Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Keleivinis transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-02-19 įsakymu Nr. 2B-69 (įsigaliojo 2009-02-27, Žin., 2009, Nr. 22-884) patvirtintas Kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas. Pagal šį aprašą išduodami, naudojami ir apskaitomi šie kelionės lapai:

  • ASOR kelionės lapai, naudojami vežti keleivius už atlyginimą bei savo sąskaita pagal Susitarimą dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis dėl keleivių vežimo ir Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisykles;
  • INTERBUS kelionės lapai, naudojami vežti keleivius už atlyginimą pagal Susitarimą dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimą);
  • Europos Bendrijos kelionės lapai (EB kelionės lapai), naudojami vežti keleivius už atlyginimą pagal apraše nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus.

Visų rūšių kelionės lapų knygos arba pavieniai ASOR kelionės lapai įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms išduodami VKTI regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose pagal jų aptarnaujamas teritorijas, pateikus nustatytos formos prašymą ir kelionės lapų panaudojimo ataskaitą. Kelionės lapai išduodami įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui, jo įgaliotam atsakingam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti tarptautinio keleivių vežimo veiklai, arba kitam darbuotojui, pateikusiam vadovo įgaliojimą kelionės lapams gauti.

Įmonės, įstaigos ar organizacijos, panaudojusios įsigytus ASOR arba INTERBUS kelionės lapus, pateikia kelionės lapus išdavusiam VKTI struktūriniam padaliniui kelionės lapų panaudojimo ataskaitą. Kiekvienos rūšies kelionės lapams pateikiama atskira ataskaita.

Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui per 14 dienų įmonės, įsigijusios EB kelionės lapų knygą, pateikia EB kelionės lapų knygą išdavusiam VKTI struktūriniam padaliniui EB kelionės lapų panaudojimo per praėjusį ketvirtį ataskaitą.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-02-19 įsakymu Nr. 2B-68 (įsigaliojo 2009-02-27, Žin., 2009, Nr. 22-882) patvirtintas Keleivių vežimo lapų blankų įregistravimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato keleivių vežimo lapų blankų įregistravimo, pranešimų apie dingusius ar prarastus blankus registravimo, nepanaudotų blankų priėmimo ir sunaikinimo VKTI tvarką.

Vežėjų įsigyti blankai registruojami VKTI regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose pagal jų aptarnaujamas teritorijas. Vežėjai (jų vadovai ar įgalioti asmenys), įsigiję blankus, per 3 darbo dienas atitinkamam VKTI struktūriniams padaliniui turi pateikti:

  • nustatytos formos prašymo 2 egzempliorius;
  • blankų įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą);
  • fiziniam asmeniui išduotą įgaliojimą, jeigu blankus registruoja vežėjo vadovo įgaliotas asmuo;
  • blankus registruojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Blankai įregistruojami tą pačią dieną, kai pateikiami šie dokumentai. Vežėjas apie blankų dingimą ar praradimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša atitinkamam blankus įregistravusiam VKTI struktūriniam padaliniui, nurodydamas dingusių ar prarastų blankų serijas ir numerius bei blankų dingimo ar praradimo datą.

Vežėjai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais nutraukę veiklą, nepanaudotus blankus perduoda tam VKTI struktūriniam padaliniui, kuriame jie buvo įregistruoti. Kartu su nepanaudotais blankais vežėjas pateikia nustatytos formos prašymo 2 egzempliorius.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas