Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

DėL ASMENų, VADOVAUJANčIų LICENCIJUOJAMAI KELIų TRANSPORTO VEIKLAI, PROFESINėS KOMPETENCIJOS EGZAMINO IR žINIų

ATNAUJINIMO EGZAMINO LAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 13 d. Nr. 3-20, Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ (žin., 1997, Nr. 97-2464; 2002, Nr.124-5664) ir siekdamas, kad licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų profesinė kompetencija būtų suderinta su Europos Sаjungos teisės aktuose keliamais reikalavimais:

1. T v i r t i n u Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkа (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad asmenys, kurie iki šios tvarkos įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo atleidžiami nuo profesinės kompetencijos egzamino, taip pat asmenys, turintys jų profesinę kompetencijа patvirtinančius pažymėjimus, išduotus daugiau kaip prieš penkerius metus, privalo išlaikyti žinių atnaujinimo egzaminа iki 2003 metų gruodžio 31 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymа Nr. 3-104 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ (žin., 2002, Nr. 28-1020).

 

Susisiekimo Ministras Zigmantas Balčytis

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams