Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transporto politikos ir informacijos departamentas

Dar 2002 metais, įgyvendinus asociacijos „Linava“ struktūros reorganizacijа, trys skyriai - Informacijos ir informacinių technologijų, Krovininio transporto bei Keleivinio transporto - buvo sujungti į Transporto politikos ir informacijos departamentа. šiandien pagrindinės departamento funkcijos - kelių transporto verslo sаlygų analizė, pasiūlymų teikimas, informacijos apdorojimas ir skleidimas, bendradarbiavimas su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, dalyvavimas derybose su kitomis užsienio valstybėmis ir daugelis kitų.

Apie transporto politikos ir informacijos departamento funkcijas, atsakomybę, prioritetus ir ateities perspektyvas kalbiname jo vadovа Algirdа Baranauskа.

- Kiekviena reorganizacija vykdoma siekiant didesnio veiklos efektyvumo. Ar 2002 metais įgyvendinta asociacijos reorganizacija pasiteisino?

- Nuo asociacijos struktūrinės reorganizacijos praėjo daugiau nei pusantrų metų, todėl šiandien galima įvertinti šio žingsnio rezultatus. Galima konstatuoti, kad reorganizacija leido efektyviau išnaudoti asociacijos galimybes. Viename departamente sutelktos funkcijos - kelių transporto verslo aplinkos monitoringas ir analizė, pasiūlymų rengimas, informacijos teikimas vežėjams - leidžia sparčiau spręsti kylančius klausimus ir problemas.

Tarptautiniam krovinių gabenimo verslui aktualūs visi pokyčiai, vykstantys Vakaruose ir Rytuose, dėl to mūsų departamentas aktyviai bendradarbiauja su užsienio asociacijomis ir kitomis institucijomis, dalyvauja įvairių komitetų, komisijų veikloje. Pagrindinis mūsų tikslas - atstovavimas vežėjų interesams tarptautinėje ir vietinėje rinkoje. Todėl turime atidžiai sekti kelių transporto rinkoje vykstančius pokyčius ir ginti vežėjų interesus valstybinėse institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Be abejonės, reorganizacija buvo naudinga asociacijai, nes leido susitelkti ties svarbiausiais jos veiklos prioritetais.

- Kaip šiandien vertintumėte bendradarbiavimа su valstybinėmis institucijomis?

- Mūsų asociacijos veiklos tikslas - sudaryti kuo palankesnes sаlygas vežėjų verslui, todėl bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis yra itin svarbi tos veiklos dalis. Kadangi analizuojame visus su kelių transportu susijusius projektus, dokumentus ir teikiame pasiūlymus, mums reikalingas konstruktyvus dialogas su visomis institucijomis. Džiugu, kai vežejų interesai yra išklausomi, ieškoma kompromisų ir abiem pusėms priimtinų sprendimo būdų. Tai parodė ir ne per seniausiai vykusi komandiruotpinigių istorija, kai asociacijos pastangomis pavyko pasiekti kompromisа. Noriu pažymėti, kad per pastaruosius metus galima pastebėti, kad valstybinės institucijos vis labiau linksta bendradarbiauti su verslo atstovais.

- Kokius prioritetus numatote savo veikloje šiais metais?

- Svarbiausias - pasirengimas stojimui į ES. Deja, šiandien dar likę nemažai neaiškumų kelių transporto srityje, susijusių su stojimu į Europos Sаjungа. Todėl viena šių metų užduočių - rengti vežėjams atvirus seminarus, kuriuose būtų aiškinami įvairūs su ES susiję klausimai, t. y. PVM taikymo schemos, muitinės funkcionavimas ir pan.

Būtina ir toliau stiprinti įstatyminės bazės kelių transporto srityje analizę, numatant teisinių aktų poveikį, galimas pasekmes ir užkertant keliа neigiamiems sprendimams. Ypač svarbus dalyvavimas įstatymų rengime, pasiūlymų teikime. Kaip rodo ir mūsų, ir užsienio asociacijų patirtis, lobistinei veiklai asociacijos, siekdamos geriau atstovauti vežėjų interesams, turi skirti didžiausiа dėmesį. Vis dėlto dažnai lobizmas vykdomas per vėlai, kai jau nieko arba labai mažai kа galima padaryti.

Itin aktuali vežėjams problema - kvalifikuotų vairuotojų trūkumas. šiа problemа sprendžiame kartu su ҐLinavos“ mokymo centru ir atsakingomis valstybinėmis institucijomis. Tai nėra lengvas klausimas, su juo susiduria beveik visos Vakarų Europos valstybės. Todėl mums svarbus dalyvavimas ES struktūrinių fondų programose, pritraukiant šių fondų lėšas mokymui ir kitiems projektams. Tarp kitų mūsų departamento veiklos prioritetų įvardinčiau vežėjų profesinio lygio kėlimа per įvairias mokymo programas, asociacijos informacinės sistemos tobulinimа. Keleivinio transporto srityje - keleivių vežėjų nuostolių kompensavimа, kovа su nelegaliais vežėjais.

- Kokie pagrindiniai pasikeitimai numatomi asociacijos veikloje Lietuvai įstojus į ES?

- Asociacijos veikla vis labiau orientuojama į ES dokumentų nagrinėjimа, jų suderinimа su Lietuvos norminiais aktais. šios veiklos dalis Lietuvai įstojus į ES tik didės. Anksčiau, iki prasidedant ES plėtrai, daugiau dėmesio buvo skiriama vietinių dokumentų analizei, o šiuo metu - ES dokumentų studijavimui. Po Lietuvos įstojimo į ES atsiras dar viena veiklos sritis - atstovavimas Lietuvos kelių transporto interesams Briuselyje. Tai paprastai daroma įsteigus atstovybę Briuselyje (tai dėl nemažų investicijų sunkiai įmanoma) arba glaudžiai bendradarbiaujant su esamais Lietuvos atstovais. čia svarbu rasti vieningа pozicijа atstovauti bendriems interesams.

įsigaliojus naujam asociacijų veiklos įstatymui, daugiau dėmesio teks skirti komercinės veiklos, kuri atitinka vežėjų poreikius, plėtrai. Kaip rodo užsienio asociacijų veikla, per 80 proc. jos skiriama informacijos apdorojimui ir komercinei veiklai. čia asociacijai reikės persiorientuoti ir numatyti naujas veiklos kryptis, kurias diktuoja esama ir prognozuojama situacija.

Bus išduodami Europos

Bendrijos leidimai

Krovininio transporto skyriui vadovauja Gintautas Ramaslauskas. Pagrindinės šio skyriaus funkcijos - transporto veiklai įtakos turinčių finansinių, ekonominių ir kitų norminių aktų, jų projektų analizė bei pasiūlymų teikimas. Skyriaus darbuotojai dalyvauja bendrų su užsienio valstybėmis komisijų derybose, susitikimuose, svarsto leidimų kvotos klausimus.

- Kokiа veiklа asociacijoje vykdo Jūsų vadovaujamas skyrius?

- Vienas iš svarbiausių mūsų skyriaus uždavinių - įstatymų ir kitų teisęs aktų projektų analizė ir bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis rengiant šiuos teisės aktų projektus, dalyvavimas įvairiausių darbo grupių ir komisijų veikloje. Tam renkame, kaupiame, analizuojame problemines situacijas, kurios trukdo kelių transporto verslo plėtrai, inicijuojame jų svarstymа. Taip pat vykdome asociacijos narių anketinę apklausа, analizuojame ir apibendriname gautа informacijа, kuri dažnai įvairiose derybose mums leidžia pagrįstai argumentuoti.

Norėčiau paminėti dar vienа mūsų skyriaus veiklos sferа - Krovininio transporto sekcijos posėdžių organizavimas, kuriuose nagrinėjamos visos svarbiausios vežėjų problemos, formuojamos asociacijos darbų kryptys, teikiami pasiūlymai asociacijos Prezidiumui. Krovininio transporto sekcijos posėdžiuose vežėjai turi galimybę užduoti klausimus sekretoriatui, iškelti jiems rūpimas problemas, kurias vėliau asociacijos darbuotojai sprendžia.

- Viena iš Jūsų skyriaus funkcijų - kelionės leidimų į kitas šalis gavimo ir skirstymo problemų nagrinėjimas. Kokia šiandien leidimų situacija?

- Viena iš didžiausių problemų visiems vežėjams - kai kurių valstybių leidimų trūkumas, kuris kelių transporto verslui atsiliepia labai tiesiogiai. Taip ribojamas ir netgi stabdomas vežėjų verslas. Pats leidimų kvotos nustatymas yra tarpvalstybinių sutarčių objektas ir už kvotų nustatymа atsakinga Susisiekimo ministerija, derybose visada dalyvauja ir asociacijos „Linava“ atstovai. Atstovavimas mūsų vežėjams tarptautinėse derybose yra sudėtingas procesas, kadangi didesni mūsų poreikiai dažnai nesutampa su kitų šalių siekiu apsaugoti savas rinkas bei ekonominius interesus. šiais metais teko susidurti su ypač aštriu klausimu - Lenkijos leidimų trūkumu. Kaip rodo statistika, kelių transporto apimtys padidėjo daugiau nei 20 proc. Taigi, didėja ir leidimų poreikis, o kiekviena šalis stengiasi apsaugoti savo ekonominius interesus.

Lietuvai įstojus į ES, nustos galioti dabartinė dvišalių leidimų sistema ES teritorijoje. Nuo šių metų gegužės 1 dienos krovinių vežimui ES teritorijoje bus reikalingas Europos Bendrijos (EB) leidimas. Transporto įmonėms bus išduodamas Europos Bendrijos leidimas, o to leidimo kopija, kurioje bus nurodomas vilkiko valstybinis numeris - kiekvienam vilkikui atskirai. šiuos leidimus nuo šių metų pradžios turi išdavinėti Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI), todėl aktualiausias mums klausimas yra jų kaina.

Permainos įstatymų rengėjų gretose - ženklios

Vienas iš svarbiausių praėjusių metų uždavinių buvo PVM grаžinimo iš Lenkijos Respublikos procedūros įgyvendinimas: Lietuvos transporto įmonės turi galimybę susigrаžinti 22 proc. PVM už įsipiltа kurа ir suteiktas paslaugas. Asociacijos „Linava“ ekonomistė Danutė Andriuškevičienė - viena iš tų, kuri aktyviai dalyvavo šiame procese. Jos atsakomybės ribose taip pat ir įvairių įstatymų, projektų analizė, ekonominiai skaičiavimai ir vertinimai, tiesiogiai susiję su kelių transporto sritimi.

- Kokias funkcijas apima ekonomisto darbas asociacijoje?

- Politikos departamento darbuotojai bendrauja ir bendradarbiauja su įvairių ministerijų, muitinės, kitų valstybinių institucijų pareigūnais, todėl šiam departamentui reikalingas ekonomistas, galintis atlikti ekonominius skaičiavimus ir įvertinti kylančius klausimus iš ekonominės pusės. Ekonominiai vertinimai dažnai suteikia sprendžiamam klausimui svorio ir platesnes galimybes argumentuoti ar oponuoti.

Mūsų departamentas siekia palankių kelių transporto verslui įstatymų, todėl teikiame pasiūlymus ir savo vertinimus. Dažnai siekiame užkirsti keliа vienokioms ar kitokioms klaidoms, kurių pasitaiko leidžiant įstatymus. Juo labiau mūsų šalyje, kur dar silpnokos parlamentarizmo tradicijos, palyginus nedidelė įstatymų leidėjų patirtis.

šiandien jau galima pasakyti, jog įstatymų rengėjai supranta, kad paprasčiau klaidų išvengti įstatymа rengiant nei paskui jį taisant, todėl didžioji mano darbo laiko dalis skirta įstatymų projektų analizei bei deryboms su jų rengėjais siekiant kuo palankesnių sаlygų vežėjų verslui.

Reikėtų prisiminti komandiruotpinigių klausimа, kurį argumentuojant pavyko išspręsti ir pasiekti susitarimа. Todėl norėčiau pabrėžti, kad permainos įstatymų rengėjų gretose vis dėlto ženklios: anksčiau jie nieko nenorėdavo girdėti, nesileisdavo į jokias diskusijas, ir, matyt, todėl buvo tokios milžiniškos spragos mūsų įstatymuose. Dabar tariamės, diskutuojame, ginčijamės. Aišku, kiekvienam pasiūlymui reikalingi stiprūs argumentai.

- Kokius šiais metais sėkmingai įgyvendintus uždavinius savo veikloje galėtumete įvardinti?

- Vienas iš pagrindinių šiais metais įgyvendintų asociacijos tikslų - PVM grаžinimo iš Lenkijos procedūros įgyvendinimas. Tai sėkmingas projektas ir džiugu, kad rezultatas pasiektas: PVM grаžinamas, ne vieno vežėjo sаskaita banke jau pasipildė. Tai mūsų bei Finansų ministerijos ir netgi pačios ministrės Dalios Grybauskaitės bendrų pastangų rezultatas.

Operatyvi informacija - vienas iš asociacijos prioritetų

Sparčiai plėtojantis transporto verslui, aštrėjant konkurencijai, viena iš pagrindinių asociacijos „Linava“ užduočių - operatyvus asociacijos narių informavimas apie kelių transporto verslo pokyčius, permainas, problemas tiek nacionalinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje. šį tikslа asociacijoje „Linava“ įgyvendina Informacijos bei informacinių technologijų skyrius, kuriam vadovauja Vidmantas Adomaitis.

- Kokias atsakomybės sritis šiandien apima Informacijos ir informacinių technologijų skyrius? Ar pasikeitė jo funkcijos po asociacijos reorganizacijos ir kokias sritis Jūs, kaip vadovas, manote būtų reikalinga sustiprinti?

- Praėjusiais metais įgyvendinta asociacijos reorganizacija leido sumodeliuoti veiklа taip, kad asociacija dirbtų efektyviai ir atitiktų dinamiškus kelių transporto rinkos poreikius. šiandien mūsų skyriuje dirba keturi žmonės, kurie analizuoja iš įvairių šaltinių gaunamа informacijа bei perduoda jа vežėjams, prižiūri techninę informacinių sistemų sritį ir atlieka kitus organizacinius su įvairiais asociacijos renginiais susijusius darbus.

Noriu pabrėžti, kad informacijos ir IT skyrius turi operatyviai reaguoti į kintančiа tarptautinių vežimų verslo aplinkа bei laiku informuoti asociacijos narius apie naujausius važiavimo sаlygų pasikeitimus Lietuvoje ir užsienio šalyse. Todėl šiandien pagrindinės mūsų skyriaus funkcijos - nuolatinė informacijos analizė, jos apdorojimas ir perdavimas, iš Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU), kitų nacionalinių vežėjų automobiliais asociacijų, Lietuvos valstybinių institucijų bei verslo struktūrų gaunamos informacijos analizė ir pateikimas vežėjui, įstatymų projektų, pasiūlymų rengimas Lietuvos valdžios institucijoms, informacinių knygų, skirtų vežėjams („Eismo apribojimai“, Vairuotojų darbo ir poilsio režimas pagal ETR konvencijа“ ir t. t.) leidyba, Lietuvos ir užsienio vežėjų konsultavimas. Be to, mūsų skyrius rengia parodas, kuriose dalyvauja asociacija, organizuoja tradicinį vairuotojų meistriškumo konkursа - varžybas, dalyvauja rengiant regioninius vežėjų pasitarimus bei kongresа.

Siekdami pateikti vežėjams operatyviа informacijа, periodiškai važinėjame į mūsų pasienio punktus, bendraujame tiek su mūsų, tiek su kaimyninių šalių pareigūnais.

Mūsų skyrius taipogi sudarinėja įsiskolinusių įmonių sаrašа ir skelbia jį asociacijos interneto svetainėje bei periodiškai spausdina žurnale „Vežėjų žinios“. Pastaruoju metu asociacijos nariai pradėjo aktyviai naudotis šiuo sаrašu, į jį įtraukta daug įsiskolinusių tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių įmonių. Tai, kad šis sаrašas yra veiksmingas, liudija faktas, jog nemažai įmonių jau atsiskaitė ir buvo iš jo išbrauktos. Be to, Informacijos ir IT skyriuje dirbantys specialistai teikė pagalbа kitų asociacijos skyrių darbuotojams kai reikėjo skubiai spręsti vežėjams iškilusias problemas (pvz. vizų į Rusijа, Baltarusijа, Ukrainа išdavimas; PVM susigrаžinimas iš Lenkijos).

Vienas iš pagrindinių veiklos barų, kurį reikia stiprinti, - asociacijos informacinė sistema. Kintant verslo sаlygoms, atsirandant naujiems klausimams, būtina užtikrinti itin spartų informacijos perdavimа ir atnaujinti asociacijos „Linava“ interneto svetainę, kuri šiandien yra viena iš greičiausių informacijos paskleidimo priemonių.

- Su kokiomis problemomis tenka susidurti Jūsų skyriui?

- Gaunant, apdorojant ir skleidžiant informacijа tenka susidurti ir su tam tikromis problemomis. Paprastas pavyzdys: mes oficialiais kanalais gauname pranešimа, kа reikia daryti ir turėti, pavyzdžiui, kertant Rusijos ar kokios nors kitos valstybės sienа. Tačiau neretai atsitinka taip, kad oficialus pranešimas mus pasiekia anksčiau, negu muitinės pareigūnai jį būna pasirengę vykdyti. Galiu tik pasidžiaugti, jog tokių nesusipratimų pastaraisiais metasi gerokai sumažėjo, tačiau vis dėlto dar pasitaiko. Ir ne tik pasienyje. Ir ne tik santykiuose su kitomis valstybėmis - Lietuvoje taip pat visko būna.

Nemaža mūsų darbo problema - kai vairuotojai nuo sienos praneša, kad ten kažkas pasikeitė, o mes nieko nežinome. Vėl galiu pasidžiaugti, kad tokių atvejų gerokai sumažėjo. Pasienio procedūrų standartizavimas gerokai pažengė pirmyn ir vis griežčiau laikomasi tarptautinių konvencijų. Tai dažnai užkerta keliа pareigūnų savivalei ir saviveiklai.

- Vežėjams, dirbantiems tarptautinėje rinkoje, reikalingas labai platus spektras informacijos. Kokie šaltiniai jа suteikia?

- Kaip jau minėjau, informacija mus pasiekia iš įvairių šaltinių - iš IRU, kitų šalių vežėjų asociacijų, Lietuvos ir užsienio valstybinių institucijų. Tačiau mūsų tikslas ne tik gauti, bet įvertinti ir atrinkti vežėjams reikalingа informacijа. Be to, patys vežėjai taip pat turi galimybes pasakyti kokia informacija jiems reikalinga, kokios trūksta.

Mūsų skyrius itin aktyviai bendradarbiauja ir su kitomis asociacijomis. Tarptautinėje rinkoje sprendžiamos problemos labai panašios. Dažnai lyginame mūsų ir kaimynų padėtį kelių transporto rinkoje, tam reikalingi įvairūs skaičiavimai. Ir atvirkščiai - esant poreikiui, suteikiame jiems reikalingа informacijа.

- Kokie Jūsų skyriaus planai ir perspektyvos 2004 metais? Ar keisis funkcijos ir atsakomybės sritys po Lietuvos įstojimo į ES?

- Operatyvios informacijos teikimas vežėjams - vienas iš asociacijos „Linava“ svarbiausių uždavinių. Aišku, kad asociacijos vaidmuo ir netgi veiklos prioritetai keisis po Lietuvos įstojimo į Europos Sаjungа. Tačiau, kintant asociacijos prioritetams, informacijos skyriaus darbas liks vienas kertinių veiklos punktų. Europos Sаjunga atvers naujas galimybes ir iškels naujus klausimus, o kartu ir problemas. Prie besikeičiančios aplinkos savo veiklа taikys ir mūsų skyrius. 2004 metais stiprinsime asociacijos informacinę sistemа, spartinsime jos pateikimа ir toliau dirbsime vežėjų naudai. Tai ne tik efektyvus visų asociacijos informacijos šaltinių išnaudojimas, bet ir reikalingų instrukcijų leidyba vežėjams.

Keleivinio transporto

problemos

Jau daugelį metų Keleivinio transporto skyriaus vadovo Eugenijaus STOLOVICKIO vardas neatsiejamai susijęs su keleivių vežimo mūsų šalyje reikalais, kurie, kaip rodo ne itin linksma patirtis, pasiklydo tarp vežėjų, susisiekimo ministerijos bei savivaldybių. Kaip sekasi spręsti keleivių vežimo problemas?

- Problemų keleivių vežimo reikaluose - aibė. Viltį teikia nebent tai, kad po daugybės metų pastangų kai kurie reikalai vis dėlto pajudėjo iš mirties taško. Juk kiek rašyta, kiek kalbėta apie nelegalius keleivių vežėjus - ir nieko. Ir nors praktinių veiksmų kol kas nėra, prie Susisiekimo ministerijos sudaryta darbo grupė šiai problemai nagrinėti gal pagaliau paskatins kа nors realiems žingsniams.

- Eugenijau, Jūsų optimizmа pažįsta, ko gero, visi Lietuvos keleivių vežėjai. Jūs džiaugėtės Kelių transporto kodekso pataisomis, numatančiomis kompensuoti vežėjų nuostolius, tačiau įstatymas juk neveikia. Ar Jūsų entuziazmas neišblėso?

- žinoma, pataisomis džiaugėmės, žinoma, tikėjomės, kad įstatymas pradės veikti. žinoma, buvo viltis, kad dar praeitais metais kompensacijos pasieks keleivių vežėjus. Tačiau jau tada matėme ir klaidas, padarytas tа įstatymа priimant: jis gerokai pavėlavo, nes nei valstybės, nei savivaldybių biudžetuose nebuvo numatytas finansavimas. Savivaldybės ir šiemet šauks neturinčios lėšų. Tačiau mes ir vėl eisim, kasdien minsim ministerijų, įvairiausių žinybų slenksčius, nes šis įstatymas privalo veikti. Kad tai pasiektume, reikia ne entuziazmo, o neišpasakytos kantrybės ir valios pastangų priversti save kalbėtis su tais, kurie tavęs negirdi, o kartais net girdėti nenori. Niekaip, pavyzdžiui, nesusišnekame su savivaldybių asociacija. O juk savivaldybės didžia dalimi atsakingos už keleivių vežimа toje teritorijoje.

- Bet ar jos kaltos, kad Susisiekimo ministerija joms užkrovė naštа mokėti vežėjams už visuomenei suteiktas būtinas transporto paslaugas?

- Tai klausimas ne man, ir ne mums - vežėjams. Nors kai šį potvarkį išleido Susisiekimo ministerija, o ne Vyriausybė, prognozuoti tokį konfliktа buvo galima. Vis dėlto dar kartа noriu pabrėžti: už keleivių vežimа pagal mūsų įstatymus atsako savivaldybės.

- Kaip manote, kuo šis konfliktas pasibaigs?

- Jeigu savivaldybės, Vyriausybė, jei visa visuomenė norės, kad keleivių vežimа mūsų šalyje imtų organizuoti užsienio kompanijos, kompensavimo reikalų galima ir nespręsti. Jei vis dėlto norime palaikyti vietinį verslа, prieinamas gyventojams transporto paslaugų kainas, šį klausimа būtina nagrinėti kuo greičiau. šitai aš žinau. Nežinau, ko mes iš tikrųjų norime. Gal reikėtų vienа kartа apsispręsti.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (37)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Problemos sprendimas: du vilkikai keičia tris

Knygos

MOKSLINėS PRODUKCIJOS GAUSėJA

Pagaminta Lietuvoje

AUTOVEžIAI Iš… MARIJAMPOLėS

Patirtis

ROMASTA oficialusis „ContiTech“ atstovas

Stambiu planu

VITO - mažoji „Mercedes-Benz“

Svečiuose

Transporto politikos ir informacijos departamentas

Sveikiname!

JEIGU LAIMė - TOBULAI ATLIKTAS DARBAS…

Užsienyje

Piešinys ant vilkiko

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Aistros dėl degalų kainų

NAUJA EUROPOS SАJUNGOS INICIATYVA DėL KELIų APMOKESTINIMO

RAUSVAS POPIERėLIS ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Keleivinis transportas

KAUNO VISUOMENINIAM TRANSPORTUI 70

TARėSI DIDžIųJų KELEIVIų VEžėJų įMONIų VADOVAI

Vežėjo kalendorius

Vasaris

Technika

DėMESIO! PADANGA LEIDžIA ORА!

UNIFIKACIJA PLIUS ELEKTRONIKA

Teisė

Juridinių asmenų registras

Sveikata

ALUTį GėRIAU…

Muziejus

ALBIONAS... iš Amsterdamo