Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

2002 m. gruodžio 23 d. Nr. 2090, Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ (žin., 1997, Nr. 97-2464; 1998, Nr. 24-619; 1999, Nr. 50-1623; 2000, Nr. 94-2944; 2001, Nr. 28-908), ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

  

Ministras Pirmininkas  Algirdas Brazauskas

 Susisiekimo ministras  Zigmantas Balčytis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2090 redakcija)

  

KELIų TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLėS

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. šios Taisyklės nustato licencijų vežti keleivius ir krovinius išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijų galiojimo panaikinimo tvarkа, taip pat svarbiausius reikalavimus, kurių privalo laikytis ūkio subjektai, vežantys keleivius ir krovinius už atlyginimа.

2. Vežėjas, turintis licencijа, gali vežti keleivius ar krovinius transporto priemone, kuri priklauso jam nuosavybės, turto patikėjimo teise ar nuomos pagrindais ir atitinka nustatytus reikalavimus.

3. šiose Taisyklėse vartojamos sаvokos:

Licencija - leidimas vežėjui vežti keleivius arba krovinius už atlyginimа.

Licencijos kortelė - vežėjo, turinčio licencijа, transporto priemonei išduodamas leidimas, suteikiantis teisę šia transporto priemone vežti keleivius arba krovinius.

„žaliasis sunkvežimis“ - krovininis automobilis, atitinkantis Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijoje Nr. 91/2 nustatytus išmetamųjų dujų nuodingumo, triukšmingumo reikalavimus ir turintis Susisiekimo ministerijos nustatytus sertifikatus.

„žalesnis ir saugus sunkvežimis“ - krovininis automobilis, atitinkantis Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijoje Nr. 95/3 nustatytus išmetamųjų dujų nuodingumo, triukšmingumo bei eismo saugumo reikalavimus ir turintis Susisiekimo ministerijos nustatytus sertifikatus.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sаvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

  II. Licencijų rūšys ir naudojimosi jomis sаlygos

4. Nustatomos šių rūšių licencijos, kurios suteikia teisę:

4.1. licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi - vežti keleivius šiа licencijа išdavusios savivaldybės teritorijoje. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kuriа Lietuvos Respublikos vietovę, tačiau draudžiama vežioti juos kitos savivaldybės teritorijoje;

4.2. licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais - vežti keleivius užsakomaisiais reisais šiа licencijа išdavusios institucijos nustatytose teritorijose: savivaldybių institucijų - vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama - Valstybinė kelių transporto inspekcija) - tarptautinio susisiekimo maršrutais ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Licencija vežti keleivius užsakomaisiais reisais lengvaisiais automobiliais tarptautinio susisiekimo maršrutais suteikia teisę vežti keleivius ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.3. licencija vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais - vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) šiа licencijа išdavusios savivaldybės teritorijoje įvažiuojant į gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas;

4.4. licencija vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais - vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.5. licencija vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais - vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais)  tarptautinio susisiekimo maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4.6. licencija vežti krovinius vidaus maršrutais - vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 tonos;

4.7. licencija vežti krovinius tarptautiniais maršrutais - vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 tonos.

5. Vežėjo, turinčio licencijа, transporto priemonei, kuri naudojama keleiviams ar kroviniams vežti ir yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodama atitinkanti licencijа licencijos kortelė. Transporto priemonė gali turėti tik vienа licencijos kortelę. Puspriekabėms ir priekaboms licencijos kortelių nereikia.

6. Licencijų originalai turi būti įmonėje, o licencijos kortelės - transporto priemonėse.

7. Vežėjas gali turėti kelių rūšių licencijas.

8. Licencijos ir licencijos kortelės negalima perduoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

9. Licencijos kortelės negalima naudoti kitai transporto priemonei.

10. Licencijoje nurodoma:

10.1. licencijа išdavusi institucija;

10.2. licencijos numeris;

10.3. licencijuojama veikla;

10.4. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinė);

10.5. licencijos rūšis;

10.6. licencijos išdavimo data;

10.7. licencijа išdavusio darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

11. Licencijos kortelėje nurodoma:

11.1. licencijos kortelę išdavusi institucija;

11.2. licencijos kortelės numeris;

11.3. licencijuojama veikla;

11.4. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinė);

11.5. licencijos rūšis;

11.6. automobilio markė, modelis ir valstybinis numeris;

11.7. licencijos kortelės išdavimo data;

11.8. licencijos kortelės galiojimo laikas;

11.9. licencijos kortelę išdavusio darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

12. Licencijos ir licencijos kortelės formas nustato Susisiekimo ministerija.

13. Už licencijos, licencijos kortelės išdavimа ir licencijos kortelės galiojimo laiko pratęsimа mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

14. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu reikia leidimo. Leidimų išdavimo sаlygas nustato Susisiekimo ministerija.

 

III. Licencijų ir licencijos kortelių išdavimas

 15. Licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais ir autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais išduoda savivaldybės, kurioje įregistruota įmonė, institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

16. Licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais ir krovinius - vidaus ir tarptautiniais maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija.

17. Licencija išduodama neribotam laikui.

18. Licencijos kortelių galiojimo laikas nustatomas:

18.1. lengviesiems automobiliams - iki 2 metų;

18.2. autobusams ir krovininiams automobiliams - iki 5 metų.

19. Norintysis įsigyti licencijа turi pateikti šiuos dokumentus:

19.1. nustatytos formos prašymа;

19.2. įmonės registravimo pažymėjimа ir įstatus, kuriuose pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių turi būti įrašyta veiklos rūšis, susijusi su sausumos kelių transportu. Individualios (personalinės) įmonės pateikia registravimo pažymėjimus;

19.3. dokumentus, įrodančius atitinkamа profesinę vežėjo kompetencijа;

19.4. dokumentus, įrodančius finansinį vežėjo pajėgumа;

19.5. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba kvitа, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimа sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimа išduoti licencijа).

20. Vežėjas, norintis įsigyti licencijos kortelę arba pratęsti jos galiojimа, turi pateikti šiuos dokumentus:

20.1. nustatytos formos prašymа;

20.2. licencijа;

20.3. transporto priemonės registracijos liudijimа, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise;

20.4. transporto priemonės naudotojo pažymėjimа ir nuomos sutarties kopijа, jeigu transporto priemonė nuomojama;

20.5. transporto priemonės nustatyto pavyzdžio techninės apžiūros talonа su galiojančia žyma;

20.6. mokamаjį pavedimа su banko žymomis arba kvitа, patvirtinantį apie nustatytosios valstybės rinkliavos sumokėjimа (atskiras kiekvienai kortelei mokamasis pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimа išduoti tas korteles ar pratęsti jų galiojimа).

21. Licencijos kortelės galiojimo laikas tai pačiai transporto priemonei pratęsiamas, kai vežėjas kreipiasi į licencijos kortelę išdavusiа institucijа nepasibaigus licencijos kortelės galiojimui arba praėjus ne daugiau kaip 15 dienų po jos galiojimo pasibaigimo. Licencijos kortelės galiojimo laikas pratęsiamas lengviesiems automobiliams iki 2 metų, autobusams ir krovininiams automobiliams - iki 5 metų. Kreipiantis vėliau, licencijos kortelė išduodama bendra tvarka.

22. Licencijos ar licencijos kortelės išduodamos arba atsisakoma jas išduoti (nurodžius priežastis raštu) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai ar licencijos kortelei gauti, pateikimo jas išduodančiai institucijai dienos.

Sprendimа, kuriuo atsisakoma išduoti licencijа ar licencijos kortelę (arba pratęsti licencijos kortelės galiojimа), vežėjas turi teisę apskųsti teismui.

23. Licencijos ar licencijos kortelės neišduodamos (arba licencijos kortelės galiojimo laikas nepratęsiamas), jeigu:

23.1. pateikiami ne visi reikiami dokumentai;

23.2. dokumentai neatitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimų arba jie netinkamai įforminti;

23.3. pateikiami klaidingi duomenys;

23.4. įmonė neatitinka sаlygų, nurodytų šių Taisyklių IV skyriuje „Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams“;

23.5. kelių transporto priemonė neatitinka keleivių ar krovinių vežimo reikalavimų.

24. Licencijos kortelės vežti keleivius autobusais tarptautinio susisiekimo maršrutais arba krovinius krovininėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 6 tonos, tarptautiniais maršrutais išduodamos, kai:

24.1. krovininis automobilis turi „žalesnio ir saugaus“ ar didesnius reikalavimus atitinkančio sunkvežimio sertifikatа ir turimų įmonėje licencijų kortelių vežti krovinius tarptautiniais maršrutais per einamuosius metus padaugėja ne daugiau kaip 20 procentų (įmonėse, turinčiose nuo 1 iki 5 automobilių, arba įmonėse, įsigyjančiose transporto priemones krovinių vežimo verslui pradėti, - viena licencijos kortele);

24.2. autobusas pirmа kartа įregistruotas (pagamintas) po 1990 m. sausio 1 dienos;

24.3. keičiasi transporto priemonės, turinčios galiojančiа licencijos kortelę, savininkas;

24.4. galiojančioje licencijos kortelėje prireikia įrašyti naujus duomenis apie įmonės pavadinimа, buveinę ar tos pačios transporto priemonės valstybinį numerį;

24.5. krovininė transporto priemonė, kurios bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 6 tonos, turinti galiojančiа licencijos kortelę, keičiama kita krovinine transporto priemone, turinčia „žaliojo“ ar didesnius reikalavimus atitinkančio sunkvežimio sertifikatа;

24.6. autobusas, turintis galiojančiа licencijos kortelę, keičiamas kitu autobusu.

IV. Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams

25. įmonė, kuri verčiasi licencijuojama kelių transporto veikla, turi atitikti šias sаlygas:

25.1. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, turi būti geros reputacijos, tai yra jis negali būti:

25.1.1. teistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkos apsaugos srityje, ūkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudžiamuosius įstatymus;

25.1.2. atleistas iš pareigų administracijos iniciatyva dėl jo paties kaltės per pastaruosius 5 metus;

25.1.3. baustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklа, pažeidimus per pastaruosius 2 metus;

25.2. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai, privalo turėti atitinkamа profesinę kompetencijа, kuri nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminа Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka. Asmenys, turintys Europos Sаjungos valstybės narės pagal Tarybos direktyvа 96/26/EB išduotus profesinės kompetencijos pažymėjimus, laikomi turintys reikiamа profesinę kompetencijа. Profesinė kompetencija tikrinama kas 5 metai, išlaikius žinių atnaujinimo egzaminа Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka.

26. Jeigu įmonės vadovas miršta arba pripažįstamas neveiksniu, licencijas išduodančios institucijos gali leisti įmonei vienerius metus verstis licencijuojama kelių transporto veikla net ir tuo atveju, kai naujasis jai vadovaujantis asmuo neturi atitinkamos profesinės kompetencijos, su sаlyga, kad jis ne trumpiau kaip 3 metus būtų dirbęs tos įmonės vadybos srityje (o įmonei, turinčiai licencijа vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, gali leisti toliau dirbti ne mažiau kaip pusę metų). Apie įmonės vadovo mirtį ar pripažinimа neveiksniu licencijа išdavusiai institucijai turi būti pranešta per 15 kalendorinių dienų.

27. įmonė, norinti vežti keleivius ar krovinius, finansinį pajėgumа turi užtikrinti savo turtu. Finansinis pajėgumas nustatomas pagal šį pajėgumа įrodančius dokumentus, kurių sаrašа, suderinusi su Finansų ministerija, nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija. įmonės turtas turi būti ne mažesnis kaip:

27.1. vežant keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršrutais arba krovinius vidaus maršrutais, 11000 litų kiekvienai naudojamai transporto priemonei - iki 2003 m. gruodžio 31 dienos;

27.2. vežant keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršrutais arba krovinius vidaus maršrutais, 18000 litų kiekvienai naudojamai transporto priemonei - nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 dienos;

27.3. vežant keleivius autobusais arba krovinius tarptautiniais maršrutais, 32000 litų pirmajai transporto priemonei ir 18000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei - iki 2006 m. gruodžio 31 dienos;

27.4. vežant keleivius autobusais arba krovinius, 32000 litų pirmajai transporto priemonei ir 18000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei - nuo 2007 m. sausio 1 dienos;

27.5. vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais, 5000 litų pirmajai transporto priemonei ir 3000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei - nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

28. įmonė, kuri verčiasi licencijuojama keleivių ar krovinių vežimo veikla, privalo turėti arba nuomoti šiai veiklai naudojamų automobilių stovėjimo vietа, atitinkančiа gamtos apsaugos ir eismo saugumo reikalavimus (automobilių stovėjimo vieta negali būti gatvė, gyvenvietės daugiabučio namo kiemas ar želdynų teritorija).

 

V. Licencijuojamos veiklos kontrolė

29. Licencijuojamos veiklos kontrolę atlieka:

29.1. institucijos, išdavusios licencijas, padaliniai, neturintys tiesioginės įtakos licencijų ir licencijos kortelių išdavimui;

29.2. institucijos, turinčios teisę kontroliuoti vežėjų veiklа.

30. Kelių transporto priemonės vairuotojas privalo pateikti licencijos kortelę ir kitus kelionės dokumentus Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama - Valstybinės mokesčių inspekcija), muitinės, policijos, apskrities administracijos, savivaldybės ir kitų valstybės institucijų, kurioms įstatymai suteikia teisę kontroliuoti, pareigūnams.

31. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, per kurių teritorijа vežami keleiviai arba kroviniai, įstatymų, kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su keleivių ar krovinių vežimu, nuostatų.

32. Institucijos, išdavusios licencijas, privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 5 metus tikrinti, ar įmonė atitinka sаlygas, nurodytas šių Taisyklių IV skyriuje „Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams“.

 

VI. Licencijų registravimas

33. Išduodanti licencijas institucija registruoja jas Licencijų registre, kuriame nurodoma:

33.1. licencijos numeris;

33.2. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinė);

33.3. licencijos rūšis;

33.4. licencijos išdavimo data;

33.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;

33.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

33.7. licencijos panaikinimo data;

33.8. pirmosios licencijos išdavimo data;

33.9. licencijos kortelių skaičius ir juose esantys duomenys;

33.10. duomenys apie panaikintas licencijos korteles arba korteles, kurių galiojimas sustabdytas.

 

VII. Licencijų ir licencijos kortelių galiojimo

sustabdymas ir panaikinimas

34. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

34.1. vežėjas pažeidžia įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su įmonės veikla;

34.2. vežėjas nesilaiko licencijuojamos veiklos sаlygų ar kelių transporto veiklа reglamentuojančių teisės aktų;

34.3. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad įmonei, kuri verčiasi licencijuojama keleivių ar krovinių vežimo veikla, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį pritaikyta atitinkama sankcija pagal įsiteisėjusius nutarimus, nuosprendžius.

35. Licencija panaikinama, jeigu:

35.1. vežėjas pats nutraukia licencijuojamа veiklа;

35.2. vežėjas bankrutuoja;

35.3. paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

35.4. per nustatytа laikа nepašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;

35.5. vežėjas padarė nusikaltimа, administracinį ar baudžiamаjį nusižengimа finansų sistemai ar ekonomikai ir verslo tvarkai;

35.6. vežėjas šiurkščiai pažeidžia transporto paslaugų teikimo tvarkа.

36. Licencijos kortelės galiojimas sustabdomas, jeigu:

36.1. pažeidžiamas pasienio režimas arba muitinės procedūros;

36.2. nesilaikoma Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimų;

36.3. pažeidžiami kelių transporto veiklos licencijavimo, keleivių arba krovinių vežimo, kiti kelių transporto veiklа reglamentuojantys teisės aktai;

36.4. įmonei nepakanka finansinio pajėgumo naudoti transporto priemonę nustatytаja tvarka;

36.5. transporto priemonė naudojama neatlikus techninės apžiūros pagal nustatytus reikalavimus.

37. Licencijos kortelė panaikinama, jeigu:

37.1. vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kortele;

37.2. paaiškėja, kad licencijos kortelei gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

37.3. per nustatytа laikа nepašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos kortelės galiojimas;

37.4. lengvojo automobilio taksi vairuotojas pakartotinai per vienerius metus pažeidžia kelių transporto veiklos licencijavimo arba kitus keleivių vežimа taksi reglamentuojančius teisės aktus.

38. Institucija, išdavusi licencijа, sustabdžiusi licencijos galiojimа, panaikinusi licencijos galiojimo sustabdymа, panaikinusi licencijа, skelbia apie tai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

39. Panaikinus licencijа ar licencijos kortelę, išskyrus atvejus, nurodytus šių Taisyklių 35.1 ir 37.1 punktuose, nauja licencija gali būti išduota bendra tvarka ne anksčiau kaip po 18 mėnesių, o licencijos kortelė - ne anksčiau kaip po 9 mėnesių nuo jų galiojimo panaikinimo. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grаžinimo dienos.

40. Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai pašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas jų galiojimas. Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo laikotarpį nustato jas išdavusios institucijos. Terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grаžinimo dienos.

41. Vežėjas gali reikalauti raštu per 10 dienų paaiškinti licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir turi teisę šiuos sprendimus apskųsti teismui.

42. Licencija ar licencijos kortelė ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti grаžinamos jas išdavusiai institucijai, kai:

42.1. licencijos ar licencijos kortelės galiojimas sustabdomas arba jos panaikinamos;

42.2. vežėjas pats nutraukia licencijuojamа veiklа ar atsisako naudotis licencijos kortele;

42.3. pasikeičia įmonės pavadinimas, jos buveinė ar transporto priemonė;

42.4. pasibaigia licencijos kortelės galiojimas.

43. Pasikeitus įmonės pavadinimui, jos buveinei ar transporto priemonei, grаžinta licencija ar licencijos kortelė vežėjui turi būti pakeista per 10 dienų.

44. Praradus licencijа ar licencijos kortelę, išduodami jų dublikatai su žyma „Dublikatas“, jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas ir įrodoma, kad apie licencijos ar licencijos kortelės praradimа buvo paskelbta spaudoje.

45. Juridiniai ir fiziniai asmenys iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų raštu arba žodžiu gali gauti informacijа apie tai, ar konkretus vežėjas turi licencijа verstis kelių transporto veikla.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams