Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-01-28 įsakymu Nr. 2B-36 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004-02-06 įsakymo Nr. 2B-35 „Dėl Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarkos bei Keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-06, Žin., 2009, Nr. 14-569) nustatyta, kad vežėjų prašymai ir dokumentai gauti Bendrijos leidimus ir Bendrijos licencijas bei jų kopijas priimami, įforminti Bendrijos leidimai ir Bendrijos licencijos bei jų kopijos išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose pagal jų aptarnaujamas teritorijas.

Panaikintas taisyklių reikalavimas vežėjams, norintiems įsigyti Bendrijos leidimą ar Bendrijos licenciją, pateikia VKTI skyriui mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba Inspekcijos kasos aparato kvitą, patvirtinantį, kad už Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos išdavimą sumokėta nustatyta valstybės rinkliava. Tačiau vežėjai, norintis įsigyti Bendrijos leidimą ar Bendrijos licenciją, nuo šiol privalės pateikti vežėjo finansinį pajėgumą įrodančius dokumentus, jei šie dokumentai VKTI buvo pateikti anksčiau kaip prieš metus.

Jeigu vežėjas prašymo pateikimo metu negali pateikti tam tikrų dokumentų originalų, jis gali pateikti šių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, parašu ir antspaudu, o dokumentų originalus pateikti išduodant Bendrijos leidimo ar Bendrijos licencijos kopijas. Techninės apžiūros talono ir sertifikatų papildomai pateikti nereikalaujama, jei VKTI skyrius duomenų bazėje turi duomenis apie atliktą transporto priemonės valstybinę techninę apžiūrą ir jos ekologiškumą.

Vežėjas gali reikalauti raštu per 10 dienų paaiškinti Bendrijos leidimo, Bendrijos licencijos ar jų kopijos neišdavimo priežastis ir turi teisę šiuos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymai ir dokumentai gauti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos pagal reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimus priimami, įforminti liudijimai išduodami VKTI regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose pagal jų aptarnaujamas teritorijas. Liudijimai išduodami įmonių, įstaigų ir organizacijų transporto priemonėms vežimo savo sąskaita veiklai, kurią nekomerciniais ir pelno nesiekiančiais tikslais vykdo ši įmonė, įstaiga ar organizacija, jei transporto veikla šiai įmonei, įstaigai ir organizacijai tėra tik pagalbinė veikla ir transporto priemonė yra jos nuosavybė arba įgyta atidėto apmokėjimo sąlygomis ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį ir vairuojama jos darbuotojo.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-01-22 įsakymu Nr. 2B-27 Dėl Verslo subjektų veiklos priežiūros atrankos taisyklių tvirtinimo (įsigaliojo 2009-02-01, Žin., 2009, Nr. 12-487) patvirtintos:

 • Verslo subjektų veiklos priežiūros atrankos taisyklės;
 • Verslo subjektų patikrinimo ataskaitos forma.

Šiuo įsakymu VKTI viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas įgaliotas tvirtinti:

 • Verslo subjektų, kuriuos planuojama patikrinti kalendoriniais metais, sąrašą;
 • tikrinimo grafikus.

VKTI kontrolės koordinavimo skyrius įpareigotas:

 • kiekvienais metais iki sausio 22 d. parengti ir VKTI interneto svetainėje paskelbti verslo subjektų, kuriuos planuojama patikrinti kalendoriniais metais, sąrašą;
 • kiekvienais metais iki sausio 22 d. parengti ir Susisiekimo ministerijai pateikti metines verslo subjektų patikrinimo ataskaitas;
 • rengiant verslo subjektų veiklos patikrinimo ataskaitas naudoti patvirtintą formą;
 • kiekvienais metais iki vasario 1 d. parengti verslo subjektų veiklos patikrinimo ataskaitą;

Šios taisyklės nustato įmonių, vežančių keleivius ar krovinius, vairuotojų rengimo mokyklų, techninių apžiūrų įmonių ir stočių, ekspertizių įmonių, tachografų dirbtuvių, įmonių, užsiimančių keleivių vežimu ir pateikusių ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo taikymo, įmonių, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, patikrinimų planavimą, verslo subjektų atranką tikrinimui ir yra privalomos visiems kontrolės teisę turintiems VKTI tarnautojams.

Verslo subjektus kiekvieno mėnesio tikrinimui iš patvirtinto verslo subjektų sąrašo parenka VKTI regionų departamentų direktorių pavaduotojai, kurie ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 10 d. tikrinimo grafiko projektą teikia derinti VKTI Kontrolės koordinavimo skyriui. Kontrolės koordinavimo skyrius, įvertinęs regionų departamentų tikrinimo grafikų projektus, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. teikia juos tvirtinti įgaliotam tai daryti tarnautojui.

Subjekto veiklos tikrinimas gali būti planinis ar neplaninis. Verslo subjektų veiklos planinių patikrinimų periodiškumas negali būti dažnesnis nei 1 metai, jeigu to kitaip nereglamentuoja kiti teisės aktai. Planiniam tikrinimui atrenkami netikrinti arba tikrinti daugiau kaip prieš 1 metus verslo subjektai. Atrinktų verslo subjektų sąrašas kiekvienais metais ne vėliau nei iki sausio 22 d. teikiamas tvirtinti įgaliotam tai daryti tarnautojui ir skelbiamas VKTI interneto svetainėje.

Neplaniniai verslo subjekto veiklos patikrinimai vykdomi Inspekcijos viršininko arba Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kurio kompetencijai priskirtas kontrolės funkcijų koordinavimas, sprendimu. Verslo subjektai neplaniniam tikrinimui atrenkami:

 • turint informacijos apie verslo subjektų, kuriuos pagal savo kompetenciją tikrina VKTI, galimą veiką pažeidžiant teisės aktų nuostatas arba neatitinkant teisės aktų reikalavimų;
 • gavus kompetentingos valstybės institucijos prašymą ar pavedimą atlikti verslo subjekto tikrinimą;
 • atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti tvirtinant verslo subjektų veiklos tikrinimo sąrašą;
 • esant bendram su kitomis valstybės įstaigomis ir institucijomis patikrinimui;
 • siekiant įsitikinti, kad verslo subjektas pašalino teisės aktų nuostatų pažeidimus ar įgyvendino tikrinimo aktuose nustatytus reikalavimus.

Pareigūnai, atliekantys verslo subjekto veiklos patikrinimą:

 • privalo turėti regionų departamentų vadovybės verslo subjekto patikrinimui pasirašytą pavedimą, su kuriuo būtina supažindinti verslo subjekto vadovą ar jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį;
 • negali reikalauti dokumentų, jeigu verslo subjektas raštu nurodo, kokiam verslą prižiūrinčiam subjektui per einamuosius finansinius metus yra juos pateikęs.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos