Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

MR konvencijos VI skirsnyje numatytos specialios nuostatos, reglamentuojančios atvejus, kai krovinio gabenimа paeiliui vykdo keli vežėjai. Svarbu tai, kad remiantis CMR konvencijos 34 str., kiekvienas iš kelių vežime dalyvaujančių vežėjų yra atsakingas už visа operacijа (t. y. ne tik tа vežimo dalį, kuriа pats faktiškai veža krovinį) ir viso vežimo metu padarytа žalа. Visi tokiame vežime dalyvaujantys vežėjai už padarytа žalа atsako solidariai, todėl reikėtų atkreipti dėmesį į keletа pagrindinių momentų, susijusių su kelių vežėjų vykdomais vežimais, ir ypač į nuostatas, susijusias su padarytos žalos atlyginimu.

Vežimas vienas - vežėjai keli

Visų pirma, ne visais atvejais laikoma, kad vienа krovinio vežimа atlieka keli vežėjai. Svarbiausia tai, kad viso vežimo atlikimo sаlygos turi būti nustatytos vienoje sutartyje. Nėra iki galo aišku, kа šiuo atveju reiškia viena sutartis, bet manytina, kad tokiais atvejais, kai krovinio vežimo užsakovas sudaro vienа sutartį su ekspeditoriumi ar vežėju, kurie savo ruožtu organizuoja visа krovinio vežimа ir savo vardu samdo atskiras vežimo dalis atliekančius vežėjus, bus laikoma, kad sudaryta viena vežimo, kurį atlieka keli vežėjai, sutartis.

Dažnai pasitaiko, kai paskutiniam vežėjui tenkanti tarptautinio vežimo dalis, atliekama vienoje valstybėje, pavyzdžiui, kroviniai iš terminalo išvežiojami gavėjams su tais pačiais CMR važtaraščiais, su kuriais kroviniai buvo pristatyti į terminalа. Jeigu dėl tokio krovinio vežimo buvo sudaryta viena vežimo sutartis, CMR konvencija taikoma taip pat ir tai maršruto daliai, kuri tęsiasi vienoje valstybėje nuo terminalo iki krovinio gavėjo.

Kita konvencijoje keliama sаlyga - kartu su kroviniu turi būti perduodamas ir CMR važtaraštis. Galimi atvejai, kai CMR važtaraštis neperduodamas, bet surašomas naujas, kuriame pirmasis vežėjas gali būti įvardintas kaip krovinio siuntėjas. Vis dėl to laikoma, kad toks vežimas yra vienas vežimas, paeiliui atliekamas keleto vežėjų, jeigu dėl krovinio vežimo buvo sudaryta viena vežimo sutartis. Svarbu tai, kad priimdamas krovinį ir važtaraštį, paskesnis vežėjas priima ir vežimo sаlygas, kurios nurodytos važtaraštyje: paskesniajam vežėjui galioja pirmojo vežėjo padarytos pastabos apie krovinio ar pakuotės apgadinimus, krovinio trūkumа ir kt.

Jeigu sekantis vežėjas perima vežti apgadintа krovinį, tačiau pirmasis vežėjas nėra važtaraštyje įrašęs pastabų apie krovinio apgadinimа, antrasis vežėjas, siekdamas apginti savo interesus, privalo atitinkamas pastabas važtaraštyje įrašyti, kadangi kiekvienas vežėjas, priimdamas krovinį ir važtaraštį, tampa vežimo sutarties dalyviu tokiomis sаlygomis, kokios nurodytos užsakyme.

Kiekvieno vežėjo atsakomybė

Pirmasis, antrasis ir kiekvienas kitas iš kelių vežėjų yra atsakingas už krovinio praradimа, sugadinimа ar pavėlavimа pristatyti krovinį, net ir nesant to konkretaus vežėjo kaltės. Atitinkamai, jeigu vežėjas, siekdamas išvengti atsakomybės, nori remtis vienu iš atleidimo nuo atsakomybės pagrindų (pavyzdžiui, krovinys prarastas dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo numatyti ar išvengti jų pasekmių), jis turi įrodyti ne tik tai, kad tokia aplinkybė taikytina vežėjo atžvilgiu, bet ir tai, kad tokį pat atleidimo nuo atsakomybės pagrindа galima pritaikyti kitiems vežime dalyvavusiems vežėjams.

Nors už padarytа žalа atsako visi vežime dalyvavę vežėjai solidariai, remiantis CMR konvencijos 36 str., ieškinį pareikšti suinteresuotas asmuo gali ne bet kuriam iš vežėjų, bet tik pasirinktinai:

• pirmajam vežėjui, kadangi jis užsakovui įsipareigoja atlikti visа vežimа;

• paskutiniajam vežėjui, kadangi krovinio gavėjui gali būti žinomas tik paskutinis vežėjas;

• vežėjui, kuris vežė tuo metu, kai krovinys buvo prarastas, apgadintas arba pavėluotas pristatyti.

Ieškinys gali būti pareikštas ir keliems vežėjams.

Regreso teisės įgyvendinimo tvarka

Visų vežime dalyvavusių vežėjų atsakomybė yra solidari. Tai reiškia: kreditorius gali pareikalauti, kad žalа atlygintų bet kuris iš vežėjų (CMR vežimo atveju - pirmasis, paskutinysis ar vežęs tuo metu, kai padaryta žala). Jeigu pasirinktas vežėjas žalos neatlygina visos, kreditorius turi teisę reikalauti, kad kitas vežėjas, kuriam galima pareikšti ieškinį, atlygintų likusiа žalos dalį. Solidariа pareigа atlyginti nuostolius padaręs vežėjas turi teisę reikalauti iš visų kitų vežėjų atlyginti jo išlaidas, taikant žemiau išvardintus solidariosios atsakomybės įgyvendinimo principus.

CMR konvencijoje šie principai iš esmės yra įtvirtinti ir skamba taip:

• jeigu yra aišku, dėl kurio vežėjo kaltės padaryta žala, būtent tas vežėjas yra atsakingas dėl nuostolių, nepriklausomai nuo to, ar kompensacijа krovinio siuntėjui (gavėjui) apmokėjo jis pats, ar kitas vežėjas;

• jeigu žala padaryta dėl keleto (dviejų ar daugiau) vežėjų kaltės, kiekvienas jų turi sumokėti jo atsakomybės daliai tenkančiа sumа; jeigu kaltės laipsnio nustatyti neįmanoma, kiekvienas vežėjas atlygina nuostolių dalį, proporcingа gautam atlyginimui už vežimo paslaugas;

• jeigu kiekvieno vežėjo atsakomybės dalies ir kaltės laipsnio nustatyti neįmanoma, atsakomybė tarp vežėjų paskirstoma proporcingai vežėjų gautų atlyginimų už vežimo paslaugas dydžiui.

Kad regresinio reikalavimo teisę turinčio vežėjo teisė gauti realų turėtų išlaidų atlyginimа būtų užtikrinta, CMR konvencijos 38 str. įtvirtinta nuostata: tais atvejais, kai kuris nors iš vežėjų tampa nemokiu, tokiam vežėjui tenkanti bet realiai nesumokėta nuostolių dalis paskirstoma visiems kitiems vežėjams, proporcingai jų gauto atlyginimo už vežimo paslaugas dydžiui.

Regresinis ieškinys gali būti pareiškiamas Lietuvos teismui tuo atveju, jei bent vienas iš vežime dalyvavusių vežėjų turi Lietuvoje nuolatinę gyvenamаjа vietа, savo būstinę, filialа arba agentūrа, per kurias buvo sudaryta vežimo sutartis. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, regresinis ieškinys gali būti reiškiamas tiek vienoje šalyje pagal vieno iš vežėjų buvimo vietа, tiek ir keletoje skirtingų valstybių pagal vežėjų buvimo vietas.

Svarbu tai, kad vežėjas, kuriam yra pareikštas reikalavimas regreso tvarka, negali ginčyti nuostolių atlyginimo pagrįstumo, jeigu buvo laikytasi tokių sаlygų:

• žalos atlyginimo dydis yra nustatytas teismo;

• vežėjas, kuriam reiškiamas regresinis reikalavimas (ieškinys) buvo tinkamai informuotas ir galėjo dalyvauti teismo procese, kuriame buvo nustatytas žalos atlyginimo dydis.

Tarptautinių vežimų atveju bylos dėl atlygintinos žalos dydžio nustatymo dažnai gali būti sprendžiamos užsienio valstybių teismuose. Būtent dėl aukščiau minėtos nuostatos, tinkamai informuotas ir galėjęs teismo procese dalyvauti vežėjas netenka galimybės vėliau ginčyti žalos atlyginimo dydžio pagrįstumo. Tai turėtų paskatinti labai rimtai atsižvelgti į iš užsienio valstybių teismų gaunamus dokumentus, kuriais vežėjai informuojami apie vykstančius teismo procesus. Vežėjams, turintiems galiojančias CMR draudimo sutartis, tokiu atveju galėtų padėti draudimo kompanijos teisininkai.

Reda ALEKSYNAITė

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150