroviniё veþimo verslui pradëti, - viena licencijos kortele);

24.2. autobusas pirmà kartà áregistruotas (pagamintas) po 1990 m. sausio 1 dienos;

24.3. keièiasi transporto priemonës, turinèios galiojanèià licencijos kortelї, savininkas;

24.4. galiojanèioje licencijos kortelëje prireikia áraðyti naujus duomenis apie ámonës pavadinimà, buveinї ar tos paèios transporto priemonës valstybiná numerá;

24.5. krovininë transporto priemonë, kurios bendroji masë, skaitant priekabà, didesnë kaip 6 tonos, turinti galiojanèià licencijos kortelї, keièiama kita krovinine transporto priemone, turinèia „þaliojo" ar didesnius reikalavimus atitinkanèio sunkveþimio sertifikatà;

24.6. autobusas, turintis galiojanèià licencijos kortelї, keièiamas kitu autobusu.

- Ar tiesa, kad Lenkijos treèiёjё ðaliё leidimё reikës ir nuo geguþës 1 d.?

Artimiausiu metu lenkiðki treèiёjё ðaliё leidimai bus naudojami, taèiau remiantis 2004 m. kovo 31 d. - balandþio 1 d. bendros Lenkijos ir Lietuvos tarptautinio keliё transporto komisijos pasëdþio protokolo 2 punktu, delegacijos sutiko, kad abiem ðalims ástojus á ES, galimi tolesni sprendimai dël leidimё transportavimui ið/á treèiàsias ðalis vykdyti, reikalauja kruopðèios prekinio keliё transporto rinkos analizës, todël treèiёjё ðaliё leidimё panaudojimas ateityje dar lieka atviru klausimu.

- Ar veþant krovinius tarp ES ðaliё bus reikalingi treèiёjё ðaliё leidimai?

Nuo geguþës 1 d. kroviniai tarp ES ðaliё bus veþami su Bendrijos leidimo kopija. Treèiёjё ðaliё leidimai nebus reikalingi.

- Ar nebus taikomi apribojimai Lietuvos veþëjams, veþantiems krovinius tarp Europos Sàjungos ðaliё (pvz., tarp Lenkijos ir Vokietijos), nes Bendrijos leidimo kopija leidþia veþti krovinius tarp Lietuvos ir vienos ið Europos Sàjungos ðaliё.

Europos Bendrijos leidimas suteikia teisї veþti krovinius visoje ES, iðskyrus kabotaþinius veþimus.

- Kokia tvarka (ekotaðkai, laisvas judëjimas) taikoma Euro 3 sunkveþimiams su Bendrijos leidimais tranzitui ir ávaþiavimui á Austrijà po geguþës 1d.?

Euro 3 saugiems sunkveþimiams ekotaðkai vaþiuojant tranzitu per Austrijà nebus skaièiuojami.

- Ar liks Lietuvos veþëjams kuro apribojimai ávaþiuojant á Lenkijà ir Vokietijà?

Nuo geguþës 1 d., kaip mus informavo Lenkijos veþëjё asociacija ZMPD bei LR susisiekimo ministerija, nebelieka kuro apribojimё vykstant á Lenkijà. Jeigu transporto priemonë á Lenkijà ávaþiuoja ið treèiёjё, ne ES ðaliё (pvz., tiesiai ið Baltarusijos ar Ukrainos), taikomas 200 litrё kuro apribojimas. Kaip mus informavo Vokietijos muitinës pareigûnai, nuo geguþës 1 d. vykstant ið ES valstybiё á Vokietijà nebelieka kuro apribojimё, o ið ne ES valstybiё (pvz., keltu) - taip pat lieka 200 litrё kuro apribojimai.

Informacijos ir IT skyrius

Naujojo Rusijos

muitinës kodekso

taikymo rezultatai

Balandþio 21 d. Maskvoje, J. Baltruðaièio namuose, ávyko seminaras veþëjams „Pirminiai naujojo Rusijos Federacijos muitinës kodekso taikymo rezultatai bei administracinës atsakomybës taikymas ðio kodekso sàlygomis", kurá surengë Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje, Tarptautinës keliё transporto sàjungos (IRU) atstovybë Rusijoje ir NVS ðalyse, asociacijos „Linava" atstovybë Maskvoje bei VðÁ ¥Linavos" mokymo centras.

Seminaro dalyvius sveikinїs Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje R. Ðidlauskas minëjo ðalies veþëjё svarё indëlá á Lietuvos ekonomikà bei Rusijos rinkos svarbà veþimё verslui. Susisiekimo viceministras V. Ponomariovas akcentavo geras Lietuvos veþëjё perspektyvas, Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare.

Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto Muitinës tyrimё tarnybos vadovë O. Urozovskaja (praneðimas „Administracinës atsakomybës taikymo praktika veþëjams, ásigaliojus naujajam Rusijos Federacijos muitinës kodeksui" pristatë Rusijos Federacijos administracinio kodekso reikalavimus veþëjams, jё vykdymo tvarkà, apskundimo procedûras ir tvarkà. Daugelis veþëjё þino kodekso reikalavimus, taèiau nemaþai keblumё kyla dël apskundimo procedûros neþinojimo arba nesilaikymo. Praneðëja rekomendavo bet koká administracinio paþeidimo atvejá dokumentuoti. Vadinasi, ið pareigûnё dël jё priimamё sprendimё privalu reikalauti raðtiðko savo veiksmё paaiðkinimo. Tai vëliau palengvina apskundimo procedûras aukðtesnëse muitinës instancijose arba teismuose.

Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto Muitinës kontrolës valdybos TIR tarnybos virðininkas K. Siaskovas (praneðimas „Pirminiai naujojo Rusijos Federacijos muitinës kodekso taikymo rezultatai") paþymëjo, kad nuo ð. m. pradþios iki 2004 m. balandþio 21 d. tik 2 Lietuvos veþëjё ámonës átrauktos á „juoduosius sàraðus" ir 7 iðkeltos administracinës bylos, daugiausia dël muitinës tranzito terminё paþeidimo. Paprastai ðios bylos nutraukiamos, sulaukus veþëjo pasiaiðkinimo ir sumokëjus ástatymais nustatytas baudas. Tranzito terminё paþeidimё atvejё di

dëja ir dël Lietuvos veþëjё kaltës. Prevencinë priemonë, siekiant iðvengti administracinës atsakomybës bylё, bûtinybë laiku raðtiðkai informuoti paskirties muitines apie prieþastis, dël kuriё nebus nustatytu metu atveþtas krovinys.

Paminëti atvejai, kai Lietuvos veþëjё ámonës nepelnytai sulaukia pretenzijё ið Rusijos valstybinio muitinës komiteto. Prieþastis - TIR knygelës perdavimas kitoms ámonëms, kurios atsiduria muitinës taisykliё paþeidëjё sàraðuose. Praneðëjas rekomendavo tai nedaryti. Apskritai Lietuvos veþëjai buvo ávertinti kaip vieni ið didþiausià paþangà per pastaruosius 2 metus padarї veþëjai, dirbantys Rusijos Federacijos rinkoje.

Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto Cenrinës muitinës valdybos Muitinës kontrolës skyriaus virðininko pavaduotojas A. Smelkovas (praneðimas "Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto Centrinës muitinës valdybos veikla, kontroliuojant prekiё veþimà naudojantis TIR sistema.") seminaro dalyviams paaiðkino, kad Centrinë muitinës valdyba - tai ta Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto instancija, kuri betarpiðkai kontroliuoja kroviniё ir prekiё judëjimà pagal ávairius muitinës reþimus. Ði ástaiga bendradarbiauja su veþëjё asociacijё atstovybëmis sprendþiant veþëjё problemas dël tranzito terminё paþeidimё, ávykiё, susijusiё su nenumatytomis aplinkybëmis, kurios tampa muitinës taisykliё paþeidimo prieþastimis.

Praneðëjas pabrëþë RF VMK nuostatà - individualiai aiðkintis kiekvienà paþeidimo atvejá, siekiant maksimaliai objektyviai iðsiaiðkinti prieþastis. Jeigu veþëjas mano, kad muitinëje su juo pasielgta neteisëtai, arba neteisingai ávertintas jo elgesys, turi teisї kreiptis raðtu individualiai arba per asociacijos „Linava" atstovybї á Centrinї muitinës valdybà dël muitinës pareigûnё veiksmё teisëtumo.

Nuo naujojo Muitinës kodekso ásigaliojimo dienos su kiekvienu veþëjo arba asociacijos atstovybës raðtiðku kreipimusi dirbama individualiai ir atsakymai pateikiami raðtu per nustatytà kodekse laikotarpá. Paminëtas dalykiðkas ir rezultatyvus Cenrinës muitinës valdybos bendradarbiavimas su „Linavos" atstovybe Maskvoje.

Visё praneðëjё pasisakymai sukëlë diskusijas. Veþëjai seminare itin akcentavo problemas, kylanèias dël pasienio postё veiklos, skirtingo atskirё muitinës pareigûnё muitinës taisykliё traktavimo, netiksliai reglamentuotos kitё tarnybё - transporto inspekcijos, sanitariniё epideminiё bei fitosanitariniё postё - veiklos. Rusijos Federacijos valstybinio muitinës komiteto pareigûnai kiekvienu konkreèiu atveju patarë kreiptis á juos patiems arba per asociacijos „Linava" atstovybї Maskvoje.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (69)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Apie kelininkų darbus - spaudos konferencijoje

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KANDIDATUS į PREZIDIUMА PASIūLė VEžėJAI

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs veþëjams