Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3-20

 

ASMENų, VADOVAUJANčIų LICENCIJUOJAMAI KELIų TRANSPORTO VEIKLAI, PROFESINėS KOMPETENCIJOS EGZAMINO IR žINIų ATNAUJINIMO EGZAMINO LAIKYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarka (toliau vadinama - tvarka) reglamentuoja įmonių vadovų arba jų įgaliotų asmenų, kuriems pavesta vadovauti licencijuojamai keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai (toliau vadinama - vadovaujantys asmenys), egzaminų vykdymа.

2. Profesinės kompetencijos egzaminas (toliau vadinama - kompetencijos egzaminas) - tai vadovaujančio asmens žinių, reikalingų vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai, patikrinimas jo profesinei kompetencijai nustatyti.

3. Profesinės kompetencijos žinių atnaujinimo egzaminas (toliau vadinama - žinių atnaujinimo egzaminas) - tai vadovaujančio asmens žinių reguliarus patikrinimas siekiant nustatyti, ar jis vis dar yra reikiamos profesinės kompetencijos.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams