Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 22 įsakymu Nr. 1B-1123 patvirtintas Muitinės įstaigų klasifikatorius, naudojamas tranzito deklaracijai pildyti (įsigaliojo 2004 01 01, žin., 2004, Nr. 122-5565). šis klasifikatorius naudojamas muitinio tranzito deklaracijai pildyti, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma Baltijos valstybių bendroji tranzito procedūra.

Teritorinių muitinių viršininkai, pasikeitus muitinės įstaigos darbo laikui, pašto adresui, telefono, fakso numeriui, elektroniniam paštui bei kitai klasifikatoriuje nurodytai informacijai, įpareigoti per 2 darbo dienas apie pasikeitimus informuoti raštu ir elektroniniu paštu nurodytus Muitinės departamento pareigūnus.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 23 įsakymu Nr. 1B-1125 patvirtintas Pasaulio šalių ir teritorijų registras (galioja nuo 2004 01 01 iki 2004 04 30, žin., 2003, Nr. 122-5566), nustatant oficialiuosius bei trumpuosius šalių bei teritorijų pavadinimus ir šioms šalims bei teritorijoms taikomus dviraidžius, triraidžius bei skaitmeninius kodus. Pavyzdžiui, oficialusis pavadinimas - Vokietijos Federacinė Respublika, trumpasis - Vokietija, dviraidis kodas - DE, triraidis kodas - DEU, skaitmeninis kodas - 276 ir pan.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 23 įsakymu Nr. 1B-1130 patvirtintos Laisvajame sandėlyje laikomų prekių inventorizacijos taisyklės (įsigaliojo 2003 12 31, žin., 2003, Nr. 2637). Teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje veikia laisvasis sandėlis, vykdydama laisvojo sandėlio muitinės priežiūrа, be teisės aktų nustatyta tvarka į laisvаjį sandėlį padedamų, iš jo išduodamų ir jame saugomų prekių muitinio tikrinimo, turi teisę atlikti ir laisvajame sandėlyje laikomų prekių inventorizacijа.

Inventorizacija atliekama vadovaujantis teritorinės muitinės viršininko įsakymu, kuriame nurodomi inventorizacijos komisijos pirmininko ir narių vardai, pavardės, pareigos, jai pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizacijа pagal įsakyme nurodytos dienos būklę, nurodoma, ar inventorizuoti visas inventorizacijos metu laisvojo sandėlio teritorijoje esančias prekes, ar tam tikrа jų dalį, nurodomas inventorizacijos pradžios bei pabaigos laikas ir kt. Priklausomai nuo inventorizacijos tikslų, inventorizuojamos visos inventorizacijos metu laisvojo sandėlio teritorijoje esančios prekės arba tam tikra jų dalis.

Muitinės pareigūnai, prieš pradėdami inventorizacijа, turi informuoti laisvojo sandėlio steigėjа arba jo įgaliotа asmenį apie inventorizacijos laikа ir tikslus. Inventorizavimui įforminti sudaromi inventorizavimo aprašai.

Inventorizacijos metu nustačiusi prekių apskaitos duomenų ir faktiškai rastų prekių kiekių neatitikimus, inventorizacijos komisija turi teisę pareikalauti iš materialiai atsakingų asmenų rašytinių paaiškinimų, o iš laisvojo sandėlio savininko ar jo įgalioto asmens - nedelsiant patikslinti prekių apskaitos duomenis pagal inventorizacijos rezultatus. Inventorizacijos komisijos pirmininkas teikia teritorinės muitinės viršininkui siūlymus, kokios teisės aktų nurodytos priemonės taikytinos dėl inventorizacijos metu nustatytų neatitikimų.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 01 02 nutarimu Nr. 1 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės garbės ženklų ir atminimo medalių pavyzdžių patvirtinimo (įsigaliojo 2004 01 08, žin., 2004, Nr. 4-70) patvirtino tokius muitinės garbės ženklų ir atminimo medalių pavyzdžius:

• I ir II laipsnio garbės ženklai „Už pasižymėjimа tarnyboje“;

• I, II ir III laipsnio atminimo medaliai „Už nepriekaištingа tarnybа Lietuvos muitinėje“;

• atminimo medalis „Lietuvos muitinės veteranas“.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 12 23 nutarimu Nr. 1669 Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo (įsigaliojo 2003 12 28, žr. žin., 2003, Nr. 122-5536) nutarta nurašyti pripažintus netinkamais (negalimais) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo ir trukdymo rekonstruoti esamа teritorijа valstybei nuosavybės teise priklausančius ir šiuo metu Klaipėdos teritorinės muitinės patikėjimo teise valdomus: stacionarias automobilių svarstykles DAW-50 (inventorinis numeris - 0130481, likutinė vertė - 22 087 Lt), svarstyklių pamatus ir eksporto krovinių aikštelę (inventorinis numeris - 0110001, likutinė vertė - 27 860 Lt) Klaipėdoje, Perkėlos g. 10.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 12 15 įsakymu Nr. 1B-1081 (įsigaliojo 2003 12 19, . žin., 2003, Nr. 119-5457) patvirtinti:

• Reikalavimai programinei įrangai ir jos atitikties vertinimui;

• Deklarantų, pageidaujančių teikti elektroninius tranzito deklaracijų duomenis, registravimo tvarka. Joje nurodyti prašymai turi būti priimami ir deklarantai registruojami teritorinėse muitinėse nuo 2003 m. gruodžio 17 d.

Deklarantas teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra jo buveinė, viršininkui pateikia nustatytos formos rašytinį prašymа, kuris turi būti pasirašytas ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens. Teritorinės muitinės viršininkas arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo (gavimo) dienos priima sprendimа patenkinti deklaranto prašymа ir registruoti jį išoriniu MCC/ECN programinės įrangos vartotoju. Priėmus sprendimа deklaranto prašymo nepatenkinti, turi būti nurodomi tokio sprendimo motyvai ir asmens teisė jį apskųsti Muitinės kodekso nustatyta tvarka.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 12 16 nutarimu Nr. 1605 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 24 nutarimo Nr. 268 „Dėl Prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 119-5422) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Muitų už importuojamas prekes tarifų normos (galiojančios nuo 2003 12 31 iki Lietuvos narystės Europos Sаjungoje dienos).

Transportas

Susisiekimo ministro 2003 12 22 įsakymu Nr. 3-708 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo tvarkos“

pakeitimo (įsigaliojo 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 123-5635) nustatyta, kad su ETMK leidimu galima vykdyti tarptautinius krovinių vežimus, negrįžtant į transporto priemonės registracijos šalį, ETMK šalių narių regione ne ilgiau kaip 6 savaites. Pasibaigus šiam laikotarpiui, transporto priemonė su šiuo leidimu turi grįžti į savo registracijos šalį.

Užpildyti krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo lapai turi likti krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnale iki ETMK leidimo galiojimo pabaigos. Kiekvienam kalendoriniam mėnesiui pasibaigus (turint metinį leidimа) arba pasibaigus galiojimo laikui (turint trumpalaikį leidimа), per 20 dienų užpildytų krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo lapų kopijos išplėšiamos ir pateikiamos Valstybinei kelių transporto inspekcijai. Pasibaigus ETMK leidimo galiojimo laikui, ETMK leidimas kartu su krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalu per 10 dienų turi būti grаžintas Valstybinei kelių transporto inspekcijai. Kas du mėnesius (iki šiol - kas ketvirtį) vežėjai, turintys metinius ETMK leidimus, per 20 dienų pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai ETMK leidimų panaudojimo ataskaitа.

Leidimo, nepasibaigus jo galiojimo laikui, galiojimo sustabdymo pagrindų sаrašas iš dalies pakeistas. Nauji leidimų galiojimo sustabdymo pagrindai yra:

• jeigu vežėjas šiurkščiai ar pakartotinai pažeidžia krovinių vežimа reglamentuojančius teisės aktus (iki šiol - jeigu vežėjas pažeidžia krovinių vežimo taisykles, instrukcijas bei kitus norminius dokumentus);

• jeigu vežėjas ETMK leidimа per ataskaitinį dviejų mėnesių laikotarpį naudoja tik kroviniams vežti tarp tų pačių dviejų valstybių (iki šiol - ETMK leidimа naudoja krovinių vežimams tarp Lietuvos ir tik vienos šalies).

Kartojantis pažeidimams, panaikinamas vežėjui skirtų ETMK leidimų galiojimas ir ETMK leidimai neskiriami mažiausiai dvejus metus.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 22 įsakymu Nr. V-331 patvirtintos Važtaraščių apskaitos taisyklės (įsigaliojo 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 122-5560).

Važtaraščių apskaitos taisyklės reglamentuoja, kaip Lietuvos Respublikos ūkio subjektai privalo tvarkyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse nurodytų savo išrašytų važtaraščių apskaitа. ūkio subjektai išrašomus važtaraščius turi numeruoti iš eilės didėjančiais numeriais. Pradėti numeruoti nuo 1 leidžiama tik nuo metų pradžios arba nuo ūkio subjekto veiklos pradžios. Kai naudojami spaustuviniu būdu pagaminti ir numeruoti laisvos formos važtaraščių blankai, jų numerių intervalas turi būti nurodytas važtaraščių blankų įsigijimа patvirtinančiuose dokumentuose, o važtaraščiai turi būti išrašomi iš eilės didėjančiais numeriais, pradedant pirmuoju įsigijimo dokumentuose nurodytu blanko numeriu.

Kiekvienas ūkio subjektas išrašytus važtaraščius privalo apskaityti priede prie šio įsakymo nustatytos formos važtaraščių registravimo žurnale, nurodydamas išrašytų važtaraščių numerius, išrašymo datas, krovinių gavėjų pavadinimus ir adresus, siunčiamų krovinių pavadinimus bei kiekius. Kiekvienas išrašytas važtaraštis iš karto turi būti užregistruotas žurnale. Kiekvienas įrašas žurnale turi būti patvirtintas už važtaraščių išrašymа atsakingo asmens parašu. šio žurnalo lapai turi būti numeruoti, perverti virvele, kurios galai turi būti užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir patvirtinti vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

Jeigu važtaraščiai išrašomi ir apskaitomi kompiuteriniu būdu, žurnalas taip pat gali būti spausdinamas kompiuteriu. Tokiu atveju dienos pabaigoje visa informacija apie tа dienа išrašytus važtaraščius turi būti išspausdinama. Išspausdinti žurnalo lapai turi būti numeruojami ir rišami į bylas. Kiekvienas išspausdintas lapas turi būti patvirtintas už važtaraščių išrašymа atsakingo asmens parašu. Užpildytos bylos turi būti surištos, virvelės galai užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir patvirtinti vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

Visi išrašytų važtaraščių pirmieji egzemplioriai eilės tvarka segami į bylas, sugadinti ar anuliuoti važtaraščiai turi būti pažymėti „Sugadintas“ ar „Anuliuotas“, nurodyta sugadinimo ar anuliavimo data, šis įrašas tvirtinamas parašu ir jie segami į tas pačias bylas. Panaudoti važtaraščių egzemplioriai, išrašytų važtaraščių registravimo žurnalai ar bylos ūkio subjektų turi būti saugomi laikantis Lietuvos archyvų departamento nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Jeigu važtaraščiai išrašomi keliuose ūkio subjekto padaliniuose, kiekviename padalinyje važtaraščiai turi būti išrašomi, apskaitomi ir įrišami laikantis aukščiau nurodytų reikalavimų, o važtaraščio numeris turi būti sudaromas iš ūkio subjekto vadovo nustatyto to padalinio numerio, atskirto brūkšneliu nuo tame padalinyje išrašyto važtaraščio eilės numerio, pvz., 2-34.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2003 12 18 įsakymu Nr. 2B-391 patvirtintos Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisyklės (įsigaliojo 2003 12 28, žin., 2003, Nr. 122-5567). Taisyklių tikslas - šalyje registruoti transporto priemones, kurių tipas pripažintas ar patvirtintas Europos Sаjungos šalyse ir (arba) Lietuvoje arba atitinka Europos Sаjungos techninius reikalavimus. Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo taisyklės netaikomos:

• kelių transporto priemonėms, įvežtoms į Lietuvos Respublikа iki 2004 01 01;

• naudotoms kelių transporto priemonėms, registruotoms Europos Sаjungos šalyse ir įvežtoms į Lietuvа.

Naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas atliekamas prieš transporto priemonės įregistravimа. Naudotoms transporto priemonėms, kurių tipai yra patvirtinti ar pripažinti Lietuvoje, atlikus atitikties įvertinimа, turi būti paskirtas leidimo eksploatuoti numeris (LEN).

Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimа atlieka atitikties įvertinimo įmonės ir įgalioti gamintojų atstovai. įgaliotas gamintojo atstovas gali atlikti transporto priemonės tipo paskyrimа Lietuvoje pripažintam ar patvirtintam tipui gamintojo, kuriam atstovauja, bei šios transporto priemonės atitikties pripažintam ar patvirtintam tipui įvertinimа. Transporto priemonės, kurios gamintojo ar gamintojo atstovo Lietuvoje nėra, atitikties įvertinimа atlieka atitikties įvertinimo įmonė.

Naudotų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimas susideda iš transporto priemonės:

• identifikavimo;

• paskyrimo Lietuvoje pripažintam ar patvirtintam tipui;

• atitikties pripažintam ar patvirtintam tipui įvertinimo;

• atitikimo europinius reikalavimus patikrinimo;

• sudėtinių dalių ženklinimo patikrinimo.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 12 15 įsakymu Nr. V-721 Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 660 „Dėl policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (įsigaliojo 2003 12 28, žin., 2003, Nr. 122-5563) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Instrukcijos skyrius, reglamentuojantis patrulio veiksmus eismo įvykio vie

toje. Kaip ir iki šiol galiojusioje Instrukcijos redakcijoje, nustatyta, kad eismo dalyviui padaryto teisės pažeidimo esmė paaiškinama remiantis atitinkamais KET ir kitų teisės aktų reikalavimais, be to, eismo dalyvis įspėjamas, kad jo pokalbis ir veiksmai gali būti įrašyti techninėmis priemonėmis ir panaudoti nagrinėjant teisės pažeidimo bylа. Nauja nuostata - patruliams bendravimo su KET pažeidusiu asmeniu metu griežtai draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis (atsakyti į skambučius, skambinti, skaityti (rašyti), siųsti pranešimus ir kt.).

Nustatyta, kad į patrulinį automobilį pažeidėjа ir kitus su KET pažeidimu susijusius asmenis galima kviesti tik tada, kai:

• juos reikia nuvežti į sveikatos priežiūros įstaigа, policijos įstaigа ar seniūnijos patalpas;

• reikia įforminti eismo įvykio dokumentus;

• asmenį reikia supažindinti su stacionaraus, automobilyje pritvirtinto matavimo prietaiso parodymais;

• asmenį reikia nušalinti nuo vairavimo.

į eismo įvykio vietа būtina atvykti kaip galima greičiau. Jei eismo įvykyje dalyvavo ne daugiau kaip dvi transporto priemonės, įvykio metu žmonės nenukentėjo, eismo įvykio kaltininkas yra aiškus ir pripažįsta, jog eismo įvykis įvyko dėl jo padaryto KET pažeidimo, gali būti pildomas eismo įvykio protokolas, kurio forma patvirtinta Instrukcijos 15-ame priede. Užpildytа protokolа pasirašo eismo įvykio dalyviai ir policijos pareigūnas. Protokolui suteikiamas administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris. Protokolas pildomas 3 egzemplioriais. Pirmasis egzempliorius pristatomas į policijos įstaigа, kiti du įteikiami eismo įvykio dalyviams, kurie informuojami apie tai, kad įteikti protokolai turi būti pristatomi draudimo bendrovėms. Jei bent vienas iš eismo dalyvių nesutinka su eismo įvykio aplinkybių vertinimu ar atsisako pasirašyti, atliekami įprasti veiksmai, numatyti Instrukcijos 88-92 punktuose (apklausiami liudytojai, sudaroma eismo įvykio schema, išsiaiškinamos eismo įvykio aplinkybės ir t. t.).

Susisiekimo ministro 2003 11 05 įsakymu Nr. 3-611 patvirtintos Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklės, įsigaliojusios 2004 01 01 (žin., 2003, Nr. 117-5366). Su Taisyklių tekstu galima susipažinti interneto tinklapyje www.litrail.lt ir akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12/14, Vilnius).

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 22 įsakymu Nr. V-336 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 02 07 įsakymo Nr. V-45 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymа turintiems teisę gauti paramа, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 12 28, žin., Nr. 122-5559) nustatyta, kad šios taisyklės reglamentuoja ne tik nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaracijа, sumos, prašymo užpildymo bei pateikimo tvarkа, bet ir nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, prašymo užpildymo bei pateikimo tvarkа.

Prašymas gali būti tiesiogiai pristatytas į apskritį valstybinei mokesčių inspekcijai arba atsiųstas paštu. Prašymas pildomas ranka (ranka užpildyti galima spaustuviniu būdu iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gautа prašymo blankа) arba kompiuteriu (kompiuteriniu būdu galima užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje www.vmi.lt skelbiamа prašymo formа. Prašymа pasirašo gyventojas (nurodo savo vardа bei pavardę), teikiantis tokį prašymа. Kai įstatymų nustatyta tvarka užpildyti ir pasirašyti prašymа nurodyta įgaliotam asmeniui, tai prašymа pasirašo tas asmuo ir nurodo savo vardа, pavardę ir asmens kodа.

Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 proc. mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaracijа, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia - 2 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 19 įsakymu Nr. V-328 (įsigaliojo 2003 12 28, žin., 2003, Nr. 122-5557) patvirtintos Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklės.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, su kuriuo yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau - darbdaviui) savivaldybę, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamаjа vietа paskutinę mokestinio laikotarpio dienа, t. y. gruodžio 31 d. šiа informacijа gyventojas turi pateikti darbdavio nustatytu būdu ir forma, rekomenduojama - rašytine forma. Savivaldybę būtina nurodyti tuo atveju, jei mokestinio laikotarpio paskutinę dienа gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybė yra kita, nei buvo priimant gyventojа į darbа, ir darbdavys apie tai neturi duomenų. Tam pačiam darbdaviui kitа mokestinį laikotarpį gyventojas turi nurodyti nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę tik tuo atveju, jeigu pasikeitė praėjusį mokestinį laikotarpį nurodyti duomenys arba darbdavio apie gyventojа turimi duomenys nuo priėmimo į darbа dienos.

2003 12 31 turimos nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę gyventojas darbdaviui turi nurodyti ne vėliau kaip iki 2003 m. IV ketvirčio pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijos (FR0453 forma) pateikimo termino pabaigos, t. y. 2004 01 25, kadangi darbdavys tos deklaracijos priedo FR0453A 31G laukelyje turės nurodyti savivaldybę, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamаjа vietа 2003 12 31.

2004 12 31 ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gruodžio 31 d. turėtos nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę gyventojas darbdaviui turi nurodyti ne vėliau, kaip iki to mokestinio laikotarpio metinės pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijos (FR0573 forma) pateikimo termino pabaigos (t. y. iki 2005 02 15, 2006 02 15 ir t. t.).

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaudamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų, privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo nuolatinę gyvenamаjа vietа praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dienа (pvz., gaudamas pajamas 2003 m. nuo gruodžio mėn. 12 d. iki gruodžio 31 d. nurodo 2002 12 31 turėtos nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę, gaudamas pajamas 2004 metais - 2003 12 31 turėtos nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę ir t. t.). šiа informacijа nuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti išskaičiuojančio asmens pageidaujamu būdu ir forma, rekomenduojama - rašytine forma.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iš to paties mokestį išskaičiuojančio asmens gauna A klasės su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias pajamas dalimis arba ne pirmа kartа, tai pakartotinai pajamų gavimo metu nurodyti nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę būtina tik tuo atveju, jeigu pasikeitė pirmа kartа tam asmeniui nurodyta nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybė.

Jeigu gyventojas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės pajamas gauna iš mokestį išskaičiuojančio asmens, su kuriuo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, tai nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę būtina nurodyti tik tuo atveju, jei pasikeitė nurodyta (darbdavio jau žinoma) nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybė.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų A klasės pajamoms, privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo gyvenamаjа vietа praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dienа, jeigu turėjo gyvenamаjа vietа Lietuvoje (pvz., gavęs pajamų 2003 m. gruodžio mėn. turi nurodyti savivaldybę, kurioje turėjo gyvenamаjа vietа 2002 12 31, gavęs pajamų 2004 m. - nurodo savivaldybę, kurioje turėjo gyvenamаjа vietа 2003 12 31 ir t. t.).

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 12 24 nutarimu Nr. 1675 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimа įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 123-5605) patvirtintas 0,2 koeficientas, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimа motorinėmis transporto priemonėmis, turinčiomis Euro 4 atitinkantį variklį. Palyginimui, Euro 3 transporto priemonėms taikomas 0,3 koeficiantas, Euro 2 - 0,37, Euro 1 - 0,43.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 15 įsakymu Nr. V-322 patvirtintos Išieškotų mokestinių nepriemokų įskaitymo taisyklės (įsigalios 2004 07 01, žin., 2003, Nr. 121-5508). šios taisyklės nustato išieškotų mokestinių nepriemokų, kai mokesčių mokėtojo turto neužtenka visai mokestinei nepriemokai padengti, įskaitymo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetа, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus eiliškumа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 10 įsakymu Nr. V-314 (įsigaliojo 2003 12 18, žr. žin., 2003, Nr. 117-5376) patvirtintos:

Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės;

Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 forma.

Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų mokesčių apskaitos funkcijas atliekantys padaliniai kiekvienais metais pagal praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. būklę ir turimus duomenis užpildytas FR0299 formas parengia magnetinėse laikmenose. FR0299 formos iki kiekvienų metų vasario 1 dienos turi būti pateiktos Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų skyrių mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas atliekantiems padaliniams (toliau - AVMI aptarnavimo padaliniai), kur jos ir saugomos.

Pasibaigus mokestiniams metams, nuo einamųjų metų vasario 1 dienos mokesčių mokėtojas, atvykęs į AVMI aptarnavimo padalinį, gali gauti užpildytos FR0299 formos du egzempliorius. Mokesčių mokėtojas pasirašo abu FR0299 formos egzempliorius, iš kurių vienа pateikia AVMI, kurioje jis įregistruotas mokesčių mokėtoju, o kitа pasilieka sau.

Mokesčių mokėtojas turi pateikti rašytinį prašymа, jeigu nori mokestinių prievolių likučius suderinti pagal bet kurios jo pasirinktos datos būklę.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 17 įsakymu Nr. V-325 (įsigaliojo 2003 12 24, žin., 2003, Nr. 121-5509) patvirtintos:

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma su jos papildomo lapo FR0585P forma;

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo pildymo ir teikimo taisyklės.

***

Finansų ministro 2003 12 11 įsakymu Nr. 1K-293 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2004 m. pirmajam pusmečiui (įsigaliojo 2003 12 18, žin., 2003, Nr. 117-5356) nustatytas delspinigių 2004 m. I ketvirčiui už nelaiku sumokėtus arba pervestus mokesčius ir baudas dydis - 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Finansų ministro 2003 12 11 įsakymu Nr. 1K-294 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2004 m. pirmajam ketvirčiui (įsigaliojo 2003 12 18, žin., 2003, Nr. 117-5357) nustatyti 2004 m. I ketvirčiui palūkanų dydžiai už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа - 0,01 proc. įprastos palūkanos bei 0,03 proc. padidintos palūkanos.

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 12 18 priėmė Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymа (įsigaliojo 2003 12 30, žin., 2003, Nr. 123-5586) kuriuo siekiama suderinti galiojančio Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas su atitinkamais Europos Sаjungos teisės aktais. Nuo 2004 05 01 įsigalios nuostata, kad PVM sаskaitoms faktūroms netaikomas privalomasis apskaitos dokumentų rekvizitas, įtvirtintas įstatymo 13 str. 1 d. 6 punkte - asmens, kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas ir pareigos.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 12 18 priėmė įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymа (įsigaliojo 2003 12 30, žin., 2003, Nr. 123-5587). įstatymu siekiama suderinti finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarkа, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę reglamentavimа suderinti su minėto įstatymo priede pateiktais Europos Sаjungos teisės aktais.

Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo sudaryti finansinę atskaitomybę pagal minėto įstatymo reikalavimus.

įmonės finansinę atskaitomybę pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, kurios sudaro finansinę atskaitomybę pagal minėtа įstatymа pasirašo įmonės vardu turintis teisę veikti įmonės vardu asmuo (nurodomos jo (jų) pareigos, vardas ir pavardė). Už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymа ir pateikimа laiku atsako įmonės vadovas, o neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, jeigu jos finansinę atskaitomybę sudaro pagal šį įstatymа - įmonės vardu turintis teisę veikti įmonės vardu asmuo.

Iki šiol įstatyme buvo numatyta, kad sudaromos pilnos, sutrumpintos ir trumpos formos finansinės atskaitomybės ataskaitos. įsigaliojus įstatymo pakeitimams, nustatyta, kad gali būti pateiktos pilnos balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba trumpos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Metinę finansinę atskaitomybę trumpų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų forma gali sudaryti įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai finansinės atskaitomybės sudarymo dienа neviršija šių dydžių 2 metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus - 7 mln. Lt;

2) balanse nurodyto turto vertė - 5 mln. Lt;

3) vidutinis metų sаrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus - 10 žmonių.

Kitos įmonės rengia pilnas balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.

2003 12 09 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymа, įsigaliosiantį 2004 05 01 (žin., 2003, Nr. 123-5571). įstatymas bus taikomas tik po 2004 05 01 sudarytiems sandoriams. Plačiau apie šį įstatymа skaitykite artimiausiuose žurnalo „Transporto pasaulis“ numeriuose.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 12 22 įsakymu Nr. A1-211 Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiaus 2004 metais patvirtinimo (įsigaliojo 2003 12 28, žin., 2003, Nr. 122-5556) patvirtinti 2004 metų:

1. Metiniai darbo dienų koeficientai (šie dydžiai taikomi, apskaičiuojant darbo užmokestį už kasmetines atostogas bei kompensacijų dydį už nepanaudotas kasmetines atostogas):

• esant 5 darbo dienų savaitei - 0,7, t. y. 255 darbo dienos : (366 kalendorinės dienos -13 šventinių dienų);

• esant 6 darbo dienų savaitei - 0,9, t. y. 305 darbo dienos : (366 kalendorinės dienos - 13 šventinių dienų).

2.1. Metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiai:

• esant 5 darbo dienų savaitei - 21,3 darbo dienos (255 darbo dienos : 12 mėn.);

• esant 6 darbo dienų savaitei - 25,4 darbo dienos (305 darbo dienos : 12 mėn.);

2.2. Metiniai vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiai:

• esant 5 darbo dienų savaitei - 169,5 darbo valandos (2034 darbo valandos : 12 mėn.);

• esant 6 darbo dienų savaitei - 168,9 darbo valandos (2027 darbo valandos : 12 mėn.);

Pastarieji dydžiai taikomi, apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyse yra nustatytas kitoks darbo laikas, nurodytus dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

Teisingumo ministro 2003 12 15 įsakymu Nr. 297 (įsigaliojo 2003 12 19, žin., 2003, Nr. 119-5450) patvirtinta nauja Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo ir atstovybės registravimo pažymėjimo forma.

***

Teisingumo ministro 2003 12 19 įsakymu Nr. 307 patvirtintos Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės (įsigaliojo 2003 12 24, žin., 2003, Nr. 121-5497). Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių 64 punktas, nustatantis, kad juridinių asmenų registro objektams (taip pat įmonėms) suteikiamas 9 skaitmeninių ženklų kodas, kuris sudaromas šių taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka, įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d. Iki šios datos juridinio asmens, filialo ar atstovybės kodа sudaro septynių skaitmeninių ženklų kodas.

Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios subjektų pareigа registrui pateikti įmonių metinės finansinės atskaitomybės dokumentus nustato, kad metinę finansinę atskaitomybę, taip pat ir konsoliduotа, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia Vį „Registrų centras“ filialams ar filialų skyriams. Metinė finansinė 2003 m. atskaitomybė pateikiama popieriuje ir saugoma juridinio asmens dokumentų byloje. Metinė finansinė 2004 metų ir vėlesnių metų atskaitomybė gali būti pateikiama popieriuje, taip pat skaitmenine forma, jeigu užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašа.

Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios asmenų teisę gauti Juridinių asmenų registre kaupiamа informacijа, nustato, kad kiekvienas asmuo, nurodęs juridinio asmens kodа ar juridinio asmens pavadinimа, turi teisę nedelsiant nemokamai gauti duomenis žodžiu ir internetu (paieškos būdu) apie juridinio asmens pavadinimа, kodа, teisinę formа, buveinę (adresа), teisinį statusа, apribotа juridinio asmens veiklа ir išregistravimo datа.

***

Teisingumo ministro 2003 12 19 įsakymu Nr. 310 Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo (įsigaliojo 2003 12 24, žin., 2003, Nr. 121-5499) patvirtintos Juridinių asmenų registrui teikiamų dokumentų formos:

•Prašymas registruoti juridinių asmenų registre, Prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrа juridinio asmens pavadinimа ir kt. prašymai,

• Pranešimai (apie asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, licencijas (leidimus), teisių ribas, apie atsiskaitymа su biudžetais bei pinigų fondais ir kt.),

• Kitos formos (prokuristo, asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdžio ir kt.).

šias formas galite rasti Vį „Registrų centras“ interneto tinklapyje www.kada.lt.

***

2003 12 11 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymа, įsigaliojusį 2004 01 01 (žin., 2003, Nr. 123-5574). Plačiau apie šį įstatymа skaitykite artimiausiuose žurnalo „Transporto pasaulis“ numeriuose.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (63)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rytojus

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams