Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-05-22 įsakymu Nr. VA-38 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-07-09 įsakymo Nr. VA-135 "Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo (įsig. 2009-05-31, žr. Žin., 2009, Nr. 64-2593) nustatyta, kad mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleidžiamas nuo deklaracijų arba kitų dokumentų pateikimo, kai teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių arba kitais atvejais, kai juos pateikti netikslinga.

Tokiais atvejais atskiri mokesčių mokėtojo prašymai (pvz., dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės pateikimo) gali būti neteikiami. Kai atitinkamo mokesčio deklaracijos pateikimo tvarka (pvz., pelno nesiekiantis vienetas gali būti atleidžiamas nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo) arba atskiras VMI viršininko įsakymas numato, mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą ir papildomus dokumentus. Prašyme turi būti nurodytos teisės aktuose nustatytos priežastys, dėl kurių prašoma atleisti, ir mokestiniai laikotarpiai, kuriais laikinai nebus teikiamos deklaracijos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-06-01 įsakymu Nr. VA-40 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002-10-08 įsakymo Nr. 289 "Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (įsig. 2009-06-07, žr. Žin., 2009, Nr. 67-2739) nustatyta, kad nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi teikti laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo. Prašymas teikiamas elektroniniu paštu, paštu arba pristatant jį atitinkamai AVMI ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų dešimto mėnesio 1 dienos.

Vienetui pateikus prašymą, AVMI darbuotojas susisiekia su vienetu prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis ir praneša apie prieš tai pateiktos deklaracijos galiojimo sustabdymą. Tik po to vienetas pateikia iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pasirinktas kitas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju iš naujo teikiamos deklaracijos 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė“.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsnių ir 5 bei 6 priedėlių pakeitimo įstatymu(įsig. 2010-01-01, žr. Žin., 2009, Nr. 61-404) iš dalies pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei tarifai. Mobilus taršos šaltinis – tai kelių, geležinkelių, oro, vandenų, kitos transporto priemonės, ne keliais judantys mechanizmai, varomi varikliu (motoru), naudojančiu benziną, mazutą, suskystintas naftos dujas, suslėgtas gamtines dujas, dyzeliną, reaktyvinių variklių kurą.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai sunaudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui pateikti šio įstatymo 5 priedėlyje, t.y. tarifas, taikomas 1 tonai benzino, yra 27 Lt, 1 tonai dyzelino – 28 Lt, 1 tonai suskystintų naftos dujų - 26 Lt ir t.t.

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

Finansų ministro 2009-05-19 įsakymu Nr. 1K-162 (įsig. 2009-07-01, žr. Žin., 2009, Nr. 59-2311) patvirtintas Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja gyventojo pajamų, gautų natūra iš Lietuvos ir užsienio vienetų bei nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, įvertinimą.

Gaunant turtą, paslaugas ar kitą naudą, pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal pajamų natūra davėjo šiam turtui įsigyti arba paslaugoms apmokėti turėtas išlaidas, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

Gaunant nuosavybėn Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytą ilgalaikį turtą arba turtą, kurį gamina ar parduoda pats pajamų natūra davėjas, ar paslaugas, kurias teikia pats pajamų natūra davėjas, taip pat tais atvejais, kai turtui ar paslaugoms įsigyti pajamų natūra davėjo padarytos išlaidos neatspindi to turto ar paslaugų tikrosios rinkos kainos, gyventojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos šio turto ar paslaugų tikrąja rinkos kaina pajamų natūra gavimo momentu. Kai toks ilgalaikis turtas gyventojui suteikiamas naudotis asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn, gyventojo per mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais.

Kai gyventojas turi galimybę naudotis kitam asmeniui priklausančiu (valdomu nuosavybės ar patikėjimo teise, pagal lizingo sutartį, išsinuomotu, gautu panaudos pagrindais, taip pat valdomu kitais teisės aktuose numatytais pagrindais) automobiliu ir asmeniniais tikslais, per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda, gali būti įvertinama 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu.

Gyventojo nauda, gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis, įvertinama pagal turto pagerinimo vertę. Laikoma, kad turto pagerinimo vertė atitinka dėl atlikto kapitalinio remonto ar rekonstravimo grąžinimo momentu susidariusį grąžinamo turto vertės padidėjimą, palyginti su jo verte tuo momentu, kuriuo jis buvo perduotas kitam asmeniui nuomotis ar naudotis panaudos pagrindais, ir apskaičiuojama atsižvelgiant į turto nuomininko ar panaudos gavėjo turėtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant ir į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu.

Gyventojo nauda, gauta natūra, kai gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka, įvertinama kaip palūkanų sumos, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą mokant tuo laikotarpiu atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, ir faktiškai sumokėtos palūkanų sumos skirtumas, apskaičiuojamas lengvatinių palūkanų mokėjimo momentu arba, jei palūkanos nemokamos, paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu, arba, jei paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama – paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.14-15 (194-195)

"Linava" informuoja

Rusija pademonstravo galią

Rusijos leidimai galioja

Vairuotojų meistriškumo varžybų taisyklės

Aktualijos

Rusijos PKP optimizavimas

Susisiekimo ministerija padeda Lietuvos vežėjams siekiant paskolų draudimo

Vilkikų nuoma – populiarėjanti paslauga vežėjams

Kaimynų naujienos

Baltarusiai atvyksta į Lietuvą

Muitinės postų Pamaskvėje mažiau

Sunkiausios autoavarijos Rusijoje – valstybinės reikšmės keliuose

Pokalbiai

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Rinkos naujienos

„KEP transporteriai – 2009

„Volkswagen“ - Europos rinkos lyderis

„Volvo Group“ nuostoliai

Vž informacija

Populiariausi sunkvežimiai ir autobusai 2009

Keleivinis transportas

Dujiniams autobusams – specialios remonto dirbtuvės

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Dėl Rusijos federacijos leidimų kroviniams vežti

Pasikeitimas geriausia patirtimi ir praktika, siekiant nustatyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos vedimą apgaulės būdu

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė liepos mėnesį

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Draudimas

Keleivinis transportas

Konvencijos

Mokesčiai

Naujausia teismų praktika vežėjų bylose

Pavojingi kroviniai

Privalomasis draudimas

Smulkus ir vidutinis verslas

Socialinės įmonės

Sodra

Transportas