Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

šiuo straipsniu baigiamas ciklas apie Europos Sаjungos pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius kelių transporto veiklа, apie pagrindinius reikalavimus, kuriuos turės vykdyti vežėjai Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare. Beveik visos aprašytų direktyvų ir reglamentų nuostatos šiuo metu jau perkeltos į nacionalinius teisės aktus, todėl didelių netikėtumų vežėjams nuo kitų metų pavasario nebus. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad transporto teisė - dinamiškas procesas. Stengiantis užtikrinti eismo saugа, sudaryti vienodas konkurencijos sаlygas ar sumažinti neigiamа poveikį aplinkai, rengiami, derinami ir priimami nauji teisės aktai, atsiranda vis nauji reikalavimai, todėl ir ateityje transporto politikos skyrelyje Jūs galėsite susipažinti su naujomis Europos Komisijos iniciatyvomis, su naujai rengiamais teisės aktais. Ciklo autorė - Susisiekimo ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos departamento direktorė Rimantė BRIEDYTė.

5. Technologija, saugumas ir aplinkos apsauga

5.1 Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų automobilių, važinėjančių Bendrijos ribose, maksimalius leistinus matmenis nacionaliniuose ir tarptautiniuose automobilių keliuose bei maksimalų leistinа svorį tarptautiniuose keliuose.

ši direktyva pirmiausia yra eismo saugumo priemonė, tačiau ji taip pat leidžia gerai funkcionuoti vieningai rinkai su suderintomis taisyklėmis. Jos tikslas - nustatyti maksimalius automobilių bei jų junginių svorius ir matmenis. Direktyva nustato maksimalų privalomа visų automobilių, registruotų po 1997 09 16 (data, nuo kurios visos šalys narės turėjo įgyvendinti direktyvа), plotį: 2,6 m - refrižeratorių ir 2,55 m - visų kitų automobilių.

Direktyva nustato maksimalų privalomа visų kroviniams gabenti skirtų automobilių, priekabų ir automobilių junginių, registruotų po 1997 09 16, ilgį:

• 12 m - automobilių

• 12 m - priekabų

• 16,5 m - traukiamų automobilių (sunkvežimių) - tai neleidžia gabenti 45 pėdų ir ilgesnių jūrinių konteinerių.

• 18,75 m automobilinių traukinių.

Manevringumo kriterijus automobiliniams traukiniams ir vilkikams: bet kuris automobilis ar automobilinis junginys judėdamas turi sugebėti pasukti lanku, kurio išorinis spindulys yra 12,5 metro, vidinis - 5,3 metro.

Direktyva formaliai nenustato maksimalaus puspriekabės ilgio. Ji nustato maksimalų ilgį - 12 metrų nuo sukabinimo ašies iki puspriekabės galo plius posūkio spindulys priekyje.

Nustatytas papildomas sunkvežimio ir priekabos ilgio reikalavimas - maksimalus pakrovimo ilgis gali būti 15,65 metro. Tuo siekiama išvengti atvejų, kai automobilio kabina trumpinama, kad būtų galima pakrauti maksimalų krovinį, tačiau tada sumažėja sauga ir pablogėja aplinka pačiam vairuotojui.

Autobusų ilgis ir visų automobilių aukštis nėra suderinti, t.y. nacionaliniams vežėjams nėra nustatyti maksimalūs dydžiai. Tačiau jei autobusas yra 12 metrų ilgio (ar 18 metrų jungtinis) jam leidžiama laisvai važinėti ES. Tai taikoma ir visiems tarptautiniais maršrutais vykstantiems automobiliams, kurių aukštis - 4 metrai.

Tačiau šalys narės gali nuspręsti patvirtinti ir kitokius nacionalinius dydžius nei šitie. Pavyzdžiui, Anglijoje dviaukštis autobusas yra 4,35 metrų aukščio.

Tuo tarpu Europos Komisijai patvirtinus pasiūlymа dėl maksimalaus autobusų ilgio suderinimo (tarptautiniams irnacionaliniamss vežimams), šiuo metu dauguma šalių narių priėmė 15 metrų ilgio autobusų standartа (pasiūlyme taipogi numatomi tam tikri darbo kriterijai - pvz., dėl sukimo lanko).

Direktyva nėra nustačiusi maksimalaus svorio visoje ES. Ji nustato tik tam tikrus dydžius, kurie, jei jų bus laikomasi, garantuoja laisvа judėjimа ES šalyse. Tačiau Direktyva netaikoma vežimui savo šalies viduje: šalys narės gali nustatyti skirtingus dydžius, todėl faktiškai maksimalus svoris skiriasi nuo 40 iki 60 tonų. Maksimalus leistinas svoris, garantuojantis laisvа judėjimа tarptautiniais maršrutais, yra šis:

• 18 t - dviejų ašių priekabų;

• 24 t - trijų ašių priekabų;

• 36 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir dviejų ašių priekaba;

• 40 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir trijų ašių priekaba;

• 40 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro trijų ašių automobilis ir dviejų arba trijų ašių priekaba;

• 36-38 t - vilkikų, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir dviejų ašių puspriekabė, priklausomai nuo ašių išdėstymo ir pakabos;

• 40 t - vilkikų, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir trijų ašių puspriekabė;

• 44 t - vilkikų, kuriuos sudaro trijų ašių automobilis ir dviejų arba trijų ašių puspriekabė, vežanti 40 pėdų ISO konteinerį;

• 18 t - vilkikų, turinčių dvi ašis;

• 25-26 t - vilkikų su trimis ašimis, priklausomai nuo pakabos;

• 32 t - vilkikų su keturiomis ašimis (dvi vedančiosios), jei yra įtaisyta keliui palanki pakaba;

• 28 t - jungtinių autobusų.

Taip pat yra nustatyta maksimali ašių apkrova:

• 10 t - vienos nevedančiosios ašies;

• 11-20 t - tandeminių priekabų/puspriekabių ašių, priklausomai nuo ašių išdėstymo;

• 21-24 t - trijų ašių priekabų/puspriekabių, priklausomai nuo ašių išdėstymo;

• 11,5 t - vedančiosios ašies;

• 11,5-19 t - tandeminių automobilių ašių, priklausomai nuo ašių išdėstymo ir pakabos.

Taigi laisvai važiuoti visoje ES gali 40 tonų standartinis penkių ašių automobilis, išlaikantis sаlygа, kad vedančiosios ašies apkrova neviršytų 11,5 tonų. Taip pat gali laisvai važiuoti iki 18 tonų sveriantis standartinis dviejų ašių autobusas ar sunkvežimis. Tačiau šalys narės gali pasirinkti ir kitokius nacionalinius dydžius.

Direktyvoje reikalaujama, kad visi automobiliai kontrolės tikslais turėtų pritvirtintа lentelę arba turėtų oficialų dokumentа, kuriame būtų nurodyti leistini automobilio matmenys ir maksimalus leistinas svoris. Tokių lentelių turinys ir forma yra suderinti, todėl ES policijos pareigūnai gali lengvai patikrinti, ar laikomasi šių reikalavimų.

Išimtys:

• Nestandartinių krovinių vežimas (pvz., 200 tonų generatoriaus gabenimas į elektrinę) gali būti leistas tik su specialiu leidimu;

• Specialiomis aplinkybėmis yra leidžiama „moduliarinė koncepcija“ (pvz. sunkvežimių junginiai iki 25,25 metrų ilgio). Tai būdas užtikrinti vienodas konkurencijos sаlygas, nes kai kurios šalys narės (švedija, Suomija) leidžia nacionaliniams krovinių vežėjams pakrauti ilgesnius krovinius, nei nurodyta Direktyvoje. „Moduliarinė koncepcija“ (pvz.: automobilinio traukinio vilkikas plius puspriekabė) didesnės įtakos tarptautinei konkurencijai neturi;

• Automobilių prototipai;

• „Senelio teisės“, t.y. automobiliai, pradėję važinėti prieš 1997 09 17.

Nauja Europos Komisijos iniciatyva dėl direktyvos 96/53/EB (Bendrijos kelių transporto priemonių didžiausi leistini matmenys nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui bei didžiausias leistinas svoris tarptautiniame vežime).

Dabar galiojanti direktyva netaikoma keleivinėms transporto priemonėms, priklausančioms kategorijoms M2 (transporto priemonės keleiviams vežti, kuriose yra daugiau nei aštuonios vietos (neskaitant vairuotojo) ir kurių didžiausias svoris neviršija 5 metrinių tonų) ir M3 (transporto priemonės keleiviams vežti, kuriose yra daugiau nei aštuonios vietos (neskaitant vairuotojo) ir kurių didžiausias svoris viršija 5 metrines tonas). Tuo būdu vieningi reikalavimai transporto priemonėms, vežančioms keleivius, minėtose transporto priemonių kategorijose nėra numatyti. šiuo metu galiojančių standartų skirtumai šalyse kandidatėse, atsižvelgiant į keleivinių transporto priemonių matmenis, gali turėti priešingа efektа konkurencijos sаlygoms ir sudaryti kliūtis eismui tarp šalių narių. Naujas Europos Komisijos pasiūlymas taip pat pagrįstas standartų, taikomų tarptautiniams vežimams, išplėtimu ir vidaus vežiojimams, kadangi apima ypatybes, kurios atspindi vienodos konkurencijos sаlygas transporto sektoriuje.

Naujos direktyvos projekte yra išdėstyti didžiausių matmenų reikalavimai autobusams, vykdantiems tiek tarptautinius, tiek vidaus vežiojimus. Jame numatyti šie autobusų ilgiai:

• Dviašių autobusų, - 12 m.

• Autobusų, turinčių daugiau kaip dvi ašis, - 15 m.

• Autobuso su priekaba - 18,75 m.

Direktyvos projekte taip pat numatomas reikalavimas, kad naudojant nuimamus priedus (tokius kaip skiboksai) bendras autobuso ilgis su jais negali viršyti 15 m. Daugeliui šalių narių šis pasiūlymas yra priimtinas.

Eismo saugos tikslais autobusai papildomai privalo atitikti kriterijus, užtikrinančius jų manevringumа, todėl naujajame direktyvos projekte numatoma, kad autobusui važiuojant, išorinių taškų posūkio spindulys negali viršyti 12,5 m, o važiuojant šiuo 12,5 m spinduliu nė viena iš autobuso dalių negali išsikišti vertikalioje plokštumoje daugiau kaip 0,8 m, jeigu autobuso ilgis 12 m, ir ne daugiau kaip 1,2 m, jei autobuso ilgis didesnis kaip 12 m ar autobusas yra sujungtas.

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150