Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-02-03 įsakymu Nr. VA-11 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-01-23 įsakymo Nr. VA-4 „Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-08, Žin., 2009, Nr. 15-625) taisyklėse įteisinta tikslinė naujų mokesčių mokėtojų grupės sąvoka. Tai mokesčių mokėtojai, kuriems, atsižvelgiant į mokesčių teisės aktų pakeitimus ar mokesčių mokėtojų prievolių pakitimus, yra taikomos naujos apmokestinimo nuostatos, turintys naujų mokesčių mokėtojų statusą ir pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui.

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos struktūriniai padaliniai privalo seminarus tikslinėms naujų mokesčių mokėtojų grupėms rengti atsižvelgdami į mokesčių teisės aktų pakeitimus ar mokesčių prievolių pakitimus. Seminarų bei kitų renginių metu tikslinėms naujų mokesčių mokėtojų grupėms turi būti pateikiami specialūs informacinės dalomosios medžiagos paketai, kita jiems reikalinga informacija ir pan.

Aptarnaujantis apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas tikslinių naujų mokesčių mokėtojų grupių mokėtojus turi informuoti, kokiu būdu (telefonu, elektroniniu, klasikiniu paštu ar betarpiškai) bus teikiamos konsultacijos jiems rūpimais klausimais, nurodyti atitinkamų, konsultacijas teikiančių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrinių padalinių (konkrečių valstybės tarnautojų ar darbuotojų) telefonų numerius, fakso numerius, elektroninio pašto adresus, kabineto numerius bei darbo laiką. Taip pat tokiems mokesčių mokėtojams nuolat priminti apie galimybę įvairius leidinius, kurie nėra išleisti spaustuviniu būdu, perskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) ir prireikus juos išsispausdinti.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-01-30 įsakymu Nr. VA-8 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007-01-15 įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-06, Žin., 2009, Nr. 14-574) iš dalies pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės. Nustatyta, kad mokesčių mokėtojai, kurie pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 86 p. metinių finansinių atskaitomybių ataskaitas privalo teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jų teikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai neturi.

Jei vienetui apskaitos ir deklaracijų rengimo paslaugas teikia pagal rašytinę sutartį kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyriausiojo buhalterio turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, nurodyti savo vardą, pavardę, pareigų pavadinimą ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą (šie duomenys turi būti įrašomi tam skirtoje laisvoje deklaracijos vietoje).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-01-30 įsakymu Nr. VA-7 (įsigaliojo 2009-02-06, Žin., 2009, Nr. 14-573) iš dalies pakeistos Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklės.

Šios taisyklės nustato užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų ir užsienio apmokestinamojo vieneto už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą ir už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo tvarką.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos